ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

atmosphären

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -atmosphären-, *atmosphären*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา atmosphären มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *atmosphären*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's got a boiler that'll give you 350 pounds of pressure as long as you ask her.Der Kessel gibt heute noch 12 Atmosphären Druck, wenn's darauf ankommt. It Happened to Jane (1959)
Fused air burst at 10..." Check..."12,000 feet."Atmosphärenexplosion auf 4000 Meter. Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964)
Service quotient X plus condensation-atmosphere quotient Y plus smile-and-affability quotient X show in the last three months a sales gain line that has hop, hopped right off the lousy board.Der Service-Quotient X plus... der Quotient der Atmosphärenverdunstung Y... plus dem Lächel-Quotienten X zeigt... dass uns in den letzten drei Monaten... die Verkäufe davongehoppt sind. What a Way to Go! (1964)
Ship's outer skin heating rapidly due to friction with planet atmosphere.Äußere Schiffshülle heizt sich wegen Atmosphärenreibung auf. The Naked Time (1966)
Atmosphere count?Art der AtmosphärenMetamorphosis (1967)
Analysis of the atmosphere: terrestrial, with a slight excess of oxygen.Atmosphärenanalyse: irdisch mit leichtem Sauerstoffüberschuss. Barbarella (1968)
The craft shows internal atmospheric leakage.Das Schiff hat ein Atmosphärenleck. Let That Be Your Last Battlefield (1969)
Bring pressure to two atmospheres and then increase one atmosphere per second.Druck auf zwei Atmosphären und um eine Atmosphäre pro Sekunde erhöhen. The Lights of Zetar (1969)
A profound revulsion against the planned communities, the programming, the sterilized, artfully-balanced atmospheres.Eine Abscheu gegen die geplanten Gemeinschaften, die Programmierung, die sterilen, kunstvoll ausbalancierten AtmosphärenThe Way to Eden (1969)
Inside there's 15 atmospheres of pressure.Da drin herrschen 15 Atmosphären Druck. The Forbidden Photos of a Lady Above Suspicion (1970)
At Tplus 259 days 15 hrs. 11 mins. In the flight of Capricorn One, which is 2 mins. 18 secs. after interface, the heat shield light on the Mission Control monitoring panel turned red.Bei T-plus 259 Tagen, 15 Stunden, 11 Minuten des Fluges von Capricorn Eins nach 2 Minuten, 18 Sekunden nach dem Atmosphäreneintritt leuchtete das Hitzeschild-Licht am Mission Control-Beobachtungspult rot auf. Capricorn One (1977)
It's the atmosphere density.Die Atmosphärendichte. Greetings from Earth (1979)
Atmosphere control OK.Atmosphärenkontrolle ok. Airplane II: The Sequel (1982)
Atmosphere control... check.Atmosphärenkontrolle... prüfen. Airplane II: The Sequel (1982)
This is a Rochefoucauld, the thinnest water-resistant watch in the world. Singularly unique, sculptured in design, hand-crafted in Switzerland and water-resistant to three atmospheres.Das ist eine Rochefoucauld, die dünnste wasserdichte Uhr der Welt, absolut einzigartig, mit einem markanten Design, handgefertigt in der Schweiz und wasserdicht bis zu drei AtmosphärenTrading Places (1983)
They set up big atmosphere processors to make the air breathable.Sie errichten große Atmosphärenumwandler zum Atmen. Aliens (1986)
- That's the atmosphere processor?- Ist das der Atmosphärenumwandler? Aliens (1986)
Over at the processing station.Drüben beim Atmosphärenumwandler. Aliens (1986)
It leads from the processing station right into the sub-level here.Er führt vom Atmosphärenumwandler direkt zu dieser unteren Ebene. Aliens (1986)
- Atmospheric entry 78 seconds.- Atmosphäreneintritt 78 Sekunden. Coming of Age (1988)
Atmosphere pumps on deck one are operating in negative mode.Atmosphären-Konditionierungspumpen arbeiten mit Umkehrschub. Brothers (1990)
He will reach an atmospheric interface at an altitude of 210kms.Er wird bei einer Höhe von 210 km in den Atmosphärenrand eintreten. Identity Crisis (1991)
If the atmosphere mix isn't right, we'll kill him as soon as we crack that suit.Die falsche Atmosphärenmischung tötet ihn, sobald wir den Anzug öffnen. Babylon 5: The Gathering (1993)
If the Hera is on the surface, its hull could not withstand the atmospheric pressure.Wenn die Hera da unten ist, hätte sie dem Atmosphärendruck nie widerstanden. Interface (1993)
Their atmospheres will come into contact in 17 hours, nine minutes.Ihre Atmosphären kommen aber in 17 Stunden 9 Minuten in Berührung. Ship in a Bottle (1993)
We get taxed so they can get all the best atmosphere reprocessors.Wir zahlen Steuern, und die bekommen neue Atmosphärenkonverter. A Voice in the Wilderness: Part 2 (1994)
- Begin preliminary atmospheric survey.- Beginn der Atmosphärenprüfung. Mind War (1994)
Environmental controls hit.Atmosphärenkontrollen getroffen. Acts of Sacrifice (1995)
Tricorders are useless. The atmospheric ionization is jamming their transponders.Die Atmosphären-lonisation stört die Transponder der Tricorder. Heart of Stone (1995)
The high level of atmospheric ionization is inhibiting transporter lock.Das große Ausmaß der Atmosphären- Ionisation verhindert eine Erfassung. Heart of Stone (1995)
Pressure four atmospheres?Der Luftdruck in vier AtmosphärenGamera 2: Attack of the Legion (1996)
We especially need atmosphere-capable shuttles to help survivors on the ground.Besonders brauchen wir Shuttleschiffe, die in Atmosphären eindringen können. Falling Toward Apotheosis (1996)
With all due respect for your innovative choice of strategy may I suggest that the energy involved in opening a jump point in a hydrogen- rich atmosphere...Mit allem Respekt für Ihre innovative Strategie, darf ich bemerken, dass die nötige Energie für das Öffnen eines Sprungtores in wasserstoffreichen Atmosphären Messages from Earth (1996)
Stand by to engage atmospheric thrusters.Die Aktivierung der Atmosphärentriebwerke vorbereiten. Basics: Part I (1996)
shields down to 20 percent. Losing atmosphere on Decks 5, 6 and 7.Atmosphärenverlust auf Deck 5, 6 und 7. Flashback (1996)
It'll enter the atmosphere in 40 seconds.Atmosphäreneintritt in 40 Sekunden. The Fifth Element (1997)
Findell did you check your atmosphere system prior to launch?FindeII. Haben Sie vorhin Ihr Atmosphärensystem überprüft? Meditations on the Abyss (1998)
Theoretically, such a ship would be capable of withstanding extreme atmospheric pressures.So ein Schiff könnte extremem Atmosphärendruck standhalten. Extreme Risk (1998)
Atmospheric pressure is exceeding tolerance levels.Atmosphärendruck übersteigt den Toleranzbereich. Extreme Risk (1998)
Atmospheric pressure is exceeding tolerance levels.Atmosphärendruck übersteigt Toleranzbereich. Extreme Risk (1998)
Harry, vent all plasma from the nacelles. Transfer available power to atmospheric thrusters and stand by to commence landing sequence.Harry, lassen Sie alles Plasma aus den Gondeln ab und leiten Sie Energie auf die Atmosphärendüsen um. Course: Oblivion (1999)
Atmospheric pressure 820 millibars.Atmosphärendruck {y:i}8{y:i}2{y:i}0 {y:i}Millibar. Red Planet (2000)
Atmospheric pressure is returning to normal.Atmosphärendruck ist wieder normal. Nightingale (2000)
They've been modified to process different kinds of atmosphere.Durch ihre Veränderung können unterschiedliche Atmosphären bewältigt werden. Broken Bow: Part I (2001)
I'm sorry. I boarded the wrong transport. I ended up at the Atmosphere Filtration Facility.Ich landete versehentlich in der Atmosphärenfilterungsanlage. Workforce (2001)
I took a look at those atmospheric readings.Ich untersuchte die Atmosphärenwerte. Friendship One (2001)
(Jacob) Atmospheric shield is on line!(Jacob) Atmosphärenschild aktiviert! Enemies (2001)
Atmospheric and surface analysis also came up negativeAtmosphären- und Oberflächenanalyse negativ. Day 3: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2003)
Many of these moons have atmospheres that contain selenium isotopes.Viele dieser Monde haben Atmosphären aus Selenium-Isotopen. Dawn (2003)
We've doubled the efficiency of our atmosphere processors.Wir verdoppelten die Leistung der Atmosphärenprozessoren. E² (2004)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Atmosphäre {f} | Atmosphären {pl} | oxidierende Atmosphäre | reduzierende Atmosphäreatmosphere | atmospheres | oxidizing atmosphere | reducing atmosphere [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Atmosphären /atmoːsfɛːrən/ 
   atmospheres

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top