Search result for

atem

(64 entries)
(0.0256 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -atem-, *atem*
Possible hiragana form: あてん
English-Thai: Longdo Dictionary
financial statement(n) งบการเงิน
income statement(n) งบกำไรขาดทุน เช่น This is a sample form of Income Statement, showing income and expenses for a given period of business operations.
profit and loss statement(n) งบกำไรขาดทุน เช่น Can anyone direct me to a place where I can get a sample Profit and Loss statement for tax purposes?, S. financial statement,

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arithmetic statementข้อความสั่งคำนวณ <คำแปล>หมายถึง คำสั่งที่กำหนดให้คอมพิวเตอร์ นำค่าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำหรือนำค่าเหล่านั้นไปทำการคำนวณ เมื่อได้ผลจากการคำนวณแล้วจึงนำไปเก็บในตำแหน่งที่ซี่งกำหนดไว้ เช่น score = A+B หมายความว่า ให้นำค่า A+B ได้ผลเท่าใด นำไปเก็บไว้ที่ score
control statementข้อความสั่งควบคุมในการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งนั้น โดยปกติ เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำงานตามคำสั่งไปทีละคำสั่ง โดยเรียงไปตามลำดับก่อนหลัง แต่เราอาจใช้ข้อความสั่งให้ควบคุมการทำงานได้เช่น กระโดดข้าม, วนกลับไปทำบางคำสั่งใหม่หรือวนหลาย ๆ รอบหรือหยุดทำถ้า ... ข้อความสั่งเหล่านี้มีอยู่หลายคำสั่ง ขึ้นอยู่กับภาษาเป็นต้นว่า GOTO, DO,IF ในภาษาฟอร์แทรน หรือ FOR.....NEXT ในภาษาเบสิก
executable statementข้อความสั่งทำการหมายถึง คำสั่งในภาษาระดับสูงที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ลงมือทำการ คำสั่งเหล่านี้ ตัวแปลโปรแกรม (compiler) จะแปลเป็นภาษาเครื่อง (machine language) แล้วเครื่องจะปฏิบัติการตามคำสั่งนั้น เช่น คำสั่งกำหนดค่า A = 2 ถ้าเครื่องเจอคำสั่งนี้ ก็จะลงมือกระทำการ (execute) ด้วยการนำค่า 2 ไปเก็บไว้ในหน่วยความจำช่องหนึ่งที่มีอยู่ (address) ชื่อ A เป็นต้นดู non executable statement เปรียบเทียบ
gateman(เกท'มัน) n. คนเฝ้าประตู -pl. gatemen
haematemesisอาเจียนเป็นเลือด
hatemonger(เฮท'มังเกอะ) n. ผู้ปลุกปั่นความเกลียด, See also: hatemongering n.
imperative statementหมายถึง คำสั่งในภาษาระดับสูง (high level language) ที่สั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ลงมือทำการ คำสั่งเหล่านี้ ตัวแปลโปรแกรม จะแปลเป็นภาษาเครื่อง (machine language) ก่อน แล้วเครื่องจึงจะปฏิบัติตาม เช่น ข้อความสั่งทำการกำหนดให้ A = 2 ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์พบคำสั่งนี้ ก็จะลงมือทำหาร ด้วยการนำ 2 ไปเก็บไว้ในหน่วยความจำช่องหนึ่งที่มีอยู่ (address) แล้วกำหนดชื่อที่เก็บนั้นว่า A เป็นต้นมีความหมายเหมือน excutable statement
non executable statementข้อความสั่งไม่ทำการหมายถึง คำสั่งที่เครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่ทำการใด ๆ แต่เป็นการแจ้งให้ตัวแปลชุดคำสั่ง (compiler) รับรู้ข้อความบางอย่างที่ต้องการแจ้งให้ทราบเท่านั้น เช่น คำสั่ง END เป็นต้น คำสั่งนี้เป็นเพียงต้องการแจ้งให้ทราบว่า จบโปรแกรมนั้น ๆ แล้วเท่านั้น นอกจากนั้น ก็อาจเป็นคำสั่งให้เตรียมที่ในหน่วยความจำบ้าง เตรียมจัดรูปแบบข้อมูลบ้าง ถ้าสั่งให้อ่านข้อมูลโดยใช้คำสั่ง Read คำสั่งนี้เป็นข้อความสั่งทำการ (excutable statement) เครื่องจะทำการทันทีที่พบคำสั่งนี้ แต่อ่านข้อมูลแล้วนำไปจัดเก็บในรูปแบบตามคำสั่ง FORMAT (ในภาษาฟอร์แทรน) คำสั่ง FORMAT ถือว่าเป็นข้อความสั่งไม่ทำการดู excutable statement เปรียบเทียบ
statement(สเทท'เมินทฺ) n. คำแถลง,ถ้อยแถลง,การแถลง,การบรรยาย,รายงานการเงิน,งบดุล,บัญชีการเงิน., Syn. assertion

English-Thai: Nontri Dictionary
abatement(n) การหยุด,การเลิก,การระงับ,การลดน้อยลง
statement(n) คำกล่าว,การบอกเล่า,รายงาน,คำแถลง,การบรรยาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ่งรับแบ่งสู้[v.] (baengrap-baengsū) EN: half resist and half yield ; admit in sort and deny in part ; make a noncommittal statement   
ใบรับเงินเดือน[n. exp.] (bairap ngoendeūoen) EN: salary statement ; pay slip   FR: fiche de salaire [f] ; bulletin de paie/paye [m]
บรรจง[adv.] (banjong) EN: with care ; delicately ; finely ; regularly   FR: avec soin ; soigneusement ; délicatement
บัดนี้[adv.] (batnī) EN: at this moment ; immediately ; presently ; now   FR: à cet instant ; immédiatement ; sur le champ ; maintenant ; à présent
เบิกความ[v.] (boēkkhwām) EN: give evidence ; testify ; make a statement   FR: témoigner ; déposer
เบิกความเท็จ[v. exp.] (boēkkhwām thet) EN: make a false statement   
เดี๋ยวนี้[adv.] (dīonī) EN: now ; right now ; at this moment ; instantly ; at once ; right now ; immediately   FR: maintenant ; à présent ; tout de suite ; immédiatement
โดยทันที[adv.] (dōi thanthī) EN: immediately ; directly ; promptly ; instantly ; suddenly ; abruptly   FR: aussitôt ; immédiatement ; à l'instant même
ฟังหูไว้หู[v.] (fanghūwaihū) EN: take a statement with a grain of salt   
ให้การเท็จ[v. exp.] (haikān thet) EN: make a false statement ; give false testimony ; perjure ; perjure oneself   FR: porter un faux témoignage

German-Thai: Longdo Dictionary
atemlos(adj) หอบ, ขาดลมหายใจ, See also: S. keuchen,nach Luft ringen,

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
atemberaubend {adj} (adj adv ) สวยจนลืมหายใจ,สวยอย่างมาก,น่าดึงดูด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Atem {m}; Atemzug {m} | Atemzüge {pl} | Atem holen | mit angehaltenem Atembreath | breaths | to catch one's breath | with bated breath [Add to Longdo]
Atemgerät {n}respirator [Add to Longdo]
Atemloch {n} | Atemlöcher {pl}spiracle | spiracles [Add to Longdo]
Atemlosigkeit {f}breathlessness [Add to Longdo]
Atempause {f} | Atempausen {pl}breathing time | breathing times [Add to Longdo]
Atemschutz {m}respiratory protection [Add to Longdo]
Atemschutzgerät {n}breathing apparatus; respirator [Add to Longdo]
Atemschutzmaske {f}respirator mask [Add to Longdo]
Atemübung {f}breathing exercises [Add to Longdo]
Atemzug {m}exhalation [Add to Longdo]
atemberaubend {adj}breath-taking; breathtaking [Add to Longdo]
atemberaubend; überwältigend {adj}stunning [Add to Longdo]
atemlos {adj}breathless [Add to Longdo]
atemlosout of breath [Add to Longdo]
atemlos {adv}breathlessly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
のか[, noka] (prt) endorsing and questioning the preceding statement (sentence ending particle); lamenting reflections on the preceding statement (sentence ending particle) [Add to Longdo]
アナテマ[, anatema] (n) anathema [Add to Longdo]
グアテマラ(P);グァテマラ[, guatemara (P); guatemara] (n) Guatemala; (P) [Add to Longdo]
グアテマラ共和国[グアテマラきょうわこく, guatemara kyouwakoku] (n) Republic of Guatemala; (P) [Add to Longdo]
コンパイラ指示命令[コンパイラしじめいれい, konpaira shijimeirei] (n) {comp} compiler-directing statement [Add to Longdo]
システム適合性宣言[システムてきごうせいせんげん, shisutemu tekigouseisengen] (n) {comp} system conformance statement [Add to Longdo]
シンプルステートメント[, shinpurusute-tomento] (n) {comp} simple statement [Add to Longdo]
ステートメント[, sute-tomento] (n) statement; (P) [Add to Longdo]
ステートメント番号[ステートメントばんごう, sute-tomento bangou] (n) {comp} statement number [Add to Longdo]
ナショナルステートメント[, nashonarusute-tomento] (n) statement by the government; national statement [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンパイラ指示命令[コンパイラしじめいれい, konpaira shijimeirei] compiler-directing statement [Add to Longdo]
システム適合性宣言[システムてきごうせいせんげん, shisutemu tekigouseisengen] system conformance statement [Add to Longdo]
シンプルステートメント[しんぷるすてーとめんと, shinpurusute-tomento] simple statement [Add to Longdo]
ステートメント[すてーとめんと, sute-tomento] statement [Add to Longdo]
ステートメント番号[ステートメントばんごう, sute-tomento bangou] statement number [Add to Longdo]
ポインタ代入文[ポインタだいにゅうぶん, pointa dainyuubun] pointer assignment statement [Add to Longdo]
基本文[きほんぶん, kihonbun] basic statement [Add to Longdo]
型宣言文[かたせんげんぶん, katasengenbun] type declaration statement [Add to Longdo]
継続文[けいぞくぶん, keizokubun] continued statement [Add to Longdo]
算術文[さんじゅつぶん, sanjutsubun] arithmetic statement [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
休息[きゅうそく, kyuusoku] Atempause, -Pause [Add to Longdo]
息切れ[いきぎれ, ikigire] Atemnot, Kurzatmigkeit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Atem [aːtəm] (n) , s.(m )
     breath
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top