Search result for

ast

(195 entries)
(0.0913 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ast-, *ast*
English-Thai: Longdo Dictionary
astrophysicist(n ) นักดาราศาสตร์ฟิสิกส์
osteoblast(n) เซลสร้างกระดูก
fast food(n slang) อาหารจานด่วน
ruined castle(n) ปราสาท (เก่าแก่) ที่ถูกทำลาย
paste(vt) วาง, แปะ (ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถ เลือก text หรือ object อื่นๆ, ตัด (cut) ลบออก หรือ ทำสำเนา (copy) (ซึ่งจะนำเก็บเข้าในกระดานทด หรือ clipboard ไว้ด้วย) แล้ว วาง, แปะ (paste) ไปยังที่อื่นๆ เป็นการย้าย หรือทำสำเนา text, object นั้นๆ)
stochastic(adj) อย่างเฟ้นสุ่ม, โดยการสุ่ม, S. random,
elastic band(n) ยางรัด, หนังยาง, S. rubber band
last-minute(adj adv) เพียงช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนการเกิดเหตุการณ์ที่อ้างถึง ปัจจุบันพบคำนี้บ่อยในวงการการท่องเที่ยว เช่น last-minute trip หรือ last-minute flight, R. last minute
procrastinator(n) คนที่ผลัดวันประกันพรุ่ง
last minute(n) ช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนการเกิดเหตุการณ์ที่อ้างถึง เช่น He always waits until the last minute, before he decides to buy a stock. ปัจจุบันพบคำนี้บ่อยในวงการการท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่น last-minute trip หรือ last-minute flight , R. last-minute

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ast[SUF] ผู้ซึ่ง
astro[PRF] ดาว
astern[ADJ] ทางท้ายเรือ, See also: ทางด้านหลังของเรือ
astern[ADV] ไปทางท้ายเรือ, See also: ไปทางด้านหลังของเรือ, Syn. backward
asthma[N] โรคหืด, See also: หืด
astray[ADV] พลัด, See also: หลง, หลงทาง, Syn. off the track, amiss, in the wrong way
astray[ADV] อย่างหลงผิด, See also: อย่างใจแตก
astute[ADJ] ฉลาด, See also: หลักแหลม, มีไหวพริบ, มีเล่ห์เหลี่ยม, Syn. cunning, crafty, shrewd
astound[VT] ประหลาดใจ, Syn. surprise, ameze
astride[PREP] คร่อม, See also: นั่งคร่อมบน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
astดูที่ SGOT
astarboard(อัสทรา'บอร์ด) adv. ทางกาบเรือด้านขวา (on the starboard)
astatic(เอสแทท'ทิค) adj. ไม่แน่นอน, ไม่มั่นคง, ไม่มีทิศทางที่แน่นอน. -astaticism n.
astatine(แอส'ทะทีน) n. ธาตุหายากชนิดหนึ่งมีสัญลักษณ์ At; at. no. : 85
aster(แอส'เทอะ) n. ต้นไม้ดอกจำพวกดอกเบญจมาศหรือดอกเก๊กฮวย,ส่วนที่มีรูปคล้ายดาว ในระหว่างการแบ่งตัวของเซลล์
aster-(คำเสริมหน้า) มีความหมายว่า " ดาว " (starlike)
asteraceous(แอสเทอเร'เซียส) adj. เกี่ยวกับพืชไม้ดอกตระกูล aster (aster family)
asteriated(แอสเทอ'รีเอทเทด) adj. มีลักษณะคล้ายดาว (showing asterism)
asterisk(แอส'เทอริสคฺ) n. เครื่องหมายดอกจันทร์ (*) , สิ่งที่มีลักษณะคล้ายดาว. -vt. ใส่เครื่องหมายดอกจันทร์หรือดาว ดอกจัน <คำแปล>* <เครื่องหมาย>เป็นอักขระตัวหนึ่ง มีอยู่บนแผงแป้นอักขระ เมื่อนำมาใช้ในคำสั่งระบบดอส สัญลักษณ์ * จะใช้แทนตัวอักษรใด ๆ ก็ได้ กี่ตัวก็ได้ (wildcards) ใช้เมื่อต้องการอ้างถึงชื่อแฟ้มข้อมูล เช่นถ้าใช้ A*.* หมายความถึง แฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร A และจะมีนามสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.COM ก็หมายความ ถึงแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีนามสกุล COM ถ้าใช้ *.* ก็จะหมายถึงทุกแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ในสารบบ หรือในจานบันทึก ดู wildcards ประกอบ
asterism(แอส'เทอริสซึม) n. คุณสมบัติของผลึกแร่บางชนิดที่มีรูปคล้ายดาว, กลุ่มของดาว

English-Thai: Nontri Dictionary
aster(n) ดอกแอสเตอร์
asterisk(n) เครื่องหมายดอกจัน
astern(adv) ท้ายเรือ,ไปทางข้างหลัง
asteroid(adj) คล้ายดาว,เป็นรูปดาว
asteroid(n) ดาวเคราะห์
asthma(n) โรคหืด,โรคหอบ
asthmatic(adj) เกี่ยวกับโรคหืด,ซึ่งเป็นหืด
astigmatism(n) อาการตาพร่า
astir(adv) เคลื่อนไหวไปมา
astonish(vt) ทำให้ประหลาดใจ,ทำให้พิศวง,ทำให้ตกใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
astamonous; apandrousไร้เกสรเพศผู้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
astasia-abasia; abasia astasiaภาวะเดินไม่ได้เหตุยืนไม่อยู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
astelicไร้แกน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
astereognosisภาวะเสียการระลึกรู้โดยคลำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
asterixis; tremor, flappingอาการสั่นกระพือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
asternal rib; rib, abdominal; rib, falseซี่โครงไม่แท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
astheniaอาการอ่อนเปลี้ย, อาการหมดแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
asthenolithแอสทีโนลิท [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
asthenophobiaอาการกลัวอ่อนเปลี้ย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
asthenopia; eyestrain; ophthalmocopiaตาล้า, ตาเพลีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Astasiaการยืนไม่ได้เนื่องจากกล้ามเนื้อทำงานไม่ประสานกัน [การแพทย์]
Asterเอสเตอร์ [การแพทย์]
Asterixisมือสั่น, การสั่นกระพือของมือ, อัสทีริกซิส [การแพทย์]
Asteroidดาวเคราะห์น้อย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
asteroidดาวเคราะห์น้อย, กลุ่มดาวจำนวนมากที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ อยู่ระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Asteroid Inclusionแอสเตอรอยด์อินคลูชัน [การแพทย์]
Asteroidsดาวเคราะห์น้อย [TU Subject Heading]
Astersแอสเตอร์ [TU Subject Heading]
Astheniaแอสทีเนีย, อาการ; อาการขาดกำลัง [การแพทย์]
Asthenic Habitusลักษณะผอมสูง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
asTalking via the phone (pron. )
astigmatismสายตาเอียง สาเหตุใหญ่เกิดจากกระจกตาที่มีความโค้งไม่เท่ากันในแต่ละแกน
astm (n ) สมาคมอเมริกันเพื่อการทดสอบวัสดุ
astrolabeนาฬิกาดาว
astrophysics (n ) ดาราฟิสิกส์
astroturf (n ) หญ้าเทียม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You think an asthma inhaler could be used as a sex toy?คุณคิดว่าไงยาพ่นขยายหลอดลม อาจใช้เหมือนอุปกรณ์ทางเพศ Lucky Thirteen (2008)
You have asthma?คุณเป็นหืดหรือ Lucky Thirteen (2008)
Her asthma inhaler did the same for you, wiped out your mouth's immune system.โรคหืดของคุณ ก็ทำแบบเดียวกันนี้กับคุณ เช็ดปากคุณซะ ระบบภูมิคุ้มกัน Lucky Thirteen (2008)
Move our ships through the asteroid field to engage them.เคลื่อนยานของเราผ่านสนามดาวเคราะห์น้อย แล้วจัดการกับพวกมันซะ Downfall of a Droid (2008)
The asteroids will protect us.ดาวเคราะห์น้อยจะป้องกันเรา Downfall of a Droid (2008)
Master, they just delivered your replacement astromech droid.อาจารย์ พวกเขาเพิ่งส่งดรอยด์ ซ่อมบำรุงตัวใหม่มาแทน Downfall of a Droid (2008)
Next time, you're lugging this astromech around.คราวหน้า เจ้าจะต้องมาลากดรอยด์นี่แทนข้า Duel of the Droids (2008)
Astyre!Astyre! Le Morte d'Arthur (2008)
Astrice!Astrice! Le Morte d'Arthur (2008)
Keep a low profile. No buying Aston Martins, Bambas.อย่าให้ผิดสังเกต ไม่ซื้อรถ แอสตันมาร์ตินส์นะ แบมบาส The Bank Job (2008)
- His pettiness is astounding.-ความหยุมหยิมของพระองค์ช่างน่าประหลาดใจนัก The Other Boleyn Girl (2008)
this astonishingly unlucky man lost yet another finger.ผู้ชายคนนี้โชคไม่ดีอย่างน่าประหลาดใจ เสียนิ้วมือนิ้วอื่นอีก The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
astI was astonished at sight of him.
astI had an asthma attack.
astHe is dreaming of becoming an astronaut.
astThe size of the elephant astonished the little boy.
astAlthough astrology has no scientific basis, it's very popular and it seems that many people believe in it.
astMany astronomers assume that the universe continues to expand forever.
astHe studies astronomy, or the science of stars.
astTo everyone's astonishment, Mike won first prize in the speech contest.
astMany astronomers assume that the universe expands infinitely.
astHow astonished I was to see this.
astThe figure will be astronomical.
astAstronomy deals with the stars and planets.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หืดหอบ[N] asthma, Syn. โรคหืดหอบ, Example: มีความเชื่อกันว่าเนื้อจระเข้นี้จะสามารถรักษาโรคต่างๆ ได้อาทิ โรคหืดหอบ ไอ ปวดเมื่อยตามร่างกาย มะเร็งเป็นต้น, Thai definition: ชื่อโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังชนิดหนึ่ง เกิดจากหลอดลมตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างเฉียบพลันและรุนแรงกว่าที่เกิดขึ้นในคนทั่วไป ทำให้หลอดลมตีบแคบลงจนเกิดอาการหายใจไม่สะดวก
โหราศาสตร์[N] astrology
อย่างแปลกใจ[ADV] surprisingly, See also: astonishingly, Syn. อย่างประหลาดใจ, อย่างงุนงง, Example: ท่าทางของเขาทำให้เด็กน้อยต้องหันกลับมามองอย่างแปลกใจ
วิชาดาราศาสตร์[N] astronomy, Syn. ดาราศาสตร์, Example: วิชาโหราศาสตร์เป็นวิชาที่เก่าแก่โบราณมากที่สุด มีมาก่อนที่จะมีวิชาดาราศาสตร์
โหราศาสตร์[N] astrology, Example: ในประเทศที่ได้ชื่อว่าเจริญทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสูง โหราศาสตร์ก็ขยายเพิ่มความสำคัญขึ้นสวนทางกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างไม่น่าเชื่อ, Thai definition: วิชาว่าด้วยการพยากรณ์โดยอาศัยการโคจรของดวงดาวเป็นหลัก
หมอดู[N] fortune teller, See also: astrologer, forecaster, Syn. โหร, ผู้พยากรณ์, ผู้ทำนาย, Example: เป็นที่น่าแปลกใจว่าผู้หญิงสาวๆ ที่ฉลาดปราดเปรื่องหลายคนนิยมไปปรึกษาหมอดู หรือพวกคนทรงเป็นประจำ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำนายโชคชะตาราศี
โหร[N] astrologer, Syn. โหราจารย์, หมอดู, Example: แม่ทัพให้โหรดูฤกษ์ก่อนจะยาตราทัพ, Count unit: ท่าน, คน, Thai definition: ผู้พยากรณ์โดยอาศัยการโคจรของดวงดาวเป็นหลัก, ผู้ให้ฤกษ์และพยากรณ์โชคชะตาราศี
ปฏิทินโหราศาสตร์[N] astrological calendar, Thai definition: การนับวันเดือนปีตามหลักโหราศาสตร์
ขม[ADJ] bitter, See also: astringent, Ant. หวาน, Example: เฮโรอีนบริสุทธิ์มีลักษณะเป็นผงสีขาวรสขมไม่มีกลิ่น และเป็นเม็ดเล็กๆ ขนาดไข่ปลา, Thai definition: รสอย่างหนึ่งอย่างรสสะเดาหรือบอระเพ็ด
เครื่องหมายดอกจัน[N] asterisk, Example: ประโยคที่มีเครื่องหมายดอกจันอยู่หน้าประโยคแสดงว่าเป็นประโยคที่ใช้ไม่ได้, Thai definition: เครื่องหมายวรรคตอนแบบหนึ่ง เป็นรูปกลมๆ เป็นจักๆ ดังนี้ *

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีต[n.] (adīt) EN: past ; former times ; previous times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีต[adj.] (adīt) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีตชาติ[n.] (adīttachāt) EN: past existence ; previous existence ; previous birth   FR: vie antérieure [f]
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past ; former times ; ancient times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past tense   FR: passé [m] (conjug.) ; imparfait [m]
อดีตภพ[n.] (adīttaphop) EN: past existence ; past life; previous life   FR: vie antérieure [f]
แอสตัน วิลล่า[TM] (Aēstan Willā) EN: Aston villa   FR: Aston Villa [m]
แอสทาทีน[n.] (aētthāthīn = aēsthāthīn) EN: astatine   FR: astate [m]
อาหารเช้า [n.] (āhān chāo) EN: breakfast   FR: petit déjeuner [m] ; déjeuner [m] (Belg.)
อาหารฟาสท์ฟูด[n.] (āhān fāstfūt) EN: fast food   FR: fast-food [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AST    AE1 S T
ASTA    AA1 S T AH0
ASTRO    AE1 S T R OW0
ASTLE    AE1 S AH0 L
ASTIN    AH0 S T IH1 N
ASTOR    AE1 S T ER0
ASTON    AE1 S T AH0 N
ASTER    AE1 S T ER0
ASTRA    AE1 S T R AH0
ASTLEY    AE1 S T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Aston    (n) (a1 s t @ n)
aster    (n) (a1 s t @ r)
astir    (j) (@1 s t @@1 r)
astern    (a) (@1 s t @@1 n)
asters    (n) (a1 s t @ z)
asthma    (n) (a1 s m @)
astral    (j) (a1 s t r @ l)
astray    (j) (@1 s t r ei1)
astute    (j) (@1 s t y uu1 t)
astound    (v) (@1 s t au1 n d)

German-Thai: Longdo Dictionary
Astronom(n) |der, pl. Astronomen| นักดาราศาสตร์
fast(adv) เกือบจะ เช่น Der Kuchen ist fast fertig. ขนมเค้กเกือบเสร็จแล้ว, See also: S. beinahe, zunahe
hast(vt) มี , See also: haben
läßt, See also: lassen
ausrasten(vt) |rastete aus, ist ausgerastet| เสียสติ, ก้าวร้าววู่วามจากการไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้
lästern(vi) |lästerte, hat gelästert| นินทา เช่น über jemanden lästern = นินทาเกี่ยวใครบางคน
zu Lasten gehenถูกหักออกจากบัญชี, คิดเงิน เช่น Diese Gebühr geht zu Ihren Lasten. ค่าธรรมเนียมนี้จะถูกหักออกจากบัญชีของคุณ, See also: Related: Lastschrift
Lastschrift(n) |die, pl. Lastschriften| รายการของเงินที่ถูกหักจากบัญชี, See also: A. Gutschrift
Tastatur(n) |die, pl. Tastaturen| แป้นพิมพ์ (ของเครื่องพิมพ์ดีด หรือ คอมพิวเตอร์)
Palast(n) |der, pl. Paläste| พระราชวัง, See also: Schloss, Burg

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ast {m} | Äste {pl}branch; bough | branches; boughs [Add to Longdo]
Ast {m} (im Holz) | gesunder, verwachsener Ast (im Holz)knot | sound knot [Add to Longdo]
Ast {m}; Arm {m}limb [Add to Longdo]
Ast {m}perch [Add to Longdo]
Aster {f} [bot.] | Astern {pl}aster | asters [Add to Longdo]
Asteroid {m} [astron.] | Asteroiden {pl}asteroid | asteroids [Add to Longdo]
Asthma {n}asthma [Add to Longdo]
Astigmatismus {m}astigmatism [Add to Longdo]
Astloch {n}knothole [Add to Longdo]
Astraphobie {f}; Angst vor Blitzen und Gewitterastraphobia [Add to Longdo]
Astrologe {m}; Sterndeuter {m} | Astrologen {pl}; Sterndeuter {pl}astrologer | astrologers [Add to Longdo]
Astrologie {f}; Sterndeuterei {f}astrology [Add to Longdo]
Astrometrie {f}astrometry [Add to Longdo]
Astronaut {m}; Astronautin {f} | Astronauten {pl}astronaut | astronauts [Add to Longdo]
Astronom {m}; Astronomin {f}; Sternforscher {m} | Astronomen {pl}astronomer | astronomers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
[もと, moto] (n) (See 酒母,元・もと・1) yeast mash [Add to Longdo]
鱮;鰱[たなご;タナゴ, tanago ; tanago] (n) (uk) bitterling (any fish of subfamily Acheilognathinae, esp. species Acheilognathus melanogaster) [Add to Longdo]
〜朝時代[〜ちょうじだい, ~ choujidai] (exp) the era of the ... dynasty; the ... reign [Add to Longdo]
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
ASEAN[アセアン, asean] (n) Association of Southeast Asian Nations; ASEAN [Add to Longdo]
BBC[ビービーシー, bi-bi-shi-] (n) British Broadcasting Corporation; BBC [Add to Longdo]
FFT[エフエフティー, efuefutei-] (n) fast-fourier-transform; FFT [Add to Longdo]
M理論[エムりろん, emu riron] (n) M-theory ("master theory" that unifies the five superstring theories) [Add to Longdo]
NHK[エヌエッチケー, enuecchike-] (n) (See 日本放送協会) Japan Broadcasting Corporation; Nihon Housou Kyoukai; NHK [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
使吃惊[shǐ chī jīng, ㄕˇ ㄔ ㄐㄧㄥ, 使 / 使] astonish; surprise [Add to Longdo]
占星学[zhān xīng xué, ㄓㄢ ㄒㄧㄥ ㄒㄩㄝˊ, / ] astrology [Add to Longdo]
占星家[zhàn xīng jiā, ㄓㄢˋ ㄒㄧㄥ ㄐㄧㄚ, ] astrologer [Add to Longdo]
占星师[zhān xīng shī, ㄓㄢ ㄒㄧㄥ ㄕ, / ] astrologer [Add to Longdo]
占星术[zhàn xīng shù, ㄓㄢˋ ㄒㄧㄥ ㄕㄨˋ, / ] astrology [Add to Longdo]
[ruì, ㄖㄨㄟˋ, ] astute; perspicacious [Add to Longdo]
可惊[kě jīng, ㄎㄜˇ ㄐㄧㄥ, / ] astonishing [Add to Longdo]
哮喘[xiào chuǎn, ㄒㄧㄠˋ ㄔㄨㄢˇ, ] asthma [Add to Longdo]
哮喘病[xiào chuǎn bìng, ㄒㄧㄠˋ ㄔㄨㄢˇ ㄅㄧㄥˋ, ] asthma [Add to Longdo]
天文[tiān wén, ㄊㄧㄢ ㄨㄣˊ, ] astronomy [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アスタリスク[あすたりすく, asutarisuku] asterisk (*) [Add to Longdo]
インフラ[いんふら, infura] infrastructure [Add to Longdo]
インフラストラクチャ[いんふらすとらくちゃ, infurasutorakucha] infrastructure [Add to Longdo]
カットアンドペースト[かっとあんどぺーすと, kattoandope-suto] cut and paste [Add to Longdo]
キャスト[きゃすと, kyasuto] cast (vs) [Add to Longdo]
グループ同報[グループどうほう, guru-pu douhou] group broadcast [Add to Longdo]
コントラスト[こんとらすと, kontorasuto] contrast [Add to Longdo]
シングルキャスト[しんぐるきゃすと, shingurukyasuto] single cast [Add to Longdo]
ネットワークインフラ[ねっとわーくいんふら, nettowa-kuinfura] network infrastructure [Add to Longdo]
バスマスタ[ばすますた, basumasuta] bus master [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
天文学[てんもんがく, tenmongaku] Astronomie [Add to Longdo]
宇宙帽[うちゅうぼう, uchuubou] Astronautenhelm [Add to Longdo]
宇宙飛行士[うちゅうひこうし, uchuuhikoushi] Astronaut [Add to Longdo]
星占い[ほしうらない, hoshiuranai] Astrologie, Horoskop [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 AST
     Abstract Syntax Tree (GCC)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 AST
     Atlantic Standard Time [-0400] (TZ, ADT)
     

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 subaltern
 
 1. ast, alt
 2. ing., (ask.) astsubay
 3. ast.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 subordinate
 
 1. aşağı alt, küçük, ikincil
 2. tabi
 3. (gram.) bağlı
 4. ast
 5. ikinci derecede memur. subordinate clause (gram.) bağımlı cümlecik.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 underling
 
 1. ast., madun, mevkice daha aşağı kimse.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Ast [ast] (n) , s.(m )
   bough; branch
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top