Search result for

aspekte

(52 entries)
(2.1002 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aspekte-, *aspekte*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา aspekte มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *aspekte*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, it's just that... certain projects havecertain aspects which, with sensitive handling,given reasonable discretion, when events permit,there is no prima facie reason why, with appropriate give and take,if if all goes well,Ich finde, es haben doch gewisse Projekte gewisse Aspekte, die wenn man sensitiv vorgeht und mit angemessener Diskretion, wenn nichts dazwischen kommt, kann es keinen Primafaziegrund geben, aus dem bei berechtigtem Entgegenkommen, wenn alles gut läuft, Jobs for the Boys (1980)
Don't be concerned. The aspects are wonderful for tonight.Aber seid unbesorgt, die Aspekte für heute Nacht sind verheißungsvoll. The Funhouse (1981)
I've been giving a great deal of thought to the illogical aspects of your anger and your fear, and... Is Anna with you?Ich habe gründlich über die unlogischen Aspekte Ihres Zorns und Ihrer Vermutungen nachgedacht. Possession (1981)
Can't you see it's essential to deal with major policy rather than a few arms exporters and terrorists?Ihre ausschließlichen Aufgaben sind die obersten politischen Aspekte und nicht der Abschuss von kleinen Waffenexporteuren und Terroristengruppen. The Whisky Priest (1982)
I was very nervous, because in his waking state, he never remembered anything from his trance state, and I wondered if there could be some way of locking these two things together.Ich war sehr nervös, denn im Wachzustand hatte er keinerlei Erinnerung an die Trance. Ich wusste nicht, wie man diese beiden Aspekte verbinden konnte. Zelig (1983)
A person, a job.- Oft verdrängt man danach gewisse Aspekte des eigenen Lebens, einen Menschen, die Arbeit. I Am Not Now, nor Have I Ever Been... a Spy (1984)
You are authorized to observe other aspects of our mission.Sie haben die Erlaubnis, andere Aspekte der Mission zu begutachten. 2010: The Year We Make Contact (1984)
I believed in the positive aspects of climate control.Ich habe immer an die positiven Aspekte der Wetterbeeinfluessung geglaubt. Das Arche Noah Prinzip (1984)
This case is most intriguing with its multiplicity of elements, its many twists and turns.Ein höchst interessanter Fall mit seinen zahlreichen Aspekten und Wendungen. The Great Mouse Detective (1986)
Parts of you, anyway.Bestimmte AspekteAbove the Law (1988)
I'm studying aspects of your legal system.Ich studiere Aspekte lhres Rechtssystems. A Fish Called Wanda (1988)
I'm studying aspects of your legal system.Ich studiere Aspekte lhres Rechtssystems. A Fish Called Wanda (1988)
Certain aspects of the case, however, suggest that a serial killer may be at work.Jedoch weisen verschiedene Aspekte der Tat deutlich darauf hin, dass es sich um einen Serientäter handelt. Criminal Law (1988)
- and situational disciplines.- in allen Aspekten des Raumschiffs. Samaritan Snare (1989)
This case has dealt with metaphysics, with questions best left to saints and philosophers.Dieser Fall hat metaphysische Aspekte, die man Heiligen und Philosophen überlassen sollte. The Measure of a Man (1989)
Intelligence officials vowed to pursue all possible angles, no matter where they may lead.Angehörige des Geheimdienstes haben geschworen, rücksichtslos alle Aspekte zu untersuchen. The Package (1989)
I'm not a hired gun. I gotta feel a moral or constitutional issue is at stake.Bei mir muss es um moralische oder verfassungsrechtliche Aspekte gehen. Reversal of Fortune (1990)
There are one or two details interesting in this case.Es gibt ein oder zwei interessante Aspekte an diesem Fall. Double Sin (1990)
But isn't it remarkable that with all the witnesses, all the different points of view of the events aboard the space station, we haven't seen what really happened?Trotz der vielen Zeugenaussagen, trotz der unterschiedlichen Aspekte, nach denen wir die Vorgänge auf der Raumstation prüften, konnten wir nicht sehen, was passierte. A Matter of Perspective (1990)
I can only tell you that I sense something very unusual about him-- something that is not inherent to a criminal personality.Ich verspüre nur ungewöhnliche Aspekte in seiner Persönlichkeit. Er hat Eigenschaften, die nicht zu einem Kriminellen passen. The Hunted (1990)
There are so many levels to this.Du glaubst nicht, wie viele Aspekte das hat. The Freshman (1990)
I just want my life back.Lass mich in Ruhe mit Aspekten. Ich will mein Leben wiederhaben! The Freshman (1990)
- Sheriff. This type of sex crime has certain aspects I'd just as soon discuss in private. Know what I mean?- Sheriff, ich würde gewisse Aspekte dieses Sexualverbrechens lieber unter vier Augen besprechen. The Silence of the Lambs (1991)
Many aspects of this situation puzzle me.Viele Aspekte der Situation verwirren mich. Data's Day (1991)
Those parts of ourselves that we deny.Diese Aspekte von uns, die wir ignorieren. Episode #2.21 (1991)
Now, over the next six hours, I'll be taking you through... the do's and do-not-do's of foundation repair.In sechs Stunden... führe ich Sie durch alle Aspekte der Fundamentreparatur. Marge Gets a Job (1992)
It is all of these and none of these.Er zeigt alle und keinen dieser Aspekte oder Facetten. Dragon: The Bruce Lee Story (1993)
He'd be all right. There'd just be the good aspects of him which...Er würde nur die positiven Aspekte herauskehren... Schindler's List (1993)
"Back in New York, with Juanita and the children, I became aware that our marriage, while working on some levels, was falling apart in other fundamental areas.""Als ich zu Juanita und den Kindern nach Hause kam, begriff ich, dass Aspekte unserer Ehe in Ordnung waren, aber dass das eigentliche Fundament bröckelte." Six Degrees of Separation (1993)
It is simply that certain aspects of life this life, this place, are very difficult for me.Es ist einfach nur, dass gewisse Aspekte des Lebens, dieses Lebens, dieses Orts, sehr schwierig für mich sind. Shaman (1993)
I have learned in my study of dream analysis that people who appear in a dream can represent aspects of the person dreaming.Ich lernte kürzlich über die Traumanalyse, dass die Personen in einem Traum manchmal Aspekte des Träumenden repräsentieren. Dark Page (1993)
Which aspects?Welche AspekteFace of the Enemy (1993)
You'll interact with aspects of your psyche you've never dealt with before, and...Sie werden mit Aspekten der Psyche konfrontiert, mit denen Sie sich noch nie befasst haben, und... Frame of Mind (1993)
You're not seeing the whole picture here.Sie sehen nicht alle AspekteConduit (1993)
Stop going, then. No, once you start something, specially research ... lf it´s the dreams, you´ll have to do something about them ...Als ich einwilligte, während der Abwesenheit Prof. Bondos dessen Vorlesungen abzuhalten, nahm ich an, Sie wüssten Bescheid über die grundlegenden Aspekte der Pathologie. De levende døde (1994)
What the total stranger standing beside me is trying to say is nobody talks about the good side of Psycho Dad.Was der Wildfremde neben mir sagen will... ist, dass niemand über die guten Aspekte von Psycho Dad redet. I Want My Psycho Dad: Part 2 (1994)
I think they represent different aspects of the ship.Sie könnten diverse Aspekte des Schiffes darstellen. Emergence (1994)
Our neo-capitalistic society reduces socialist alternatives to non-material adjustments of formal behaviour.Wir lassen nicht zu, dass unsere neo-kapitalistische Gesellschaft die sozialistischen Alternativen auf nicht-materielle Anpassung von formellen Aspekten reduziert. Antonia's Line (1995)
No, we're not discussing marriage because that, combined with other unusual aspects of our relationship is making us both crazy and so, no, we should not discuss it.Nein. Wir reden nicht übers Heiraten, denn das, ebenso wie die anderen Aspekte unserer Beziehung, macht uns beide verrückt. Don't Tug on Superman's Cape (1995)
You all embody different aspects of my personality, different voices in my head.Sie alle verkörpern verschiedene Aspekte meiner Persönlichkeit, verschiedene Stimmen in meinem Kopf. Distant Voices (1995)
Just as you represent aspects of my personality.So wie Sie Aspekte meiner Persönlichkeit repräsentieren. Distant Voices (1995)
Many aspects continue to defy explanation... "including the identities of the identical men and women.Viele Aspekte erfordern weitere Erläuterung,... ..wie etwa die Identität der identischen Menschen. End Game (1995)
Several aspects of this case remain unexplained,"... "suggesting the possibility of paranormal phenomena.Viele Aspekte dieses Falls bleiben ungeklärt... ..und deuten auf paranormale Phänomene hin. End Game (1995)
We should probably consider them two aspects of the same thing.Wir sollten wohl annehmen, dass beide Anomalien zwei gleichwertige Aspekte desselben Phänomens sind. Gamera 2: Attack of the Legion (1996)
I think I can help you with the mental aspects of the game.Ich kann Ihnen vielleicht bei den geistigen Aspekten des Spiels helfen. Tin Cup (1996)
It broke itself into pieces to examine every aspect of its being.Es hat sich in teile gespalten, um seine eigenen Aspekte zu untersuchen. Grey 17 Is Missing (1996)
- I try to get her to take it easy, but... - She won't listen. And when she's sad...Die Tatsache, dass wir verschiedene Aspekte von Lois kennen, kann bei unserer Suche von Vorteil sein. Double Jeopardy (1996)
You're such a sensitive man yet there are so many aspects of humanoid life that you simply refuse to explore.Sie sind so ein sensibler Mann, und doch gibt es so viele humanoide Aspekte, die Sie nicht erforschen. Broken Link (1996)
I agree with Mr. Rank that there are unavoidable religious implications at stake.Mr. Rank hat Recht, es spielen zwangsläufig religiöse Aspekte hinein. Contact (1997)
We found this to be a good opportunity to present all perspectives--Mit dieser Sendung wollten wir alle Aspekte aufzeigen. Mad City (1997)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aspekt {m} | Aspekte {pl} | unter diesem Aspekt betrachtetaspect | aspects | seen from this angle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Aspekte [aspɛktə] (n) , pl.
     aspects
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top