ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arsch

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arsch-, *arsch*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Auch das b'rtige Arschgesicht versteht unsere Sprache.ออชดา b'rtige Arschgesicht versteht Unsere Sprache Sacramentum (2012)
Und wenn etrinkt, ist er ein tierisches Arschloch.Und wenn etrinkt, ist ein เอ้อ tierisches Arschloch Sacramentum (2012)

German-Thai: Longdo Dictionary
arsch kalt(phrase slang ) หนาวมากๆ (คำว่า arsch ข้างหน้า จะเพิ่มความรุนแรงให้กับ Adjektiv ข้างหลังให้ดูมีความหนาวนั้นกลาวเป็น หนาวมากๆ ซึ่ง อาจเพิ่ม คำว่า arsch หน้าคำอื่นๆ เพื่อจดประสงค์เดียวกันได้ แต่การเติมนั้น นอกจากจะทำให้รุนแรงขึ้นแล้ว จะกลับกลายเป็นคำไม่สุภาพ) เช่น Ich bin stink sauer. Alle paar Tage fällt meine Heizung aus. Es ist arsch kalt im Winter. Im Dachgeschoss. Langsam muss ich mir wirklich überlegen mal einen Teil der Miete zurückzuhalten. , See also: S. arschkalt
Ostermarsch(n) |der, pl. Ostermarsche| การเดินขบวนในวันอีสเตอร์ เช่น Der erste Ostermarsch in Deutschland fand 1960 statt. Seither gehen jedes Jahr zu Ostern in verschiedenen Ländern Zehntausende von Menschen auf die Straße.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arsch {m} [ugs.] | jdm. in den Arsch kriechen [ugs.] | sich den Arsch aufreißen | am Arsch der Welt | am Arsch der Welt | (total) im Arsch | (total) im Arscharse [Br.]; ass [Am.] [coll.] | to suck up to sb.; to kiss sb.'s ass | to work one's balls off | at the back of beyond; out in the sticks | in the boondocks | (all) messed up | (all) fucked up [slang] [Add to Longdo]
Arschloch {n}arsehole; asshole [slang] [Add to Longdo]
Arschtritt {m} [slang]kick up the arse; kick behind [Add to Longdo]
Arschkriecher {m} [ugs.] | ein Arschkriecher seinarse licker; brown noser [coll.] | to kiss ass [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
袋蜘蛛[ふくろぐも;フクログモ, fukurogumo ; fukurogumo] (n) (1) (uk) sac spider (any spider of family Clubionidae); (2) (See 地蜘蛛) Atypus karschi (Asian species of mygalomorph spider) [Add to Longdo]
地蜘蛛[じぐも;ジグモ, jigumo ; jigumo] (n) (uk) Atypus karschi (Asian species of mygalomorph spider) [Add to Longdo]
土蜘蛛;土雲[つちぐも, tsuchigumo] (n) (1) (土蜘蛛 only) (uk) (See 地蜘蛛) Atypus karschi (Asian species of mygalomorph spider); (2) tsuchigumo (people of ancient Japan who were not subjects of the Yamato court) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Arsch /arʃ/ 
   arse [Br.]; ass [Am.]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top