Search result for

aromen

(52 entries)
(0.0092 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aromen-, *aromen*
Possible hiragana form: あろめん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา aromen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *aromen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gentlemen, I suggest we sell the Stay-Put Corporation on putting out a new line of lipsticks in all popular flavours.Ich schlage vor, wir verkaufen das Unternehmen Stay-Put und produzieren eine neue Marke mit den beliebten AromenWill Success Spoil Rock Hunter? (1957)
- There are many pollen aromas.- Es schwirren Pollenaromen herum. Obsession (1967)
- Gabriella, please to meet you.- Sehr erfreut. - 1 1 Geschmacksrichtungen, alles FruchtaromenGinger and Fred (1986)
And the melted cheese marries itself to the juices of this succulent steak.Der geschmolzene Käse verbindet sich... mit den Aromen dieses saftigen Steaks. Thinnergy (1987)
What flavors are we enjoying?Welche Aromen genießen wir gerade? Episode #2.19 (1991)
Smelling things that aren't really there is the first the sign of a brain tumour.Das Erschnuppern nicht vorhandener Aromen deutet auf einen Hirntumor hin. Children of the Corns (1996)
aromas, touch, voices.Aromen, Berührung, Stimmen. Riddles (1999)
These yoghurts have bright colours. Aren't there any chemical flavourings in them?(TV-Kommentar) Werden für Jogurt nicht künstliche Aromen verwendet? Merci pour le Chocolat (2000)
Flavors and aromas seduce your senses... and prepare you for an adventurous journey.Eine Folge von Aromen verführt Zunge und Verstand und dient als Vorgeschmack auf Reisen voller Abenteuer. A Touch of Spice (2003)
A dish is a collection of flavours, consistencies.Ein Gericht ist das Zusammenspiel mehrerer Aromen. Konsistenzen. A Cook (2003)
Synthetic rubbers and artificial flavourings are not biologically active.Synthesekautschuk und künstliche Aromen sind nichts biologisch Aktives. Dead Girl Walking (2003)
It has all the flavours of the world.Da sind alle Aromen der Welt enthalten. Dead Girl Walking (2003)
A dish is a collection of flavours, consistencies.Ein Gericht ist eine Sammlung von Aromen, Konsistenzen. Nighthawks (2003)
I'm enraptured with every scent and flavor of the East.Ich bin ganz hingerissen... von den Düften und Aromen des Ostens. Vanity Fair (2004)
Oxygenating it opens it up. It unlocks the aromas, the flavors.Der Sauerstoff öffnet ihn, er setzt die Aromen und den Geschmack frei. Sideways (2004)
Its flavors, they're just the most haunting and brilliant and thrilling and subtle and ancient on the planet.Oh, und seine Aromen sind einfach die unvergleichlichsten... brillantesten, aufregendsten und feinsten... die ältesten, die überhaupt existieren. Sideways (2004)
Mm. And "contains less than two percent natural flavor."Enthält weniger als zwei Prozent natürliche AromenEye Spy (2004)
That would make it 98% artificial flavor.Das bedeutet 98 % künstliche AromenEye Spy (2004)
This one says "other natural flavors."Hier steht: "andere natürliche Aromen." Two Families (2004)
I went to Loompaland looking for exotic new flavors for candy.Ich wollte in Lumpaland neue, exotische Aromen für meine Süßigkeiten finden. Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Now, imagine every great taste in the world being combined into infinite combinations.Jetzt stell dir alle Aromen der Welt vor, in unzähligen Kombinationen vereint. Ratatouille (2007)
Everybody shaves So there should be plenty of flavorsRasieren tun sich alle, drum dürfte es an Aromen nicht mangeln. Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
I tried aroma therapy.Aromentherapie versucht... Believe the Lie (2007)
Yes, that is the topping I wanted on my popcorn.Genau mit den Aromen mag ich mein Popcorn am liebsten. What Happens in Vegas (2008)
Vinegar, mustard, they're dominant flavours...Da sind Essig und Senf, dominante AromenAlone (2008)
The flavors melt together in perfect harmony.Die Aromen verschmelzen in Harmonie zusammen. Chuck Versus the First Kill (2009)
Ammonium sulphate, among other aromas.Ammoniumsulfat, nebst anderen AromenSherlock Holmes (2009)
Yet, patience, skill, hard work and love... can unleash the divine flavors hidden within. There.Aber mit Geduld, Können, harter Arbeit und Liebe holt man ihre verborgenen und göttlichen Aromen heraus. There Be Dragons (2011)
Patience, skill, hard work and love... can unleash the divine flavors hidden within.Mit Geduld, Können, harter Arbeit und Liebe, holt man ihre verborgenen und göttlichen Aromen heraus. There Be Dragons (2011)
You can really feel the bitterness. The aromas in the rough.Man schmeckt die Bitterkeit besser und die Aromen im Urzustand. The Target (2011)
Methanol can be used to create scents or aromas.Methanol kann dazu benutzt werden, Gerüche oder Aromen zu erschaffen. Sense Memory (2011)
You taste the earthy flavours, the wild strawberries, roasted hazelnuts.Man schmeckt die erdigen Aromen, Walderdbeeren und geröstete Haselnüsse. I Love Périgord (2011)
Lots of flavors.Eine Menge AromenStewie Goes for a Drive (2011)
Everybody please, before you taste the wine, take a moment and try to find the different aromas in this Cabernet.Bitte schön. Nehmen Sie sich Zeit, um die Aromen wahrzunehmen, ehe Sie den Wein trinken. Aftershock (2012)
"Sense explodes from the murky undergrowth of times past. "The dank, dark aromas of yesteryear waft around us.""Düfte explodieren aus dem trüben Dickicht alter Zeiten... feuchte, dunkle Aromen vergangener Jahre umwehen uns." The Angels' Share (2012)
It's got these lovely maritime notes. The faded smokiness that you'd expect from a whisky of this age.Wunderbar maritime Aromen, zarter Rauch, wie man es erwartet von einem Whisky dieses Alters. The Angels' Share (2012)
Maybe you'd like to share with us why you think this is a laughing matter.Welche Aromen bemerken Sie beim 2007er? Episode #2.4 (2012)
It's hard to balance the flavors in that kind of dish.Nur über das Geschirr, kann man die Aromen perfekt ausbalancieren. Omnivores (2013)
Essential oils, concentrated liquids that contain volatile aroma compounds from plants.Ätherische Öle, konzentrierte Flüssigkeiten welche verschiedene Pflanzenaromen enthalten. The Deductionist (2013)
But the real magic happens when we start to combine flavors.Aber die wahre Magie passiert, wenn wir anfangen Aromen zu kombinieren. Corned Beef and Handcuffs (2013)
At La Baleine Grise, we believe that eating is a multi-sensory experience, and certain combinations of flavors and aromas activate enzymes and stimulate specific parts of the brain, evoking pleasure, and also recollections of pleasurable experiences.Im La Baleine Grise glauben wir, essen ist eine multisensorische Erfahrung. Gewisse Kombinationen von Geschmäckern und Aromen aktivieren Enzyme. Sie stimulieren bestimmte Hirnregionen. The Hundred-Foot Journey (2014)
In just one year, culinary star Hassan Kadam has transformed the restaurant with his introduction of bold spices, explosive taste, and unusual combinations.In nur einem Jahr hat der Star der Haute Cuisine, Hassan Kadam, mit einer völlig neuen Gewürzpalette, explosiven Aromen und ungewöhnlichen Kombinationen völlig revolutioniert. The Hundred-Foot Journey (2014)
Different aromas make you feel differently, don't they?Aromen beeinflussen doch unsere Befindlichkeit, nicht wahr? Demimonde (2014)
A particularly cheap brand of gin called Pascal's. You can tell from the distinct blend of impurities and flavorings.Eine besonders billige Ginmarke, namens Pascal's. Man kann es an der Mischung von Verunreinigungen und Aromen erkennen. The View from Olympus (2015)
I've spent my career manufacturing the aromas of love... for perfumes and colognes, but they're all just forgeries... like that painting.Ich habe meine Karriere damit verbracht, Aromen der Liebe herzustellen, für Parfums und Colognes... Aber das sind alles nur Fälschungen... wie dieses Gemälde. The Nose (2015)
-[sneezing] -[woman] Spices... [farting] [woman] Flavors...Gewürze... Aromen... Bisexual Because of Meth (2016)
Savor the local flavors - when so inclined.Koste die Aromen der jeweiligen Region, wenn du willst. Lullaby (2016)
Let it stretch its legs, release some aromatics.Lassen ihn sich ausbreiten, und ein paar Aromen freisetzen. Screw You, Randy (2016)
It's all important. It's all flavor.Alles ist wichtig, das sind AromenSecret Sauce (2016)
[Dion] Take a piece of that with the beets right there-- you see what happens when you mix the flavors.Nimm ein Stück mit Roter Beete und schau, was passiert, wenn du die Aromen mischst. Secret Sauce (2016)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aroma {n}; Würze {f}; aromatischer Geschmackstoff; Würzessenz | Aromen {pl}flavor [Am.]; flavour [Br.] | flavor [Am.]; flavours [Br.] [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Aromen /aroːmən/ 
   flavors; flavours

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top