Search result for

armeen

(53 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -armeen-, *armeen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา armeen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *armeen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We appoint Vultan General of our armies.Wir ernennen Vultan zum General unserer ArmeenFlash Gordon (1980)
Nobunaga, his rival, is busy fighting other warlords.Sein Rivale Nobunaga führt gegen andere Armeen Krieg. Kagemusha (1980)
We deal in weaponry and private armies.Wir handeln mit Waffen und PrivatarmeenScanners (1981)
Congressmen faced overwhelming tasks in raising and organising armies...Die Kongressabgeordneten standen vor der Aufgabe, Armeen zu organisieren... Endless Love (1981)
Hitler's armies have suffered many humiliating defeats and have fled, frozen and in disarray, through the killing snows of Russia.Hitlers Armeen erlitten demütigende Niederlagen und fliehen frierend und führungslos durch den russischen Winter. Eye of the Needle (1981)
Mahatma Gandhi was not the commander of armies nor a ruler of vast lands.Mahatma Gandhi hat keine Armeen befehligt und Ländereien besaß er auch nicht. Gandhi (1982)
Armies have trampled us, yet nothing has changed.Armeen haben uns überrannt, und doch hat sich nichts geändert. The Scarlet and the Black (1983)
If those explosives are triggered, Diana... you and your armies will die.Wenn diese Sprengkapseln gezündet werden, Diana, werden Sie und Ihre Armeen sterben. Dreadnought (1984)
Paul Savage and his band of Resistance heroes... continue to hold the wilderness high ground... against attempts of alien armies of the west to dislodge them.Paul Savage und seine Resistance-Helden behalten weiterhin die Oberhand gegen Angriffe der außerirdischen Armeen im Westen, die sie vertreiben wollen. The Sanction (1984)
Once its presence here is known, the great powers will send their armiesJetzt, da sein Verbleib bekannt ist, werden eure Nachbarn schon bald mächtige Armeen schicken. Nausicaä of the Valley of the Wind (1984)
They are the dark armies.Sie sind die dunklen Armeen1984 (1984)
The dark, murdering armies of Eurasia.Die finsteren, mörderischen Armeen von Eurasien. 1984 (1984)
The Great Hunt would always begin with the armies spread out in a semi-circle...Die große Jagd fing immer damit an... dass sich die Armeen in einem... Halbkreis verteilten... Red Dawn (1984)
They were crushed by President Theodore Roosevelt, leading imperialist armies and cowboys.Sie wurden von Präsident Roosevelt... führenden imperialistischen Armeen und Cowboys vernichtend geschlagen. Red Dawn (1984)
He never thought they'd be leading them against each other. Well, if we have to meet like that... I'd rather we never met again.Weißt du, vor Jahren sagte John Calhoun, Männer aus West Point werden große Armeen führen. Episode #1.6 (1985)
You should have killed me when your armies killed the rest of my people.Du hättest mich töten sollen, als deine Armeen mein restliches Volk töteten. The Littlest Dragon (1985)
How many armies do I have?Wie viele Armeen hab ich? The Falcon and the Snowman (1985)
- What about the other NATO armies?Und was ist mit den anderen NATO-ArmeenThe Grand Design (1986)
And from there to London, where our main force will join up with the rebel armies from Kent and from Devon.Und von dort nach London, wo sich unsere Hauptstreitmacht mit den Rebellenarmeen aus Kent und Devon vereinigt. Lady Jane (1986)
For the first time our armies are united.Zum ersten Mal sind unsere vier Armeen vereint. Salvador (1986)
"Yet armies till that time did he never wield.""Doch Armeen hatte er bis dahin nie besessen." Troll (1986)
I dream about it, and I dream about it! [Sobbing] What's the use, huh?Er hat sie während des Bürgerkriegs an die Unionsarmeen verkauft. Death and the Lady (1987)
For countless ages the Sorceress of Greyskull has kept this universe in harmony but the armies of darkness do not rest and the capture of Greyskull is ever most in their minds.Seit zahllosen Zeitaltern hat die Zauberin von Greyskull... das Gleichgewicht dieses Universums aufrecht erhalten... Aber die Armeen der Finsternis ruhen nicht... und die Eroberung Greyskulls treibt sie mehr denn je an. Masters of the Universe (1987)
Rapid progress, to where humans learn to control their military with drugs.Was bedeutete das? Die Menschen lernten, ihre Armeen mit Drogen zu kontrollieren. Encounter at Farpoint (1987)
My principle anguish and source of all my joys and sorrows from my youth onward has been the incessant, merciless battle between the spirit and the flesh... and my soul is the arena where these two armies have clashed and met."Meine größte Qual und Quelle all meiner Freuden und Sorgen war seit meiner Jugend der unaufhörliche, gnadenlose Kampf zwischen Geist und Körper, und meine Seele ist der Ort, wo diese zwei Armeen zusammenstoßen und sich treffen." Location Production Footage: The Last Temptation of Christ (1988)
I swear to you, Mary, there were armies of angels.Ich schwöre es dir, Maria, Armeen von Engeln. Location Production Footage: The Last Temptation of Christ (1988)
The armies would look at each other, exhausted... and intact.Die Armeen sahen einander an, erschöpft und unversehrt. The Soldier and Death (1988)
My principle anguish and source of all my joys and sorrows from my youth onward has been the incessant, merciless battle between the spirit and the flesh... and my soul is the arena where these two armies have clashed and met."Meine größte Qual und Quelle all meiner Freuden und Sorgen war seit meiner Jugend der unaufhörliche, gnadenlose Kampf zwischen Geist und Körper, und meine Seele ist der Ort, wo diese zwei Armeen zusammenstoßen und sich treffen." The Last Temptation of Christ (1988)
I swear to you, Mary, there were armies of angels.Ich schwöre es dir, Maria, Armeen von Engeln. The Last Temptation of Christ (1988)
-It ain't nuts. It's what armies do.- Nicht beknackt, Armeen machen's so. Casualties of War (1989)
Armies of academics going forward measuring poetry. No.Armeen von Akademikern, die Gedichte vermessen. Dead Poets Society (1989)
If it is captured by the Nazis, the armies of darkness will march all over the face of the Earth.Finden die Nazis ihn, marschieren die Armeen der Finsternis auf der ganzen Erde. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
We're in separate armies, you know that, pal?Wir kämpfen in verschiedenen ArmeenThe Package (1989)
What brings you here? A French and Indian army's heading south out of Fort Carillon to war against the British. I'm helping raise New York's militia to fill the Crown's levy.Französische und indianische Armeen ziehen... südwärts gegen die Briten. The Last of the Mohicans (1992)
In ancient Africa, they had entire female armies.Im alten Afrika gab es ganze FrauenarmeenForever Jung (1992)
Would you ask me to stay and ask two armies to keep fighting?Soll ich bleiben und die Armeen weiter kämpfen lassen? The Perfect Mate (1992)
This money controls armies... governments... even confederations.Dieses Geld steuert Armeen, Regierungen, ganze Konföderationen. Photon Bullet (1993)
We've heard they're trying to raise capital to rebuild their armies.Sie versuchen, Geld für den Wiederaufbau ihrer Armeen aufzubringen. Past Prologue (1993)
Together, we'll pit armies against one another like a chess game.Zusammen stellen wir Armeen gegeneinander auf wie beim Schach. The Shadow (1994)
But I was born to lead great armies... like Hannibal, Alexander, Napoleon.Dabei war ich zum Führer großer Armeen geboren, wie Hannibal, Alexander, Napoleon. Spring 1866 - Spring/Summer 1866 (1994)
And it clears the streets of the silent armies so we can dance.Und er spült die schweigenden Armeen von der Straße damit wir tanzen können. The Basketball Diaries (1995)
The main force of our armies from France land here to the north of Edinburgh.Der Hauptteil unserer Armeen aus Frankreich landet hier-im Norden von Edinburgh. Braveheart (1995)
And I, Robert the Bruce rode out to pay homage to the armies of the English King and accept his endorsement of my crown.Und ich, Robert Bruce ritt aus, den Armeen eines englischen Königs die Treue zu schwören für seine Bestätigung meiner Krone. Braveheart (1995)
General of the armies of Outworld and prince of the subterranean realm of Shokan.General der Armeen von Outworld und Prinz des unterirdischen Reiches Shokan. Mortal Kombat (1995)
No, I don't know anything about... a monkey army, Doctor.Nein, ich weiß nicht das Geringste über Affenarmeen, Doktor. Twelve Monkeys (1995)
An army needs weapons.- Armeen brauchen Waffen. The Coming of Shadows (1995)
In a time when one's town was one's world... and the actions at a dance excited greater interest... than the movement of armies, there lived a young woman who knew how this world should be run.Zu einer Zeit, da eine Stadt noch eine Welt war, und ein Ball mehr interessierte als das Vorrücken von Armeen, lebte eine junge Frau, die wusste, wie sich diese Welt zu drehen hatte. Emma (1996)
Our armies had been told to watch and attack if someone drew a sword.Unsere Armeen sollten attackieren, sobald jemand das Schwert zückte. A Late Delivery from Avalon (1996)
Lord Nor commends the earthly governments for ordering their military units not to interfere with the reorganization of this planet.Lord Nor empfiehlt den Regierungen der Erde, ihre Armeen nicht in die Neustrukturierung dieses Planeten eingreifen zu lassen. Battleground Earth (1996)
Chief. Chief, the UN's ordered the world's military to stand down for the next 48 hours.Chef, die UNO hat die Armeen der Welt aufgefordert, innerhalb der nächsten 48 Stunden aufzumarschieren. Lord of the Flys (1996)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Armee {f}; Heer {n} | Armeen {pl}; Heere {pl} | in der Armee dienenarmy | armies | to serve in the army [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  Armeen [ɑrmen]
     Armenian
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Armeen [armeːən] (n) , pl.
     armies
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top