Search result for

aral

(63 entries)
(0.0112 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aral-, *aral*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
infantile paralysisโรคโปลิโอ., Syn. poliomyelitis
paraldehyden. สารมีฤทธิ์เป็นยากดประสาทและยานอนหลับ
paralepsisn. =paralipsis (ดู)
paralipsisn. วิธีการย่อส่วนสำคัญและเสริมน้ำหนักของความหมายของข้อความ.
parallax(แพ'ระแลคซฺ) n. การเคลื่อนจากที่ของวัตถุ ที่เนื่องจากผู้สังเกตเคลื่อนไหวหรือตาหรือศีรษะเคลื่อนไหว, See also: parallactic adj.
parallel(แพ'ระเลล) adj. ขนาน,เสมอ vt. เทียบเท่า
parallel axiomn. =parallel postulate (ดู)
parallel barsn. บาร์คู่
parallel forcesn. แรงขนาน
parallel of latituden. วงเส้นแวง (ที่ขนานกัน)

English-Thai: Nontri Dictionary
parallel(adj) ขนาน,เสมอ,เท่าเทียมกัน
parallel(n) เส้นขนาน,การเปรียบเทียบ
parallel(vt) เสมอกัน,เปรียบเทียบ
parallelism(n) ความขนาน,ความเท่าเทียม,สิ่งเปรียบ
parallelogram(n) สี่เหลี่ยมด้านขนาน
paralysis(n) โรคอัมพาต,ความตายด้าน
paralytic(adj) เป็นง่อย,เป็นอัมพาต
paralyze(vt) ทำให้เป็นง่อย,ทำให้เป็นอัมพาต,ทำให้อ่อนเปลี้ย
unparalleled(adj) ไม่มีเสมอเหมือน,ไม่มีคู่แข่ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Araliaceaeอะราเลียซี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As of 1025 hours, the cargo vessel Aral Sea is hereby ordered to reverse course and return to port in Odessa.เรือบรรทุกสินค้า อารัล ซี มาที่นี่โดย... ให้เปลี่ยนเส้นทางกลับไปยังท่าเรือที่ Odessa X-Men: First Class (2011)
Aral Sea, come in.อารัล ซี, ตอบด้วย อารัล ซี, ตอบด้วย X-Men: First Class (2011)
Aral Sea, you are ordered to turn around.อารัล ซี, คุณได้รับคำสั่งให้หันเรือกลับ X-Men: First Class (2011)
Aral Sea you are ordered to turn around.อารัล ซี, คุณได้รับคำสั่งให้หันเรือกลับ X-Men: First Class (2011)
The crew of the Aral Sea are all dead. Shaw's been there.ลูกเรือของอารัล ซีตายหมดแล้ว ชอว์ ไปที่นั่น X-Men: First Class (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัมพาต[n.] (ammaphāt) EN: paralysis ; disability ; palsy   FR: paralysie [f] ; apoplexie [f]
บั้ง[n.] (bang) EN: make crosswise cuts ; cut into parallel slits ; slit ; stripe ; cut off   
การอภิปรายคู่ขนาน[n. exp.] (kān aphiprāi khūkhanān) EN: parallel discussion   FR: discussions parallèles [fpl]
ขนาน[v.] (khanān) EN: be parallel   FR: être parallèle à
ขนาน[adj.] (khanān) EN: parallel ; simultaneous   FR: parallèle
ขนานกัน[v. exp.] (khanān kan) EN: parallel each other ; be parallel ; run parallel to each other   FR: être parallèles (l'un à l'autre)
ขนานลี่[n.] (khanānlī) EN: paralleling boats ; boats that sail side by side   
คู่ขนาน[adj.] (khūkhanān) EN: parallel   
ไม่มีที่เปรียบ[adj.] (mai mī thī prīep) EN: incomparable ; without parallel ; matchless ; peerless ; beyond compare   FR: incomparable ; sans comparaison
ง่อย[adj.] (ngøi) EN: lame ; crippled ; disabled   FR: paralysé ; perclus ; éclopé ; infirme

CMU English Pronouncing Dictionary
ARAL    AA1 R AH0 L

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿拉尔[Ā lā ěr, ㄚ ㄌㄚ ㄦˇ, / ] Aral shehiri (Aral city) or Ālā'ěr subprefecture level city in west Xinjiang), #73,653 [Add to Longdo]
咸海[Xián Hǎi, ㄒㄧㄢˊ ㄏㄞˇ, / ] Aral Sea, #117,104 [Add to Longdo]
阿拉尔市[Ā lā ěr shì, ㄚ ㄌㄚ ㄦˇ ㄕˋ, / ] Aral shehiri (Aral city) or Ālā'ěr subprefecture level city in west Xinjiang), #308,783 [Add to Longdo]
[tōng, ㄊㄨㄥ, ] Aralia papyrifera [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Parallelschaltung(n) |die, pl. Parallelschaltungen| การต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน, See also: A. Reihenschaltung,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aralsee {m}Aral Sea [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
たらの木;楤の木;楤木;タラの木[たらのき(たらの木;楤の木;楤木);タラのき(タラの木);タラノキ, taranoki ( tarano ki ; tsui no ki ; tsui ki ); tara noki ( tara no ki ); taranoki] (n) (uk) devil's walking stick (tree) (Aralia elata); Japanese angelica tree [Add to Longdo]
たらば蟹;鱈場蟹;多羅波蟹;鱈場ガニ[たらばがに;たらばガニ(鱈場ガニ);タラバガニ, tarabagani ; taraba gani ( tara ba gani ); tarabagani] (n) (uk) red king crab (Paralithodes camtschaticus) [Add to Longdo]
に沿って[にそって, nisotte] (exp,adv) along; parallel to; in accordance with [Add to Longdo]
アラールキル[, ara-rukiru] (n) {chem} aralkyl [Add to Longdo]
ウコギ科[ウコギか, ukogi ka] (n) Araliaceae (plant family); aralia or ginseng [Add to Longdo]
エタロン[, etaron] (n) etalon (optical element with parallel surfaces used to increase the coherent length of a laser) [Add to Longdo]
エンハンストパラレルインタフェース[, enhansutoparareruintafe-su] (n) {comp} enhanced parallel interface [Add to Longdo]
スタティサイダ[, sutateisaida] (n) {comp} staticizer; serial-parallel converter [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エンハンストパラレルインタフェース[えんはんすとぱられるいんたふぇーす, enhansutoparareruintafe-su] enhanced parallel interface [Add to Longdo]
スタティサイダ[すたていさいだ, sutateisaida] staticizer, serial-parallel converter [Add to Longdo]
ダイナミサイザ[だいなみさいざ, dainamisaiza] serializer, parallel-serial converter, dynamicizer [Add to Longdo]
パララックス[ぱららっくす, pararakkusu] parallax [Add to Longdo]
パラレルインタフェース[ぱられるいんたふぇーす, parareruintafe-su] parallel interface [Add to Longdo]
パラレルコネクタ[ぱられるこねくた, pararerukonekuta] parallel connector [Add to Longdo]
パラレルプリンタ[ぱられるぷりんた, pararerupurinta] parallel printer [Add to Longdo]
パラレルポート[ぱられるぽーと, pararerupo-to] parallel port [Add to Longdo]
パラレル伝送[パラレルでんそう, parareru densou] parallel transmission [Add to Longdo]
超高速並列インターフェース[ちょうこうそくへいれつインターフェース, choukousokuheiretsu inta-fe-su] HIPPI, High Performance Parallel Interface [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

  Aral
   Lake Aral

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top