Search result for

annies

(609 entries)
(0.0609 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -annies-, *annies*, annie , anny
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา annies มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *annies*)
English-Thai: Longdo Dictionary
global planning(n) การวางแผนระดับสากล

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tannic[ADJ] เกี่ยวกับหรือมาจากการฟอกหนัง
tannin[N] ยาฝาดสมาน
banning[N] การสั่งห้าม, Syn. prohibition
grannie[N] ย่า / ยาย, Syn. grandmother
grannie[N] หญิงชรา (คำไม่เป็นทางการ)
mannish[ADJ] เหมือนผู้ชาย, See also: สำหรับผู้ชาย, Syn. manlike, unfeminine, unwomanly
mannish[ADJ] เป็นลูกผู้ชาย, Syn. manlike, unfeminine, unwomanly
mannite[N] ผลึกน้ำตาลที่ได้จากพืชหรือสัตว์
pannier[N] ตะกร้าที่แบกบนหลังคนหรือสัตว์, Syn. wicker basket
pannier[N] ถุงใส่ของที่แขวนข้างรถจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์
tanning[N] การฟอกหนังให้นิ่ม, Syn. preservation
tanning[N] การเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลของผิวหนัง, See also: การที่ผิวหนังคล้ำเมื่อถูกแดด
cannibal[N] ผู้ที่กินเนื้อคนสดๆ, Syn. man-eater, headhunter
clannish[ADJ] ที่รักแต่พวกพ้องตัวเอง, Syn. select, cliquish
mannikin[N] หุ่นจำลองรูปร่างมนุษย์ (ทางศิลปะหรือการแพทย์), Syn. manikin
tyrannic[ADJ] เกี่ยวกับทรราชย์, See also: ลักษณะการปกครองแบบทรราชย์
bannister[N] ราวระเบียงหรือบันได
mannishly[ADV] อย่างลูกผู้ชาย
tyrannize[VI] ปกครองแบบกดขี่, Syn. depotize, domineer, dictate, oppress
tyrannize[VT] ปกครองแบบกดขี่, Syn. depotize, domineer, dictate, oppress
tyrannize[VI] กระทำอย่างป่าเถื่อน
tyrannize[VT] กระทำอย่างป่าเถื่อน
uncannily[ADJ] อย่างแปลกประหลาด, Syn. spookishly
annihilate[VT] ทำลาย, See also: ทำลายล้าง, ถอนรากถอนโคน, Syn. demolish, destroy
tyrannical[ADJ] เกี่ยวกับทรราชย์, See also: ลักษณะการปกครองแบบทรราชย์
annihilable[ADJ] ที่สามารถถูกทำลายได้
anniversary[N] การฉลองครบรอบปี, Syn. commemoration, yearly celebration
anniversary[N] วันครบรอบปี
cannibalise[VT] นำชิ้นส่วนของอีกเครื่องยนต์หนึ่งมาซ่อมหรือสร้างอีกเครื่องยนต์หนึ่ง, Syn. cannibalize, salvage
cannibalize[VT] นำชิ้นส่วนของอีกเครื่องยนต์หนึ่งมาซ่อมหรือสร้างอีกเครื่องยนต์หนึ่ง, Syn. cannibalise, salvage
caravanning[N] การเดินทางท่องเที่ยวในวันหยุด
mannishness[N] ความเป็นลูกผู้ชาย
annihilation[N] การทำลายล้าง
town planning[N] ผังเมือง, Syn. urban planning
town planning[N] การวางผังเมือง
family planning[N] การวางแผนครอบครัว
golden anniversary[N] การฉลองครบรอบแต่งงานปีที่ 50, Syn. golden jubilie, golden wedding

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alamanni(แอลละแมน' ไน) n,.pl. =Alemanni
alemanni((แอลลิแมน' ไน) n., pl. หมาพันธุ์เชื้อชาติเยอรมันที่ตั้งรกรากบนฝั่งแม่น้ำไรน์ แม่น้ำดานูบและแม่น้ำ Main, Syn. Alamani
alemannic(แอลลิแมน' นิค) ภาษาของ Alemanni, ซึ่งเกี่ยวกับ Alemanni
annihilate(อะไน' ฮิเลท) vt. ทำลายล้าง, บดขยี้. -annihilator n., Syn. eradicate)
annihilation(อะไนฮิเล' เชิน) n.การทำลายล้าง,ภาวะที่ถูกทำลายล้าง, Syn. destruction)
anniversary(แอนนิเวอร์' ซารี) n. การครบรอบปีของเหตุการณ์ในอดีต (โดยเฉพาะการแต่งงาน) , การฉลองหรือระลึกถึง. -adj. ครบรอบปี, ประจำปี, Syn. birthday, commemoration)
britannia(บริแทน'เนีย) n. เกาะอังกฤษที่รวมทั้งเวลล์และสก๊อตแลนด์,อาณาจักรอังกฤษ/Great-Britain/และเกาะไอร์แลนด์
britannicadj. เกี่ยวกับอังกฤษ,เกี่ยวกับบริเทน
cannibal(แคน'นิเบิล) n.,adj. มนุษย์กินคน,คนกินเนื้อคน,สัตว์ที่กินสัตว์จำพวกเดียวกัน, See also: cannibalism n. ดู cannibal
canning(แคน'นิง) n. การบรรจุลงกระป๋อง
city planningn. การวางผังเมือง, See also: city planner n. ดูcity planning
clannishadj. เกี่ยวกับเผ่าพันธ์
family planningn. การคุมกำเนิด
hannibaln. แม่ทัพชาวCarthaginianที่ยกทัพข้ามภูเขาแอลป์มาตีอิตาลี
mannish(แมน'นิช) adj. คล้ายคน,เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของคน,เหมาะกับคน., See also: mannishly adv. mannishness n., Syn. manly
panniern. ตระกร้า ,กระจาด, See also: panniered adj.
pannikinn. กระทะเล็ก ๆ ,ถ้วยเล็ก ๆ
tannic(แทน'นิค) adj. เกี่ยวกับหรือมาจากการฟอกหนัง
tanning(แทน'นิง) n. การฟอกหนังให้นิ่ม,การเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลของผิวหนัง,การที่ผิวหนังคล้ำเมื่อถูกแดด,การเฆี่ยน,การหวด
tyrannic(ทิแรน'นิเคิล) adj. โหดร้าย,โหดเหี้ยม,กดขี่,เผด็จการ,ทรราชย์., See also: tyrannically adj.
tyrannical(ทิแรน'นิเคิล) adj. โหดร้าย,โหดเหี้ยม,กดขี่,เผด็จการ,ทรราชย์., See also: tyrannically adj.
tyrannise(เทอ'ระไนซ) vi.,vt. ปกครองแบบกดขี่,ปกครองแบบเผด็จการ,ใช้อำนาจบาทใหญ่
tyrannize(เทอ'ระไนซ) vi.,vt. =tyrannise (ดู), Syn. oppress,dictate

English-Thai: Nontri Dictionary
annihilate(vt) ทำลายล้าง,ทำลาย
annihilation(n) การทำลายล้าง,การทำลาย
anniversary(n) วันครบรอบปี
Britannia(n) เกาะอังกฤษ
cannibal(n) มนุษย์กินคน
clannish(adj) ถือพวก,ถือพี่ถือน้อง,เล่นพรรคเล่นพวก
mannish(adj) ของผู้ชาย,เหมือนผู้ชาย,คล้ายคน,เหมาะกับคน
pannier(n) ตะกร้า,กระจาด
tyrannical(adj) กดขี่,กดหัว,เกรี้ยวกราด,โหดร้าย,เผด็จการ
tyrannize(vt) กดขี่,ปกครองแบบเผด็จการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
planningการวางแผน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
planning permissionการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรืออาคาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
panniculus adiposus; tissue, subcutaneous fattyเนื้อเยื่อไขมันใต้หนัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
planning, cityการวางผังเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
planning-programming-budgeting systemงบประมาณแบบแสดงแผนงาน [ดู programme budgeting] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lay figure; manakin; manikin; mannikinหุ่นจัดท่า [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Riemannian geometryเรขาคณิตรีมันน์ [มีความหมายเหมือนกับ elliptic geometry] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Riemannian non-Euclidean geometryเรขาคณิตนอกแบบยุคลิดของรีมันน์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
scanning rateอัตราการกราดตรวจ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
spanning tree(รูป)ต้นไม้แบบทอดข้าม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
subcutaneous fatty tissue; panniculus adiposusเนื้อเยื่อไขมันใต้หนัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bianco sangiovanniสีขาวน้ำปูน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bannitusบุคคลนอกกฎหมาย, ผู้ถูกเนรเทศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
manikin; lay figure; manakin; mannikinหุ่นจัดท่า [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
manakin; lay figure; manikin; mannikinหุ่นจัดท่า [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mannikin; lay figure; manakin; manikinหุ่นจัดท่า [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mannitolแมนนิทอล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
city planningการวางผังเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
family planningการวางแผนครอบครัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
family planning programmeแผนงานวางแผนครอบครัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
family planning statusสถานภาพการวางแผนครอบครัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
family-planning educationการศึกษาการวางแผนครอบครัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
family-planning serviceบริการวางแผนครอบครัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
tanninแทนนิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tissue, subcutaneous fatty; panniculus adiposusเนื้อเยื่อไขมันใต้หนัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
town planningการวางผังเมือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
town planningการวางผังเมือง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
natural family planning methodวิธีวางแผนครอบครัวตามธรรมชาติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Systematic Planningกระบวนการวางแผนอย่างมีระบบ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Agricultural planningการวางแผนการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Export planningการวางแผนการส่งออก [ปิโตรเลี่ยม]
Planningระบบการวางแผน [เศรษฐศาสตร์]
Tannin plantพืชให้แทนนิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Economic planningการวางแผนเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Sectoral planningการวางแผนเป็นรายภาค [เศรษฐศาสตร์]
Urban planningการวางผังเมือง [เศรษฐศาสตร์]
Annihilationประลัย, ปฏิกิริยาระหว่างอนุภาคกับปฏิยานุภาคของอนุภาคนั้นๆ แล้วอนุภาคทั้งสองหายไปกลายเป็นรังสีแกมมาพลังงานเท่ากันเคลื่อนที่ออกไปในทิศทางตรงข้ามกัน เช่นการรวมตัวของอิเล็กตรอนกับโพซิตรอน ได้รังสีแกมมาพลังงานรวม 1.02 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์ (ดู Antimatter ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Scanning electron microscopyจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Central city planningผังเมืองรวม
แผนผัง นโยบายและโครงการ รวมทั้งมาตรการควบคุมทั่วไป ที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และดำรงรักษาเมือง และบริเวณที่เกี่ยวข้อง หรือชนบท ในด้านที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง [สิ่งแวดล้อม]
Acinetobacter baumanniiอะซิเนโตแบคเตอร์ โบแมนนี [TU Subject Heading]
Advertising media planningการวางแผนสื่อโฆษณา [TU Subject Heading]
Anniversaries ; Anniversaries, etc.งานฉลองครบรอบปี [TU Subject Heading]
Business planningการวางแผนธุรกิจ [TU Subject Heading]
Campus planningการวางแผนพัฒนาบริเวณในสถาบันอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
City planningผังเมือง [TU Subject Heading]
City planning and redevelopment lawกฎหมายผังเมือง [TU Subject Heading]
Communication in city planningการสื่อสารทางผังเมือง [TU Subject Heading]
Communication in regional planningการสื่อสารในการวางแผนพัฒนาระดับภูมิภาค [TU Subject Heading]
Communication planningการวางแผนการสื่อสาร [TU Subject Heading]
Curriculum planningการวางแผนหลักสูตร [TU Subject Heading]
Discharge planningการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วย [TU Subject Heading]
Educational planningการวางแผนการศึกษา [TU Subject Heading]
Health planningการวางแผนอนามัย [TU Subject Heading]
Highway planningการวางแผนสร้างทางหลวง [TU Subject Heading]
Manpower planningการวางแผนกำลังคน [TU Subject Heading]
Manufacturing resource planningการวางแผนทรัพยากรการผลิต [TU Subject Heading]
Planningการจัดทำงบประมาณ [เศรษฐศาสตร์]
Planningการทำแผนงาน [เศรษฐศาสตร์]
Material requirements planningการวางแผนความต้องการวัสดุ [TU Subject Heading]
Military planningการวางแผนการทหาร [TU Subject Heading]
Murdanniaเมอร์แดนเนีย [TU Subject Heading]
Murdannia loriformisหญ้าปักกิ่ง [TU Subject Heading]
Network analysis (Planning)การวิเคราะห์ข่ายงาน (การวางแผน) [TU Subject Heading]
Patient care planningการวางแผนดูแลผู้ป่วย [TU Subject Heading]
Patient care planningการดูแลรักษาในโรงพยาบาล [TU Subject Heading]
Planningการวางแผน [TU Subject Heading]
Planning in childrenการวางแผนในเด็ก [TU Subject Heading]
Political planningนโยบายของรัฐ [TU Subject Heading]
Production planningการวางแผนการผลิต [TU Subject Heading]
Regional planningการวางแผนพัฒนาระดับภูมิภาค [TU Subject Heading]
Scanning electron microscopyการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบกราดตรวจ [TU Subject Heading]
Scanning systemsระบบการกราดตรวจ [TU Subject Heading]
Social planningการวางแผนทางสังคม [TU Subject Heading]
Strategic planningการวางแผนเชิงกลยุทธ์ [TU Subject Heading]
Tax planningการวางแผนภาษีอากร [TU Subject Heading]
Tourism and city planningอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกับผังเมือง [TU Subject Heading]
Tuna canning industryอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋อง [TU Subject Heading]
Environmental planning การวางแผนระบบสิ่งแวดล้อม [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cannibaliseกินเนื้อคน, In marketing and strategy, cannibalization refers to a reduction in the sales volume, sales revenue, or market share of one product as a result of the introduction of a new product by the same producer
Encyclopaedia Britannica (name) เป็นหนังสือที่มีลักษณะคล้ายกับ Dictionary ให้ข้อมูลต่างๆมากมาย
wooden anniversary (n ) การฉลองครบรอบแต่งงาน 5 ปี
See also: R. wedding anniversary

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Jeannie.JeanniThe Girl Next Door (2004)
Annie!แอนนี่! The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
Annie.แอนนี่ Cooperative Calligraphy (2010)
Dannic!แดนนิค Intervention (2010)
Annie!Annie! Bridesmaids (2011)
Annie?แอนนี่ A Fistful of Paintballs (2011)
Annie Edison.ขอบใจ แอนนี่ Pillows and Blankets (2012)
- Annie.- แอนนี่ Basic Human Anatomy (2013)
Not Annie.Nein. Nicht Annie. 7 Men from Now (1956)
Jeannie!Jeannie! Bigger Than a Bread Box and Better Than a Genie (1966)
Really?Jeannie? Fastest Gun in the East (1966)
Jeannie!Jeannie! Watch the Birdie (1966)
Jeannie.Jeannie. Commitment (1974)
Annie!Annie! Evil Dead II (1987)
- Ohhh!Annika. Tommy. The New Adventures of Pippi Longstocking (1988)
Ooh! Yanni!Oh, YanniChasing Amy (1997)
Nie?Annie? We're Not in Kansas Anymore (2008)
Gannicus!Gannicus! Past Transgressions (2011)
Annie!Annie! Cheerful Weather for the Wedding (2012)
Annie...Annie? The Gunman (2015)
Giovanni!GiovanniThe Beach (Buggy) Boys - Part 2 (2016)
Annie?Annie? Chapter 55 (2017)
And how exactly are you planning to do that? By showing up.และนายมีแผนอ่ะไร/ฉันจะทำให้ดูเอง New Haven Can Wait (2008)
So who are you planning to share it with?งั้น ใครกันที่เธอคิดว่าอยากให้มาร่วมยินดีด้วย ? Pret-a-Poor-J (2008)
Over. Start scanning frequencies.เริ่มสแกนความถี่ได้แล้ว Dead Space: Downfall (2008)
Sorry to interrupt your meeting, Mannix.ขอโทษที่ขัดจังหวะ คุณมีประชุม Lucky Thirteen (2008)
Have you been testing any tanning creams or sprays?คุณเคยทดสอบ ครีมย้อมผิวให้เป็นสีแทนหรือสเปรย์หรือเปล่า Joy (2008)
Stand on their own and if there's an emergency with Annie, should she wait until you finish grooming lab rats?ยืนได้ด้วยตัวเอง และถ้ามีเหตุฉุกเฉิน\ กับแอนนี่ เธอจะรอจนคุณแต่งตัว ให้หนูทดลองเสร็จหรือ? Emancipation (2008)
I've been planning it for months. I was just tired and dehydrated andฉันวางแผนมันนานเป็นเดือนๆ ฉันแค่เหนื่อยและขาดน้ำ และ Dying Changes Everything (2008)
Sir, we're scanning a small ship off our bow.ท่านครับ เราตรวจจับยานขนาดเล็กได้ Destroy Malevolence (2008)
These clones, manning of a whole network of tracking stations, are all that stands between the Republic and invasion.โคลนเหล่านี้ ต้องดูแลเครือข่ายทั้งหมดของสถานีตรวจการณ์ ซึ่งเป็นแนวป้องกันด่านแรก ของสาธารณรัฐ จากการรุกราน Rookies (2008)
I know what you're planning to do.แม่รู้ว่าลูกมีแผนอะไร? The Moment of Truth (2008)
I'm planning to go somewhere tomorrowพรุ่งนี้ข้าตั้งใจจะไปสถานที่แห่งหนึ่ง Portrait of a Beauty (2008)
She was planning a public performance, but she was conned out of 300 million won.เธอวางแผนจะเปิดการแสดงต่อชุมชน แต่เธอกลับถูกหลอกเอาเงิน 300 ล้านวอน Beethoven Virus (2008)
This planning has been well thought out.แผนนี้น่าจะไปได้ดีนะ Beethoven Virus (2008)
Where is he planning to carve up the proceeds?เขาวางแผนดำเนินการไปถึงไหนแล้ว The Bank Job (2008)
Do you think they were planning on blowing up the palace?เจ้าคิดว่าพวกเขาวางแผนที่จะระเบิดพระราชวังอย่างนั้นรึ? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
A coup. They were planning a coup.การกบฏ พวกเขาวางแผนที่จะก่อกบฏ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
And tomorrow is the exact day of our first anniversary.และพรุ่งนี้เป็นวันครบรอบหนึ่งปีของเรา Heartbreak Library (2008)
I'm planning to start over again.ฉันวางแผนที่จะเริ่มต้นอีกครั้ง Heartbreak Library (2008)
I was planning to call you.ฉันว่าจะโทรหาคุณ Heartbreak Library (2008)
It's not like I'm planning to flirt with you.มันไม่ได้อยู่ในแผนที่ฉันจะมากับคุณ Heartbreak Library (2008)
We were ambushed on our way to the shrine by Muhyul, and all the Black Shadows were annihilated.เราถูกซุ่มโจมตีในระหว่างทาง\ ไปสุสานโดยมูฮุล หน่วยเงาดำทั้งหมดถูกทำลายสิ้น The Kingdom of the Winds (2008)
We shall march to Jolbon, and annihilate Muhyul and King Yuri.พวกเราจะไปที่โชบุน และทำลายมุฮุลและกษัตริย์ยูริซะ The Kingdom of the Winds (2008)
I shall no longer bear to see his tyrannical arrogation, so you must find a way to make them withdraw.ข้าไม่ควรจะเสียเวลากับผู้ปกครองที่ทั้งอวดเก่งและถือดี ฉนั้นท่านต้องหาทาง ทำให้พวกเขาถอยกลับไปซะ The Kingdom of the Winds (2008)
If she's carrying a virus, she could annihilate half the city... and I'm not gonna have it on my conscience!ถ้าหล่อนเป็นพาหะไวรัสจริง หล่อนทำลายคนได้ครึ่งเมืองแน่ ผมไม่มีวันปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นแน่ Babylon A.D. (2008)
We are finally on the verge of becoming a bona fide religion... and your incompetence has thrown 20 years of careful planning down the tubes.เราใกล้จุดสุดท้ายที่จะเป็น ศาสนาแห่งความศรัทธาแท้จริง ความอ่อนหัดของพวกคุณทำลาย แผนที่วางไว้นานถึง 20 ปีของเรา Babylon A.D. (2008)
My first wife and I are captured by neighbor tribe of cannibals.เมียคนแรกและฉันถูกจับไป โดยเพื่อนบ้านของชาวเผ่าที่กินเนื้อคน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
It looks like you're planning a mass murder.ดูเหมือน คุณกำลังวางแผน ฆาตกรรมหมู่ Superhero Movie (2008)
Thanks to Mr. Maroni's well-placed sources we know that police have indeed identified our banks using marked bills and are planning to seize your funds today.ขอบคุณ แหล่งข่าวของคุณ มาโรนี่ ทำให้เรารู้ว่า ตำรวจจับตาเราได้ เพราะธนบัตรพวกนั้น และยังไม่มีแผนที่จะ ยึดเงินของพวกคุณ The Dark Knight (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
anniHow much is the car you are planning to buy?
anniAnnie would eat uneasily.
anniHe is now planning to study abroad next year.
anniWith a little planning, I think we can take our company to the top.
anniI rushed to Grannie's house and it wasn't locked, so I went inside.
anniOur company had the fortieth anniversary of the foundation.
anniWhether it rains or not, Fujita is planning to have a picnic.
anniCelebrate the twelfth anniversary.
anniHe is planning to develop his business.
anniHis tyrannies were beyond endurance.
anniThey are planning to connect the cities with a railroad.
anniThey are planning to settle Missouri.
anniThe Dodgers were annihilated by the Giants.
anniShe directed the planning of the project.
anniI'm planning to stay at my uncle's place.
anniA very elderly couple is having an elegant dinner to celebrate their 75th wedding anniversary.
anniI'm planning to study tonight.
anniOur wedding anniversary is coming soon.
anniHe works in the planning section.
anniThe Mexican government announced the banning of all imports of second-hand cars, except for 1998 models.
anniAre you planning to take part in the meeting?
anniI'm planning to stay at the Hillside Hotel.
anniI planning to leave for Europe next week.
anniNo doubt, regardless of the time, she was planning to go to the net cafe without me if I hadn't arrived first.
anniWhat are you planning to do after all this over?
anniI am planning to visit Kyoto, and Nara as well.
anniWhen are you planning to tie the knot?
anniThe bed was empty and I hurried to put on Grannie's nightgown and nightcap and climbed in the bed to wait for Little Red.
anniMr Philips, along with some friends and neighbors, is planning a celebration.
anniOur company is planning to build a new chemical plant in Russia.
anniHe is an expert in the area of city planning.
anniI'm planning to go to graduate school.
anniThey are planning to settle in New Zealand.
anniWhat are you planning to do for the New Year vacation?
anniWe held a party in honor of the 20th anniversary of our company.
anniHe is planning to launch his business.
anniA beautiful rainbow is spanning the sky.
anniIf the truth were known, Little Red and Grannie would be arrested for telling a huge lie.
anniAre you planning on staying long in Berlin?
anniWe celebrated the centenary anniversary day.
anniHe is planning to go home on leave.
anniNuclear weapons may bring about the annihilation of man.
anniThe group was planning a bull session to talk about the upcoming party.
anniI am planning on studying and playing the flute by turns.
anniOur aim is that when planning classes we should know how to select stimulating material for the students and how to put it into use.
anniLet's have a seat over there, Annie.
anniMy grandfather is planning to retire the year after next.
anniIt is difficult planning meals for so many people.
anniA toast to your 20th Anniversary!
anniI am planning to make an overnight trip to Nagoya.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรมการผังเมือง[N] Department of Town and Country Planning
สผ.[N] Office of Environmental Policy and Planning, Syn. สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
องค์ฟอกหนัง[N] The Tanning Organization
ย่ำยี[V] ravage, See also: oppress, devastate, override, domineer, overrule, tyrannize, Syn. ทำลาย, ทำร้าย, ประทุษร้าย, กดขี่, Example: แม่อดทนได้ทุกอย่างไม่ว่าพ่อจะทำร้ายร่างกายและย่ำยีจิตใจแค่ไหน
วินาศ[V] be destroyed, See also: go to the dogs, go to ruin, be ruined, be annihilated, Syn. พินาศ, หายนะ, Example: ถ้าเงินบาทลงไปถึง 60 บาทต่อดอลลาร์เมื่อไร บ้านเมืองวินาศแน่, Thai definition: ที่เสียหายร้ายแรง
ความย่อยยับ[N] ruin, See also: destruction, havoc, calamity, devastation, demolition, ravages, annihilation, Syn. ความพินาศ, ความยับเยิน, ความป่นปี้, Example: ความย่อยยับของเศรษฐกิจชาติเกิดจากการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดก่อน
รอบ[CLAS] cycle, See also: turn, anniversary, round, show, Example: ผมเดินวนอยู่หลายรอบแล้วยังไม่เจอใครเลย, Thai definition: ลักษณนามแสดงการบรรจบถึงกัน, การเวียนไปบรรจบถึงกัน
พิโมกข์[N] salvation, See also: annihilation, Syn. พิโมกษ์, Thai definition: ความพ้น, ความเปลื้องออก
อัตวินิบาตกรรม[N] suicide, See also: self-annihilation, Syn. การฆ่าตัวตาย, Example: สมัยก่อนมีรัฐมนตรีถูกฟ้อง ถูกจำคุก และตายในคุก รวมทั้งทำอัตวินิบาตกรรมตัวเองในคุก
สำนักผังเมือง[N] Department of Town and Country Planning
ถอนรากถอนโคน[V] extirpate, See also: abolish, annihilate, destroy, uproot, Syn. ขุดรากถอนโคน, ถอนต้นก่นราก, ถอนราก, Example: ความสับสนอลหม่านส่งผลให้ครอบครัวมากหลาย ถูกถอนรากถอนโคนไปจากสังคม, Thai definition: ทำลายให้ถึงต้นตอ, ทำลายให้สิ้นเสี้ยนหนาม, Notes: (สำนวน)
บรรลัย[V] collapse, See also: ruin, destroy, annihilate, damage, Syn. ฉิบหาย, ย่อยยับ, มอดม้วย, ประลัย, Example: โรงงานผลิตเสื้อผ้าขนาดใหญ่บรรลัยไปพร้อมกับชีวิตของคนงาน
บรรลัยจักร[V] ruin, See also: collapse, destroy, annihilate, Syn. ฉิบหาย, วายวอด, วอดวาย, ฉิบหายบรรลัยจักร, Ant. เจริญ, Example: แล้วสาปมันให้บรรลัยจักรตกไปตามกัน
บีบรัด[V] oppress, See also: tyrannize, press, Example: กระหวัดรอบทวารมีหน้าที่บีบรัดให้อุจจาระถูกขับถ่ายออกมา, Thai definition: ทำให้รู้สึกอึดอัดใจ เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งคล้ายถูกบีบถูกรัด
เฉลิมพระชนมพรรษา[V] celebrate the king's or queen's birthday anniversary, Syn. ฉลองครบรอบวันพระราชสมภพ, Example: พสกนิกรต่างเข้าเฝ้าถวายความจงรักภักดี และถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อวันที่ 11สิงหาคม 2543 (ก่อนวันเฉลิมพระชนมพรรษา 1 วัน) ณ พระที่นั่งอัมพร
แซยิด[N] the sixtieth anniversary of age, Example: ในสมัยรัชกาลที่ 4 เจ้านายและขุนนางต่างนิยมจัดงานวันแซยิดกันเป็นที่ครื้นเครง สนุกสนาน, Thai definition: วันที่มีอายุครบ 5 รอบนักษัตร คือ 60 ปีบริบูรณ์ ตามคติของจีน, Notes: (จีน)
กดขี่[V] oppress, See also: tyrannize, depress, Syn. ข่มขี่, ข่มเหง, Example: ผู้ปกครองประเทศระบบเผด็จการมักจะกดขี่ประชาชน, Thai definition: ข่มให้อยู่ในอำนาจตน, ใช้บังคับเอา, ทำอำนาจเอา
กบ[N] plane, See also: carpenter's plane, planning machine, planer, Syn. กบไสไม้, Example: ช่างไม้ไสไม้ให้เรียบโดยใช้กบ, Count unit: ตัว, Thai definition: เครื่องมือช่างไม้ สำหรับไสไม้ทำหน้าไม้ให้เรียบให้เป็นรางหรือลอกบัว ลอกลวด มีมากชนิดด้วยกัน เช่น กบกระดี่ กบบรรทัด กบบัว
การทำลายล้าง[N] demolition, See also: destruction, ruination, annihilation, destruction, explosion, Syn. การทำลาย, การล้มล้าง, การโค่นล้ม, Ant. การก่อกำเนิด, การสร้าง, Example: ปัจจุบันประเทศต่างๆ ตระหนักถึงการลดจำนวนของขีปนาวุธที่มีประสิทธิภาพในการทำลายล้างที่สูงมาก
การร่อน[N] panning, See also: sifting, brandish, winnowing, Syn. การกรอง, การแยก, Example: เขาไปดูการร่อนทรายของคนงานก่อสร้าง, Thai definition: การแยกเอาของละเอียดออกจากของหยาบ โดยใช้เครื่องแยกมีแร่งเป็นต้นแกว่งยักไปย้ายมาให้ของที่ละเอียดหลุดลงไป เช่น ร่อนข้าว
การวางผังเมือง[N] city planning, Example: ในประเทศเหล่านี้มีการวางผังเมืองและปลูกอาคารบ้านเรือนอย่างไม่ถูกสุขลักษณะ
กะชะ[N] pannier, See also: basket used for the transportation of food and clothing, Example: คุณยายหิ้วกะชะใส่ของไปขายที่ตลาด, Thai definition: ภาชนะสานชนิดหนึ่ง ตั้งได้คล้ายตะกร้า รูปร่างสูงตรงขึ้นไป สำหรับบรรจุเครื่องเดินทาง เช่น ผ้าและอาหาร ปากไม่มีขอบ เพื่อบีบให้ติดกันแล้วร้อยเชือกแขวนไปบนหลังสัตว์บรรทุก เป็นต้น.
การคุมกำเนิด[N] birth control, See also: family planning, Example: รัฐบาลส่งเสริมให้มีการคุมกำเนิดแก่ประชาชน
ข่มขี่[V] oppress, See also: tyrannize, demoralize, Syn. กดขี่, บังคับ, Example: ชาวบ้านเชื่อกันว่าพิธีนี้เป็นการทำพิธีทางไสยศาสตร์เพื่อข่มขี่อำนาจฝ่ายตรงข้ามให้ยอมสยบ
ดอกดิน[N] flower of Aeginetia pedunculata, See also: Burmannia coelestis, Syn. หญ้าข้าวกล่ำ, Count unit: ดอก, Thai definition: ชื่อพืชเบียนชนิด Aeginetia indica Roxb. และชนิด A. pedunculata Wall. ในวงศ์ Orobanchaceae ลำต้นเป็นปุ่มปมเกาะเบียนรากหญ้า ดอกสีม่วงดำ อยู่พ้นพื้นดินขึ้นมา ใช้ทำขนม
ถลาย[V] smash, See also: break into pieces, bring to naught, annihilate, destroy, Syn. แตก
แทนนิน[N] tannin, Example: มีแทนนินชนิดหนึ่ง ที่เป็นประโยชน์ทางเภสัชกรรม และอาหาร โดยใช้เป็นยาฝาดสมานในโรคท้องร่วง โรคบิด และผสมเป็นยาบ้วนปากเป็นต้น, Thai definition: สารธรรมชาติที่เรียกว่า มีอยู่ในเปลือกไม้ ในเนื้อไม้ และผลไม้, Notes: (อังกฤษ)
หัวก้าวหน้า[ADJ] progressive, See also: forward thinking, planning ahead, planning for the future, Ant. หัวเก่า, หัวล้าหลัง, Example: ผู้นำรัสเซียคิดใช้กำลังเข้าปราบปรามพวกคอมมิวนิสต์หัวก้าวหน้า
หัวก้าวหน้า[ADJ] progressive, See also: forward thinking, planning ahead, planning for the future, Ant. หัวเก่า, หัวล้าหลัง, Example: ผู้นำรัสเซียคิดใช้กำลังเข้าปราบปรามพวกคอมมิวนิสต์หัวก้าวหน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อังกฤษ[adj.] (Angkrit) EN: English   FR: anglais ; britannique
บีบรัด[v.] (bīp-rat) EN: oppress ; persecute ; tyrannize   FR: opprimer ; tyranniser
ช่างจักสาน[n.] (chang jaksān) EN: basketmaker ; basket maker ; matmaker   FR: vannier [m]
ดอน โจวันนี[n. prop.] (Døn Jōwannī) EN: Don Giovanni   FR: Don Giovanni
ห้าม[v.] (hām) EN: forbid ; prohibit ; disallow ; ban ; restrain ; proscribe   FR: interdire ; défendre ; bannir ; proscrire
โหดเหี้ยม[adj.] (hōthīem) EN: ruthless ; brutal ; pitiless ; heartless ; cruel   FR: inhumain ; tyrannique ; cruel
หัวก้าวหน้า[adj.] (hūakāonā) EN: progressive ; forward thinking ; planning ahead ; planning for the future   
การทำลาย[n.] (kān thamlāi) EN: demolition ; destruction   FR: annihilation [f] ; destruction [f]
การวางแผน[n.] (kān wāngphaēn) EN: planning ; plan   FR: planning [m] (anglic.) ; planification [f] ; plan [m]
การวางแผนการผลิต[n. exp.] (kān wāngphaēn kān phalit) EN: production planning   FR: planning de production [m] ; planification de la production [f]
การวางแผนโครงการ[n. exp.] (kān wāngphaēn khrōngkān) EN: project planning   
การวางแผนกลยุทธ์[n. exp.] (kān wāngphaēn konlayut) EN: strategic nplanning   FR: plan stratégique [m]
การวางแผนในระยะสั้น [n. exp.] (kān wāngphaēn nai raya san) EN: short-term planning   
การวางแผนในระยะยาว[n. exp.] (kān wāngphaēn nai raya yāo) EN: long-term planning   
การวางแผนระยะปานกลาง[n. exp.] (kān wāngphaēn raya pānklāng) EN: intermediate range planning   
การวางแผนระยะสั้น [n. exp.] (kān wāngphaēn raya san) EN: short range planning   
การวางแผนระยะยาว[n. exp.] (kān wāngphaēn raya yāo) EN: long-rang planning ; long-range plan   
การวางแผนยุทธวิธี[n. exp.] (kān wāngphaēn yuthhawithī) EN: tactical planning   
เค้กวันเกิด[n. exp.] (khek wankoēt) EN: birthday cake   FR: gâteau d'anniversaire [m]
ข่มเหง[v.] (khomhēng) EN: bully ; annoy ; persecute ; hector ; abuse   FR: harceler ; tyranniser ; persécuter ; malmener ; brutaliser ; molester ; maltraiter
ครบรอบ 50 ปี[X] (khrop røp hāsip pī) EN: golden jubilee ; 50th anniversary   
ครบรอบวันตาย[n. exp.] (khrop røp wan tāi) EN: anniversary of sb's death   
ครบรอบ 25 ปี[X] (khrop røp yīsip-hā pī) EN: 25th anniversary   
กดขี่[v.] (kotkhī) EN: oppress ; tyrannize ; be oppressive ; browbeat ; persecute ; depress   FR: persécuter ; tyranniser
ในโอกาสวันเกิดของ...[xp] (nai ōkāt wankoēt khøng …) EN: on the occasion of … birthday   FR: à l'occasion de l'anniversaire de …
เนรเทศ[v.] (nērathēt) EN: banish ; exile ; deport ; expel ; ostracize   FR: bannir ; exiler ; déporter
งานเลี้ยงวันเกิด[n. exp.] (ngān līeng wankoēt) EN: birthday party   FR: réception d'anniversaire [f]
นกกะรางคิ้วขาว[n. exp.] (nok karāng khiu khāo) EN: White-browed Laughingthrush   FR: Garrulaxe à sourcils blancs [m] ; Garrulax à joues blanches [m] ; Garrulaxe sannio [m]
ป้าย[n.] (pāi) EN: sign ; signboard ; poster ; notice ; banner ; label   FR: panneau [m] ; pancarte [f] ; plaque [f] ; tableau [m] ; bannière [f] ; banderole [f]
แผนการ[n.] (phaēnkān) EN: scheme ; plan   FR: plan [m] ; planning [m] ; schéma [m]
ผู้ชาย[adj.] (phūchāi) EN: masculine ; mannish   FR: masculin
ปอนด์สเตอร์ลิง[n. prop.] (pøn sátoēling) FR: livre sterling [f] ; livre britannique [f]
รอบ[n.] (røp) EN: cycle ; round ; circuit ; turn ; lap ; revolution ; anniversary ; show   FR: circuit [m] ; cycle [m] ; tournée [f] ; révolution [f] ; tour [m] ; séance [f]
แซยิด[n.] (saēyit) EN: the sixtieth anniversary of age ; 60th birthday celebration ; the 60th birthday   
สังหาร[v.] (sanghān) EN: kill ; make die ; murder ; execute ; dispatch ; slay ; butcher ; massacre ; slaughter ; destroy ; annihilate   FR: exterminer ; détruire
สุขสันต์วันเกิด[n. exp.] (suksan wankoēt) EN: happy birthda   FR: joyeux anniversaire
ทำลาย[v.] (thamlāi) EN: destroy ; demolish ; annihilate ; vandalise ; vandalize (Am.) ; abolish ; wipe out ; ruin ; pull down ; spoil ; attack   FR: détruire ; annihiler ; démolir ; anéantir ; vandaliser
ธง[n.] (thong) EN: flag ; standard ; banner ; pennant ; ensign ; colours   FR: drapeau [m] ; étendard [m] ; bannière [f] ; enseigne [f] (litt.) ; couleurs [fpl] ; pavillon [m]
ธงสหรัฐ[n. exp.] (thong saharat) EN: the Stars and Stripes   FR: bannière étoilée [f]
ถอนรากถอนโคน[v. exp.] (thøn rāk thøn khōn) EN: extirpate ; abolish ; annihilate ; destroy ; uproot   
ทรมาน[v.] (thøramān) EN: torture ; harass ; be cruel to ; torment ; abuse ; cause anguish ; harrow ; ill-treat ; maltreat ; mishandle   FR: opprimer ; tyranniser ; torturer ; maltraiter
อวยพรวันเกิด[v. exp.] (ūayphøn wankoēt) FR: souhaiter un bon anniversaire
วันคล้ายวันเกิด[n.] (wan khlāi wankoēt) EN: birthday ; anniversary   FR: anniversaire [m]
วันครบรอบ[n. exp.] (wan khrop røp) EN: anniversary   FR: anniversaire [m]
วันครบรอบปี[n. exp.] (wan khrop røp pī) EN: anniversary   FR: anniversaire [m]
วันเกิด[n.] (wankoēt) EN: birthday   FR: anniversaire [m] ; jour anniversaire [m]
วันราชาภิเษกสมรส[n. exp.] (Wan Rāchāphisēk Somrot) EN: Anniversary of Royal Marriage   
วินาศ[v.] (wināt) EN: be destroyed ; go to the dogs ; go to ruin ; be ruined ; be annihilated   

CMU English Pronouncing Dictionary
ANNIS    AE1 N IY0 Z
IANNI    IY0 AA1 N IY0
VANNI    V AE1 N IY0
LANNI    L AE1 N IY0
YANNI    Y AE1 N IY0
MANNI    M AE1 N IY0
NANNI    N AE1 N IY0
HANNI    HH AE1 N IY0
ANNIE    AE1 N IY0
ZANNI    Z AE1 N IY0
FANNIN    F AE1 N IH2 N
DANNIE    D AE1 N IY0
VANNIE    V AE1 N IY0
GIANNI    JH AA1 N IY0
FANNIE    F AE1 N IY0
MANNIX    M AE1 N IH0 K S
MANNIS    M AE1 N IH2 S
HANNIE    HH AE1 N IY0
ANNICK    AE1 N IH0 K
MANNIE    M AE1 N IY0
HANNIS    HH AE1 N IH2 S
GIANNI    JH IY0 AA1 N IY0
HANNIG    HH AE1 N IH0 G
ANNIE'S    AE1 N IY2 Z
MANNINO    M AE1 N IY0 N OW0
NANNIES    N AE1 N IY0 Z
FRANNIE    F R AE1 N IY0
JEANNIE    JH IY1 N IY0
JANNING    JH AE1 N IH0 NG
HYANNIS    HH AY0 AE1 N IH2 S
PANNIER    P AE1 N IY0 ER0
FANNING    F AE1 N IH0 NG
STANNIE    S T AE1 N IY0
DIIANNI    D IY2 AE1 N IY0
GRANNIS    G R AE1 N IH2 S
HANNITY    HH AE1 N AH0 T IY0
MANNING    M AE1 N IH0 NG
MANNION    M AE1 N Y AH0 N
PANNILL    P AE1 N IH2 L
VANNICE    V AE1 N IH2 S
BONANNI    B OW0 N AA1 N IY0
BANNING    B AE1 N IH0 NG
BANNICK    B AE1 N IH0 K
HANNING    HH AE1 N IH0 NG
MANNINA    M AE1 N AH0 N AH0
LANNING    L AE1 N IH0 NG
CANNIFF    K AE1 N IH2 F
CANNING    K AE1 N IH0 NG
PANNING    P AE1 N IH0 NG
TANNING    T AE1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Annie    (n) (a1 n ii)
tannic    (j) (t a1 n i k)
tannin    (n) (t a1 n i n)
Nanning    (n) (n a2 n n i1 ng)
banning    (v) (b a1 n i ng)
cannier    (j) (k a1 n i@ r)
cannily    (a) (k a1 n i l ii)
canning    (v) (k a1 n i ng)
fannies    (n) (f a1 n i z)
fanning    (v) (f a1 n i ng)
grannie    (n) (g r a1 n ii)
manning    (v) (m a1 n i ng)
mannish    (j) (m a1 n i sh)
nannies    (n) (n a1 n i z)
pannier    (n) (p a1 n i@ r)
panning    (v) (p a1 n i ng)
tanning    (v) (t a1 n i ng)
Giovanni    (n) (jh i ou v a1 n ii)
cannibal    (n) (k a1 n i b @ l)
canniest    (j) (k a1 n i i s t)
clannish    (j) (k l a1 n i sh)
crannied    (j) (k r a1 n i d)
crannies    (n) (k r a1 n i z)
grannies    (n) (g r a1 n i z)
panniers    (n) (p a1 n i@ z)
pannikin    (n) (p a1 n i k i n)
planning    (v) (p l a1 n i ng)
scanning    (v) (s k a1 n i ng)
spanning    (v) (s p a1 n i ng)
swanning    (v) (s w o1 n i ng)
Britannic    (j) (b r i1 t a1 n i k)
bannister    (n) (b a1 n i s t @ r)
cannibals    (n) (k a1 n i b @ l z)
japanning    (v) (jh @1 p a1 n i ng)
pannikins    (n) (p a1 n i k i n z)
tyrannies    (n) (t i1 r @ n i z)
tyrannize    (v) (t i1 r @ n ai z)
uncannily    (a) (uh1 n k a1 n i l ii)
unmanning    (v) (uh2 n m a1 n i ng)
annihilate    (v) (@1 n ai1 @ l ei t)
bannisters    (n) (b a1 n i s t @ z)
clannishly    (a) (k l a1 n i sh l ii)
inspanning    (v) (i1 n s p a1 n i ng)
trepanning    (v) (t r i1 p a1 n i ng)
tyrannical    (j) (t i1 r a1 n i k l)
tyrannized    (v) (t i1 r @ n ai z d)
tyrannizes    (v) (t i1 r @ n ai z i z)
annihilated    (v) (@1 n ai1 @ l ei t i d)
annihilates    (v) (@1 n ai1 @ l ei t s)
anniversary    (n) (a2 n i v @@1 s @ r ii)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ただ単に[ただたんに, tadatanni] เพียง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
万人[ばんにん, bannin] Thai: หมื่นคน English: 10000 people

German-Thai: Longdo Dictionary
Johannisbeere(n) |die, pl. Johannisbeeren| ผลเบอร์รี่ชนิดหนึ่ง ขนาดเล็กจิ๋วมีสีแดง, ดำ, หรือใส ทานได้มีรสเปรี้ยว
Image:
schwarze Johannisbeere(n) |die, pl. schwarze Johannisbeeren| แบล็คเคอร์แรนท์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ablenkstrahl {m} (Fernsehen)scanning beam [Add to Longdo]
Abspannisolator {m}shackle insulator [Add to Longdo]
planerischer Abstimmungsprozessprocess of coordination of planning [Add to Longdo]
Abtastlaserstrahl {m}scanning laser beam [Add to Longdo]
Abtastung {f}scanning [Add to Longdo]
Abtastung {f} im Gegentaktpush-pull scanning [Add to Longdo]
Akademie {f}; Hochschule {f}; höhere Lehranstalt {f} | Akademien {pl} | Akademie der Künste (in Großbritannien)academy | academies | Royal Academy of Arts [Br.] [Add to Longdo]
Alternativplanung {f}alternative planning [Add to Longdo]
Annullator {m}annihilator [Add to Longdo]
Ausführungsunterlagen {pl}final planning documents [Add to Longdo]
Ausschlachtung {f} | Ausschlachtungen {pl}cannibalization | cannibalizations [Add to Longdo]
Bauantrag {m}; Baugesuch {n}building application; planning application [Add to Longdo]
Bauaufsichtsrecht {n}planning control law [Add to Longdo]
Baugenehmigung {f}building permission; planning permission [Add to Longdo]
Bauleitplanung {f}urban land-use planning [Add to Longdo]
Bauplanung {f}project planning; structural design [Add to Longdo]
Einsatzplanung {f}applications planning [Add to Longdo]
Entwicklungsplanung {f}development planning [Add to Longdo]
Familienplanung {f}family planning [Add to Longdo]
Feinplanung {f}detailed planning [Add to Longdo]
Fertigungsplanung {f}production planning [Add to Longdo]
Finanzhaushalt {m}budgetary planning [Add to Longdo]
Gepäcktasche {f}pannier [Add to Longdo]
Gerbergrube {f}tanning pit [Add to Longdo]
Gerbmittel {n}; Lohe {f}tan; tanning agent [Add to Longdo]
Gerbstoff {m}; Tannin {n}tannin [Add to Longdo]
Gewaltherrschaftigkeit {f}tyrannicalness [Add to Longdo]
Grobplanung {f}rough planning [Add to Longdo]
Grund {m}; Ursache {f}; Anlass {m} | Gründe {pl} | mit Grund; mit Recht | der alleinige Grund | gar kein Grund | besondere Gründe | aus diesem Grund | aus politischen Gründen | aus gesundheitlichen Gründen | aus verschiedenen Gründen | aus welchen Gründen auch immer | besondere (zwingende) städtebauliche Gründereason; grounds {pl} | reasons | with reason | the only reason | no reason whatsoever; no reason at all | specific reasons | it is for this reason | for political reasons | for health etc reasons; on health grounds | for various reasons; for a variety of reasons | for whatever reasons | special (urgent) urban-planning reasons [Add to Longdo]
Hochzeitstag {m} (Jahrestag)wedding anniversary [Add to Longdo]
Jahrestag {m}; Jubiläum {n}; Wiederkehr {f} eines Gedenktages | Jahrestage {pl}anniversary | anniversaries [Add to Longdo]
Johannisbrot {n}carob [Add to Longdo]
Johannisbrotbaum {m} [bot.]locust bean tree [Add to Longdo]
Johanniskraut {n} [bot.]St. John's wort [Add to Longdo]
Johannisbeere {f}; Ribisel {f} [Ös.] [bot.] | schwarze Johannisbeere {f} | rote Johannisbeere {f}black currant | black currant | red currant [Add to Longdo]
Kabelmontage {f}cable fanning [Add to Longdo]
Kannibale {m} | Kannibalen {pl}cannibal | cannibals [Add to Longdo]
Kannibalismus {m}cannibalism [Add to Longdo]
Kiepe {f}; Bütte {f} | Kiepen {pl}; Bütten {pl}pannier; dosser | panniers; dossers [Add to Longdo]
Kinderfrau {f} | Kinderfrauen {pl}nanny | nannies [Add to Longdo]
Kindermädchen {n} | Kindermädchen {pl}nanny | nannies [Add to Longdo]
Konservenfabrikation {f}canning [Add to Longdo]
Lesefenster {n}reading window; scanning window [Add to Longdo]
Lichtpunktabtastung {f}flying-spot scanning [Add to Longdo]
Mannigfaltigkeit {f}diversity [Add to Longdo]
Mannweib {n} | Mannweiber {pl}virago; mannish woman | viragoes [Add to Longdo]
Maßnahmeplanung {f}action planning [Add to Longdo]
Medienplanung {f}; Werbeplanung {f}account planning [Add to Longdo]
Netzplantechnik {f}network planning technique [Add to Longdo]
Neuabtastung {f}rescanning [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
joyeux anniversaire(n) สุขสันต์วันเกิด

Japanese-English: EDICT Dictionary
RS232ケーブル[アールエスにさんにケーブル, a-ruesu nisanni ke-buru] (n) rs232 cable [Add to Longdo]
いとも簡単に[いともかんたんに, itomokantanni] (adv) very easily [Add to Longdo]
おじゃんになる[, ojanninaru] (exp) to fall through; to come to nothing; to be ruined [Add to Longdo]
ご覧になる(P);御覧になる;ご覧に成る;御覧に成る[ごらんになる, goranninaru] (exp,v5r) (1) (hon) (See 見る・1) to see; to look; to watch; (2) (after the -te form of a verb) try to; (P) [Add to Longdo]
なんにしても[, nannishitemo] (exp) even so [Add to Longdo]
ぬめ革;滑革;ヌメ革[ぬめかわ(ぬめ革;滑革);ヌメかわ(ヌメ革), numekawa ( nume kawa ; katsu kawa ); nume kawa ( nume kawa )] (n) cow hide tanned using tannin [Add to Longdo]
ふんなんに[, funnanni] (adv) in plenty; fully [Add to Longdo]
アールエスニーサンニーシー[, a-ruesuni-sanni-shi-] (n) {comp} RS-232C [Add to Longdo]
アールエスニーサンニーディー[, a-ruesuni-sanni-dei-] (n) {comp} RS-232D [Add to Longdo]
アニバーサリー[, aniba-sari-] (n) anniversary [Add to Longdo]
ウイルススキャンAPI[ウイルススキャンエーピーアイ, uirususukyan'e-pi-ai] (n) {comp} virus scanning API [Add to Longdo]
オープンプランニング[, o-punpuranningu] (n) open planning [Add to Longdo]
カテキュー[, katekyu-] (n) catechu (vegetable extract containing tannin); cachou [Add to Longdo]
カニバリズム[, kanibarizumu] (n) cannibalism [Add to Longdo]
カニバル[, kanibaru] (n) cannibal [Add to Longdo]
カラープランニング[, kara-puranningu] (n) color planning; colour planning [Add to Longdo]
カンニング[, kanningu] (n,vs) cheating (wasei [Add to Longdo]
カンニングペーパー[, kanningupe-pa-] (n) (1) crib sheet (wasei [Add to Longdo]
ガンニー[, ganni-] (n) gunny [Add to Longdo]
キャパシティプランニング[, kyapashiteipuranningu] (n) {comp} capacity planning [Add to Longdo]
クロム鞣[クロムなめし, kuromu nameshi] (n) tanning using chromium compounds (i.e. potassium dichromate, etc.) [Add to Longdo]
グリッドプラニング[, guriddopuraningu] (n) grid planning [Add to Longdo]
スキャニング[, sukyaningu] (n) scanning [Add to Longdo]
スパニング[, supaningu] (n) {comp} spanning [Add to Longdo]
スパニングツリー[, supaningutsuri-] (n) {comp} spanning tree [Add to Longdo]
タンニン[, tannin] (n,adj-no) tannin [Add to Longdo]
タンニン酸[たんにんさん, tanninsan] (n) tannic acid; tannin [Add to Longdo]
ダイヤモンド婚式[ダイヤモンドこんしき, daiyamondo konshiki] (n) diamond wedding (anniversary) [Add to Longdo]
ネットワーク計画[ネットワークけいかく, nettowa-ku keikaku] (n) {comp} network planning [Add to Longdo]
パニング[, paningu] (n) {comp} panning [Add to Longdo]
パンニング[, panningu] (n) {comp} panning [Add to Longdo]
ファイナンシャルプランニング[, fainansharupuranningu] (n) financial planning [Add to Longdo]
ブリタニア[, buritania] (n) Britannia; (P) [Add to Longdo]
プラニング[, puraningu] (n) planning [Add to Longdo]
プランニング[, puranningu] (n) planning; (P) [Add to Longdo]
プロジェクト計画[プロジェクトけいかく, purojiekuto keikaku] (n) {comp} project planning [Add to Longdo]
プロジェクト立案[プロジェクトりつあん, purojiekuto ritsuan] (n) {comp} project planning [Add to Longdo]
プロダクトプランニング[, purodakutopuranningu] (n) product planning [Add to Longdo]
ベースランニング[, be-suranningu] (n) base running [Add to Longdo]
マーク読取り[マークよみとり, ma-ku yomitori] (n) {comp} mark scanning; optical mark reading [Add to Longdo]
マニッシュ[, manisshu] (adj-na) mannish [Add to Longdo]
マニッシュルック[, manisshurukku] (n) mannish look [Add to Longdo]
マニトール[, manito-ru] (n) mannitol (artificial sweetener) [Add to Longdo]
ランニング[, ranningu] (n) (1) running; (2) tank top; (P) [Add to Longdo]
ランニングキャッチ[, ranningukyacchi] (n) running catch [Add to Longdo]
ランニングコスト[, ranningukosuto] (n) running cost [Add to Longdo]
ランニングシャツ[, ranningushatsu] (n) athletic-style shirt (wasei [Add to Longdo]
ランニングシューズ[, ranningushu-zu] (n) running shoes [Add to Longdo]
ランニングショット[, ranningushotto] (n) running shot [Add to Longdo]
ランニングステッチ[, ranningusutecchi] (n) running stitch [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
九宫山[Jiǔ gōng shān, ㄐㄧㄡˇ ㄍㄨㄥ ㄕㄢ, / ] Jiugongshan nature reserve in Tongshan county, Xianning prefecture 咸宁, Hubei [Add to Longdo]
九宫山镇[Jiǔ gōng shān zhèn, ㄐㄧㄡˇ ㄍㄨㄥ ㄕㄢ ㄓㄣˋ, / ] Jiugongshan town in Tongshan county, Xianning prefecture 咸宁, Hubei [Add to Longdo]
亡国灭种[wáng guó miè zhòng, ㄨㄤˊ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄝˋ ㄓㄨㄥˋ, / ] country destroyed, its people annihilated (成语 saw); total destruction [Add to Longdo]
作威作福[zuò wēi zuò fú, ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟ ㄗㄨㄛˋ ㄈㄨˊ, ] tyrannical abuse (成语 saw); riding roughshod over people [Add to Longdo]
凶戾[xiōng lì, ㄒㄩㄥ ㄌㄧˋ, / ] cruel; tyrannical [Add to Longdo]
克罗诺斯[Kè luó nuò sī, ㄎㄜˋ ㄌㄨㄛˊ ㄋㄨㄛˋ ㄙ, / ] Chronos, Greek God and cannibalistic child abuser, father of Zeus [Add to Longdo]
全歼[quán jiān, ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧㄢ, / ] to annihilate; to wipe out completely; to exterminate [Add to Longdo]
冕宁[Miǎn níng, ㄇㄧㄢˇ ㄋㄧㄥˊ, / ] (N) Mianning (place in Sichuan) [Add to Longdo]
包剿[bāo jiǎo, ㄅㄠ ㄐㄧㄠˇ, ] to surround and annihilate (bandits) [Add to Longdo]
南宁[Nán níng, ㄋㄢˊ ㄋㄧㄥˊ, / ] Nanning prefecture level city and capital of Guangxi Zhuang autonomous region in south China 廣西壯族自治區|广西壮族自治区 [Add to Longdo]
南宁地区[Nán níng dì qū, ㄋㄢˊ ㄋㄧㄥˊ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] Nanning prefecture in Guangxi Zhuang autonomous region in south China 廣西壯族自治區|广西壮族自治区 [Add to Longdo]
南宁市[Nán níng shì, ㄋㄢˊ ㄋㄧㄥˊ ㄕˋ, / ] Nanning prefecture level city and capital of Guangxi Zhuang autonomous region in south China 廣西壯族自治區|广西壮族自治区 [Add to Longdo]
南泥湾[Nán ní wān, ㄋㄢˊ ㄋㄧˊ ㄨㄢ, / ] Nanniwan [Add to Longdo]
反围剿[fǎn wéi jiǎo, ㄈㄢˇ ㄨㄟˊ ㄐㄧㄠˇ, / ] communist attack against the Guomindang's encircle and annihilate campaign [Add to Longdo]
同类相食[tóng lèi xiāng shí, ㄊㄨㄥˊ ㄌㄟˋ ㄒㄧㄤ ㄕˊ, / ] cannibalism [Add to Longdo]
咸宁[Xián níng, ㄒㄧㄢˊ ㄋㄧㄥˊ, / ] Xianning prefecture level city in Hubei [Add to Longdo]
咸宁地区[Xián níng dì qū, ㄒㄧㄢˊ ㄋㄧㄥˊ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] (N) Xianning (district in Hubei) [Add to Longdo]
咸宁市[Xián níng shì, ㄒㄧㄢˊ ㄋㄧㄥˊ ㄕˋ, / ] Xianning prefecture level city in Hubei [Add to Longdo]
单宁酸[dān níng suān, ㄉㄢ ㄋㄧㄥˊ ㄙㄨㄢ, / ] tannin [Add to Longdo]
国家发展和改革委员会[guó jiā fā zhǎn hé gǎi gé wěi yuán huì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄏㄜˊ ㄍㄞˇ ㄍㄜˊ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] PRC National development and reform commission, set up in 2003 to replace previous State Planning Committee [Add to Longdo]
国家发展计划委员会[guó jiā fā zhǎn jì huà wěi yuán huì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] PRC State Development and Planning Committee, set up 1998 to replace State Planning Committee 國家計劃委員會|国家计划委员会, replaced in 2003 by National development and reform commission 國家發展和改革委員會|国家发展和改革委员会 [Add to Longdo]
国家计划委员会[guó jiā jì huà wěi yuán huì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] PRC State Planning Committee, set up in 1952, replaced in 1998 by State Development and Planning Committee 國家發展計劃委員會|国家发展计划委员会 then in 2003 by National development and reform commission 國家發展和改革委員會|国家发展和改革委员会 [Add to Longdo]
国家计委[guó jiā jì wěi, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄐㄧˋ ㄨㄟˇ, / ] PRC State Planning Committee, abbr. for 國家計劃委員會 国家计划委员会 [Add to Longdo]
围剿[wéi jiǎo, ㄨㄟˊ ㄐㄧㄠˇ, / ] to encircle and annihilate; refers to repeated compaigns of the Guomindang against the communists from 1930 onwards [Add to Longdo]
地黄[dì huáng, ㄉㄧˋ ㄏㄨㄤˊ, / ] Chinese foxglove (Rehmannia glutinosa), its rhizome used in traditional Chinese medicine [Add to Longdo]
均湿[jūn shī, ㄐㄩㄣ ㄕ, 湿 / ] to moisten evenly (e.g. in tanning leather) [Add to Longdo]
安妮[Ān nī, ㄢ ㄋㄧ, ] Annie (name) [Add to Longdo]
广西[Guǎng xī, ㄍㄨㄤˇ ㄒㄧ, 广西 / 西] Guangxi province in south China; since 1959, Guangxi Zhuang autonomous region 廣西壯族自治區|广西壮族自治区, location of the Zhuang minority peoples, abbr. 桂, capital Nanning 南寧|南宁 [Add to Longdo]
广西壮族自治区[Guǎng xī Zhuàng zú zì zhì qū, ㄍㄨㄤˇ ㄒㄧ ㄓㄨㄤˋ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄑㄩ, 广西 / 西] Guangxi Zhuang autonomous region in south China, abbr. 桂, capital Nanning 南寧|南宁 [Add to Longdo]
广西省[Guǎng xī shěng, ㄍㄨㄤˇ ㄒㄧ ㄕㄥˇ, 广西 / 西] Guangxi province in south China; since 1959, Guangxi Zhuang autonomous region 廣西壯族自治區|广西壮族自治区, location of the Zhuang minority peoples, abbr. 桂, capital Nanning 南寧|南宁 [Add to Longdo]
建宁[Jiàn níng, ㄐㄧㄢˋ ㄋㄧㄥˊ, / ] (N) Jianning (place in Fujian) [Add to Longdo]
张怡[Zhāng yí, ㄓㄤ ㄧˊ, / ] Zhang Yi (1608-1695), prolific author and poet spanning interregnum between Ming and Qing [Add to Longdo]
扶清灭洋[fú Qīng miè yáng, ㄈㄨˊ ㄑㄧㄥ ㄇㄧㄝˋ ㄧㄤˊ, / ] Support the Qing, annihilate the West! (Boxer rebellion slogan) [Add to Longdo]
拆用[chāi yòng, ㄔㄞ ㄩㄥˋ, ] to tear down and reuse; to cannibalize [Add to Longdo]
断灭[duàn miè, ㄉㄨㄢˋ ㄇㄧㄝˋ, / ] annihilation (of soul, Sanskrit uccheda) [Add to Longdo]
断灭论[duàn miè lùn, ㄉㄨㄢˋ ㄇㄧㄝˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] annihilation (of soul, Sanskrit uccheda) [Add to Longdo]
暴虐[bào, ㄅㄠˋnu:e4, ] brutal; tyrannical [Add to Longdo]
李先念[Lǐ Xiān niàn, ㄌㄧˇ ㄒㄧㄢ ㄋㄧㄢˋ, ] Li Xiannian (1909-1992), PRC general and politician [Add to Longdo]
横扫千军[héng sǎo qiān jūn, ㄏㄥˊ ㄙㄠˇ ㄑㄧㄢ ㄐㄩㄣ, / ] total annihilation [Add to Longdo]
[jiān, ㄐㄧㄢ, / ] annihilate; abbr. for 殲擊機|歼击机, fighter plane; Jianji, PRC fighter plane based on Soviet MiG; usually 殲擊8型| 歼击8型 [Add to Longdo]
歼击[jiān jī, ㄐㄧㄢ ㄐㄧ, / ] to annihilate; to attack and destroy; Jianji, PRC fighter plane based on Soviet MiG; usually 殲擊8型| 歼击8型 [Add to Longdo]
歼灭[jiān miè, ㄐㄧㄢ ㄇㄧㄝˋ, / ] wipe out; destroy; annihilate [Add to Longdo]
消灭[xiāo miè, ㄒㄧㄠ ㄇㄧㄝˋ, / ] to perish; to annihilate; to cause to perish; annihilation (in quantum field theory) [Add to Longdo]
涉想[shè xiǎng, ㄕㄜˋ ㄒㄧㄤˇ, ] to plan or planning [Add to Longdo]
淘金[táo jīn, ㄊㄠˊ ㄐㄧㄣ, ] panning (for precious metals) [Add to Longdo]
淫威[yín wēi, ˊ ㄨㄟ, ] abuse of authority; tyrannical abuse [Add to Longdo]
湮灭[yīn miè, ㄇㄧㄝˋ, / ] annihilation [Add to Longdo]
汉尼拔[Hàn ní bá, ㄏㄢˋ ㄋㄧˊ ㄅㄚˊ, / ] Hannibal (name); Hannibal Barca (247-183 BC), Carthaginian general [Add to Longdo]
无道[wú dào, ˊ ㄉㄠˋ, / ] tyrannical; brutal (regime) [Add to Longdo]
熟地[shú dì, ㄕㄨˊ ㄉㄧˋ, ] cultivated land; in Chinese medicine, preparation from rhizome of Chinese foxglove (Rehmannia glutinosa) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スパニング[すぱにんぐ, supaningu] spanning [Add to Longdo]
ネットワーク計画[ネットワークけいかく, nettowa-ku keikaku] network planning [Add to Longdo]
パニング[ぱにんぐ, paningu] panning [Add to Longdo]
プロジェクト計画[プロジェクトけいかく, purojiekuto keikaku] project planning [Add to Longdo]
プロジェクト立案[プロジェクトりつあん, purojiekuto ritsuan] project planning [Add to Longdo]
マーク読取り[マークよみとり, ma-ku yomitori] mark scanning, optical mark reading [Add to Longdo]
一般に[いっぱんに, ippanni] in general [Add to Longdo]
光学マーク読取り[こうがくマークよみとり, kougaku ma-ku yomitori] mark scanning, optical mark reading [Add to Longdo]
資財所要量計画[しざいしょようりょうけいかく, shizaishoyouryoukeikaku] MRP, Material Requirement Planning [Add to Longdo]
自発的判断による不整合見込み状態[じはつてきはんだんによるふせいごうみこみじょうたい, jihatsutekihandanniyorufuseigoumikomijoutai] heuristic-hazard [Add to Longdo]
自発的判断による不整合判明状態[じはつてきはんだんによるふせいごうはんめいじょうたい, jihatsutekihandanniyorufuseigouhanmeijoutai] heuristic-mix [Add to Longdo]
走査[そうさ, sousa] scanning (vs), traversal [Add to Longdo]
半二重[はんにじゅう, hannijuu] Half-Duplex, HDX [Add to Longdo]
半二重伝送[はんにじゅうでんそう, hannijuudensou] half-duplex transmission [Add to Longdo]
アールエスニーサンニーシー[あーるえすにーさんにーしー, a-ruesuni-sanni-shi-] RS-232C [Add to Longdo]
アールエスニーサンニーディー[あーるえすにーさんにーでいー, a-ruesuni-sanni-dei-] RS-232D [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
何日[なんにち, nannichi] wieviele_Tage [Add to Longdo]
反日[はんにち, hannichi] antijapanisch [Add to Longdo]
堪忍[かんにん, kannin] Geduld, Langmut, das_Verzeihen [Add to Longdo]
多様[たよう, tayou] Mannigfaltigkeit, Verschiedenheit [Add to Longdo]
担任[たんにん, tannin] verantwortliche_Leitung [Add to Longdo]
暴虐[ぼうぎゃく, bougyaku] tyrannisch, grausam [Add to Longdo]
残忍[ざんにん, zannin] grausam, brutal [Add to Longdo]
災難に遭う[さいなんにあう, sainanniau] verungluecken [Add to Longdo]
犯人[はんにん, hannin] Verbrecher, Taeter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top