Search result for

anhören

(55 entries)
(0.028 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anhören-, *anhören*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา anhören มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *anhören*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You know, Mr. Godsey, I thought that perhaps tonight after supper we might listen to some music or read poetry to each other.Mr. Godsey, ich dachte mir, wir könnten uns nach dem Abendessen etwas Musik anhören oder Gedichte vorlesen. The Medal (1980)
Well, I don't know about poetry but I guess I could listen to that Guy Lombardo record again.Ich weiß nicht, Gedichte... Aber die Platte von Guy Lombardo könnte ich mir noch mal anhörenThe Medal (1980)
Listen and then repeat.Erst anhören, dann wiederholen. American Gigolo (1980)
Have her audition you.Sie soll dich anhörenFame (1980)
Do we have to listen to that junk?Müssen wir uns den Mist da anhörenThe Last Flight of Noah's Ark (1980)
And we'll listen to some nice Italian jazz.Wir werden uns netten Jazz anhörenPrivate Benjamin (1980)
You want to breed or listen to my proposition?Willst du flirten oder dir meinen Vorschlag anhörenSmokey and the Bandit II (1980)
- Oh, do we have to listen to this?- Müssen wir uns das anhörenStir Crazy (1980)
But wait, I know someone who will listen to me... See you later!He, ich kenne da einen, der sich die Geschichte sehr gerne anhören würde. Super Monster (1980)
You know, this is probably gonna sound really silly, but...Das wird sich jetzt vielleicht ziemlich dämlich anhören, aber... The Phenom (1981)
Do you think we could come hear him, sister?Schwester, können wir uns den anhörenThe Gold Watch (1981)
You see what I've been putting up with for all this time?Verstehen Sie, was ich mir die ganze Zeit anhören muss? The Lumberjack (1981)
But Sam's got girls for you to hear.Du sollst dir die Mädels anhörenBlow Out (1981)
I buy him these pants on account of my cousin, and he speaks to me like this.Ich will 'n schicken Mann aus ihm machen und muss mir zum Dank das alles anhörenHot Bubblegum (1981)
Why must I listen to this piddling gobbledegook?Warum muss ich mir dies alberne Gesabbere anhören, Bernard? The Middle-Class Rip-Off (1982)
I don't have to listen to this shit. Damn it!Ich muss mir diesen Mist nicht anhören, verdammt! The Best Little Whorehouse in Texas (1982)
Right now, let's hear how you sound.Ich würde mir gerne mal anhören, wie Ihr so klingt. Class of 1984 (1982)
Speak Swedish!Seit 23 Jahren muss ich mir das anhörenFanny and Alexander (1982)
- l'll talk to you, Mr. Jordon.- Ich werde Sie anhören, Mr. Jordon. Hanky Panky (1982)
All right. Let's listen to the playback of this one and call it a day.Ok, lasst uns noch kurz die Aufnahme anhören und dann ist Schluss. Honkytonk Man (1982)
I can't believe how long I've been your friend and listened to your tired, stale, boring jokes!Ich kann nicht glauben, wie lange ich mir deine abgedroschenen Witze anhören musste! The King of Comedy (1982)
Jerry, thank you for listening to this material and for the opportunity you've given me.Jerry, danke, dass Sie sich das Tape anhören und für die Chance, die Sie mir geben. The King of Comedy (1982)
Look, I don't have to stand here and take this from a....Hören Sie, das muss ich mir nicht anhören von einem... Diamonds 'n Dust (1983)
Besides, what if this stupid car breaks down again and you're gone?Ich möchte, dass Sie sich etwas anhörenSoul Survivor (1983)
And you can listen to this without being... moved?Du kannst dir das anhören, ohne... berührt zu sein? Love Among the Steele (1983)
I know this may sound trite under the circumstances... but the fact is we all make mistakes.- Es mag sich ja trivial anhören, aber wir alle machen Fehler. Steele in Circulation (1983)
You gotta hear this.Das müssen Sie sich anhörenBlue Thunder (1983)
- We're taking you to see Rossi.Jetzt musst du dir anhören, was Rossi zu sagen hat. The ComDads (1983)
I didn't have to hear your brilliant but old-fashioned theories on the human brain.Ich musste nicht Ihre klugen, aber unzeitgemäßen Theorien anhörenThe Man with Two Brains (1983)
If you want, come hear it.Wenn ihr wollt, kommt sie euch anhörenPauline at the Beach (1983)
I don't have to listen to this!Das muss ich mir nicht anhörenScarface (1983)
Because if you don't... I'm not gonna sit here and listen to you tell me how serious this is.Ich werde mir nicht länger anhören, wie ernst Sie die Sache finden. The Star Chamber (1983)
I will make this trumpet sound like a slide-trombone.Die Trompete wird sich noch dazu wie eine Posaune anhörenStill Smokin (1983)
Look, I really don't care what you gentlemen think as long as we don't have to listen to it.Es ist mir wirklich egal, was Sie denken, solange wir es uns nicht anhören müssen. Twilight Zone: The Movie (1983)
Remember, last time the manager turned me down he told me to get lost.Neulich hat man mir nicht mal Ihre Kontoauszüge gegeben. Ich hab mir anhören müssen, ich solle Leine ziehen. Confidentially Yours (1983)
I don't have to take that, you pig-eyed sack of shit.Ich muss mir das nicht anhören, Sie Sack voll Scheiße. WarGames (1983)
Your brother cornered me last night.Gestern beim Tanzen musste ich mir schön was von Ihrem Bruder anhörenOne Deadly Summer (1983)
This is my house. - Leave her alone.- Das muss man sich im eigenen Haus anhörenOne Deadly Summer (1983)
Let's hear our specially invited board members, our dear Varden and our dear Yevgeny.Nun wollen wir uns die Meinung der freien Ratsmitglieder anhören. Verehrte Warden und Jewegenij. Blue Mountains, or Unbelievable Story (1983)
Look, I don't have to stand here and take this from a....Hören Sie, das muss ich mir nicht anhören von einem... Curtain Call (1984)
Reverend, I'm not gonna listen to any more of your preaching.Reverend, ich werde mir Ihre Predigten nicht mehr länger anhörenPure-Dee Poison (1984)
Colonel, something you ought to hear.Colonel, Sie sollten sich das anhörenSay It with Bullets (1984)
AJamaican dude. What's in it for me?Wie lange müssen wir uns das noch anhörenCool Runnin' (1984)
Gina called me from there just 20 minutes ago. No change.- Und jetzt wollt ihr es nicht anhörenCool Runnin' (1984)
Do I have to hear your speech all over again to get it back?Muss ich mir jetzt Ihre Rede noch mal anhörenCast in Steele (1984)
It's right that he should hear!Er soll es sich nur anhörenAmadeus (1984)
... andGodforcedtolisten.... undGottmussihn anhörenAmadeus (1984)
No, I want to listen to you explaining to Ronja what it is a robber does.Nein. Ich möchte mit anhören wie du deiner Tochter erklärst was Räuber so tun. Ronja Robbersdaughter (1984)
With that, I can listen to the whole world.Damit kann ich mir dann die ganze Welt anhörenFernweh - 1919-28 (1984)
But since you are here, you might take the time... to listen and to learn the truth.Ich wollte Sie nicht hier haben, aber ich wurde nicht gefragt. Doch da Sie schon mal hier sind, können Sie sich ja die Wahrheit anhörenEpisode #1.3 (1985)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
anhören | anhörendto listen to | listening to [Add to Longdo]
vernehmen; anhörento hear {heard; heard} [Add to Longdo]
zuhören; anhören; mithören | zuhörend; anhörend; mithörend | zugehört; angehört; mitgehörtto listen (to) | listening | listened [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  anhören [anhøːrən]
     to listen; to listen to
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top