Search result for

anglo

(62 entries)
(0.029 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anglo-, *anglo*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Anglo[PRF] อังกฤษ
Anglo[PRF] อังกฤษ
Anglomania[N] การคลั่งไคล้วัฒนธรรมของอังกฤษ
Anglophile[N] คนที่นิยมชมชอบความเป็นอังกฤษ
Anglophobe[N] ผู้ที่เกลียดหรือกลัวความเป็นอังกฤษ
Anglo-Saxon[N] คนที่มีภาษาแม่เป็นภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anglo-(คำเสริมหน้า) มีความหมายว่า 'อังกฤษ'
anglo- egyptian sudanชื่อเดิมของซูดาน
anglo- french(แอง' โกลเฟรนซฺ) adj. เกี่ยวกับอังกฤษและฝรั่งเศส. -n. ภาษาฝรั่งเศสี่ใช้ในอังกฤษโดยชาวนอร์มันในปลายยุคกลาง., Syn. Anglo-Norman
anglo-american(แอง' โกล อะเม' ริกัน) adj., n. เกี่ยวกับอังกฤษและอเมริกา (โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา) คนอังกฤษที่ไปตั้งรกรากที่อเมริกา. -Anglo-Americanism n.
anglo-catholic(แอง' โกลแคธ' โธลิค) n. adj, ผู้นับถือนิกาย Church of England แต่ยึดถือลักษณะของคาธอลิค. -Anglo-Catholicism (opposing a Protestant designation)
anglo-indian(แอง' โกลอิน' เดียน) adj. เกี่ยวกับอังกฤษและอินเดีย. -n. คนที่มีเชื้อสายอังกฤษและอินเดียรวมกัน, ภาษาที่คนเหล่านี้พูดกัน
anglo-norman(แอง' โกลนอร์' มัน) adj. เกี่ยวกับสมัย ค.ศ.1066-1155 เมื่ออังกฤษถูกปกครองโดยชาวนอร์มัน, เกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในอังกฤษในสมัยดังกล่าว. -n. คนหรือภาษาในสมัยดังกล่าว
anglo-saxon(แอง' โกล' แซคเซิน) n. คนที่มีภาษาแม่เป็น อังกฤษ, คนอังกฤษสมัยก่อนที่ชาวนอร์มันเข้าครอบครอง, คนชาวอังกฤษ,คนที่มีบรรพบุรุษ เป็นอังกฤษ, ภาษาอังกฤษง่าย -adj. เปิดเผย, ตรงไปตรงมา, ทื่อ
anglomania(แอง' โกลเม' เนีย) n. โรคบ้าอังกฤษ. -Anglomaniac n., -Anglomaniacal adj. (Anglo+mania)
anglophil(e) (แอง' โกลไฟล์ -ฟิล) n. คนที่นอยมชมชอบอังกฤษ. -Anglophilia n., -Anglophilic adj. (who admires England)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anglo-American cataloging rulesกฎเกณฑ์การทำรายการแบบแองโกลอเมริกัน [TU Subject Heading]
Anglo-American Cataloguing Rules หลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกลอเมริกัน
เป็นหลักเกณฑ์การลงรายการทางบรรณานุกรมที่มีการใช้อย่างกว้างขวางในห้องสมุดและหน่วยงานบริการสารสนเทศทั่วโลก ซึ่งเป็นมาตรฐานในการลงรายการทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นสื่อความหมายให้ตรงกัน ไม่ว่าสารสนเทศนั้นจะจัดทำหรือใช้ในที่ใด ประเทศใด ภาษาใดก็ตาม สามารถใช้สารสนเทศร่วมกัน และแลกเปลี่ยนกันได้จัดพิมพ์ครั้งที่ 1 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1967 และ ได้มีการปรับปรุง และแก้ไขเพิ่มเติมอยู่เสมอ ปัจจุบันเป็นฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 1998 (Anglo-American Cataloguing Rules, 2nd ed. 1998 Revision) หรือเรียกอย่างย่อว่า AACR2R จัดทำโดยความร่วมมือของสมาคมห้องสมุดอเมริกัน คณะกรรมการลงรายการของประเทศออสเตรเลียและของประเทศแคนาดา สมาคมห้องสมุดอังกฤษและหอสมุดแห่งชาติอังกฤษ หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน โดยอาศัยมาตรฐานสากลการลงรายการบรรณานุกรม (ISBD) เป็นหลัก ปัจจุบันกล่าวได้ว่า ISBD เป็นส่วนเดียวกับ AACR2R

AACR2R ได้กำหนดรูปแบบในการลงรายการบรรณานุกรมออกเป็น 8 ส่วน คือ

1) ส่วนชื่อเรื่องและการแจ้งความรับผิดชอบ

2) ส่วนฉบับพิมพ์

3) ส่วนรายละเอียดเฉพาะวัสดุ หรือประเภทของสิ่งพิมพ์

4) ส่วนการพิมพ์ การจำหน่าย ฯลฯ

5) ส่วนลักษณะทางกายภาพ

6) ส่วนชุด

7) ส่วนหมายเหตุ

8) ส่วนเลขมาตรฐานและข้อความที่เกี่ยวกับการได้รับ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I see no reason why I couldn't ascend to the office of first Anglo-American Pope.พ่อไม่เห็นเหตุผลใดๆที่พ่อไม่ควรได้ขึ้นครอง ตำแหน่งพระสันตะปาปา จากอเมริกันคนแรก Welcome to Briarcliff (2012)
Robin hood, an Anglo-Saxon in the woods, with the sword, and the bow and arrow.โรบินฮู้ด, แองโกลแซกซอนในป่าด้วยดาบ และคันธนูและลูกศร Fading Gigolo (2013)
Oh. Sorry. Bennet wilcox, anglophile and Stanley kubrick fan.โอ้ ฉันขอโทษ เป็นแฟนของ Bennet wilcox, anglophile Fright Night (2013)
Look, the only reason I agreed to kiss that pompous anglo's ass was because I thought we were getting an "F".ฟังนะ เหตุผลเดียวที่ฉันยอม จูบก้นไอ้ผู้ดีจอมยโสนั่น ก็เพราะฉันคิดว่าเราได้ F Intro to Knots (2013)
Anglo-Saxon, Babylonian, Hindu.แองโกลแซกซอน บาบิโลนในศาสนาฮินดู When Knowledge Conquered Fear (2014)
This is Anglo-Soviet cultural exchange. We smile, we exchange culture.นี่คือการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมแองโกลวีท เรายิ้มเราแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม The Russia House (1990)
Fisher, even you must have noticed that Anglo-American relations are reaching an all-time high in room 11, right?ฟิชเชอร์ ถ้าคุณจะสังเกตุซะหน่อยนะว่า... . ความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษ-อมริกา กำลังไปได้สวย ณ ห้องเบอร์ 11 ใช่มั้ย Hope Springs (2003)
... isa contraction of the Anglo-Saxon word " wer" ...Is a contraction of the Anglo-Saxon word... Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
angloIn the 6th century the Anglo-Saxons adopted Roman characters.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หงิง ๆ[adj.] (nging-nging) EN: whimpering ; sobbing ; whining   FR: gémissant ; pleurnichant ; sanglotant
ร้องสะอื้น[v.] (røng sa eūn) EN: sob   FR: sangloter
สะอึกสะอื้น[v.] (sa-euk sa-eūn) EN: sob ; weep ; wail ; mourn   FR: larmoyer ; sangloter
สะอื้น[v.] (sa-eūn) EN: sob   FR: sangloter

CMU English Pronouncing Dictionary
ANGLO    AE1 NG G L OW0
ANGLOS    AE1 NG G L OW0 Z
ANGLOS    AE1 NG G L OW0 S
ANGLO-CATHOLICIS    AE2 NG G L OW0 K AH0 TH AO1 L AH0 S IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Anglo-    (j) - (a2 ng g l ou -)
Anglophil    (n) (a1 ng g l ou f i l)
Anglomania    (n) (a2 ng g l ou m ei1 n i@)
Anglophile    (n) (a1 ng g l ou f ai l)
Anglophils    (n) (a1 ng g l ou f i l z)
Anglophobe    (n) (a1 ng g l ou f ou b)
Anglo-Saxon    (n) - (a2 ng g l ou - s a1 k s @ n)
Anglophiles    (n) (a1 ng g l ou f ai l z)
Anglophobes    (n) (a1 ng g l ou f ou b z)
Anglophobia    (n) (a2 ng g l ou f ou1 b i@)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アングロアメリカ[, anguroamerika] (n) (1) Anglo-America; (2) English-speaking part of America [Add to Longdo]
アングロアラブ[, anguroarabu] (n) Anglo-Arab [Add to Longdo]
アングロカトリック;アングロ・カトリック[, angurokatorikku ; anguro . katorikku] (n,adj-no) Anglo-Catholic [Add to Longdo]
アングロサクソン;アングロ・サクソン[, angurosakuson ; anguro . sakuson] (n,adj-no) Anglo-Saxon [Add to Longdo]
アングロノルマン[, anguronoruman] (n) (1) Anglo-Norman (French dialect); (2) Anglo-Norman (horse breed) [Add to Longdo]
イギリスオランダ戦争[イギリスオランダせんそう, igirisuoranda sensou] (n) (obsc) (See 英蘭戦争) Anglo-Dutch Wars (1652-1654, 1665-1667, 1672-1674) [Add to Longdo]
イギリスビルマ戦争[イギリスビルマせんそう, igirisubiruma sensou] (n) (See 英緬戦争) Anglo-Burmese Wars (1823-1826, 1852-1853, 1885-1887) [Add to Longdo]
コモンロー;コモン・ロー[, komonro-; komon . ro-] (n) (1) common law; (2) (See 英米法) Anglo-American law [Add to Longdo]
マイソール戦争[マイソールせんそう, maiso-ru sensou] (n) Anglo-Mysore Wars (1766-1799) [Add to Longdo]
マラータ戦争[マラータせんそう, mara-ta sensou] (n) Anglo-Maratha Wars (1777-1783, 1803-1805, 1817-1818) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
日英联军[Rì Yīng lián jūn, ㄖˋ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄩㄣ, / ] Anglo-Japanese allied army (intervention during Russian revolution and civil war 1917-1922) [Add to Longdo]
盎格鲁[àng gé lǔ, ㄤˋ ㄍㄜˊ ㄌㄨˇ, / ] Anglo- [Add to Longdo]
盎格鲁撒克逊[Àng gé lǔ Sā kè xùn, ㄤˋ ㄍㄜˊ ㄌㄨˇ ㄙㄚ ㄎㄜˋ ㄒㄩㄣˋ, / ] Anglo-Saxon (people) [Add to Longdo]
盎格鲁萨克逊[àng gé lǔ sà kè xùn, ㄤˋ ㄍㄜˊ ㄌㄨˇ ㄙㄚˋ ㄎㄜˋ ㄒㄩㄣˋ, / ] Anglo-Saxon [Add to Longdo]
英法[yīng fǎ, ㄈㄚˇ, ] Anglo-French [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anglo- \An"glo-\[NL. Anglus English. See {Anglican}.]
   A combining form meaning the same as English; or English and,
   or English conjoined with; as, Anglo-Turkish treaty,
   Anglo-German, Anglo-Irish.
   [1913 Webster]
 
   {Anglo-Danish}, a. Of or pertaining to the English and Danes,
    or to the Danes who settled in England.
    [1913 Webster]

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 anglo
   Angle
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top