Search result for

angles

(46 entries)
(0.0446 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -angles-, *angles*, angle
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
angles(แอง' เกลซ) n., pl. ชาวเผ่าเอยรมันเผ่าหนึ่ง (a west Germanic people)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anglesiteแองกลีไซต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Just to memorize the turf... the infield... the angles of the light.จดจำสิ่งที่เกิดขึ้น มุมมองในสนาม แสงไฟที่สาดส่อง Junior (1994)
This is where the Britons fled when they were invaded by the Romans, the Angles the Saxons, the Vikings, the Normans.คือที่ที่พวกไบรตันส์หนีมา ตอนหนีพวกโรมัน พวกแองโกล พวกแซ็กสัน The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
The angle between the tire and the road, and the upper and lower friction angles.มุมระหว่างยางและพื้นถนน การทำงานขอปีกนกบน และปีกนกล่าง Initial D (2005)
Well, we didn't have time to cover all the angles... but with this résumé, you shouldn't have any trouble at all.เราแต่งประวัติงานให้ดูดี เขารับคุณบรื๋ออยู่แล้วล่ะ Big Momma's House 2 (2006)
I know all the good angles for you.ฉันรู้ว่าด้านไหนดี ด้านไหนไม่ดี ทั้งหมดของคุณ Arang (2006)
I seem to be getting that from all angles today.วันนี้เจอแต่เรื่องดี ๆ แฮะ Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
They got 20 agents working other angles, man.พวกเขาได้ 20 ตัวแทน ทำงานมุมอื่น ๆ , มนุษย์ Balls of Fury (2007)
I want some different angles Put him in the background ...hard And you never stop.ฉันจะถ่ายมุมอื่นบ้าง เอาหมอนั่นเข้าฉาก เป็นตัวประกอบด้วยแล้วกัน แล้วเดินอย่าหยุดนะ รู้ไหม Mr. Bean's Holiday (2007)
I think that CNN got the tapes before we did, already edited together to show the angles.ฉันว่า CNN มีเทป ที่ตัดต่อ เพื่อแสดงมุมยิงแล้ว Shooter (2007)
Well,we're working on some new angles.เรากำลังลองอีกมุมดู Finding Freebo (2008)
Well,we're working on some new angles.เรากำลังลองอีกมุมดู All in the Family (2008)
Well, we're working on some new angles.เรากำลังดูคดีในมุมมองใหม่ Turning Biminese (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
anglesI'd like to make a collect call to Los Angles.
anglesThere lines meet at right angles.
anglesThese two lines are at right angles.
anglesThese two lines cut across each other at right angles.
anglesThe sum of all the angles in a triangle equals 180 degrees.
anglesThe two lines cross each other at right angles.
anglesThis means that houses are starting to sink, roads are breaking up and lamp-posts are leaning at crazy angles.
anglesWe considered the problem from all angles.
anglesWe investigated the matter from all angles.
anglesWe should approach this problem from different angles.
anglesYou must view the matter from different angles.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มีมุม 4 มุม[n. exp.] (mī mum sī mum) FR: avoir quatre angles ; posséder quatre angles
มุมประชิด[n. exp.] (mum prachit) EN: adjacent angle ; supplementary angles   FR: angle adjacent [m]
มุมประกอบ[n. exp.] (mum prakøp) EN: complementary angles   FR: angles complémentaires [mpl]
มุมประกอบสองมุมฉาก[n. exp.] (mum prakøp søng mumchāk) EN: supplementary angles   FR: angles supplémentaires [mpl]
มุมที่สมนัยกัน[n. exp.] (mum thī somnai kan) EN: corresponding angles   
มุมตรงข้ามในแนวดิ่ง[n. exp.] (mum trongkhām nai naēoding) EN: vertically opposite angles   
พิจารณารอบคอบ[v. exp.] (phijāranā røpkhøp) EN: look at something from every angle   FR: étudier sous tous les angles
รูปสามเหลี่ยมคล้าย[n. exp.] (rūp sāmlīem khlāi) EN: similar triangles   
รูปสามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการ[n. exp.] (rūp sāmlīem thaokan thuk prakān) EN: congruent triangles   

CMU English Pronouncing Dictionary
ANGLES    AE1 NG G AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
angles    (v) (a1 ng g l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
共役角[きょうやくかく, kyouyakukaku] (n) conjugate angles [Add to Longdo]
曲尺;矩尺[かねじゃく;きょくしゃく(曲尺), kanejaku ; kyokushaku ( kyoku shaku )] (n) (1) carpenter's square (for checking angles); (2) common shaku (unit of distance; approx. 30.3 cm) [Add to Longdo]
錯角[さっかく, sakkaku] (n) alternate interior angles [Add to Longdo]
三角定規[さんかくじょうぎ, sankakujougi] (n) triangles (used in mechanical drawing); set square [Add to Longdo]
水煙;水烟[みずけむり;すいえん, mizukemuri ; suien] (n) (1) mist over a body of water; spray; (2) (すいえん only) suien (four decorative metal plates joined at right angles forming part of a pagoda finial) [Add to Longdo]
対頂角[たいちょうかく, taichoukaku] (n) vertical angles; vertically opposite angles [Add to Longdo]
等角[とうかく, toukaku] (n,adj-no) equal angles [Add to Longdo]
同位角[どういかく, douikaku] (n) {math} corresponding angles [Add to Longdo]
八方美人[はっぽうびじん, happoubijin] (n) one who is affable to everybody; a flunky; person beautiful from all angles; everybody's friend; person who shows people what they want to see [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Angles \An"gles\, n. pl. [L. Angli. See {Anglican}.] (Ethnol.)
   An ancient Low German tribe, that settled in Britain, which
   came to be called Engla-land (Angleland or England). The
   Angles probably came from the district of Angeln (now within
   the limits of Schleswig), and the country now Lower Hanover,
   etc.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top