Search result for

anatols

(73 entries)
(1.9228 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anatols-, *anatols*, anatol
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา anatols มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *anatols*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thanatology[N] วิชาเกี่ยวกับความตาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anatolia(แอนนะโท' เลีย) n. ที่ราบสูงกว้างใหญ่ระหว่างทะเลดำกับทะเลเมดิเทอเรเนียน, คาบสมุทรของ Asia Monor (vast plateau)
anatolian(แอนนะโท' เลียน) adj., n. เกี่ยวกับ Anatolia, ภาษาหรือประชาชนที่อยู่แถว Anatolia, Syn. Anatolic

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
thanatologyมรณวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I started asking about these large shipments of sodium-anatol.ฉันเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องการขนส่ง ของโซเดี่ยมปริมาณมาก Shutter Island (2010)
Anatoli Zevlovski.อนาโทลี เชฟลอฟสกี้ Chuck Versus the Final Exam (2010)
A mole within the CIA, who has been selling secrets to Anatoli, who then sells them to the Ring.หนอนบ่อนไส้ในซีไอเอ เขาจะขายข้อมูลให้อนาโทลี่ ซึ่งจะขายต่อให้พวกเดอะริง Chuck Versus the Final Exam (2010)
We have intel that Anatoli is meeting with him, or her, at the Cobalt Hotel and Spa tonight.เรารู้มาว่าอนาโทลีจะพบกับเขาหรือเธอ ที่โรงแรมโคบอลต์ ในสปาคืนนี้ Chuck Versus the Final Exam (2010)
You will stakeout the hotel's entrance and let Anatoli lead you to the mole.คุณต้องจับตาหน้าโรงแรม และให้อนาโทลี่พาคุณไปหาคนทรยศ Chuck Versus the Final Exam (2010)
Take out Anatoli and find the mole.จับตัวอนาโทลี่แล้วหาตัวคนทรยศ Chuck Versus the Final Exam (2010)
Anatoli and the mole could arrive any minute, Chuck.อานาโทลี่กับคนไส้ศึกใกล้จะถึงแล้วชัค Chuck Versus the Final Exam (2010)
Anatoli's in the hotel. He just swiped a credit card he uses at the spa.อนาโทลี่อยู่ในโรงแรมแล้ว เขาเพิ่งรูดบัตรเครดิต Chuck Versus the Final Exam (2010)
It's just Anatoli and his muscle.นั่นอนาโทลีกับพวกสมุนน่ะ Chuck Versus the Final Exam (2010)
Anatoli's on the seventh floor.อนาโทลีอยู่บนชั้นเจ็ด Chuck Versus the Final Exam (2010)
Change of plans, Anatoli.แผนเปลี่ยนแล้ว อนาโทลี Chuck Versus the Final Exam (2010)
The mole just killed Anatoli.เจ้าหนอนพึ่งฆ่าอนาโทลี Chuck Versus the Final Exam (2010)
Forget Anatoli. The mole is leaving.ลืมอนาโทลีซะ เจ้าหนอนกำลังจะหนี Chuck Versus the Final Exam (2010)
With Anatoli dead, there's only one piece left to be cleaned up:หลังจากอนาโทลีตายแล้ว ขยะอีกชิ้นที่เหลือ ต้องเก็บก็คือเพอร์รี่ Chuck Versus the Final Exam (2010)
In order to get past their checkpoints, you'll be impersonating General Anatoly Fedorov.เพื่อที่จะผ่านจุดตรวจ คุณจะต้องเป็น นายพล อนาโตลี เฟโดรอฟ Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
Kowalski, we... we know you don't care about things like this, but, uh, for your information, this delay is not gonna be long enough for you to break Anatoly Solovyev's spacewalking record.โควาลสกี้ เรารู้ว่าคุณไม่สนใจเรื่องพวกนี้ แต่บอกให้คุณรู้ว่า ความล่าช้านี้ไม่นานหรอก จะทำให้คุณทำลายสถิติท่องอวกาศ ของอนาโตลี โซโลเยฟ Gravity (2013)
The bad news is, I'm gonna be about ten minutes short of breakin' Anatoly's record, and I...ข่าวร้ายก็คือผมยังขาดเวลาอีก 10 นาที ถึงจะทำลายสถิติของอนาโตลีได้ และผม.. Gravity (2013)
I'm gonna break Anatoly's record, and I think mine's gonna stand for a long, long time.ผมกำลังทำลายสถิติของอนาโทลี และผมจะได้ภาคภูมิใจไปนานๆเลย Gravity (2013)
Call Anatoly and tell him he's been bumped.โทรไปหาอนาโตลี บอกเขาว่านายตกกระป๋องแล้ว Gravity (2013)
To Anatoly. Na zdorovje.แด่อนาโตลี ชนแก้ว Gravity (2013)
Anatoli Knyazev.Anatoli Knyazev Vertigo (2013)
Anatoly Knyazev, he speaks very highly of you.อนาโตลี่ คินยีซีฟ เขาพูดถึงคุณไว้ดีมากเลย Keep Your Enemies Closer (2013)
John Diggle, this is Anatoly Knyazev.จอห์น ดิ๊กเกิล นี่คืออนาโตลี คินยาเซฟ Keep Your Enemies Closer (2013)
Anatoly, we need a way into the gulag to extract her.อนาโตลี่ , พวกเราต้องการวิธี เข้าไปในกูลักเพื่อพาเธอออกมา Keep Your Enemies Closer (2013)
This is Anatol Stolnavic.นี่อนาโต สโตนาวิช 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2014)
Anatol, this is my third message.-อนาโต ผมฝากข้อความมาสามครั้งแล้ว 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2014)
You're a good man, Anatoly.คุณเป็นคนดี อนาโตลี Streets of Fire (2014)
- Count Anatoly- เค้าท์อนาโตลี Anastasia (1997)
See, Anatoli here has a nose for trouble.-แหม ลางสังหรณ์ของเจ้าอนาโตมีแม่นซะด้วย The Chronicles of Riddick (2004)
You know, Anatoli's got a nose for trouble... and he thinks trouble follows you here.บอกแล้วว่าอนาโตลี่สังหรณ์แม่น มันตะหงิดว่า ความซวยไล่หลังพวกเจ้ามา The Chronicles of Riddick (2004)
Boss! ANATOLl:-หัวหน้า บนนั้นครับ The Chronicles of Riddick (2004)
Take a look. Because Anatoli says so?-เชื่อเจ้าอนาโตลีเหรอ The Chronicles of Riddick (2004)
ANATOLl: No more running for you.แกมาได้แค่นั้นแหละ The Chronicles of Riddick (2004)
Anatoly ROMASHINAnatoli ROMASCHIN Rasputin (1981)
was Anatoly Pashvykin, number 7!hat Anatolij Paschwykin, die Nummer sieben, geschossen! Family Relations (1982)
- Can I help you? - Huh?Anatole Blaylock. Woman of Steele (1984)
Again.Hier ist Anatole Blaylock von Interpol. Woman of Steele (1984)
With two of his aides, Vassily Barkhov and Anatoli Ulanovsky.Mit 2 seiner Mitarbeiter, Vassily Barkhov und Anatoli Ulanovsky. Playing Possum (1984)
Um, I call them Barky and Anatoly.Ähm, ich nenne sie Barky und Anatoly. Playing Possum (1984)
Surely not in your case, Anatole.Aber nicht für Sie, Anatole. Weekend (1984)
Listen, Anatole, there's been a kind of a slip-up with our arrangements.Anatole, es gab eine Verzögerung in unserer Abmachung. Weekend (1984)
Look, Anatole, if they're still there within a few hours I'll make delivery in another way.Anatole, wenn die in ein paar Stunden noch da sind, liefere ich auf anderem Wege. Weekend (1984)
I think you're overreacting just a little, Anatole.Sie reagieren über, Anatole. Weekend (1984)
Goodbye, Anatole.Auf Wiederhören, Anatole. Weekend (1984)
It's a bit humiliating, always borrowing Anatoly's place.Es ist erniedrigend, sich immer Anatolys Wohnung zu leihen. Moscow on the Hudson (1984)
"Anatoly Cherkasov and Barbara Streisand.""Anatoly Cherkasov und Barbra Streisand." Moscow on the Hudson (1984)
Are you feeling well, Anatoly?Fühlen Sie sich wohl, Anatoly? Moscow on the Hudson (1984)
Thanatology's the name for it.Es heißt Thanatologie. Lifeforce (1985)
Irina SHMELYOVA Lev PERFILOV, Anatoly SERENKOIrina SCHMELJOWA, Lew PERFILOW, Anatolij SERENKO Kin-dza-dza! (1986)
- Anatole Doneck.- Anatole Doneck. Bad Timing (1987)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาโตเลีย = อานาโตเลีย[n. prop.] (Anātōlīa = Ānātōlīa) EN: Anatolia   FR: Anatolie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANATOLA    AA0 N AA0 T OW1 L AH0
ANATOLE    AE1 N AH0 T OW2 L
ANATOLI    AE2 N AH0 T OW1 L IY0
ANATOLY    AE2 N AH0 T OW1 L IY0
ANATOLIA    AE2 N AH0 T OW1 L IY0 AH0
ANATOLIAN    AE2 N AH0 T OW1 L IY0 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Anatoli    (n) (a n @ t ou1 l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Thanatologie {f}; Sterbensforschung {f}thanatology [Add to Longdo]
Thanatologe {m}; Sterbensforscher {m}thanatologist [Add to Longdo]
Anatolien {n}Anatolia [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アナトリア語派[アナトリアごは, anatoria goha] (n) Anatolian (branch of languages) [Add to Longdo]
サナトロジー;タナトロジー[, sanatoroji-; tanatoroji-] (n) thanatology [Add to Longdo]
スルナーイ[, suruna-i] (n) (obsc) (See ズルナ) surnay (Anatolian woodwind instrument) (per [Add to Longdo]
ズルナ[, zuruna] (n) zurna (Anatolian woodwind instrument) (tur [Add to Longdo]
ミズマール[, mizuma-ru] (n) (obsc) (See ズルナ) zurna (Anatolian woodwind instrument) (ara [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安纳托利亚[Ān nà tuō lì yà, ㄢ ㄋㄚˋ ㄊㄨㄛ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Anatolia, Asia minor [Add to Longdo]
小亚细亚[Xiǎo yà xì yà, ㄒㄧㄠˇ ㄧㄚˋ ㄒㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Asia minor; Anatolia [Add to Longdo]
梅德韦杰夫[Méi dé wéi jié fū, ㄇㄟˊ ㄉㄜˊ ㄨㄟˊ ㄐㄧㄝˊ ㄈㄨ, / ] Medvedyev (name); Dmitry Anatolyevich Medvedev (1965-), Russian lawyer and politician, President of Russian Federation from 2008 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top