Search result for

analysen

(56 entries)
(0.0227 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -analysen-, *analysen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา analysen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *analysen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We need to contact a computer named I.R.M.A that's got the records on suitable donors.Assistenz Med. Systemanalysen-Softwaregruppe STIMMZUGANGSPROTOKOLL Ver:5.6 Race for Life (1984)
"research on establishing nobility through blood analysis."Wie weit ist die Forschung im Hinblick auf BlutanalysenNon c'è due senza quattro (1984)
I want those test results as soon as possible.Matthäus, mobilisiere alle. Ich brauch mehr AnalysenWild beasts - Belve feroci (1984)
I'd be delighted to acquaint the congressmen with logistic analysis counter-revolutionary profiles, and statistical operational procedures.Es ist mir eine Freude, die Kongress- abgeordneten mit logischen Analysen, konterrevolutionären Profilen und statistischen Ablaufverfahren vertraut zu machen. A Lovely Little Affair (1985)
We are now entering the high-security area of biological testing and experimental chemical analysis.Wir betreten nun die Hochsicherheitszone für biologische Versuche und experimentelle ChemieanalysenVigilante Mothers (1985)
If Carmine's going to repeat the experiment, he's going to need some kind of lab with computer analysis for designing enzymes.Wenn Carmine das Experiment wiederholt, braucht er ein Labor mit Computeranalysen für die Herstellung der Enzyme. It's in the Water (1986)
Listen, somewhere in all of these, uh, pictures and chemical breakdowns for moo goo gai pan with MSG....Irgendwo zwischen, äh, den Fotos und den chemischen Analysen für Moo Goo Gai Pan mit Glutamat... Wrong Number (1986)
We need analysis, not "Moon River"!Wir brauchen Analysen, nicht "Moon River"! Overboard (1987)
What?Ich arbeite mit ProfilanalysenLove at First Sight (1988)
Lab work, forensic studies, behavioural science, suspect profiles, DNA identification--Laborarbeit, forensische Analysen, Verhaltensstudien, Täterprofile, DNS-Analyse... Deadly Dreams (1989)
I shall miss you at weapons systems analysis.Auch mir werden Sie bei Waffenanalysen fehlen. Samaritan Snare (1989)
It would require construction and design specifications, full representations of the Krieger equipment, as well as visual images and voice analyses of the persons involved.Wir brauchen Unterlagen und Entwurfsbeschreibungen, eine exakte Beschreibung der Ausrüstung, ebenso exakte Beschreibungen und Stimmenanalysen der Beteiligten. A Matter of Perspective (1990)
An epidemic of this could mean big money.Medizinische Analysen... Bei einer Seuche bringt das viel. Merci la vie (1991)
We'll continue print analysis, fiber checks, DNA breakdown, and using the dirt particles on this footprint...Wir machen Fingerabdruckanalysen, Faseruntersuchungen, DNA-Proben und mikroskopische Untersuchungen dieser Schmutzpartikel... The Naked Gun 2½: The Smell of Fear (1991)
Computer, using vector analysis, identify the source of this shadow.Computer, den Ursprung des Schattens mit Vektoranalysen identifizieren. Identity Crisis (1991)
After analysis, I may be able to adjust the sensors to locate the anomaly.Nach Analysen kann ich wohl die Sensoren einstellen, um die Anomalie zu lokalisieren. In Theory (1991)
She has the usual anemic signs. Her blood is normal, yet it is not.Die Blutanalysen sind normal und sind es auch nicht. Bram Stoker's Dracula (1992)
These quantitative analyses take time.Diese quantitativen Analysen dauern. One, Two, Buckle My Shoe (1992)
Magnetic analysis confirms the Vico was definitely attacked inside the Black Cluster.Analysen bestätigen, dass die Vico angegriffen wurde. In dem schwarzen Schwarm. Hero Worship (1992)
These are the DNA analyses and the particulate matter traces.Das sind die DNA-Analysen und die Partikel-Materie-Spuren. A Man Alone (1993)
Baran wants the analysis of the last lot.Baran will die Analysen der letzten Posten. Gambit: Part I (1993)
Tell him, if he wants the analysis done faster, he can do it.Sag ihm, wenn er die Analysen schneller will, soll er sie machen. Gambit: Part I (1993)
If he wants it done correctly, he can wait.Wenn er korrekte Analysen will, muss er warten. Gambit: Part I (1993)
The lateral sensor arrays ran three spectral analyses on the Alawanir Nebula on three frequencies.Die seitlichen Sensoren führten drei Spektralanalysen des Alawanir-Nebels durch. Rightful Heir (1993)
You live out the rest of your life in safety, running tests, making analyses and carrying reports to your superiors.So wird es den Rest Ihres Lebens bleiben, Sie werden Tests durchführen, Analysen erstellen, und Sie werden Berichte zu Ihren Vorgesetzten tragen. Tapestry (1993)
Give me a risk analysis of any solution you find.Ich möchte Risikoanalysen für alle Lösungen. All Good Things... (1994)
Economic and political analysis, literary critiques.Ökonomische und politische Analysen, Literaturkritiken. Paradise (1994)
We did some analysis but none of the matter would scan.Wir machten Analysen, konnten das Material aber nicht scannen. Playing God (1994)
30 years ago he conducted a mineral analysis of those asteroids but he could never follow up on what he found.30 Jahre führte er Mineralanalysen in diesem Asteroidengürtel durch, aber er hatte nie Geld, um seine Ergebnisse zu verwerten. Rivals (1994)
Will you bring the scan analysis to my quarters?Bringen Sie bitte die Scan-Analysen in mein Quartier. The Pegasus (1994)
Although further qualitative analysis must be performed, it is my opinion that this chemical, when reacting with adrenaline and other compounds secreted during phobic episodes, creates a substance similar to lysergic acid diethylamide:Weitere Analysen sind zwar erforderlich. Aber ich glaube, bei Reaktion der Substanz... ..mit Adrenalin oder anderen durch Angst freigesetzten Stoffen... ..entsteht eine Substanz ähnlich wie Lysergsäurediäthylamid, LSD. Blood (1994)
The failed revolutions betray the analysis that inspired them, a fault which seems to me less severe.Die gescheiterten Revolutionen verraten bloss die Analysen, die sie inspiriert hatten. Ein Fehler, der mir weniger schwerwiegend scheint. La seconda volta (1995)
That's what this business has come to, cost-analyzing every slot machine.Das ist aus diesem Geschäft geworden: Kostenanalysen für jeden Spielautomaten. Showgirls (1995)
We need more information about this phenomenon... sensor readings, computer analyses.Wir brauchen mehr Informationen - Sensorendaten, ComputeranalysenTwisted (1995)
It is my hope that further analysis of this contagion will aid in the solution of this case.Ich hoffe, dass weitere Analysen zur Lösung dieses Falls beitragen werden. End Game (1995)
Oh. Atmospheric reading, energy field analysis, full technical database.Atmosphärische Werte, Energiefeld- analysen, technische Datenbank. Sacred Ground (1996)
You'II find all the answers eventually with enough time and study and the right sort of tools.Sie werden letztendlich alle Antworten finden, wenn Sie genug Zeit, die richtigen Analysen und Instrumente haben. Sacred Ground (1996)
It seeks diagnostics, data analysis.Er sucht nach Diagnosen, AnalysenThe Thaw (1996)
All I can do is read these fascinating reports and analyses, and analyses of analyses and then keep it all to myself because no one else has "a need to know."Ich darf nur Reporte und Analysen von Analysen lesen und muss alles für mich behalten. Kein anderer braucht es zu wissen. Soldiers of the Empire (1997)
According to our analyses they'll abandon their non-aggression pact with the Dominion.Unseren Analysen zufolge werden sie ihren Nichtangriffspakt mit dem Dominion auflösen. Statistical Probabilities (1997)
I know we're not qualified for this work, and it could be said that it is beyond the limits of what people like us should be allowed to do. But I think if you allow me to walk you through our analyses, you'll be impressed.Wir sind zwar nicht qualifiziert für diese Arbeit und man könnte sagen, dass sie die Grenzen dessen, was uns erlaubt werden sollte, überschreitet, aber ich denke, wenn Sie mir erlauben, Sie durch unsere Analysen zu führen, Statistical Probabilities (1997)
Captain Sisko will take our analyses to Starfleet Command at once.Captain Sisko übermittelt unsere Analysen dem Sternenflottenkommando. Statistical Probabilities (1997)
Ask for any tactical support he's willing to provide-- maps, weapons analyses, intelligence reports.Karten, Waffenanalysen, nachrichtendienstliche Informationen. Nemesis (1997)
Just finishing up the summary analyses from last week's mission.Ich beende nur die Kurzanalysen der Mission von letzter Woche. Darkling (1997)
Kes. I'm ready to get to work on those analyses. I'm glad to hear it.Ich würde gern die Arbeit an den Analysen aufnehmen. Darkling (1997)
I've run every conceivable neural analysis-- everything short of dissecting the brain itself.Ich machte alle Neuroanalysen, fehlt nur noch eine Gehirnautopsie. The Gift (1997)
I've ordered additional blood work. I'd like to start in this afternoon.Ich habe noch Blutanalysen angeordnet und will heute Nachmittag anfangen. Memento Mori (1997)
As a precaution, I strongly believe that everybody exposed to this victim, the park ranger, the crime-team members, you two gentlemen and myself should be quarantined, pending blood and cell-sample analysis.Zur Sicherheit sollten alle, die mit der Leiche zu tun hatten - der Park-Ranger, die Leute von der Spurensicherung, Sie beide und auch ich - unter Quarantäne gestellt werden, bis Blut- und Zellanalysen vorgenommen worden sind. The Fourth Horseman (1998)
Subsequent analysis of the blood sample... ..revealed none of the subject's matching DNA.Folgeanalysen der Blutprobe... ..enthielten keine mit dem Subjekt übereinstimmende DNA. Bane (1998)
Let's wait until the minute analysis results are in.Lasst uns urteilen, nachdem die ausführlichen Analysen vorliegen. Rem Saverem (1998)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Analyse {f}; Auswertung {f}; Untersuchung {f} | Analysen {pl}; Auswertungen {pl}; Untersuchungen {pl}analysis | analyses [Add to Longdo]
Analyse {f} (von); Untersuchung {f} (von); kritische Auseinandersetzung {f} (mit) | Analysen {pl}; Untersuchungen {pl}; kritische Auseinandersetzungen {pl}analysis (of) | analyses [Add to Longdo]
Marktanalyse {f}; Marktstudie {f} | Marktanalysen {pl}market analysis | market analyses [Add to Longdo]
Psychoanalyse {f} | Psychoanalysen {pl}psychoanalysis | psychoanalyses [Add to Longdo]
Spektralanalyse {f} | Spektralanalysen {pl}spectrum analysis; spectral analysis | spectrum analyses [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Analysen [anaːlyːzən] (n) , pl.
     analyses
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top