Search result for

amor

(102 entries)
(0.062 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amor-, *amor*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amoral    [N] คนไร้ศีลธรรม
amoral    [ADJ] ไร้ศีลธรรม, Syn. sinful, venal, evil, Ant. moral, pure
amorous    [ADJ] ที่เต็มไปด้วยความรัก, Syn. passionate, affectionate, loving
amortise    [VT] หักกลบลบล้าง (หนี้)
amortize    [VT] หักกลบลบล้าง (หนี้)
amorously    [ADV] ด้วยเสน่หา, See also: ด้วยความรักใคร่
amorphous    [ADJ] ซึ่งไม่มีรูปร่างที่แน่นอน, Syn. shapeless, formless, indefinite
amorphous    [ADJ] ซึ่งไม่สามารถแบ่งแยกประเภทได้, Syn. anomalous, atypical
amorousness    [N] ความรักและปรารถนา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
amoralอศีลธรรม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
amorinoเปมเทพ [เป-มะ-เทบ], อะมอริโน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
amorphousอสัณฐาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
amortizationการไถ่ถอนมูลค่า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
amortization๑. การผ่อนชำระหนี้๒. การทยอยตัดบัญชี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amorphยีนแฝง [การแพทย์]
Amorphousอะมอร์ฟัส
โครงสร้างของสารของแข็งซึ่งการจัดเรียงของอะตอมเป็นไปอย่างไม่มีระเบียบ ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Amorphousอสัญฐาน, ไม่มีรูปร่างแน่นอน, ไม่มีรูปร่าง, อสัณฐาน, ลักษณะไร้รูป, เป็นปื้นๆ, อสัณฐาน, ชนิดที่มีรูปร่างไม่แน่นอน [การแพทย์]
Amorphous Formรูปลักษณะอสัณฐาน, อสัณฐาน [การแพทย์]
Amorphous Materialsสารอสัณฐาน [การแพทย์]
Amorphous Phaseรูปอสัณฐาน [การแพทย์]
Amorphous Solidsของแข็งอสัณฐาน [การแพทย์]
Amorphous Substancesสารอสัณฐาน [การแพทย์]
Amortizationการผ่อนชำระหนี้, การผ่อนชำระหนี้ [เศรษฐศาสตร์]
Amortizationการทยอยตัดบัญชี [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
amorMen love amorous women.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amor patriae(อา' มอร์' พา' ทริอี) n. ความรักชาติ (love of country, patriotism)
amoral(อะมอ' เริล) adj. ไร้ศีลธรรม, ไร้หรือไม่ยึดในกฎเกณฑ์. -amorality n.
amoretto(แอมมะเรท' โท) n., (pl. -retti) กามเทพน้อย (a little cupid)
amorist(แอม' มะริส) n. คนรัก, คนที่ชอบรัก, ผู้ที่เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก
amorous(แอม' มะเริส) adj. ชอบรัก, เจ้าชู้, อยู่ความรัก, แสดงความรัก, เกี่ยวกับความรัก. -amorousness, amorosity n., Syn. concupiscent, erotic, adoring)
amorphism(อะมอร์' ฟิสซึม) n. ภาวะหรือลักษณ์ที่ไม่มีรูปร่างที่แน่นอน, ความไม่มีจุดหมายหรือจุดประสงค์ที่แน่นอน, ลักษณะอสัณฐาน
amorphous(อะมอร์' ฟัส) adj. ซึ่งไม่มีรูปร่างที่แน่นอน, อสัณฐาน, ไร้จุดหมายหรือจุดประสงค์ที่แน่นอน. -amorphousness n.
amort(อะมิรท) adj. ไม่มีชีวิต, ไม่มีจิตวิญญาณ
amortis(z) ation (แอมมอร์ไทเซ' เชิน) n. การหักลบหนี้, การผ่อนชำระ, ทุนสำหรับใช้หนี้., Syn. amortizement, amortissement n.
amortise(แอม' โมไทซ) vt. หักกลบลบล้าง (หนี) , ผ่อนชำระหนี้. -amortis (z) able adj., Syn. liquidate, extinguish) -amortis (z) ation n.

English-Thai: Nontri Dictionary
amoral(adj) ไร้ศีลธรรม
amorous(adj) เกี่ยวกับความรัก
amorphous(adj) ไม่มีรูปร่าง
clamorous(adj) กึกก้อง,ดัง,เอ็ดตะโร,อลหม่าน
glamor(n) ความงาม,เสน่ห์,ความเย้ายวนใจ,ความดึงดูดใจ
metamorphic(adj) ซึ่งเปลี่ยนรูป,เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
metamorphose(vt) ทำให้เปลี่ยนรูป,ทำให้เปลี่ยนแปลง,ทำให้เปลี่ยนลักษณะ
metamorphosis(n) การเปลี่ยนรูป,การเปลี่ยนแปลง,การเปลี่ยนลักษณะ
sycamore(n) ไม้จำพวกมะเดื่อ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บุก    [DET] Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne, See also: a kind of plant, Syn. ต้นบุก, มันซูรัน, เบือ, เบีย, บุกคางคก, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกหลายชนิดในสกุล Amorphophallus วงศ์ Araceae ในต้นฤดูฝนจะออกดอกก่อน เวลาบานจะส่งกลิ่นเหม็นมาก เมื่อดอกโรยแล้วมีใบงอกออกมาเพียงใบเดียว ก้านดอกและใบกลมยาว หน้าแล้งต้นตาย เหลือหัวอยู่ใต้ดิน
จู๋จี๋    [ADV] amorously, See also: lovingly, passionately, Example: เมื่อวานนี้ฉันเห็นหนุ่มสาวคู่หนึ่งนั่งจู๋จี๋กันอยู่ในสวน
รัต    [ADJ] lustful, See also: amorous, Syn. กำหนัด, รักใคร่
กามกรีฑา    [N] sexual dalliance, See also: amorous sports, Syn. การเล่นสมพาส, Thai definition: ชั้นเชิงในทางกาม
บุก    [N] Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne, See also: a kind of plant, Syn. ต้นบุก, มันซูรัน, เบือ, เบีย, บุกคางคก, Example: บุกถูกนำมาสกัดเป็นอาหารลดน้ำหนักของสตรีที่ได้รับความนิยมอย่างสูง, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกหลายชนิดในสกุล Amorphophallus วงศ์ Araceae ในต้นฤดูฝนจะออกดอกก่อน เวลาบานจะส่งกลิ่นเหม็นมาก เมื่อดอกโรยแล้วมีใบงอกออกมาเพียงใบเดียว ก้านดอกและใบกลมยาว หน้าแล้งต้นตาย เหลือหัวอยู่ใต้ดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชนวนปืน[n. exp.] (chanūan peūn) FR: amorce [f]
ฉะอ้อน[v.] (cha-øn) EN: implore ; beseech ; entreat ; wheedle ; cajole ; coax ; talk amorously   
อึกทึก[adj.] (eukkatheuk) EN: noisy ; clamorous ; tumultuous ; boisterous   FR: bruyant ; sonore
เฮโรอีน[n.] (hērōīn) EN: heroine ; diacetylmorphine (INN)   FR: héroïne [f] ; diacétylmorphine [f] ; diamorphine [f]
หินแปร[n. exp.] (hinpraē) EN: metamorphic rock   FR: roche métamorphique [f]
อีรอก [n.] (īrøk) EN: Amorphophallus brevispathus   
ใจเฉื่อย[n.] (jaicheūay) FR: amorphe ; apathique
เจ้าชู้[adj.] (jaochū) EN: gallant ; licentious ; amorous   FR: cavaleur ; volage ; donjuanesque
จีบ[v.] (jīp) EN: woo ; court ; pay court to ; talk amorously ; flirt   FR: courtiser ; faire la cour ; flirter
จู๋จี๋[adv.] (jūjī) EN: amorously ; lovingly ; passionately   FR: passionnément

CMU English Pronouncing Dictionary
AMOR    AE1 M ER0
AMORY    EY1 M ER0 IY0
AMORE    AA1 M AO0 R
AMORAL    EY0 M AO1 R AH0 L
AMOROUS    AE1 M ER0 AH0 S
AMORIST    AE1 M ER0 AH0 S T
AMORITA    AA0 M AO0 R IY1 T AH0
AMOROSI    AA0 M AO0 R OW1 S IY0
AMOROSO    AA0 M AO0 R OW1 S OW0
AMORUSO    AE2 M ER0 UW1 S OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amoral    (j) (ei2 m o1 r @ l)
amorous    (j) (a1 m @ r @ s)
amortize    (v) (@1 m oo1 t ai z)
amorously    (a) (a1 m @ r @ s l ii)
amorphous    (j) (@1 m oo1 f @ s)
amortized    (v) (@1 m oo1 t ai z d)
amortizes    (v) (@1 m oo1 t ai z i z)
amortizing    (v) (@1 m oo1 t ai z i ng)
amortization    (n) (@1 m oo2 t i z ei1 sh @ n)
amortizations    (n) (@1 m oo2 t i z ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amor {m} | Amors BogenCupid | Cupid's bow [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お守り(P);御守り;お守;御守[おまもり, omamori] (n) charm; amulet; (P) [Add to Longdo]
がやがや(P);ガヤガヤ;かやかや;カヤカヤ[, gayagaya (P); gayagaya ; kayakaya ; kayakaya] (adv,adv-to,vs) (on-mim) noisily; in a crowd of people talking; clamorously; in a hubbub; (P) [Add to Longdo]
けたたましい[, ketatamashii] (adj-i) piercing; shrill; noisy; loud; clamorous; wild [Add to Longdo]
わいわい[, waiwai] (adv) (on-mim) noisily; clamorously; many people making a din; (P) [Add to Longdo]
アメリカ篠懸の木[アメリカすずかけのき;アメリカスズカケノキ, amerika suzukakenoki ; amerikasuzukakenoki] (n) (uk) (See ボタンの木) American sycamore (Platanus occidentalis) [Add to Longdo]
アモルファス[, amorufasu] (adj-f) amorphous [Add to Longdo]
アモルファスシリコン[, amorufasushirikon] (n) amorphous silicon [Add to Longdo]
アモルファス金属[アモルファスきんぞく, amorufasu kinzoku] (n) amorphous metal [Add to Longdo]
アモルファス太陽電池[アモルファスたいようでんち, amorufasu taiyoudenchi] (n) amorphous solar cell [Add to Longdo]
アモルファス半導体[アモルファスはんどうたい, amorufasu handoutai] (n) amorphous semiconductor [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无定形碳[wú dìng xíng tàn, ˊ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ ㄊㄢˋ, / ] amorphous carbon [Add to Longdo]
词跟语[cí gēn yǔ, ㄘˊ ㄍㄣ ㄩˇ, / ] amorphous language [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
非結晶質[ひけっしょうしつ, hikesshoushitsu] amorphous [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Amor
   n 1: (Roman mythology) god of love; counterpart of Greek Eros
      [syn: {Cupid}, {Amor}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 AMOR
     Amusing Misuse of Resources (Linux, KDE)
     

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Amor [amoːr] (n) , s.(m )
   Cupid
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 Amor [amɔr]
   Cupid
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 amor
   affection; love
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 amor
   affection; love
   love; sexual love
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 Amor
   Cupid
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 amor
   affection; love
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 Amor
   Cupid
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top