Search result for

amok

(38 entries)
(0.0254 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amok-, *amok*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amok[ADJ] ที่คลุ้มคลั่ง, Syn. amuck, crazed
amok[N] ภาวะจิตฟุ้งซ่านที่มีการซึมเศร้าก่อนแล้วตามด้วยอารมณ์ที่ต้องการฆ่าคน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amok(อะมัด' , อะมอค') = amuck, ภาวะจิตฟุ้งซ่านที่มีการซึมเศร้าก่อน แล้วตามด้วยอารมณ์ที่ต้องการฆ่าคน อาละวาด, Syn. madly

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Starkwood has let their security teams run amok all over the world, with no oversight.สตาร์กวูดปล่อยให้ทีมรักษาความปลอดภัยก่อความวุ่นวาย ทั่วโลกโดยไม่มีการควบคุม Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
It's your children. they've run amok.ลูกคุณน่ะสิ แสบซะไม่มี Connect! Connect! (2009)
Reports of technology run amok.การรายงานถึงเทคโนโลยี ที่คลุ้มคลั่ง A New Day in the Old Town (2009)
Oh, I think it's like 1864 all over again, vampires running amok.แวมไพร์คลั่งอาละวาด Under Control (2010)
'Cause having a bunch of our less evolved brethren running amok in the city is a bad thing?เพราะพวกเรามีกันแค่สองคน กับการวิ่งตามหามันตามท่อระบายน้ำเนี่ยนะ Something Wicked This Fae Comes (2011)
Running amok.มาหลอนอยู่นี่ BrotherFae of the Wolves (2011)
There's a crazy man running amok with a sword!หนีเร็ว มีคนบ้าวิ่งอาละวาด John Carter (2012)
I just received word that there's a giant running amok in the outer village.ข้าได้ข่าวมาว่าพบเห็นยักษ์วิ่งอย่างบ้าคลั่ง แถวๆหมู่บ้านรอบนอก Tiny (2013)
In the abstract, you can complain about Big Brother and how this is a potential program run amok."วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2013" ในการนี้.. คุณอาจร้องเรียนเรื่องผู้นำเผด็จการ Snowden (2016)
A patient in your care suddenly runs amok beats his girlfriend to death with a brick.คนไข้ในความดูแลของคุณ อยู่ๆก็อาละวาด... ...ตบตีแฟนของเขาจนตาย ด้วยก้อนอิฐ Basic Instinct (1992)
- Where children wear costumes and run amok!- เด็กพวกนี้จะใส่แต่งตัว และวิ่งอาละวาดไปทั่ว! 711 00: 54: Hocus Pocus (1993)
Unocal is emblematic of corporate abuse and corporate power run amokยูโนแคลคือสัญลักษณ์ความเลวร้ายของบรรษัท และอำนาจบรรษัทที่บ้าคลั่ง The Corporation (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster   FR: semer le désordre

CMU English Pronouncing Dictionary
AMOK    AH0 M AH1 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amok    (a) (@1 m o1 k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amok {m} | Amok laufenamok | to run amok [Add to Longdo]
Amokfahrt {f}mad drive [Add to Longdo]
Amoklauf {m}crazed action; killing spree [Add to Longdo]
Amokläufer {m}person running amok [Add to Longdo]
Amokschütze {m}mad gunman [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
へちゃむくれ;へちむくれ;へしむくれ;へちゃもくれ[, hechamukure ; hechimukure ; heshimukure ; hechamokure] (exp) term of abuse about someone's looks, etc. [Add to Longdo]
アナバス亜目[アナバスあもく, anabasu amoku] (n) (See キノボリウオ亜目・キノボリウオあもく) Anabantoidei (suborder of the order Perciformes known as labyrinth fish that are defined by having an accessory breathing organ for respiration in air) [Add to Longdo]
イヌ亜目[イヌあもく, inu amoku] (n) Caniformia [Add to Longdo]
カモ科;鴨科[カモか(カモ科);かもか(鴨科), kamo ka ( kamo ka ); kamoka ( kamo ka )] (n) Anatidae (duck family of birds) [Add to Longdo]
ガ目;蛾目[ガもく(ガ目);がもく(蛾目), ga moku ( ga me ); gamoku ( ga me )] (n) (See チョウ目,鱗翅目) Lepidoptera [Add to Longdo]
キノボリウオ亜目[キノボリウオあもく, kinoboriuo amoku] (n) Anabantoidei (suborder of the order Perciformes known as labyrinth fish that are defined by having an accessory breathing organ for respiration in air) [Add to Longdo]
スズキ亜目[スズキあもく, suzuki amoku] (n) (See 鱸) Percoidei (suborder of perch and perch-like fish) [Add to Longdo]
タモキシフェン[, tamokishifen] (n) tamoxifen [Add to Longdo]
トビケラ目;飛螻蛄目[トビケラもく(トビケラ目);とびけらもく(飛螻蛄目), tobikera moku ( tobikera me ); tobikeramoku ( hi okera me )] (n) (See 飛螻蛄) Trichoptera (the order of insects comprising the caddisflies) [Add to Longdo]
ニザダイ亜目[ニザダイあもく, nizadai amoku] (n) Acanthuroidei (suborder of the order Perciformes, containing the families Acanthuridae, Ephippidae, Luvaridae, Scatophagidae, Siganidae, and Zanclidae) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amok
   adv 1: wildly; without self-control; "when the restaurant caught
       fire the patrons ran amuck, blocking the exit" [syn:
       {amok}, {amuck}]
   2: in a murderous frenzy; "rioters running amuck and throwing
     sticks and bottles and stones" [syn: {amok}, {amuck},
     {murderously}]
   adj 1: frenzied as if possessed by a demon; "the soldier was
       completely amuck"; "berserk with grief"; "a berserk
       worker smashing windows" [syn: {amuck}, {amok},
       {berserk}, {demoniac}, {demoniacal}, {possessed(p)}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 AMOK
     A Modular Operating Kernel (OS, Cray)
     

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 amok [amɔk]
   amuck
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 amok [amɔk]
   amuck
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Amok [amɔk] (n) , s.(m )
   amok
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top