Search result for

alp

(164 entries)
(0.0244 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alp-, *alp*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Alps[N] เทือกเขาแอลป์ในยุโรปตอนใต้
alpha[N] จุดเริ่ม, Syn. origin, start, starting
alpha[N] พยัญชนะตัวแรกของภาษากรีก
alpine[ADJ] ซึ่งเกี่ยวกับเทือกเขาแอลป์, Syn. alpestrine
alphorn[N] แตรขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายเขาสัตว์ (ใช้โดยชาวสวิสแถบเทือกเขาแอลป์), Syn. alpenhorn
alphabet[N] ตัวอักษร, See also: ตัวหนังสือ, Syn. letters, syllabary, characters
alphabet[N] สัญลักษณ์ในการสื่อสาร
alpinist[N] นักปีนเขา, Syn. mountain climber
alpenhorn[N] แตรขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายเขาสัตว์ (ใช้โดยชาวสวิสแถบเทือกเขาแอลป์), Syn. alphorn
alpha ray[N] ลำรังสีของกลุ่มอนุภาคแอลฟา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alp(แอลพฺ) n. ภูเขาสูงลูกหนึ่ง abbr. alkaline phosphatase ,anterior lobe of pituitary
alpaca(แอลแพค' คะ) n. สัตว์คล้ายแกะในอเมริกาใต้ จำพวก Lama ขนของสัตว์ดังกล่าว, สิ่งทอที่ทำด้วยขนสัตว์ดังกล่าว, สิ่งทอที่ทำคล้ายหรือเลียนขนสัตว์ดังกล่าว (genus Lama)
alpenglow(แอล' เพนโกล) n. แสงเรืองสีแสดที่มักเห็นบนยอดเขาในเวลาก่อนพระอาทิตย์ หรือหลังพระอาทิตย์ตกเล็กน้อย (a reddish glow)
alpenhorn(แอล' เพนฮอร์น) n. ด้ามไม้ยาวคล้ายเขาสัตว์ของคนเลี้ยงหรือคนภูเขาในสวิสเซอแลนด์ (alphorn)
alpenstockผแอล' เพนสทอค) n. ด้ามไม้ยาวมีปลายเป็นเหล็กใช้ในการปืนเขา
alpestrine(แอลเพส' ทริน) adj. ซึ่งเกี่ยวกับบริเวณเชิงเทือกเขาแอลพ์
alpha(แอล' ฟะ) n. พยัญชนะตัวแรกของภาษากรีก, จุดเริ่ม,สิ่งแรก, ดาวที่สว่างที่สุดในกลุ่มดาว, ตำแหน่งหนึ่งของอะตอมหรือกลุ่มของอะตอมในสารประกอบ, isomer แบบหนึ่งของสารประกอบ
alpha and omegaตอนต้นและตอนจบ, ตั้งแต่ต้นจนจบ (the beginning and the end)
alpha cellดูที่ islet cells
alpha centauriชื่อดาวขนาดใหญ่ในกลุ่มดาว Centaurus เป็นดาวที่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด

English-Thai: Nontri Dictionary
Alp(n) ภูเขาแอลป์
alphabet(n) ตัวพยัญชนะ,ตัวอักษร,อักขระ
alphabetical(adj) ตามตัวอักษร
alphabetize(vt) เรียงตามตัวอักษร
impalpable(adj) สัมผัสไม่ได้,ไม่มีตัวตน,ยากจะเข้าใจ
malpractice(n) การปฏิบัติผิดพลาด,การประพฤติผิด,การทุจริตต่อหน้าที่
palpable(adj) ซึ่งสัมผัสได้,ชัดเจน,เห็นได้ชัด,โจ่งแจ้ง
palpably(adv) อย่างโจ่งแจ้ง,อย่างสัมผัสได้,อย่างชัดแจ้ง
palpitate(vi) เต้นระริก,สั่น,สั่นระรัว
palpitation(n) การสั่น,การเต้นระริก,การสั่นระรัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alpha particleอนุภาคแอลฟา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
alpha quartz; α quartzแอลฟาควอตซ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
alphabetชุดตัวอักษร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
alphabetชุดตัวอักษร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alphabetic-ตัวอักษร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
alphabetic codeรหัสตัวอักษร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
alphabetic stringสายตัวอักษร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
alphameric; alphanumericตัวอักษรเลข [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
alphameric; alphanumericตัวอักษรเลข [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alphanumeric modeภาวะตัวอักษรเลข [มีความหมายเหมือนกับ character mode และ text mode] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alpenia Conchigeraเหง้าข่าลิง [การแพทย์]
Alphaอัลฟา [การแพทย์]
Alpha (x- ray) รังสีแอลฟา
มีอำนาจการทะลุทะลวงน้อย กระดาษก็สามารถกั้นรังสี alpha ไว้ได้ รังสีนี้ส่งไปได้ในอากาศเป็นระยะทางเพียง 8 ซม. เท่านั้น อย่างไรก็ดี อันตรายจะมีได้ถ้าสารกัมมันตรังสีเข้าสู่ร่างกาย ด้วยสูดเข้าไป กลืนกิน หรือเข้าทางแผล มิใช่แต่เพียงสารไปตกค้างอยู่ในร่างกายเท่านั้น รังสีที่แผ่ออกมาจะทำลายเนื้อเยื่อภายในด้วยนิวลคาย์ที่ให้รังสี alpha คือ radium, plutonium, thonium, uranium ฯลฯ [สิ่งแวดล้อม]
Alpha 1 Globulinสารแอลฟา 1 โกลบูลิน [การแพทย์]
alpha 1-Antitrypsinอัลฟ่า วัน-แอนติทริพซิน [TU Subject Heading]
Alpha 1-Antitrypsinแอลฟ่า 1 แอนติทริพซิน [การแพทย์]
Alpha Amino Groupหมู่อัลฟ่าอะมิโน [การแพทย์]
Alpha Amino Nitrogenอัลฟ่าอะมิโนไนโตรเจน [การแพทย์]
Alpha and Beta-Recepter Agonists, Mixedยาที่กระตุ้นทั้งตัวรับแอลฟ่าและเบต้า [การแพทย์]
Alpha Blockersยาปิดกั้นแอลฟ่า [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
alphabetize[อัลฟ่าบีไทส์] (aux. verb ) เรียงตามลำดับตัวอักษร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In alphabetical order, so since "v" comes before "w,"ด้วยตัวอักษรที่ขึ้นต้นด้วย "v" ลงท้ายด้วย "w" New Haven Can Wait (2008)
I'm so glad they did this alphabetically, 'cause now I get to see the look on your faceชั้นหล่ะดีใจจริงที่เค้าเรียงตามตัวอักษร เพราะตอนนี้ชั้นจะได้เห็นสีหน้าของเธอ New Haven Can Wait (2008)
Alpha waves increasing.คลื่นอัลฟาเพิ่มขึ้น Joy (2008)
Okay, you got POV on alpha omni on beta.โอเค คุณมี POV บน อัลฟา... . ...omni บน เบต้า The Dark Knight (2008)
When you're bigger, you'll be Alpha Lion, just like me.เมื่อเจ้าโตขึ้น เจ้าจะได้เป็นเจ้าป่าเหมือนพ่อ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
After I defeat you and become alpha lion, you'll have more time to spend with your pathetic son.แกจะได้มีเวลาเหลือเฟือ ที่ไว้ใช้กับลูกที่น่าเวทนาของแก Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Why do you want to become the alpha lion?ทำไมแกถึงต้องการ ที่อยากจะมาเป็นเจ้าป่า Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
- Who's the alpha lion?- รู้รึยังว่าใครเป็นเจ้าป่า? Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
There'll be three groups. Group Alpha will do sheet metal fabrication.แบ่งออกเป็นสามกลุ่ม กลุ่มอัลฟา ทำผืนทอโลหะ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Sadly, the alpha lion must cast out all failures.น่าเสียดายที่เจ้าป่า ต้องขับไล่ผู้แพ้ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Then I'm no longer the alpha lion.งั้นข้าก็ไม่ใช่เจ้าป่าอีกแล้ว Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
You're alpha lion, Makunga. What are you gonna do about it?เจ้าเป็นเจ้าป่า มาคุงกา เจ้าจะจัดการเรื่องนี้ยังไง Madagascar: Escape 2 Africa (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
alpA is the first letter of the alphabet.
alpAn alpaca looks like a horse and a camel.
alpSay the alphabet backward.
alpNow you're flying over the Alps.
alpI remember my mother's teaching me the alphabet.
alpAll the names are listed in alphabetical order.
alpHe stood dazedly watching the beauty of the Alpine dawn.
alpIn this secret code, each number stands for a letter of the alphabet.
alpIn the alphabet B comes after A.
alpThe river has its origin in the Japan Alps.
alpWrite the alphabet in capitals.
alpLet's classify the names of the students alphabetically.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอเอชเอ[N] Alpha Hydroxy Acid, See also: AHA, Syn. กรดผลไม้
รังสีอัลฟา[N] alpha ray, Notes: (อังกฤษ)
อักขรานุกรม[N] alphabetic index, Count unit: เล่ม, Thai definition: หนังสือสำหรับค้นชื่อเรียงลำดับตามตัวอักษร
แอลฟา[N] alpha, See also: alpha rays, Example: รังสีที่แผ่ออกมาจากไอโซโทปกัมมันตรังสีมี 3 ชนิด คือ รังสีแอลฟา รังสีบีตา และรังสีแกมมา, Thai definition: ชื่ออนุภาคที่พุ่งออกมาจากนิวเคลียสของอะตอมกัมมันตรังสี เป็นนิวเคลียสของธาตุฮีเลียม ซึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วประมาณ 20,000 กิโลเมตรต่อวินาที, Notes: (อังกฤษ)
เลขอนุกรม[N] alphabetical order, Example: ในการสอบเข้าทำงาน ผู้สมัครจำเป็นต้องสอบเลขอนุกรมด้วย
เลขอนุกรม[N] alphabetical order, Example: ในการสอบเข้าทำงาน ผู้สมัครจำเป็นต้องสอบเลขอนุกรมด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักขระ[n.] (akkhara) EN: character ; letter ; alphabet ; ideograph ; hieroglyph ; script   FR: lettre [f] ; caractère [m] ; idéogramme [m]
อักขรานุกรม[n.] (akkharānukrom) EN: alphabetical order ; alphabetic index   FR: ordre alphabétique [m] ; index alphabétique [m]
อักษร[n.] (aksøn) EN: letter (of alphabet) ; alphabet   FR: lettre (de l'alphabet) [f] ; consonne [f] ; caractère (alphabétique) [m] ; alphabet [m]
อักษรโรมัน[n. exp.] (aksøn rōman) EN: Roman alphabet ; Latin alphabet   FR: alphabet roman [m]
อักษรไทย[n. exp.] (aksøn Thai ) EN: Thai alphabet   FR: alphabet thaï [m]
อัลฟาเจต[TM] (Alfā Jēt) EN: Alpha Jet   FR: Alpha Jet [m]
อัลฟา[n.] (anfā = alfā) EN: alpha ; α   FR: alpha ; α
อนุกรม[n.] (anukrom) EN: alphabetical list ; alphabetical order ; sequence ; series ; order   FR: liste alphabétique [f] ; ordre alphabétique [m] ; série [f]
ดินประสิว[n.] (dinprasiū) EN: saltpeter ; potassium nitrate ; gunpowder   FR: salpêtre [m] ; poudre à canon [f] ; nitrate de potassium [m]
จัดตามลำดับอักษร[v. exp.] (jat tām lamdap aksøn) EN: order alphabeticall ; arrange alphabeticall   FR: classer alphabétiquement

CMU English Pronouncing Dictionary
ALPA    AE1 L P AH0
ALPS    AE1 L P S
ALPO    AE1 L P OW0
ALPER    AE1 L P ER0
ALPIN    AH0 L P IH1 N
ALPEX    AE1 L P EH0 K S
ALPHA    AE1 L F AH0
ALPHIN    AE1 L F IH2 N
ALPERS    AE1 L P ER0 Z
ALPACA    AE0 L P AE1 K AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alp    (n) (a1 l p)
alps    (n) (a1 l p s)
alpha    (n) (a1 l f @)
alpaca    (n) (a1 l p a1 k @)
alphas    (n) (a1 l f @ z)
alpine    (j) (a1 l p ai n)
alpacas    (n) (a1 l p a1 k @ z)
alphabet    (n) (a1 l f @ b e t)
alpinist    (n) (a1 l p i n i s t)
alphabets    (n) (a1 l f @ b e t s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Alpen(n) |pl.| เทือกเขาแอลป์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alp {m}incubus [Add to Longdo]
Alpaka {n}; Alpakastoff {m} [textil.]alpaca [Add to Longdo]
Alpakawolle {f} [textil.]alpaca wool [Add to Longdo]
Alpen...alpine [Add to Longdo]
Alpenglühen {n}alpenglow [Add to Longdo]
Alpenblume {f} [bot.]Alpine flower [Add to Longdo]
Alpenkonvention {f}Alpine Convention [Add to Longdo]
Alpenland {n}alpine country [Add to Longdo]
Alpenpass {m}alpine pass [Add to Longdo]
Alpenraum {m}Alpine region [Add to Longdo]
Alpenrose {f}; Almrose {f} [Ös.] [bot.]alpine rose [Add to Longdo]
Alpenveilchen {n} [bot.]cyclamen [Add to Longdo]
Alpenverein {m}Alpinist association [Add to Longdo]
Alpenvorland {n}Alpine Foothills [Add to Longdo]
Alphabet {n}; ABC {n}alphabet [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
alphabet(n) |m, pl. -s| ตัวอักษร ประกอบด้วย A(อา) B(เบ) C(เซ) D(เด) E(เอ) F(เอฟ) G(เจ) H(อาช) I(อี) J(จี) K(คา) L(เอ็ล) M(เอ็ม) N(เอ็น) O(โอ) P(เพ) Q(คู) R(แอร์) S(เอส) T(เท) U(ออกเสียงระหว่าง อู-อือ) V(เว) W(ดุบเบลอเว) X(อิกส์) Y(อีเกร็ค) Z(เซท)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
ABC順[エービーシーじゅん, e-bi-shi-jun] (n) alphabetical order [Add to Longdo]
ときめき[, tokimeki] (n) palpitation; throbbing [Add to Longdo]
ときめく[, tokimeku] (v5k,vi) to throb; to flutter; to palpitate [Add to Longdo]
どきつく[, dokitsuku] (v5k,vi) to palpitate (with anxiety, etc.) [Add to Longdo]
アークティックチャー;ホッキョクイワナ;アルプスイワナ[, a-kuteikkucha-; hokkyokuiwana ; arupusuiwana] (n) Arctic char (Salvelinus alpinus alpinus) [Add to Longdo]
アセロラ[, aserora] (n) acerola (Malpighia glabra) (spa [Add to Longdo]
アルパイン[, arupain] (n) alpine; (P) [Add to Longdo]
アルパカ[, arupaka] (n) alpaca [Add to Longdo]
アルピニスト[, arupinisuto] (n) alpinist [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
高山[gāo shān, ㄍㄠ ㄕㄢ, ] alpine, #10,474 [Add to Longdo]
阿尔法[ā ěr fǎ, ㄚ ㄦˇ ㄈㄚˇ, / ] alpha (Greek letter Αα), #39,478 [Add to Longdo]
阿尔卑斯山[Ā ěr bēi sī shān, ㄚ ㄦˇ ㄅㄟ ㄙ ㄕㄢ, / ] Alps, mountain range bordering Switzerland, #45,815 [Add to Longdo]
阿尔卑斯[Ā ěr bēi sī, ㄚ ㄦˇ ㄅㄟ ㄙ, / ] Alps, mountain range bordering Switzerland, #49,633 [Add to Longdo]
羊驼[yáng tuó, ㄧㄤˊ ㄊㄨㄛˊ, / ] alpaca, #62,430 [Add to Longdo]
亚尔发和奥米加[yà ěr fā hé ào mǐ jiā, ㄧㄚˋ ㄦˇ ㄈㄚ ㄏㄜˊ ㄠˋ ㄇㄧˇ ㄐㄧㄚ, / ] Alpha and Omega [Add to Longdo]
南门二[Nán mén èr, ㄋㄢˊ ㄇㄣˊ ㄦˋ, / ] Alpha Centauri or Rigel Kentaurus [Add to Longdo]
天枢[Tiān shū, ㄊㄧㄢ ㄕㄨ, / ] alpha Ursae Majoris [Add to Longdo]
天枢星[tiān shū xīng, ㄊㄧㄢ ㄕㄨ ㄒㄧㄥ, / ] alpha Ursae Majoris in the Big Dipper [Add to Longdo]
拼音阶段[pīn yīn jiē duàn, ㄆㄧㄣ ㄐㄧㄝ ㄉㄨㄢˋ, / ] alphabetic stage [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アルファテスト[あるふぁてすと, arufatesuto] alpha test [Add to Longdo]
アルファニューメリック表記法[アルファニューメリックひょうきほう, arufanyu-merikku hyoukihou] alphanumeric notation [Add to Longdo]
アルファベット[あるふぁべっと, arufabetto] alphabet [Add to Longdo]
アルファベットの語[アルファベットのご, arufabetto nogo] alphabetic word [Add to Longdo]
アルファベット順[アルファベットじゅん, arufabetto jun] alphabetical order [Add to Longdo]
アルファベット表記法[アルファベットひょうきほう, arufabetto hyoukihou] alphabetical notation [Add to Longdo]
英字[えいじ, eiji] Roman letter, alphabetic character [Add to Longdo]
英字コード[えいじコード, eiji ko-do] alphabetic code [Add to Longdo]
英字コード化集合[えいじコードかしゅうごう, eiji ko-do kashuugou] alphabetic coded set [Add to Longdo]
英字集合[えいじしゅうごう, eijishuugou] alphabetic character set [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alp \Alp\, n.
   A bullfinch. --Rom. of R.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alp \Alp\, n. [L. Alpes the Alps, said to be of Celtic origin;
   cf. Gael. alp a high mountain, Ir. ailp any huge mass or
   lump: cf. F. Alpes.]
   1. A very high mountain. Specifically, in the plural, the
    highest chain of mountains in Europe, containing the lofty
    mountains of Switzerland, etc.
    [1913 Webster]
 
       Nor breath of vernal air from snowy alp. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Hills peep o'er hills, and alps on alps arise.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: Something lofty, or massive, or very hard to be
    surmounted.
    [1913 Webster]
 
   Note: The plural form Alps is sometimes used as a singular.
      "The Alps doth spit." --Shak.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alp
   n 1: any high mountain

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ALP
     Access Linux Platform (Linux, PDA, Palm)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ALP
     Assembly Language Processor (IBM)
     

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 alp [ɑlp]
   alp; mountain pasture
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top