Search result for

alick

(57 entries)
(0.0288 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alick-, *alick*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา alick มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *alick*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Our guests will be sitting longer than a Terrence Malick movie.แขกของเราคงเป็นแถวยาว กว่าหนังที่เทอร์เรนซ์ มาลิค สร้างซะอีก Yes, Then Zero (2011)
I'm Sally Malick and I need to get out of this body.ฉันคือแซลลี่ เมลลิค และฉันต้องการออกจากร่างนี้ Addicted to Love (2012)
So, Malick wanted me slaughtered, which means I'm on the right track.มาลิคอยากเชือดฉัน แปลว่าฉันมาถูกทางแล้ว Many Heads, One Tale (2015)
I'm Gideon Malick.กิเดี้ยน มาลิค Many Heads, One Tale (2015)
- Gideon Malick. I know the name.กิเดี้ยน มาลิค Many Heads, One Tale (2015)
If Malick went to these lengths, your agents are in serious danger.ถ้ามาลิคทำขนาดนี้ จนท.ของคุณก็มีอันตรายมากนะ Many Heads, One Tale (2015)
No, I get weekly reports fr... from Malick.ไม่, ฉันได้รับรายงานประจำสัปดาห์จาก... Closure (2015)
So, your team find anything new about Malick?แล้วทีมของคุณเจออะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาลิคมั๊ย Closure (2015)
Thank you. - Wait, you think Malick's mobilizing?เดี๋ยว คุณคิดว่ามาลิคกำลังระดมกำลังเหรอ Closure (2015)
And as far as Malick's concerned, I'm just clocking in another day at work.ฉันแค่ตอกบัตรที่ทำงานอีกวัน Closure (2015)
I mean, look... it's my people that Malick's been using as lab rats, and I'm the idiot who's been working under Hydraมาเป็นหนูทดลองนะคะ แล้วฉันก็โง่ที่ทำงานให้ไฮดร้ามาตลอด Closure (2015)
- Just another day. But I scheduled a meeting with Malick, and that way...แต่ฉันนัดเจอมาลิคไว้ แบบนั้น... Closure (2015)
You murdered Rosalind to keep her from digging into Malick?คุณฆ่าโรซาลินด์เพื่อไม่ให้เธอ ไปสืบเรื่องมาลิคเหรอ ไม่เอาน่า โคลสัน Closure (2015)
You really think Rosalind was gonna stop Malick from opening another portal?จากการเปิดประตูอื่น เขาเคยเปิดมาแล้ว Closure (2015)
Ward mentioned that Malick's trying to open a portal.วอร์ดเคยพูดว่ามาลิคพยายามเปิดประตูมิติ Closure (2015)
It was Gideon Malick.กิเดี้ยน มาลิคนั่นแหละ Closure (2015)
Let's go. Mr. Malick is waiting.ไปกันได้แล้ว คุณมาลิครออยู่ Closure (2015)
Ward and Malick are already 10 steps ahead.วอร์ดกับมาลิคนำเราไปสิบก้าวแล้ว Closure (2015)
'Cause Malick's trying to open another portal.เพราะมาลิคจะเปิดประตูมิติอีก Closure (2015)
That's a live sat feed from the castle where Ward and Malick are holding Fitz-Simmons.นั่นคือภาพดาวเทียมจากปราสาท ที่วอร์ดกับมาลิคจับฟิตซ์และซิมมอนส์ไว้ Closure (2015)
'Cause Malick's trying to open another portal.เพราะ มาลิคพยายามจะเปิดประตูมิติอีกอัน Maveth (2015)
This is a snark hunt, and the only reason Malick sent you is because you're expendable.เหตุผลเดียวที่มาลิคส่งนายมาคือนายเก่งใช้ได้ Maveth (2015)
Malick was right. This is all meant to be.มาลิคพูดถูก ทั้งหมดถูกลิขิตมา Maveth (2015)
Malick sent Ward to bring back some ancient Hydra god?มาลิคส่งวอร์ดให้ไปพา เทพโบราณของไฮดร้ากลับมาเหรอ Maveth (2015)
Master Sergeant Stuart Malick.จ่าเจ้านายสจ๊วต มาลิก The Arrival (2008)
But I expect you to treat him... like the whole world is watching, because I'm watching.Dr. Malick, bitte zur Notfallstation. Child's Play (1987)
Little puppy dog?FlealickBabe: Pig in the City (1998)
Let go!Lass los, FlealickBabe: Pig in the City (1998)
Although the others got a taste for country life,Obwohl allen anderen das Landleben gefiel, war es Flealick zu langweilig, Babe: Pig in the City (1998)
Master Sergeant Stuart Malick.Master Sergeant Stuart MalickThe Arrival (2008)
This proud fermenter of negativity is Casey Malick.Dieser stolze Entwickler an Negativität ist Casey MalickPilot (2011)
Our guests will be sitting longer than a Terrence Malick movie.Unsere Gäste brauchen mehr Sitzfleisch als bei einem Terrence Malick-Film. Yes, Then Zero (2011)
And this is why today a clothing voucher goes toUnd deshalb erhält Balicki, Florian Andriejewicz Siberian Exile (2013)
Because it's true Mr Dolina.Weil es wahr ist, Herr Dolina. Balicki, Florian Andriejewicz. Siberian Exile (2013)
During operational actions I obtained which proves agent activities ofWährend der Einsatzaktionen hat der Umsiedler Balicki ausgesagt und voll und ganz die geheimdienstliche Tätigkeit des Kommandanten Sawin bestätigt. Siberian Exile (2013)
Technically, my influences are Malick, P.T. Anderson Burton, but yeah, I make movies like Spielberg.Rein technisch sind meine Einflüsse: Malick, P. T. Anderson, Burton... Aber ja, ich mache Filme wie Spielberg. Leading Lady (2014)
My instincts have gotten us all this far. You need to trust me, Malick.Meine Instinkte haben mich so weit gebracht Sie müssen mir vertrauen, MalickTurn (2014)
- Tell 'em to back off, Malick. - I take orders, just like you.- Sagen Sie, sie sollen sich zurückziehen, MalickTurn (2014)
So I thought after breakfast, we could go to the Palick exhibit.Ich hatte gedacht, nach dem Frühstück könnten wir zu der Palick-Ausstellung gehen. Beasts of Prey (2015)
You got that, Malick?Verstanden, MalickThe Kinship (2015)
Malick?MalickThe Kinship (2015)
If it isn't my old buddy Malick.Wenn das nicht mein alter Kumpel Malick ist. The Kinship (2015)
We made a deal once, Malick, but you never followed through.Wir hatten einmal einen Deal, Malick, aber Sie haben sich nie dran gehalten. The Kinship (2015)
No, I get weekly reports fr... from Malick.Nein, ich bekomme wöchentliche Berichte vo... von MalickClosure (2015)
So, your team find anything new about Malick?Hat dein Team etwas Neues über Malick herausgefunden? Closure (2015)
- Wait, you think Malick's mobilizing?- Warte, denkst du, Malick mobilisiert? Closure (2015)
And as far as Malick's concerned, I'm just clocking in another day at work.Und soweit Malick informiert ist, ist es nur ein weiterer Arbeitstag für mich. Closure (2015)
I mean, look... it's my people that Malick's been using as lab rats, and I'm the idiot who's been working under Hydra - this entire time.Ich mein, schau... das sind meine Leute, die Malick als Laborratten missbraucht hat und ich bin die Idiotin, die die ganze Zeit unter Hydra gearbeitet hat. Closure (2015)
But I scheduled a meeting with Malick, and that way...Aber ich habe ein Meeting mit Malick geplant und so... Closure (2015)
You murdered Rosalind to keep her from digging into Malick?Sie haben Rosalind ermordet, damit sie nicht mehr über Malick herausfindet? Closure (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
MALICK    M AE1 L IH0 K
SALICK    S AE1 L IH0 K
BALICKI    B AH0 L IH1 K IY0
FRALICK    F R AE1 L IH0 K
MALICKI    M AH0 L IH1 K IY0
WALICKI    W AH0 L IH1 K IY0
SKALICKY    S K AH0 L IH1 K IY0

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top