Search result for

alice

(59 entries)
(0.0352 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alice-, *alice*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
calices(แคล'ลิซีซ) พหูพจน์ของ calix
chalice(แชล'ลิส) n. ถ้วยดื่ม,ถ้วยดื่มเหล้าองุ่น
malice(แมล'ลิสฺ) n. ความมุ่งร้าย,การผูกพยาบาท,ความจองร้าย
malice aforethoughtn. การไตร่ตรองก่อนการกระทำผิด

English-Thai: Nontri Dictionary
chalice(n) ถ้วย
malice(n) ความมุ่งร้าย,การปองร้าย,การผูกพยาบาท

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Alice!อลิซ! Alice Through the Looking Glass (2016)
Alice.อลิส The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Alice Busang was just here.อลิส บุซซังมาที่นี่ค่ะ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
And now we just have to tell Alice Busang the news about her bad boy husband and we will indubitably be...ตอนนี้เราแค่เพียงต้องบอก อลิส บูเซ็ง เรื่องสามีหนุ่มที่ไม่ดีของเธอ และสงสัยเราจะไม่ต้อง... The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
- Look sweetie, it's Alice.เห็นอลิซมั้ยลูก Loyal and True (2008)
- Alice, this is J.J. This is Karen.อลิซ นี่เจเจ นี่คาเรน Loyal and True (2008)
- "I'm Alice Pieszecki, and you're watching The Look"!คุณกำลังชมรายการเดอะลุค" ไง Loyal and True (2008)
Alice, can you join us for lunch?อลิซ ทานข้าวกลางวันด้วยกันไหมคะ Loyal and True (2008)
And you know your friend Alice?คนไหนก็ได้ที่มาส่ายๆยั่วเธอน่ะ แล้วรู้ไหมว่าอลิซเพื่อนเธอน่ะ Loyal and True (2008)
Angela... Angela and Alice Shaw.แองเจิลล่า แองเจิลล่าและอลิซ ซอว Chapter Ten '1961' (2009)
You need clothes, Alice.เธอต้องการเสื้อผ้าต่างหากละ Chapter Ten '1961' (2009)
And how many times have you read Alice in wonderland?เธออ่านการผจญภัยของอลิซ กี่รอบแล้ว? Chapter Ten '1961' (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
alice"A-hem!" Alice boasted, puffing up with pride.
aliceAlice didn't see the dog.
aliceAlice felt something hard melt in her heart.
aliceAlice has a flower on her head.
aliceAlice has had a cold since last Sunday.
aliceAlice hung her head in shame.
aliceAlice may possibly come.
aliceAlice might have been there yesterday, but we didn't see her.
aliceAlice, not knowing where to find the book, asked her mother where it was.
aliceAlice returned home early from work with a severe headache.
aliceAlice rushed into her room.
aliceAlice slid down the long slide.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาฆาตมาดร้าย[v.] (ākhātmatrāi) EN: have a great malice   
อกุศลเจตนา[n.] (akusonlajēttanā) EN: malice ; sinful intention ; evil intention ; ill intent ; vicious intent   
เจตนาร้าย[X] (jēttanā rāi) EN: with malice ; with evil intent ; malicious   
แค้น[v.] (khaēn) EN: harbour resentment against ; be resentful ; feel aggrieved ; have malice ; rankle   FR: avoir de la rancoeur ; être indigné ; enrager
คิดร้าย[v. exp.] (khit rāi) EN: have malice ; have wicked intentions ; harbour evil designings ; harbour evil thoughts   FR: être animé de mauvaises intentions
แกล้ง[v.] (klaēng) EN: tease ; pull one's leg ; make things difficult ; disturb ; irritate ; annoy ; persecute ; bully ; hector ; do out of spite ; do with malice   FR: brimer ; agir avec malice ; mettre en boîte (fam.)
กลีบเลี้ยง[n.] (klīp līeng) EN: sepal ; calyx   FR: sépale [m] ; calice [m]
กรวยไต [n. exp.] (krūay tai) EN: pelvis   FR: calice du rein [m]
ประสงค์ร้าย[v.] (prasongrāi) EN: have a malicious intention ; bear malice ; wish to harm   
วงกลีบนอก[n.] (wong klīp nøk) EN: calyx   FR: calice [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ALICE    AE1 L AH0 S
ALICEA    AH0 L IH1 S IY0 AH0
ALICE'S    AE1 L AH0 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Alice    (n) (a1 l i s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alicekolibri {m} [ornith.]Green-tailed Emerald [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カチューシャ[, kachu-sha] (n) (1) (named after a character in Tolstoy's novel "Resurrection") Alice band (rus [Add to Longdo]
ハンロンの剃刀[ハンロンのかみそり, hanron nokamisori] (n) (obsc) (See オッカムの剃刀) Hanlon's razor ("Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity") [Add to Longdo]
悪意[あくい, akui] (n,adj-no) (1) ill will; spite; evil intention; (2) bad meaning; (n) (3) (criminal) malice; (4) mala fides (criminal intent to deceive); (P) [Add to Longdo]
悪気[わるぎ, warugi] (n) ill will; malice; evil intent; ill feeling; distrust; (P) [Add to Longdo]
意趣[いしゅ, ishu] (n) grudge; malice; spite [Add to Longdo]
意趣遺恨[いしゅいこん, ishuikon] (n) grudge; spite; malice; rancor [Add to Longdo]
怨念[おんねん, onnen] (n) grudge; malice; hatred [Add to Longdo]
害意[がいい, gaii] (n) malice; malicious intent; intent to kill [Add to Longdo]
害心[がいしん, gaishin] (n) evil intentions; malice [Add to Longdo]
恨み(P);憾み;怨み[うらみ, urami] (n) (1) resentment; grudge; malice; bitterness; (2) (esp. 憾み) matter for regret; regret; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爱莉丝[Ài lì sī, ㄞˋ ㄌㄧˋ ㄙ, / ] Alice (female name) [Add to Longdo]
爱丽丝[Ài lì sī, ㄞˋ ㄌㄧˋ ㄙ, / ] Alice (name) [Add to Longdo]
爱丽丝漫游奇境记[Ài lì sī màn yóu qí jìng jì, ㄞˋ ㄌㄧˋ ㄙ ㄇㄢˋ ㄧㄡˊ ㄑㄧˊ ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, / ] Alice in Wonderland [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

  alice
       anchovy
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top