Search result for

alic

(74 entries)
(0.0192 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alic-, *alic*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acetylsalicylic acid(อะเซท' ทิลแซลลิซิล' ลิค) (pharm.) aspirin
acromegalic(แอคโรมิแกล' ลิค) adj. ซึ่งเกี่ยวกับ acromegaly คนที่เป็น acromegaly
calices(แคล'ลิซีซ) พหูพจน์ของ calix
canaliculusn. ท่อเล็ก ๆ -pl. canaliculi
chalice(แชล'ลิส) n. ถ้วยดื่ม,ถ้วยดื่มเหล้าองุ่น
italic(อิแทล'ลิค) adj. เกี่ยวกับแบบหนังสือ ตัวเอียง,เกี่ยวกับอิตาลี. n. หนังสือแบบตัวเอียง,สาขา หนึ่งของภาษาตระกูล Indo-European
italicise(อิแทล'ลิไซช) vt. พิมพ์ด้วยตัวหนังสือเอียง,ขีดเส้นใต้คำ. vi. ใช้ตัวหนังสือเอียง., See also: italicization,italicisation n.
italicize(อิแทล'ลิไซช) vt. พิมพ์ด้วยตัวหนังสือเอียง,ขีดเส้นใต้คำ. vi. ใช้ตัวหนังสือเอียง., See also: italicization,italicisation n.
malic(แมล'ลิค,เม'ลิค) adj. เกี่ยวกับแอปเปิ้ล
malice(แมล'ลิสฺ) n. ความมุ่งร้าย,การผูกพยาบาท,ความจองร้าย

English-Thai: Nontri Dictionary
calico(n) ผ้าดิบ
chalice(n) ถ้วย
italicize(vt) พิมพ์ตัวเอน,เน้น,ขีดเส้นใต้
italics(n) ตัวเอน
malice(n) ความมุ่งร้าย,การปองร้าย,การผูกพยาบาท
malicious(adj) ซึ่งมุ่งร้าย,ซึ่งปองร้าย,ที่ผูกพยาบาท

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alicyclicอะลิไซคลิก [การแพทย์]
Alicyclic Compoundsสารประกอบเอลิไซคลิก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Alicia.อลิเซีย Field of Dreams (1989)
Alice!อลิซ! Alice Through the Looking Glass (2016)
I am Alicia, I hold you up my hand to shake.ฉันจะหาใครช่วยรีบพาไปที่โรงพยาบาล The Eye (2008)
- Palm trees... - Alicia.ฉันรอคอยเวลานี้มาสิบห้าปี \ ตอนนี้ฉันรู้สึกถึงประสาทสัมผัสของ... The Eye (2008)
Yeah, I'm afraid they have had enough for me here. This is my sister Hellen. Hellen, this is Alicia.เอ่อ ผู้บริจาคให้ฉัน The Eye (2008)
Alicia.ฉันเห็น The Eye (2008)
Alicia.มันไม่จริง The Eye (2008)
Alicia?คุณไม่เชื่อฉัน The Eye (2008)
Alicia.คุณจะขึ้นไปด้วยกันไหม? The Eye (2008)
Alicia.ไม่จริง The Eye (2008)
Alicia.ไม่จริง The Eye (2008)
Alicia's mother wanted you to have this.คุณเห็นสมุดพกผมไหม The Eye (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
alicAlice went to bed at ten.
alicAlice, not knowing where to find the book, asked her mother where it was.
alicAlice slid down the long slide.
alicAs is usual with young girls, Alice likes chocolate very much.
alicShe was called Alice after her grandmother.
alicAlice was frightened of her strict mother.
alicAlice might have been there yesterday, but we didn't see her.
alicJohnny proposed to Alice and she accepted.
alicI don't care for Alice.
alicIt was Alice that went to the concert yesterday.
alicWhat Alice, waiting for a reply, was faced with was a sudden howl. It was a resounding noise, sharp as to burst her ear drums, loud as to reach unto the heavens.
alicHe is infatuated with Alice.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาฆาตมาดร้าย[v.] (ākhātmatrāi) EN: have a great malice   
อกุศลเจตนา[n.] (akusonlajēttanā) EN: malice ; sinful intention ; evil intention ; ill intent ; vicious intent   
ดุ[adj.] (du) EN: fierce ; ferocious ; cruel ; violent ; savage ; wild ; unfriendly ; malicious   FR: féroce ; cruel ; sauvage ; méchant ; agressif
เจตนาร้าย[X] (jēttanā rāi) EN: with malice ; with evil intent ; malicious   
การฟ้องเท็จ[n. exp.] (kān føng thet) EN: malicious prosecution   
การฆ่าคนโดยเจตนา[n. exp.] (kān khā khon dōi jēttanā) EN: malicious killing   
แค้น[v.] (khaēn) EN: harbour resentment against ; be resentful ; feel aggrieved ; have malice ; rankle   FR: avoir de la rancoeur ; être indigné ; enrager
คิดร้าย[v. exp.] (khit rāi) EN: have malice ; have wicked intentions ; harbour evil designings ; harbour evil thoughts   FR: être animé de mauvaises intentions
แกล้ง[v.] (klaēng) EN: tease ; pull one's leg ; make things difficult ; disturb ; irritate ; annoy ; persecute ; bully ; hector ; do out of spite ; do with malice   FR: brimer ; agir avec malice ; mettre en boîte (fam.)
เกล็ดแก้ว [n. exp.] (klet kaēo) EN: Calico plant   

CMU English Pronouncing Dictionary
ALICE    AE1 L AH0 S
ALICEA    AH0 L IH1 S IY0 AH0
ALICIA    AH0 L IH1 SH AH0
ALICE'S    AE1 L AH0 S AH0 Z
ALICIA'S    AH0 L IH1 SH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Alice    (n) (a1 l i s)
Alicante    (n) (a1 l i k a1 n t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alicekolibri {m} [ornith.]Green-tailed Emerald [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アセチルサリチル酸[アセチルサリチルさん, asechirusarichiru san] (n) acetylsalicylic acid (i.e. aspirin) [Add to Longdo]
イタリック[, itarikku] (n) italic [Add to Longdo]
イタリック語派[イタリックごは, itarikku goha] (n) Italic (branch of languages) [Add to Longdo]
イタリック体[イタリックたい, itarikku tai] (n) {comp} Italic [Add to Longdo]
ウラル語族[ウラルごぞく, uraru gozoku] (n) Uralic (family of languages) [Add to Longdo]
カチューシャ[, kachu-sha] (n) (1) (named after a character in Tolstoy's novel "Resurrection") Alice band (rus [Add to Longdo]
キャラコ[, kyarako] (n,adj-no) calico [Add to Longdo]
キャリコ[, kyariko] (n) calico [Add to Longdo]
サリチル[, sarichiru] (n) salicylic [Add to Longdo]
サリチル酸[サリチルさん, sarichiru san] (n) salicylic acid [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爱莉丝[Ài lì sī, ㄞˋ ㄌㄧˋ ㄙ, / ] Alice (female name) [Add to Longdo]
爱丽丝[Ài lì sī, ㄞˋ ㄌㄧˋ ㄙ, / ] Alice (name) [Add to Longdo]
爱丽丝漫游奇境记[Ài lì sī màn yóu qí jìng jì, ㄞˋ ㄌㄧˋ ㄙ ㄇㄢˋ ㄧㄡˊ ㄑㄧˊ ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, / ] Alice in Wonderland [Add to Longdo]
阿利坎特[Ā lì kǎn tè, ㄚ ㄌㄧˋ ㄎㄢˇ ㄊㄜˋ, ] Alicante [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top