Search result for

alia

(74 entries)
(0.0112 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alia-, *alia*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alias[N] ฉายา, See also: สมญานาม, Syn. pseudonym, assumed name, pen name
alias[ADV] มีนามแฝงว่า, See also: อีกนัยหนึ่งเรียกว่า, ใช้อีกชื่อหนึ่งว่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alias(เอ' ลิแอส) 1. n., (pl. -ases) นามแฝง, สมญานาม. -adv. มีนามแฝงว่า, Syn. pseudonym) 2. สมนาม คอมพิวเตอร์แมคอินทอชที่ใช้ System 7 มีคำสั่ง Make Alias ใต้เมนู File คำสั่งนี้ใช้สำหรับสร้างสัญรูป (icon) อีกอันหนึ่งของแฟ้มข้อมูลที่เลือกไว้ แฟ้มใหม่นี้จะมีคำ alias ต่อท้ายชื่อเดิม หากเมื่อใดมีการแก้ไขแฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง โดยเรียกมาทำในจอภาพ แล้วสั่งบันทึกเก็บลงในจานบันทึก การแก้ไขนั้นก็จะมีผลต่อแฟ้มสมนามนั้นด้วย ทั้งนี้เพราะอันที่จริงแล้ว สัญรูปสมนามนั้นไม่ว่าจะมีสักกี่อัน จะโยงถึงแฟ้มข้อมูลอันเดียวกันทั้งสิ้น ดู duplicate เปรียบเทียบ
aliasingหมายถึงรอยหยักที่ปรากฏกับภาพตรงบริเวณที่เป็นเส้นโค้ง ภาพของคอมพิวเตอร์ส่วนมากจะเห็นรอยหยักนี้ชัดเมื่อขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้น
allolaliaการพูดที่บกพร่องเนื่องจากศูนย์ควบคุมการพูดบกพร่อง
australia(ออสเทร'เลีย) n. ประเทศออสเตรเลีย
australian(ออสเทร'เลียน) adj. เกี่ยวกับออสเตรเลีย -n. ชาวออสเตรเลีย,ชาวพื้นเมืองออสเตรเลีย,ภาษาออสเตรเลีย
australian aborigineชาวพื้นเมืองออสเตรเลียมีผิวดำ
genitalia(เจนนิเท'เลีย) n.,pl. อวัยวะสืบพันธุ์, See also: genitalic,adj.
italian(อิแทล'เยิน) adj. เกี่ยวกับอิตาลี (ประเทศ,ภาษา,ผู้คนและอื่น ๆ) . n. ชาวอิตาลี,ภาษาอิตาลี., See also: italianesque adj.
mammalian(มะเม'เลียน,มะแมล'เยิน) n.,adj. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม, See also: mammality n.
paraphernalian. เครื่องมือ,อุปกรณ์

English-Thai: Nontri Dictionary
alias(adv) อีกนัยหนึ่ง,มีนามแฝงว่า
alias(n) ชื่อปลอม,นามแฝง,นามสมมุติ,สมญานาม
Italian(adj) เกี่ยวกับอิตาลี
Italian(n) ชาวอิตาลี,ภาษาอิตาลี
regalia(n) เครื่องราชกกุธภัณฑ์
retaliate(vt) ตอบโต้,ตอบแทน,แก้เผ็ด,แก้ลำ
retaliation(n) การตอบโต้,การตอบแทน,การแก้เผ็ด,การแก้ลำ
valiant(adj) กล้าหาญ,เป็นวีรบุรุษ,องอาจ,ดีเลิศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aliasสมนาม [อ่านว่า สะมะนาม] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
aliasสมนาม [อ่านว่า สะมะนาม] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Therefore according to the powers vested in us we sentence the accused here before us Tuco Benedicto Pacifico Juan Maria Ramirez known as the 'Rat' and any other aliases he might have to hang by the neck until dead.ดังนั้น ด้วยอำนาจที่ได้รับมอบหมาย... ...เราจึงขอตัดสินให้ผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งอยู่ต่อหน้าเรานี่ ...ทูโค เบเนดิคโต แปซิฟิโก้ ฮวน มาเรีย รามิเรซ... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Tonight, you may well feel obliged to my employer for the use of an alias.คืนนี้คุณอาจจะขอบคุณเจ้านายของผม สำหรับการใช้นามแฝงก็ได้ Clue (1985)
Came here and he must have taken up the alias Al Brown.มาที่นี่ และอาจจะปลอมชื่อเป็น อัล บราวน์. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Run "Slick" as an alias to the FBI. You'll get the phone book. Do it anyway.ดูซิว่า "ไอ้ลื่น" เป็นฉายาใคร Heat (1995)
You're aliar. Because I see sip and then I see sepia.ปู่ขี้โกหก เพราะว่ามีแค่ sip Ken Park (2002)
You're aliar.ขี้โกหก Ken Park (2002)
I am not aliar. I know it's aword.ชั้นไม่ได้โกหก ชั้นรู้จักคำนี้ Ken Park (2002)
-He's not aliar. -Oh really,เขาไม่โกหกหรอก / จริงรึ Ken Park (2002)
How many aliases do you have, anyway?นี่ คุณมีกี่ชื่อกันแน่เนี่ย? Howl's Moving Castle (2004)
72 hours ago... alias Turks were ordered to pursue the samples that have escaped out of Shinra's facility.72 ชม. ที่แล้ว... . Last Order: Final Fantasy VII (2005)
Four different aliases -- all issued by the d.o.d.นามแฝงสี่ชื่อ ถูกใช้ใน งานของกระทรวงกลาโหม There's Something About Harry (2007)
"christopher harlow -- known alias for jose garza."คริสโตเฟอร์ ฮาร์โลว์ รู้จักกันในชื่อ โฮเซ่ การ์ซ่า" There's Something About Harry (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมญานาม[N] nickname, See also: alias, designation, Syn. นามสมมุติ, ฉายา, ฉายานาม, นามสมญา, Example: บรรดากรรมการในสนามซึ่งมักจะใส่เสื้อผ้าน่าเบื่อ จนได้รับสมญานามว่า สิงห์เชิ้ตดำ
ฉายา[N] alias, See also: nickname, designation, Syn. ชื่อ, นาม, สมญานาม, ชื่อเล่น, Example: เขายังเป็นนักธุรกิจใหญ่ผู้กว้างขวางในเพชรบุรีจนกระทั่งมหาดไทยให้ฉายาว่าเป็นเจ้าพ่อ, Thai definition: ชื่อตั้งให้กันเล่นๆ หรือตามลักษณะที่หมายรู้กันในหมู่คณะ
นามแฝง[N] alias, See also: pseudonym, pen name, assumed name, another name, Syn. นามปากกา, นามสมมุติ, สมัญญานาม, ชื่อปลอม, Ant. นามจริง, ชื่อจริง, Example: เธอแต่งกลอนบทนี้โดยใช้นามแฝง, Count unit: นาม, Thai definition: ชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อพรางหรือแทนชื่อจริง
นามสมมุติ[N] alias, See also: pseudonym, another name, assumed name, Syn. นามแฝง, นามปากกา, ชื่อปลอม, สมญานาม, Ant. นามจริง, Example: เขาใช้นามสมมุติในการแสดงหนังทุกเรื่อง, Count unit: นาม, Thai definition: ชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อพรางหรือแทนชื่อจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชายชาวอิตาลี[n. exp.] (chāichāo Itālī) EN: Italian   FR: Italien [m]
ชาวอิตาลี[n. prop.] (Chāo Itālī) EN: Italian   FR: Italien [m] ; ressortissant italien [m] ; citoyen italien [m]
ชาตรี[adj.] (chātrī) EN: brave ; valiant ; doughty   FR: brave ; vaillant ; preux
ฉายา[n.] (chāyā) EN: alias ; nickname ; designation   FR: surnom [m] ; sobriquet [m]
ชื่อปลอม[n.] (cheū pløm) EN: alias [m]   FR: alias [m]
ดอลลาร์ออสเตรเลีย[n. exp.] (dønlā Østrelīa) EN: Australian dollar   FR: dollar australien [m]
หาญ[adj.] (hān) EN: brave ; courageous ; valiant ; bold   FR: courageux ; audacieux ; vaillant
เหี้ยมหาญ[adj.] (hīemhān) EN: dauntless ; bold ; brave ; valiant ; valorous   FR: brave ; vaillant ; valeureux
เหี้ยมหาญ[adv.] (hīemhān) EN: dauntlessly ; boldly ; bravely ; valiantly ; valorously   FR: bravement ; valeureusement
ใจกล้า[adj.] (jaiklā) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; plucky ; courageous ; valiant ; adventuresome   

CMU English Pronouncing Dictionary
ALIAS    EY1 L IY0 AH0 S
ALIANO    AA0 L IY0 AA1 N OW0
ALIANZA    AE2 L IY0 AE1 N Z AH0
ALIASES    EY1 L IY0 AH0 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alias    (n) (ei1 l i@ s)
aliases    (n) (ei1 l i@ s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
别号[bié hào, ㄅㄧㄝˊ ㄏㄠˋ, / ] alias, #77,193 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alias {m}alias [Add to Longdo]
Alias-Effekt {m}aliasing [Add to Longdo]
Aliasing-Frequenz {f}aliased frequency [Add to Longdo]
Aliasname {m}; Hilfsname {m}surrogate name [Add to Longdo]
aliasalias [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かき氷(P);掻き氷(oK);欠き氷;欠氷[かきごおり, kakigoori] (n) shaved ice (usually served with flavored simple syrup); Italian ice; Sno-cone; snow cone; (P) [Add to Longdo]
しっぺ返し;竹箆返し;竹篦返し[しっぺがえし;しっぺいがえし(竹箆返し;竹篦返し), shippegaeshi ; shippeigaeshi ( take hera kaeshi ; take sukigushi kaeshi )] (n) returning tit for tat; retaliating [Add to Longdo]
たらの木;楤の木;楤木;タラの木[たらのき(たらの木;楤の木;楤木);タラのき(タラの木);タラノキ, taranoki ( tarano ki ; tsui no ki ; tsui ki ); tara noki ( tara no ki ); taranoki] (n) (uk) devil's walking stick (tree) (Aralia elata); Japanese angelica tree [Add to Longdo]
またの名;又の名[またのな, matanona] (n) alias; another name [Add to Longdo]
アイスズメダイ[, aisuzumedai] (n) Australian gregory (Stegastes apicalis) [Add to Longdo]
アオハナホソオオトカゲ[, aohanahosoootokage] (n) canopy goanna (Varanus keithhornei, species of carnivorous monitor lizard native to Northeast Australia); blue-nosed goanna; Nesbit River monitor [Add to Longdo]
アカウントエイリアス[, akauntoeiriasu] (n) {comp} account alias [Add to Longdo]
アカククリ[, akakukuri] (n) dusky batfish (Platax pinnatus, species of Western Pacific spadefish found from the Ryukyu Islands to Australia) [Add to Longdo]
アケボノヒメオオトカゲ[, akebonohimeootokage] (n) northern ridge-tailed monitor (Varanus primordius, species of carnivorous monitor lizard native to the Northern Territory of Australia); blunt-spined goanna [Add to Longdo]
アサリウスバタフライフィッシュ;ウェストオーストラリアンバタフライフィッシュ[, asariusubatafuraifisshu ; uesutoo-sutorarianbatafuraifisshu] (n) West Australian butterflyfish (Chaetodon assarius); Assarius butterflyfish; Western butterflyfish [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アンチエイリアシング[あんちえいりあしんぐ, anchieiriashingu] anti-aliasing [Add to Longdo]
別名[べつめい, betsumei] alias [Add to Longdo]
別名[べつめい, betsumei] alias [Add to Longdo]
エイリアス[えいりあす, eiriasu] alias [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top