Search result for

alge

(115 entries)
(0.0354 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alge-, *alge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
algebra[N] พีชคณิต
Algeria[N] ประเทศแอลจีเรียอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา
Algeria[N] แอลจีเรีย
algebraic[ADJ] เกี่ยวกับพีชคณิต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
algebra(แอล' จิบรา) n. พืชคณิต
algebraic(แอลจิเบร' อิค) adj. เกี่ยวกับพืชคณิต, Syn. algebraical -algebraist n.
algeria(แอลจี' เรีย) n. ประเทศแอลจีเรียในแอฟริกาตะวันตกเฉียงเหนือ -Algerian n.,adj.
algerian(แอลจี' เรียน) adj. ซึ่งเกี่ยวกบ Algeria. ชาวอัลจีเรีย (Algerine)
algerine(แอล' เจอรีน) โจรสลัด
analgesia(แอนนะจี' เซีย) n. การไร้ความรู้สึกปวด, อาการชา
analgesic(แอนนะจี' ซิค) n. ยาบรรเทาปวด.

English-Thai: Nontri Dictionary
algebra(n) พีชคณิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
algebraพีชคณิต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
algebraic-พีชคณิต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
algebraic expressionนิพจน์พีชคณิต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
algebraic functionฟังก์ชันพีชคณิต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
algebraic geometryเรขาคณิตเชิงพีชคณิต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
algebraic topologyทอพอโลยีเชิงพีชคณิต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
algesia๑. ความรู้สึกเจ็บปวด [มีความหมายเหมือนกับ agaesthesia; agesthesia; nociception; sense, pain]๒. ความเจ็บ, ความปวด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Algebraพีชคณิต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Algebraพีชคณิต [TU Subject Heading]
Algebra, Abstractพีชคณิตนามธรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Algebra, Abstractพีชคณิตนามธรรม [TU Subject Heading]
Algebra, Booleanพีชคณิตบูลีน [TU Subject Heading]
Algebra, Linearพีชคณิตเชิงเส้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
algebraic functionฟังก์ชันพีชคณิต, ฟังก์ชันที่ค่าของฟังก์ชัน เขียนในรูปสัญลักษณ์ทางพืชคณิต ที่ประกอบด้วยค่าคงตัว ตัวแปร และเครื่องหมาย บวก ลบ คูณ หาร กรณฑ์ กำลัง เช่น y = 2x + 1 เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Algebras, Linearพีชคณิตเชิงเส้น [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Didn't you flunk algebra?- เปล่า Jumper (2008)
- Banking? See, I know that you flunked algebra.- แบ็งค์เหรอ/ ฉันรู้นะเธอสอบพีชคณิตตก Jumper (2008)
Now, you guys might have invented algebra but we're the guys that found out how to use it.พวกคุณอาจเป็นผู้ประดิษฐ์ตัวเลข แต่อย่าลืมว่าเราเป็นคนใช้มัน Body of Lies (2008)
MAHONE: Algeria?อัลจีเรีย? Eagles and Angels (2008)
Hey, I need to copy your algebra homework again.ฉันต้องลอกการบ้านพีชคณิตนายด้วยนะ After School Special (2009)
Because you're still wearing your stupid letter jacket... and more importantly, I sat behind you in algebra.และที่สำคัญ ฉันนั่งข้างหลังคุณในคาบวิชาพีชคณิต เดี๋ยวนะ เธอคือเด็กที่ติดยาคนนั้น คนที่ต้องออกจากโรงเรียนไป Pilot (2009)
In fenton's linear algebra class then today.ฉันเรียนพีชคณิตของครูเฟนวันนี้ไง Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
This is a placement test for linear algebra 170.นี่เป็นสถานที่สอบวิชาพีชคณิตเชิงเส้น170 Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
- Maybe you can, uh, take that algebra class next semester.บางทีลูกน่าจะลง คอร์สพีชคณิตเทอมหน้าดีมั้ย Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
We covered some pretty advanced algebraic conversions.เราได้ทำการเปลี่ยนหน่วยทางพีชคณิต Invest in Love (2009)
I appreciate your taking the time to see us, Dr. Grey, But I promised Isobel's algebra ii teacherผมขอบคุณมากนะ ดร.เกรย์ที่คุณสละเวลามาพบเรา แต่ผมสัญญากับอาจารย์พีชคณิตของอิสซาเบลว่า New History (2009)
Ahmed Toubali, bicycle courier of Algerian descentทูบารี่ ผู้ส่งสารชาวอัลจีเรียน The Tourist (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
algeI roomed with a delegate from Algeria.
algeAlgebra is a branch of mathematics.
algeAlgebra is my favorite subject.
algeMany pupils are poor at algebra.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พีชคณิต[N] algebra, Example: เขาใช้รากฐานของสูตรทางพีชคณิตมาพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์, Count unit: วิชา, Thai definition: คณิตศาสตร์แขนงหนึ่งที่ใช้สัญลักษณ์มาศึกษาการจำแนกประเภท คุณสมบัติและโครงสร้างของระบบจำนวน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอลเจียร์[n. prop.] (Aēljīa) EN: Algiers   FR: Alger
แอลจีเรีย[n. prop.] (Aēljirīa ) EN: Algeria   FR: Algérie [f]
ดีนาร์แอลจีเรีย[n. exp.] (dīnā Aēljirīa ) EN: Algerian dinar   FR: dinar algérien [m]
โดยวิธีพีชคณิต[adv.] (dōi withī phīchakhanit) FR: algébriquement
ครีมบรรเทาอาการปอดกล้ามเนื้อ[n. exp.] (khrīm banthāo ākān pøt klāmneūa) EN: analgesic cream   FR: pommade analgésique [f]
เกี่ยวกับพีชคณิต[adj.] (kīokap phīchakhanit) EN: algebraic   FR: algébrique
นักพีชคณิต[n. exp.] (nak phīchakhanit) FR: algébriste [m]
พีชคณิต[n.] (phīchakhanit) EN: algebra   FR: algèbre [f]
ประเทศแอลจีเรีย = ประเทศอัลจีเรีย[n. prop.] (Prathēt Aēljirīa = Prathēt Aljirīa) EN: Algeria   FR: Algérie [f]
สมการ[n.] (samakān) EN: equation ; algebraic equation   FR: équation [f] ; équation algébrique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ALGER    AE1 L JH ER0
ALGEO    AE1 L JH IY0 OW0
ALGERIA    AE0 L JH IH1 R IY0 AH0
ALGEBRA    AE1 L JH AH0 B R AH0
ALGEMENE    AE1 L G AH0 M IY2 N
ALGERIAN    AE0 L JH IH1 R IY0 AH0 N
ALGERNON    AE1 L JH ER0 N AA0 N
ALGEBRAIC    AE2 L JH AH0 B R EY1 IH0 K
ALGERIA'S    AE0 L JH IY1 R IY0 AH0 Z
ALGERIANS    AE0 L JH IY1 R IY0 AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Alger    (n) (a1 l jh @ r)
Algeria    (n) (a1 l jh i@1 r i@)
algebra    (n) (a1 l jh i b r @)
Algerian    (n) (a1 l jh i@1 r i@ n)
algebras    (n) (a1 l jh i b r @ z)
Algerians    (n) (a1 l jh i@1 r i@ n z)
algebraic    (j) (a2 l jh i b r ei1 i k)
algebraical    (j) (a2 l jh @ b r ei1 k l)
algebraically    (a) (a2 l jh @ b r ei1 k l ii)

German-Thai: Longdo Dictionary
sich balgen(vt) |balgte sich, hat sich gebalgt, um/mit| แย่งชิง, ดิ้นรน, ต่อสู้, See also: S. ringen, sich raufen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Algebra {f} [math.] | Boolesche Algebra {f}algebra | algebra of logic [Add to Longdo]
Alge {f} [bot.] | Algen {pl}alga | algae; algas [Add to Longdo]
Algenbildung {f}algal formation [Add to Longdo]
Algenblüte {f}algal bloom [Add to Longdo]
Algenfilter {m}algal scrubber [Add to Longdo]
algebraisch; mathematisch {adj} [math.] | algebraische Zahl {f} | algebraische Funktion {f} | algebraisches Komplementalgebraic | algebraic number | algebraic function | algebraic complement [Add to Longdo]
algebraisch {adv}algebraically [Add to Longdo]
Algenpest {f}algae outbreak [Add to Longdo]
Algerien [geogr.]Algeria (dz) [Add to Longdo]
Algerier {m}; Algerierin {f}Algerian [Add to Longdo]
algerisch {adj}Algerian [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アナルジージク[, anaruji-jiku] (n) analgesic [Add to Longdo]
アルジェリア[, arujieria] (n) Algeria [Add to Longdo]
ブール代数[ブールだいすう, bu-ru daisuu] (n) Boolean algebra [Add to Longdo]
ライ[, rai] (n) (1) lie; (2) rye; (3) rai (Algerian music style); (P) [Add to Longdo]
レミフェンタニル[, remifentaniru] (n) remifentanil (analgesic) [Add to Longdo]
可換環論[かかんかんろん, kakankanron] (n) {math} commutative algebra [Add to Longdo]
海烏;海鴉[うみがらす;ウミガラス, umigarasu ; umigarasu] (n) (uk) common murre; common guillemot (Uria aalge) [Add to Longdo]
括り出す;くくり出す[くくりだす, kukuridasu] (v5s) to factor out (e.g. in algebra); to pull out common elements [Add to Longdo]
行列代数[ぎょうれつだいすう, gyouretsudaisuu] (n) {comp} linear algebra; matrix algebra [Add to Longdo]
算式通り方式計算器[さんしきどおりほうしきけいさんき, sanshikidoorihoushikikeisanki] (n) {comp} calculator with algebraic logic [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿尔及利亚[Ā ěr jí lì yà, ㄚ ㄦˇ ㄐㄧˊ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Algeria, #17,041 [Add to Longdo]
代数[dài shù, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ, / ] algebra, #33,496 [Add to Longdo]
代数式[dài shù shì, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄕˋ, / ] algebraic formula, #110,111 [Add to Longdo]
代数和[dài shù hé, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄏㄜˊ, / ] algebraic sum, #112,034 [Add to Longdo]
代数几何[dài shù jǐ hé, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ, / ] algebraic geometry [Add to Longdo]
代数几何学[dài shù jǐ hé xué, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] algebraic geometry [Add to Longdo]
代数拓扑[dài shù tuò pū, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄊㄨㄛˋ ㄆㄨ, / ] algebraic topology (math.) [Add to Longdo]
代数方程[dài shù fāng chéng, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄈㄤ ㄔㄥˊ, / ] algebraic equation; polynomial equation [Add to Longdo]
代数曲线[dài shù qū xiàn, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄑㄩ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] algebraic curve [Add to Longdo]
代数曲面[dài shù qū miàn, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄑㄩ ㄇㄧㄢˋ, / ] algebraic surface [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ブール代数[ブールだいすう, bu-ru daisuu] Boolean algebra [Add to Longdo]
行列代数[ぎょうれつだいすう, gyouretsudaisuu] linear algebra, matrix algebra [Add to Longdo]
算式通り方式計算器[さんしきどおりほうしきけいさんき, sanshikidoorihoushikikeisanki] calculator with algebraic logic [Add to Longdo]
数式通り方式計算器[すうしきどおりほうしきけいさんき, suushikidoorihoushikikeisanki] calculator with algebraic logic [Add to Longdo]
線形代数[せんけいだいすう, senkeidaisuu] linear algebra [Add to Longdo]
代数演算子[だいすうえんざんし, daisuuenzanshi] algebraic operator [Add to Longdo]
浮動小数点代数[ふどうしょうすうてんだいすう, fudoushousuutendaisuu] floating point algebra [Add to Longdo]
代数[だいすう, daisuu] algebra [Add to Longdo]
代数理論[だいすうりろん, daisuuriron] algebraic theory [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  alge [ɑlɤ°ə]
     alga; seaweed
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top