Search result for

alfs

(696 entries)
(0.2293 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alfs-, *alfs*, alf
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา alfs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *alfs*)
English-Thai: Longdo Dictionary
Half Duplex(n) กึ่งสองทิศทาง หมายถึง การสื่อสารระหว่างสองจุด โดยที่ข้อมูลเดินทางไปมาได้ทั้งสองทิศทาง แต่ไม่สวนกัน (ผลัดกันรับส่ง), Related: Full Duplex
malfeasance(n) การประพฤติผิดต่อหน้าที่ โดยเฉพาะที่กระทำโดยข้าราชการ, S. corruption,
golden calf(n ) สิ่งที่ได้รับการยกย่องหรือสักการะ ทั้งๆที่ไม่สมควรได้รับการยกย่อง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
calf[N] ลูกวัว, Syn. young cow, young bull
half[N] ครึ่ง (จำนวน), See also: กึ่ง, กึ่งหนึ่ง, ครึ่งหนึ่ง, Syn. bisection
half[ADV] ครึ่งหนึ่ง, See also: กึ่งหนึ่ง
half[ADJ] ที่เป็นครึ่งหนึ่ง, See also: ครึ่ง, ส่วนหนึ่ง
half[N] ผู้เล่นกองหลัง (กีฬา)
half[N] เวลาพักระหว่างครึ่งระยะเวลาการแข่งขันกีฬา
behalf[N] ในนามของ, See also: ตัวแทน
alfalfa[N] พืชตระกูลถั่วประเภทมีฝักในยุโรปใช้เลี้ยงสัตว์
halfway[ADJ] ครึ่งทาง, See also: ครึ่งเดียว, ครึ่ง, Syn. in-between, midway
halfway[ADV] ครึ่งทาง, See also: ครึ่งเดียว, ครึ่ง
palfrey[N] ม้า (โดยเฉพาะสำหรับผู้หญิงขี่), Syn. horse, steed
alfresco[ADV] กลางแจ้ง, Syn. outdoor
calfskin[N] หนังลูกวัว
half-wit[N] คนโง่, See also: คนงี่เง่า, Syn. idiot, imbecile, simpleton
halfback[N] ผู้เล่นกองหลัง (กีฬา), Syn. half
halftime[N] เวลาพักระหว่างครึ่งระยะเวลาการแข่งขันกีฬา, Syn. half
mooncalf[N] คนไร้หัวคิด, See also: คนโง่
calf love[N] ความรักแบบเด็กๆ, Syn. puppy love
chalfonts[SL] ริดสีดวงทวาร
half cock[N] ตำแหน่งของนกสับกึ่งจะลั่นไก, See also: สภาพของนกสับที่พร้อมที่จะยิง
half inch[SL] จิ๊ก, See also: ขโมย, Syn. pinch, steal
half mast[SL] ไม่เต็มที่ (เหมือนธงที่ขึ้นเพียงครึ่งเสา)
half note[N] ตัวโน้ตที่มีค่าเป็นครึ่งเสียง (ดนตรี)
half time[N] เวลาพักระหว่างครึ่งระยะเวลาการแข่งขันกีฬา
half-dead[ADJ] เหนื่อยมากๆ, See also: เหนื่อยแทบตาย, Syn. exhausted, worn-out
half-life[N] ค่ากึ่งชีวิต
half-mast[N] การลดธงครึ่งเสา
half-moon[N] พระจันทร์ครึ่งดวง, See also: พระจันทร์ครึ่งวง
halfpenny[ADJ] ที่มีค่าน้อยมาก, Syn. trifling, trivial
halfpenny[N] เหรียญบรอนซ์ของอังกฤษมีค่าเท่ากับครึ่งเพนนี (เลิกใช้ในปี ค.ศ.1971)
malformed[ADJ] ซึ่งผิดรูปหรือผิดส่วน
half under[SL] สลึมสลือ, See also: กึ่งหมดสติ, กึ่งรู้สึกตัว
half-baked[ADJ] ครึ่งๆ กลางๆ, See also: คาราคาซัง
half-blood[N] ลูกผสม, See also: ลูกครึ่ง, Syn. half-breed, half-caste
half-breed[N] ลูกครึ่ง, See also: คนครึ่งชาติ, Syn. half-blood, half-caste
half-caste[ADJ] ที่เป็นลูกครึ่ง, See also: ที่เป็นลูกผสม
half-caste[N] ลูกครึ่ง, See also: ลูกผสม, Syn. half-blood, half-breed
malfeasant[ADJ] ซึ่งทุจริตต่อหน้าที่
half-asleep[ADJ] เคลิ้ม, See also: ครึ่งหลับครึ่งตื่น, Syn. half-awake
half-sister[N] พี่น้องผู้หญิงที่ร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน
malfeasance[N] การทุจริต (เช่น การเมืองหรือฝ่ายพลเรือน), See also: การกระทำผิดหรือการประพฤติผิดกฎหมาย, Syn. malpractice, misprision, misfeasance
malfunction[N] การไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ (เพราะการออกแบบที่ไม่ดี), See also: การทำงานผิดปกติ, Syn. fault, breakdown, defect
at half-mast[IDM] ลด (ธง) ลงครึ่งเสา, See also: เอา (บางสิ่ง) ลงครึ่งหนึ่ง / ครึ่งท่อน
half-brother[N] พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน
half-hearted[ADJ] ไม่เต็มใจ, See also: ไม่จริงจัง, ไม่กระตือรือร้น, Syn. lukewarm, unenthusiastic, Ant. enthusiastic, vibrant
malformation[N] การสร้างขึ้นมาอย่างผิดปกติ (ในด้านรูปร่างหรือโครงสร้าง), See also: ความผิดปกติในด้านรูปร่างหรือโครงสร้าง, การผิดส่วนในด้านรูปร่างหรือโครงสร้าง, Syn. deformity, disfigurement, misshapenness
meet halfway[PHRV] พบกันครึ่งทาง (ของการเดินทาง)
meet halfway[PHRV] ยินยอม, See also: เห็นด้วย
not half bad[IDM] ไม่เลว, Syn. not half too bad, not half so bad, not half that bad, not half too bad, Ant. not half too bad, not half so bad, not half that bad, not half too bad
on behalf of[IDM] (ทำบางสิ่ง) ในนามของ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alfa(แอล' ฟา) n. อักษรสื่อสารที่หมายถึง A
alfalfa(แอลแฟล' ฟา) n. พืชประเภทมีฝักในยุโรปใช้เลี้ยงสัตว์
alfilaria(แอลฟิล' ลาเรีย) พืชจำพวก Erodium cicatarium ใช้เสลี้ยงสัตว์
alforja(แอลฟอร์' จะ) n., (pl. -jas) ถุงหนัง
alfresco(แอลเฟรส' โค) adv., adj. oอกบ้าน, กลางแจ้ง
behalf(บิฮาล์ฟ') n. ประโยชน์,ตัวแทน,ในนามของ, Syn. profit
better halfn. ภรรยา,สามี,คู่สมรส, Syn. husband
calf(คาล์ฟ) n. ลูกวัวลูกควาย,ลูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม -pl. calves
cerebrospinalfluidน้ำสมองร่วมไขสันหลัง
divinity calf n.สีน้ำตาลแก่,หนังวัว
half(ฮาล์ฟ) n. ครึ่ง,ครึ่งเวลาของการแข่งขัน,ครึ่งรอบ,ครึ่งเกม,ครึ่งเทอม,ครึ่งปีการศึกษา,ซีกหนึ่งของโลก,กองหน้า,ส่วนหนึ่ง,ไม่ทั้งหมด. -Phr. (go halves แบ่งเท่า ๆ กัน) adj. กึ่งหน้า,ส่วนหนึ่ง,ไม่เต็มที่,ไม่สมบูรณ์ -pl. Halves
half armorเสื้อเกราะที่ไม่ได้ปกคลุมส่วนขา
half armourเสื้อเกราะที่ไม่ได้ปกคลุมส่วนขา
half bindingกึ่งปกแข็ง,ปกผ้าสันหนัง
half brotherพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
half buckครึ่งดอลลาร์
half calfกึ่งปกแข็ง,ปกผ้าสันหนัง
half cockตำแหน่งนกสับกึ่งไก,สภาพของนกสับที่พร้อมที่จะยิงแผ่นวงจรครึ่งเดียวหมายถึง แผ่นวงจรขยาย (expansion card) ที่เมื่อนำมาเสียบลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ จะทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ใช้เนื้อที่ได้เพียงครึ่งเดียวเพราะอีกครึ่งหนึ่งเสียไปกับเรื่องของการต่อเข้ากับเครื่อง
half deckที่พักคนฝึกงานในเรือสินค้า
half hitchปมเชือกที่แก้หลุดได้ง่าย
half measureวิธีการประนีประนอม
half moroccoกึ่งปกแข็ง,ปกผ้าสันหนัง
half mourningการไว้ทุกย์น้อย
half nelson(มวยปล้ำ) รัดคอ
half noteเครื่องหมาย (ดนตรี) ครึ่งเสียง
half sisterพี่น้อง (ผู้หญิง) ที่ร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน
half timeเวลาพักระหว่าง ครึ่งระยะเวลาการแข่งขัน., See also: half-time adj.
half-and ###SW. half adj. ครึ่งหนึ่ง. adv. เป็นสองส่วนเท่า ๆ กัน. n. ส่วนผสม 2 สิ่งที่มีจำนวนเท่ากันหรือเกือบเท่ากัน,ส่วนผสมของนมและครีมเท่า ๆ กัน,ส่วนผสมของเหล้ามอลท์
half-assedadj. ส่งเดช,ตามบุญตามกรรม,ไม่ได้วางแผนเต็มที่,ไม่สมบูรณ์
half-bakedadj. ซึ่งปิ้งหรือย่างไม่เพียงพอ,ซึ่งตระเตรียมไม่พอ,ไม่น่าเชื่อถือ,พิลึกพิกล,บ้า
half-bloodn. คนร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน. ลูกผสม,คนครึ่งชาติ., See also: half-blooded adj.
half-boundกึ่งปกแข็ง,ปกผ้าสันหนัง
half-breadth planแผนผังกึ่งลำเรือตามยาว
half-bred(-'เบรด) adj. ลูกผสม,เลือดผสม
half-breedn. ลูกผสม,เลือดผสม,พันธุ์ผสม. adj. เกี่ยวกับลูกผสม,เกี่ยวกับพันธุ์ผสม
half-caste(ฮาล์ฟ'คาสทฺ) n. คนครึ่งชาติ,ลูกครึ่ง,ลูกผสม. adj. ลูกครึ่ง,ลูกผสม
half-duplexสื่อสารสองทางครึ่งอัตราหมายถึง การถ่ายข้อมูลไปได้ครั้งละทิศทางเดียวโดยผ่านทางโมเด็ม อย่างที่เห็น ในคำสั่ง ECHO OFF ในโปรแกรมประเภทการสื่อสาร ดู duplex, echo และ full duplex ประกอบ
half-lifen. ระยะเวลาที่อะตอมครึ่งหนึ่งของปริมาณสารกัมมันตรังสีที่กำหนดให้ที่จะสลายตัว -pl. half-lives, Syn. half-life period
half-mastn. ธงครึ่งเสา,การชักหรือลดธงครึ่งเสา. vt. ชักหรือลดธงครึ่งเสา
half-peckn. ปริมาณตวงข้าว 4 ควอตซ์
half-quiren. กระดาษ 12 แผ่นมาตรฐาน
half-rodn. ความยาวที่เท่ากับ 2 3/4 หลา หรือ 8 1/4 ฟุต บริเวณที่เท่ากับ 15 1/8 ตารางหลา
half-slacksn. กางเกงครึ่งน่อง
halfbackn. กองหลัง (ฟุตบอล,รักบี้,ผู้เล่นกองหลัง)
halftoneครึ่งสีหมายถึง สำเนาของภาพถ่ายที่ใช้จุดหนาใหญ่ แทนส่วนที่เป็นสีดำและใช้จุดเล็ก ๆ แทนส่วนที่เป็นสีจางจนเป็นสีเทาอ่อน ๆ
halfwayadj. กึ่งทาง,กลางคัน,เกือบจะ. -meet halfway ประนีประนอม,อะลุ้มอล่วย., Syn. almost,nearly
halfway houseสถานที่พักระหว่างทาง,กึ่งทาง,สถานที่พักฟื้นทางจิตใจสำหรับผู้ติดยาเสพติด
malfeasance(แมลฟี`ซันซฺ) n. การทุจริตต่อหน้าที่
malformation(แมลฟอร์เม'เชิน) n. การสร้างหรือการก่อขึ้นที่ผิดปกติ'
malformed(แมลฟอร์มดฺ') adj. เกิดหรือสร้างขึ้นอย่าง ผิดปกติ

English-Thai: Nontri Dictionary
behalf(n) ตัวแทน,ประโยชน์,ธุระ
BETTER better half(n) คู่สมรส,สามี-ภรรยา
calf(n) ลูกวัว,ลูกแหง่,น่อง
HALF half brother(n) พี่น้องต่างบิดาหรือมารดา
half(adj) ครึ่ง,กึ่ง,ซีกหนึ่ง,ส่วนหนึ่ง
HALF-half-caste(n) ลูกครึ่ง,ลูกผสม
HALF-half-mast(n) การลดธงครึ่งเสา,การชักธงครึ่งเสา
halfpenny(n) เหรียญครึ่งเพนนี
halfway(adj,adv) ครึ่งทาง,กลางทาง,กลางคัน,กึ่งทาง
malformation(n) ความไม่สมประกอบ,ความผิดรูปผิดร่าง
palfrey(n) ม้าสำหรับผู้หญิง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
period, half-lifeระยะครึ่งอายุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perone; bone, calf; fibula; paracnemidion; paracnemisกระดูกน่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paracnemidion; bone, calf; fibula; paracnemis; peroneกระดูกน่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paracnemis; bone, calf; fibula; paracnemidion; peroneกระดูกน่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pack, halfการห่อท่อนตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parafunction; dysfunction; malfunctionการทำหน้าที่ผิดปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subinferior ovary; half-inferior ovaryรังไข่กึ่งใต้วงกลีบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sura; calfน่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acceptance half-angleครึ่งมุมรับรังสี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
Alfisolsแอลฟิซอลส์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
binary half adderวงจรบวกครึ่งอัตราฐานสอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bone, calf; fibula; paracnemidion; paracnemis; peroneกระดูกน่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
brothers and sisters of half bloodพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malfeasanceการกระทำโดยมิชอบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
malfeasanceการกระทำมิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malformation; deformityรูปพิการ, สภาพวิรูป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
malformationรูปผิดปรกติ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
malfunction; dysfunction; parafunctionการทำหน้าที่ผิดปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
malfunctionการทำหน้าที่ผิดปรกติ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
calf; suraน่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
calfก้อนน้ำแข็งลอย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
calf bone; fibula; paracnemidion; paracnemis; peroneกระดูกน่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
congenital malformationรูปวิปริตแต่กำเนิด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
deformity; malformationรูปพิการ, สภาพวิรูป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dysfunction; malfunction; parafunctionการทำหน้าที่ผิดปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fibula; bone, calf; paracnemidion; paracnemis; peroneกระดูกน่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
half planeกึ่งระนาบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
half shaft; half axleเพลาข้าง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
half sister; half brotherพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
half spaceกึ่งปริภูมิ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
half subtracterวงจรลบครึ่งอัตรา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
half twistบิดครึ่งรอบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
half-bloodร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
half-brotherพี่ชายหรือน้องชายร่วมแต่บิดาหรือมารดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
half-close vowelสระกึ่งสูง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
half-cycle weldingการเชื่อมครึ่งรอบกระแส [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
half adderวงจรบวกครึ่งอัตรา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
half axle; half shaftเพลาข้าง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
half brother; half sisterพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
half closed intervalช่วงครึ่งปิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
half duplexสื่อสารสองทางครึ่งอัตรา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
half duplexสื่อสารสองทางครึ่งอัตรา [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
half lineกึ่งเส้น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
half open intervalช่วงครึ่งเปิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
half packการห่อท่อนตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
half-inferior ovary; subinferior ovaryรังไข่กึ่งใต้วงกลีบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
half-lifeครึ่งอายุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
half-life periodระยะครึ่งอายุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
half-linersกาบรองลื่นผ่าครึ่ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
half-open vowelสระกึ่งต่ำ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Half-title pageหน้าชื่อเรื่อง

หน้าชื่อเรื่อง เป็นส่วนประกอบหนึ่งในส่วนต้นเล่มของหนังสือ นอกเหนือจาก หน้าปกใน หน้าลิขสิทธิ์ หน้าคำอุทิศ คำนำ บทนำ สารบัญ บัญชีภาพประกอบ ซึ่งมักปรากฏต่อจาก ใบรองปก (ถ้ามี) หรือ ปกหนังสือ ทั้งนี้หน้าชื่อเรื่องเป็นหน้าที่แสดงเฉพาะชื่อเรื่องของหนังสือ แต่หากมีชื่อชุดหนังสือ (Series) ก็จะแสดงไว้ในหน้านี้ด้วย

ตัวอย่างหน้าชื่อเรื่อง หนังสือ เรื่อง How to do everything with Windows Vista Media Center โดย Joli Ballew and Justin Harrison

H<b>alf</b>-title page [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Biological half-lifeครึ่งชีวิตทางชีวภาพ, ระยะเวลาที่สารกัมมันตรังสีในเนื้อเยื่อ อวัยวะ หรือร่างกายลดลงครึ่งหนึ่ง อันเนื่องมาจากกระบวนการทางชีวภาพ [นิวเคลียร์]
Effective half-lifeครึ่งชีวิตยังผล, ระยะเวลาที่สารกัมมันตรังสีใช้เพื่อลดกัมมันตภาพเหลือครึ่งหนึ่งของกัมมันตภาพตั้งต้น ซึ่งเป็นผลจากกระบวนการการสลายกัมมันตรังสี และ กระบวนการทางชีวภาพ [นิวเคลียร์]
Radiological half-lifeครึ่งชีวิต, ระยะเวลาที่สารกัมมันตรังสีใช้ในกระบวนการการสลายกัมมันตรังสี เพื่อลดกัมมันตภาพเหลือครึ่งหนึ่งของกัมมันตภาพตั้งต้น
[นิวเคลียร์]
Radioactive half-lifeครึ่งชีวิต, ระยะเวลาที่สารกัมมันตรังสีใช้ในกระบวนการการสลายกัมมันตรังสี เพื่อลดกัมมันตภาพเหลือครึ่งหนึ่งของกัมมันตภาพตั้งต้น [นิวเคลียร์]
Half-thicknessความหนาลดรังสีลงครึ่ง, ความหนาของวัสดุกำบังรังสีซึ่งสามารถลดปริมาณรังสีที่ทะลุผ่านเหลือครึ่งหนึ่งของปริมาณ [นิวเคลียร์]
Half-lifeครึ่งชีวิต, ระยะเวลาที่สารกัมมันตรังสีใช้ในกระบวนการการสลายกัมมันตรังสี เพื่อลดกัมมันตภาพเหลือครึ่งหนึ่งของกัมมันตภาพตั้งต้น [นิวเคลียร์]
Half value layerความหนาลดรังสีลงครึ่ง, ความหนาของวัสดุกำบังรังสีซึ่งสามารถลดปริมาณรังสีที่ทะลุผ่านเหลือครึ่งหนึ่งของปริมาณรังสีเดิม [นิวเคลียร์]
Alfalfaหญ้าอัลฟัลฟ่า [TU Subject Heading]
Central nervous system vascular malformationsการเจริญเติบโตผิดปกติของหลอดเลือดระบบประสาทส่วนกลาง [TU Subject Heading]
Epoetin alfaอีโพอิติน อัลฟ่า [TU Subject Heading]
Halfway housesบ้านกึ่งวิถี [TU Subject Heading]
Biological Half - Life ครึ่งชีวิต
ระยะเวลาที่สิ่งมีชีวิตต้องการเพื่อลดปริมาณ ความเข้มข้นของสารเคมีในเนื้อเยื่อหรือในร่างกายให้เหลือครึ่งหนึ่ง สารที่มีค่าbiological half-life ยาว มีแนวโน้มที่จะสะสมในร่างกายของสิ่งมีชีวิต และอาจก่อให้เกิดอันตรายขึ้นได้ ส่วนสารที่มีค่า biological-half สั้น แม้จะถูกกำจัดออกจากร่างกายอย่างรวดเร็ว อาจจะสะสมในร่างกายได้ถ้ามีการจับตัวอย่างเหนียวแน่น จึงอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้เหมือนกัน [สิ่งแวดล้อม]
Adenomatoid Malformations, Congenitalคอนเจนิตัลอดีโนมาตอยด์มัลฟอร์เมชัน [การแพทย์]
Alfafaหญ้าอัลฟาฟ่า, อัลฟาฟ่า [การแพทย์]
Alfatoxinsสารพิษจากเชื้อรา [การแพทย์]
Angiomatous Malformationsความผิดปกติของหลอดเลือด [การแพทย์]
Angiomatous Malformations, Congenitalความพิการของหลอดโลหิตโดยกำเนิด [การแพทย์]
Angle, Half Shadowมุมครึ่งมีดครึ่งสว่าง [การแพทย์]
Ano-Rectal Malformationsความผิดปกติแต่กำเนิดของทวารหนักและเร็คตั้ม [การแพทย์]
Anorectal Malformationความผิดปกติบริเวณเรคตัม-ทวารหนัก [การแพทย์]
Antero-Posterior Half-Axialท่าตรงจากหน้าไปหลังเอียงทำมุม [การแพทย์]
Arnold-Chiari Malformationอาร์โนลด์-คิอรีมาลฟอร์เมชั่น [การแพทย์]
Arteriovenous Malformationsหลอดเลือดแดงและดำผิดรูป [การแพทย์]
Blind, Halfตาบอดครึ่งซีก [การแพทย์]
Bronchopulmonary Foregut Malformationบรองโคพัลโมนารีโฟร์กัทมัลฟอร์เมชั่น [การแพทย์]
Calfน่อง [การแพทย์]
Calfskinหนังของลูกวัว [การแพทย์]
Cardiovascular Malformationsความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือด [การแพทย์]
Cells, Calf Kidneyเซลล์ไตของลูกวัว [การแพทย์]
Craniofacial Malformationsความผิดปกติของใบหน้าและกะโหลก [การแพทย์]
Devices, Half Shadowเครื่องมือทำครึ่งมืดครึ่งสว่าง [การแพทย์]
Fetal Malformationเด็กรูปพิการ [การแพทย์]
half-cell potential [electrode potential]ศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์, ความต่างศักย์ที่อ่านได้เมื่อนำครึ่งเซลล์หนึ่งต่อกับอีกครึ่งเซลล์หนึ่งที่ถือว่าศักย์ไฟฟ้าเท่ากับศูนย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
standard half cell potentialศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์มาตรฐาน, ความต่างศักย์ที่ได้จากการนำครึ่งเซลล์หนึ่ง ๆ ซึ่งมีความเข้มข้นของไอออนในสารละลาย 1 mol/dm3 อุณหภูมิ 25oC และถ้าเป็นแก๊สให้มีความดัน 1 atm  มาต่อเข้ากับขั้วไฟฟ้าไฮโดรเจนมาตรฐาน ซึ่งใช้เป็นครึ่งเซลล์มาตรฐานสำหรับเปรียบเทียบใช้สัญลักษณ์ Eo [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
half lifeครึ่งชีวิต, ช่วงเวลาที่ธาตุกัมมันตรังสีสลายตัวเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของปริมาณเดิม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
half cellครึ่งเซลล์, ส่วนหนึ่งของเซลล์ไฟฟ้าเคมี ซึ่งประกอบด้วยขั้วไฟฟ้าขั้วหนึ่งจุ่มในอิเล็กโทรไลต์  ตัวอย่างเช่น โลหะทองแดงจุ่มอยู่ในสารละลาย CuSO4 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
half-reactionครึ่งปฏิกิริยา, ส่วนหนึ่งของปฏิกิริยารีดอกซ์ ซึ่งได้แก่ปฏิกิริยาที่มีการให้หรือรับอิเล็กตรอน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
half-open intervalช่วงครึ่งเปิด,  ช่วงครึ่งเปิดของจำนวนจริง a, b เมื่อ a < b ใช้สัญลักษณ์ [ a, b) หรือ (a, b] โดยที่                 [a, b)   หมายถึง   { x | a x < b}                 (a, b]   หมายถึง   { x | a < x b} เช่น  [2,  5) หมายถึงจำนวนจริงที่อยู่ระหว่าง 2 ถึง 5 โดยนับรวม 2 แต่ไม่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
half-cell reactionปฏิกิริยาครึ่งเซลล์ไฟฟ้า, ปฏิกิริยาออกซิเดชันหรือปฏิกิริยารีดักชันที่เกิดขึ้นในแต่ละครึ่งเซลล์  เมื่อรวมปฏิกิริยาครึ่งเซลล์ทั้งสองนี้ด้วยกันจะได้ปฏิกิริยาของเซลล์ไฟฟ้าเคมี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
half duplex transmissionการสื่อสารสองทางครึ่งอัตรา, การสื่อสารสองทางที่สามารถส่งข้อมูลได้ทั้งสองฝ่าย แต่จะต้องผลัดกันส่งและผลัดกันรับ จะส่งและรับพร้อมกันไม่ได้ เช่น วิทยุสื่อสาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Growth, Half Maximumเจริญได้ครึ่งหนึ่งของการเจริญสูงสุด [การแพทย์]
Inner Halfซีกครึ่งใน [การแพทย์]
Lost on Ipsilateral Half of the Body Surfaceสูญเสียครึ่งหนึ่งของความรู้สึกทางด้านเดียวกัน [การแพทย์]
Lost on the Contralateral Halfสูญเสียอีกครึ่งหนึ่งของความรู้สึกด้านตรงกันข้าม [การแพทย์]
Malformation, Embryonicรูปวิปริตของตัวอ่อน [การแพทย์]
Malformationsรูปร่างผิดปกติ, พิการ, เด็กที่คลอดออกมาผิดปกติ, ความพิการ, การสร้างที่ผิดพลาด, ความผิดปกติมาแต่กำเนิด [การแพทย์]
Malformations, Angiomatousความผิดปกติของหลอดเลือด [การแพทย์]
Malformations, Ano-Rectalความผิดปกติแต่กำเนิดของทวารหนักและเร็คตั้ม [การแพทย์]
Malformations, Anorectalความผิดปกติบริเวณเรคตั้ม-ทวารหนัก [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
half-life (n ) ระยะเวลาที่กระบวนการชีวภาพในร่างกายใช้ในการขจัดปริมาณของสาร เช่น สารเสพติด ออกจากเนื้อเยื่อได้ครึ่งหนึ่งของปริมาณที่เข้าสู่ร่างกาย
halfheartedlyไม่กระตือรือล้น ไม่เต็มใจ เฉื่อยชา
halfway cutการตัดตั้วกลางคันในระหว่างการแข่งขัน
on behalf of theแทน
one-and-a-half (n ) หนึ่งส่วนกับอีกครึ่งหนึ่ง
selling of behalfขายฝาก
walf (vt ) พัด,กระพือ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Season 7 Episode 01 "818-jklpuzo"Two and a half Men Staffel 7 Episode 1 818-jklpuzo (2009)
I hope that helped.Ich hoffe, das halfNice Is Different Than Good (2009)
What did it normally take?Was war im Normalfall nötig? Lack of Candor (2009)
That even though one innocent died today, think of all the people we did help.Auch wenn heute ein unschuldiges Kind starb, müssen wir an die Leute denken, denen wir halfen. Mother's Day (2009)
It helped you, but then it had to come off.Es half dir, aber es musste dann amputiert werden. I Believe You Conrad (2009)
I've helped you not because it's the right thing to do, but because I had romantic ulterior motives.Ich half dir nicht, weil es das Richtige war, sonder weil ich verborgene romantische Motive hatte. Throwdown (2009)
I wouldn't share a suite with Trampolina here if they gave away free lipo with the continental breakfast. Ditto.Ich würde noch nicht mal eine Suite mit Trampolina hier teilen, wenn die mir eine gratis Fettabsaugung zu einem Kontinentalfrühstück schenken würden. Two Gunslingers (2009)
So, I helped to release his soul.Also half ich seine Seele zu befreien. The Only Easy Day (2009)
All right,look,two people are dead because of whatever you helped bring in the country.Okay, zwei Menschen sind tot, durch das, bei dem Sie halfen es ins Land zu schmuggeln. Threads (2009)
This farming spade kept me alive It helped me build a new empireSie gab mir Nahrung und sie half mir, ein Reich zu errichten. Tracing Shadow (2009)
So he helped the prisoner escape, killed his fellow interrogator, faked his own death and made his way here to me.Also... half er dem Gefangenen auszubrechen, tötete seinen Kollegen, täuschte seinen Tod vor und kam hierher, zu mir. Episode #8.4 (2009)
Damn it, Paul, someone helped Ken cherry-pick all of Burt's successful accounts and I've been left with the dogs.Verdammt, Paul,... jemand half Ken, alle von Burts erfolgreichen Etats rauszupicken und mir den Rest zu überlassen. The Fog (2009)
- Thank you, alfred.Danke, Alfred Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
A pin monopoly! The right to fish eel!Einer will die Konzession für Spangen, ein andrer die Aalfischerei. Rossini: La Cenerentola (2009)
They were helping him.Sie halfen ihm. Teamwork (2009)
Now, who did you help with your little outburst?Nun, wem halfen Sie mit Ihrem kleinen Ausbruch? Can We Get That Drink Now? (2009)
Apparently, it was a great year for blubber.Anscheinend, war es ein großartiges Jahr für Walfischspeck. August (2009)
I helped herIch half ihr. The Nightmare Begins (2009)
I assisted in the birth of a foal.Ich half bei der Geburt eines Fohlens. Stone Mountain (2009)
I was helping the mother.Ich half der Mutter. Mother's Day (2009)
I think you used to help me with mine.Ich glaube, du halfst mir bei meinen. The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)
Sam Weiss-the man who helped put me back together.Sam Weiss, der mir dabei half, dass ich wieder zurecht komme. Dream Logic (2009)
I had a quiet conversation with someone... who not only eased my suffering, but who helped me understand... that my husband did not die in vain.Ich hatte ein ruhiges Gespräch mit jemandem, der nicht nur tröstende Worte für mich fand, sondern mir auch zu verstehen half, dass mein Mann nicht sinnlos gestorben ist. A Bright New Day (2009)
Two And A Half Men Season07 Episode06Two And A Half Men S07E06 Give Me Your Thumb (2009)
What does he say about Capt. Dreyfus, Mrs. Steinheil?Und was sagt der Präsident zu Alfred Dreyfus? La maîtresse du président (2009)
* Men, men, men, men, manly men, men, men * * Men, men, men, men, manly men, men, men * * OohTwo and a Half Men Season 7 Episode 11 "Warning It's Dirty" Warning, It's Dirty (2009)
Ooh I thought you were taking your girlfriend out for dinner.Two and a half Men Season 7 Episode 8 Übersetzung: na toll Ic3m4n Captain Terry's Spray-On Hair (2009)
He stared at me as I ate a carton of ice cream and then judged me - as I watched four back-to-back episodes of "Alf."Er hat mich angestarrt, als ich 'ne Packung Eiscreme verdrückt habe und mich verurteilt, als ich 4 Alf-Folgen nacheinander geguckt habe. The Lawyer, the Lemur and the Little Listener (2009)
How did you know?- Woher wusstest du das? - Ich half ihm zu fliehen. The Last Dragonlord (2009)
All these years, Jon was helping me replicate his power unaware of how I planned to use it.All die Jahre lang half mir Jon seine Energie zu duplizieren er hat nur meinen Plan nie gekannt. Watchmen (2009)
At that time, there was a person who raised and protected me.Zu dieser Zeit gab es einen Menschen, der mir half und mich beschützte. Cain and Abel (2009)
He's the one that helped dismantle the Glass-Steagall Act, the banking act that was put in place in the 1930s so the banks couldn't get... become the banksters that they've become.Er ist ein weiterer brillanter Mann, er ist derjenige, der half das Glass-Steagall-Gesetz abzubauen, jenes Bankgesetzt, dass in den 30ern eingeführt wurde, um zu verhindern dass die Banker zu den Kriminellen werden, die sie heute sind. The Obama Deception (2009)
I'm thinking getting a whack at planting old U ncle Adolf makes this horse a different color.Ich überlege, was für 'n Trip das wäre, Onkel Adolf gleich mit abzuhalftern. Inglourious Basterds (2009)
It's all right, Mr. Filch. I can vouch for Mr. Malfoy.Schon gut, Mr. Filch, ich bürge für Mr. Malfoy. Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Alejandro Gomez Arias Jose Lobredo Alfonzo Villa de Sandoz.Ich heiße Alejandro Gomez Arias Hose Lobredo Alfonzo Villa de Sandoz. Yahsi Bati (2009)
there is another solution to get your smile back, a nose job and a chin lift with fat injections."Es gibt andere Methoden für ein jüngeres Lächeln: "Auffüllung der Nasolabialfalte "durch Eigenfett-Unterspritzung." Après moi (2009)
Finding people is my specialty, so naturally, I worked for the Nazis finding people.Leute finden ist meine Spezialität. Natürlich half ich den Nazis, Leute zu finden. Inglourious Basterds (2009)
Will you Severus Snape watch over Draco Malfoy as he attempts to fulfill the Dark Lord's wishes?Schwörst du, Severus Snape, über Draco Malfoy zu wachen, während er den Wünschen des Dunklen Lords nachkommt? Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
It was Malfoy.Es war Malfoy. Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Harry is under the impression Draco Malfoy is now a Death Eater.Harry ist der Auffassung, Draco Malfoy sei jetzt ein Todesser. Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
What would You-Know-Who want with Malfoy?Was soll Du-Weißt-Schon-Wer mit einem Trottel wie Malfoy? Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Voldemort has chosen Draco Malfoy for a mission?Voldemort hat Draco Malfoy für einen Auftrag ausgewählt. Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
As for Draco Malfoy I know a bit more.Über Draco Malfoy, da weiß ich etwas mehr. Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
He loved helping the hungry.Er half gerne den Hungrigen. Thirst (2009)
First, the Greek original, followed by the Latin translation.Zuerst die griechische Originalfassung, dann die Übersetzung ins Lateinische. Pope Joan (2009)
It helped them forget this most shameful chapter in their history.Half es ihnen doch, das für sie so peinliche Kapitel ihrer Geschichte vergessen zu machen. Pope Joan (2009)
Unless his vitals drop, no one will come in here at nights.Solange seine Vitalfunktionen stabil sind, kommt hier nachts keiner rein. Thirst (2009)
I've been carrying you the entire game.Ich half dir beim ganzen Spiel. Friday the 13th (2009)
All lit up like the Fourth of July.Erleuchtet wie am Nationalfeiertag. The Princess and the Frog (2009)
We'll follow the Whale's Fin.Wir folgen der Walfinne. Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
alfA half-dozen tools make up the tool collection.
alfAh, the phone card's already running out.. See you in half an hour.
alfAlfred, King of England, was a great scholar as well as a great ruler.
alfAlfred was made captain of the team.
alfAlthough rain forests make up only two percent of the earth's surface, over half the world's wild plant, animal and insect species live there.
alfAn accident delayed us for half an hour.
alfAnother half hour, and our master will be back here.
alfAt best I can do only half of what you did.
alfBear in mind that half one's life is lived after forty.
alfBecause of a shortage of work, half the staff was discharged.
alfBetter be half hanged than ill wed.
alfBob expressed words of thanks on behalf of his classmates.
alfBoeing, which builds more than half the world's commercial airliners, is understandably keen to draw attention to what can go wrong besides planes.
alfBut it's almost half past eleven.
alfCount as one fractions of half a yen and over, but ignore those of less.
alfCut it in half.
alfDeposed in a military coup in September 2006 and having effectively been in exile, the Former premier of Thailand Thaksin has returned after about a year and a half.
alfDiane is your half sister too, George.
alfDon't cry trouble half-way.
alfDon't give up halfway.
alfDon't leave things half done.
alfDon't leave your work half done.
alfDon't leave your work half finished.
alfDo you offer any half-day tours?
alfEmmy folded the napkin in half.
alfEvery time I fall in love, Dad tells me the girl is my half sister.
alfFire cannot be prevented by half measures.
alfFold A-7 in half and stick it together.
alfGive him a fair half.
alfGive me half of it.
alfGrandma is three and a half times your age.
alfHalf a loaf is better than none.
alfHalf a loaf is better than none. [Proverb]
alfHalf-forgotten music danced through his mind.
alfHalf her goods were sold cheap.
alfHalf of my class like dogs.
alfHalf of the apples are rotten.
alfHalf of the apples is rotten.
alfHalf of the apple was rotten.
alfHalf of the bananas in the basket were rotten.
alfHalf of the Japanese people lead stressful lives.
alfHalf of the melons were eaten.
alfHalf of the melon was eaten.
alfHalf of these apples are rotten.
alfHalf of the students are absent.
alfHalf of the town burnt down in the fire.
alfHalf of the value of this book has been lost.
alfHalf the class say that they drink coffee.
alfHalf the fun of giving and receiving presents at any party is to see and talk about what everyone else brought.
alfHalf the office took a day off.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ในนามของ[ADV] on behalf of, Example: ผมโอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวันในนามของบริษัทล็อกซเล่ย์จำกัด(มหาชน)
เคลิ้มฝัน[V] fancy, See also: forget oneself, be half-sleep, be in a dreamy state, Example: แสงอร่ามยามเย็นเผลอไผลให้เด็กชายเคลิ้มฝันทำนองว่า เขาไม่มีพ่อเป็นคนขี้เมา, Thai definition: ฝันทั้งๆ ที่ยังหลับไม่สนิท
ตายมิตายแหล่[V] be half dead, Example: คนกำลังจะตายแหล่มิตายแหล่ยังพูดให้เสียกำลังใจอีก, Thai definition: อาการหนัก, จวนจะตาย
ตีตั๋วเด็ก[V] buy a half-priced ticket, Example: เด็กที่สูงไม่ถึง 150 ซม. ต้องตีตั๋วเด็ก, Thai definition: ซื้อตั๋วครึ่งราคา
บ๊องส์[V] be half-crazy, See also: be unbalanced, be cracked, be potty, Syn. บ๊อง, บ้าๆ บอๆ, Example: ไอ้นี่มันบ๊องส์ อย่าไปถือสาหาความเลย, Notes: (สแลง)
บ้าบอคอแตก[ADJ] crazy, See also: absurd, half-crazy, cracked, Syn. บ้าๆ, ไร้สาระ, Example: ผมว่ามันเป็นเรื่องบ้าบอคอแตกที่สุดและไม่ควรไปใส่ใจอะไรมาก, Notes: (ปาก)
ครึ่งตัว[ADJ] half-length, Syn. ครึ่งท่อน, Ant. เต็มตัว, Example: ฝ่ายบุคคลต้องการรูปถ่ายครึ่งตัวที่เห็นหน้าชัดเจน, Thai definition: ส่วนของร่างกายแค่กึ่งหนึ่งคือ ท่อนบนหรือท่อนล่าง ไม่เต็มตลอดทั้งตัว
หมาด[V] half dry, See also: almost dry, Example: พอผมหมาด คุณแม่ก็ใช้ที่เป่าผมเป่าให้แห้ง, Thai definition: แห้งไม่สนิท, เกือบแห้ง
เพื่อ[CONJ] for, See also: for the sake of, for the purpose of, on behalf of, in order that, in order to, so that, Syn. เหตุด้วย, เพราะด้วย, เพราะ, เพราะว่า, ด้วย, ด้วยว่า, เกี่ยวกับ, เนื่องด้วย, สำหรับ, Example: ผู้ควบคุมจำเป็นต้องปิดเครือข่าย และสถานีงานทั้งหมด เพื่อทำให้ระบบกลับคืนสู่สภาพปกติ
ลูกครึ่ง[N] half-caste, See also: half-breed, Example: เด็กชายหน้าตาสวยงามผมสีน้ำตาลนุ่มเป็นลูกครึ่งไทย-อเมริกัน, Thai definition: ลูกที่เกิดจากพ่อแม่ซึ่งต่างชาติกัน
ลูกแหง่[N] calf, See also: cub, Syn. ลูกควาย, Example: ลูกแหง่ที่เพิ่งเกิดนอนอยู่กับแม่ควายตลอดเวลา, Count unit: ตัว, Thai definition: ลูกควายที่ยังเล็กๆ อยู่
เมีย[N] wife, See also: spouse, better half, Syn. ภรรยา, ภริยา, Example: เขาหย่ากับเมียตั้งแต่เดือนที่แล้ว เป็นข่าวดังจะตาย, Count unit: คน, Thai definition: หญิงที่เป็นคู่ครองของชาย
กึ่งหนึ่ง[N] half, See also: equal part, Syn. ครึ่ง, ครึ่งหนึ่ง, Example: พรรคการเมืองต้องส่งผู้สมัครทั่วประเทศ อย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนส.ส.ที่มีได้
กึ่ง[N] half, See also: middle, midway, Syn. ครึ่ง, เศษหนึ่งส่วนสอง, ครึ่งหนึ่ง, Example: สถานที่นี้ถูกรื้อฟื้นสร้างขึ้นมาใหม่เมื่อปี 2527 ครั้งฉลองกึ่งศตวรรษธรรมศาสตร์
กึ่งกลาง[N] center, See also: middle, half, central, Syn. ตรงกลาง, ใจกลาง, กลาง, Example: ศาลแห่งนี้ตั้งอยู่ตรงกึ่งกลางลานคอนกรีต บริเวณหน้าโรงเรียน, Thai definition: ส่วนที่ไม่ค่อนไปข้างใดข้างหนึ่ง, โดยปริยายหมายความว่า ในที่หรือเวลาระหว่าง
กึ่งพุทธกาล[N] half of the Buddhist era, Example: แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับนี้ เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติหลังกึ่งพุทธกาล
ข้าวซ้อมมือ[N] coarse rice, See also: half-polished rice, Syn. ข้าวซ้อม, ข้าวกล้อง, Example: ข้าวซ้อมมือเป็นข้าวที่มีกากใยมาก, Thai definition: ข้าวกล้องที่ซ้อมขาวแล้ว, ข้าวตำในครกตำข้าวจนเปลือกออก
ข้าวกล้อง[N] brown rice, See also: milled rice imperfectly cleaned, unpolished rice, half milled rice, Syn. ข้าวซ้อมมือ, Example: มารดาควรกินข้าวกล้องเพราะมีคุณค่าทางอาหารสูง, Thai definition: ข้าวที่สีแล้วยังมีข้าวเปลือกปนอยู่เพื่อเอาไปซ้อมให้ขาว
เข็ม[N] Wrestling Half-Beak, See also: Dermogenus pusillus, Syn. ปลาเข็ม, ปลากระทุงเหว, Example: พี่ชี้ให้ดูปลาเข็มที่ว่ายอยู่เป็นฝูงบนผิวน้ำ, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาน้ำจืดขนาดเล็กชนิด Dermogenys pusillus ในวงศ์ Hemiramphidae ปากล่างยื่นยาวแหลม ลำตัวกลมเรียวยาวคล้ายเข็ม ขอบหางกลม ยาวไม่เกิน 8 เซนติเมตร ออกลูกเป็นตัว พบว่ายตามผิวน้ำในแหล่งน้ำนิ่งทั่วไป
คุ้มดีคุ้มร้าย[V] be erratic, See also: be insane, be half crazy, be mentally stable, Ant. ปกติ, Example: เขาคุ้มดีคุ้มร้ายอยู่เสมอจนใครๆ ไม่อยากเข้าใกล้เขา, Thai definition: มีใจไม่ปกติ, บางคราวดีบางคราวร้าย, ดีบ้างร้ายบ้าง
คุ้มดีคุ้มร้าย[ADJ] mentally unstable, See also: erratic, insane, half crazy, Ant. ปกติ, Example: เขาเป็นคนคุ้มดีคุ้มร้าย, Thai definition: มีใจไม่ปกติ, บางคราวดีบางคราวร้าย, ดีบ้างร้ายบ้าง
เคลิบเคลิ้ม[V] be in a dreamy state, See also: be absent-minded, forget oneself, be half-sleep, Syn. เคลิ้ม, ลืมตัว, เผลอสติ, Ant. มีสติ, รู้สึกตัว, Example: ฤทธิ์ของฝิ่นจะทำให้รู้สึกสบายเคลิบเคลิ้ม และมีประสานหลอนทำให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจและเสพติดได้ง่าย, Thai definition: ลืมตัวไปชั่วขณะหนึ่ง เผลอสติไปชั่วขณะหนึ่ง
เคลิ้ม[V] be sleepy, See also: be half-asleep, be drowsy, Syn. สะลึมสะลือ, Ant. ตื่นตัว, Example: พอพระสวดไปซักระยะหนึ่ง คุณยายก็เคลิ้มเสียแล้ว, Thai definition: หลับยังไม่สนิท
งัว[N] bullock, See also: ox, cow, bull, calf, Syn. วัว, โค, Example: ทางคติของอินเดียเรียกผู้หญิงว่างัวเพราะใช้แรงทำงานหนักได้ดีเหมือนอย่างงัว, Count unit: ตัว
แง้ม[V] be ajar, See also: open slightly, be half-closed, Syn. อ้า, แย้ม, Example: เสียงเพลงจากวิทยุดังลอดออกมาจากห้องเชิงบันไดซึ่งบานประตูเปิดแง้มอยู่, Thai definition: เปิดแต่น้อยๆ เช่น แง้มประตู
ปลีน่อง[N] calf (of the leg), Syn. น่อง, Example: ปลีน่องของนักกีฬาคนนี้มีแต่กล้ามเนื้อที่เห็นได้ชัดเลย, Thai definition: กล้ามเนื้อที่อยู่ด้านหลังหน้าแข้ง
พูดทีเล่นทีจริง[V] say something half jokingly, See also: to equivocate, Example: เขาพูดทีเล่นทีจริงอย่างนี้เป็นประจำ จนไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรแกล้ง, Thai definition: พูดเป็นสองนัย
ม้าน[V] wither, See also: fade, be half-dry-half-fresh, Syn. เหี่ยวแห้ง, ครึ่งแห้งครึ่งสด, ด้าน
ม้าน[V] wither, See also: fade, be half-dry-half-fresh, Syn. เหี่ยวแห้ง, ครึ่งแห้งครึ่งสด, ด้าน
เริด[V] be unfinished, See also: abandon half-way, Syn. ค้างอยู่, Example: เขาแหงนหน้าเริด อ้าปากกว้าง จนน้ำลาย ที่ไหลย้อยออกมากระเซ็น, Thai definition: ค้างอยู่
ลูกเถื่อน[N] calf of a wild elephant, See also: wild baby elephant, Count unit: เชือก, Thai definition: ลูกช้างที่เกิดจากช้างเถื่อนในป่า
สุกๆ ดิบๆ[ADJ] half-cooked, See also: medium, half-done, Syn. ดิบๆ สุกๆ, ครึ่งดิบครึ่งสุก, กึ่งสุกกึ่งดิบ, Example: พ่อชอบกินเนื้อสุกๆ ดิบๆ เอามายำหรือทำลาบ, Thai definition: ที่ไม่สุกจนเกินไปหรือดิบจนเกินไป
ต่างมารดา[ADJ] half brother (sister), See also: of different mother, Example: ถึงแม้เด็กทั้งสองจะเป็นพี่น้องต่างมารดา แต่ทั้งสองก็รักและผูกพันกันมาก, Thai definition: ที่ไม่ใช่มารดาคนเดียวกัน
ท้องน่อง[N] calf, See also: part of the calf, Example: ท้องน่องของเขาเขียวช้ำ เพราะกระแทกกับขาโต๊ะ, Count unit: ข้าง, Thai definition: ส่วนของขาเบื้องหลัง มีลักษณะโค้งนูน ด้านตรงกันข้ามกับหน้าแข้ง
ทิพยมานุษ[N] celestial human, See also: demi-god, half-human-half god, Syn. คนทิพย์, Count unit: ท่าน, Thai definition: คนครึ่งเทวดาครึ่งมนุษย์, Notes: (สันสกฤต)
แบ่งรับแบ่งสู้[V] half resist and half yield, See also: admit in sort and deny in part, make a noncommittal statement, Syn. ภาคเสธ, Example: เธอแบ่งรับแบ่งสู้ในเรื่องการลงสมัคร ส.ส. เพราะเรื่องความเป็นหญิงของเธอ, Thai definition: รับบ้างปฏิเสธบ้าง, รับหรือปฏิเสธโดยมีเงื่อนไข
รายปักษ์[ADJ] fortnightly, See also: biweekly, half-monthly, Example: สำนักพิมพ์นี้มีหนังสือรายเดือน รายปักษ์ รายสัปดาห์รวมทั้งพ็อคเก้ทบุ๊คอยู่ในเครือหลายเล่ม
รั้งตำแหน่ง[V] act on behalf of, Example: แม้ไม่ได้เป็น ส.ส.ตั้งแต่ต้น แต่เขาก็รั้งตำแหน่งผู้อำนวยการพรรคตลอดมา
รักษาการ[V] act for, See also: be on duty, act on behalf of, be in charge, Example: เขาเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด และรักษาการผู้บัญชาการทหารบกอีกตำแหน่งหนึ่ง, Thai definition: ปฏิบัติหน้าที่แทนชั่วคราว
เชิด[V] manipulate, See also: direct from behind the scene, make someone act in one's own behalf, Example: รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลหุ่นให้เขาเชิด, Thai definition: โดยปริยายหมายความว่า ถูกใช้ให้ออกหน้าแทน
กลาง[ADJ] half, See also: semi, moderate, Example: พ่อเปรยๆ ว่าไม่อยากให้ซื้อเครื่องเสียงแพงเกินไป เอาราคากลางๆ ก็พอ, Thai definition: ส่วนที่ไม่ค่อนไปข้างใดข้างหนึ่ง
กลางเก่ากลางใหม่[ADJ] not very new nor old, See also: half new, neither old or new, half-worn, Example: เธอเก็บเงินไปผ่อนรถยนต์กลางเก่ากลางใหม่มาหนึ่งคัน, Thai definition: ไม่เก่าไม่ใหม่
กลางคัน[ADV] halfway, See also: in between, in the meantime, midway, Syn. กลางทาง, Example: โฆษกหยุดพูดกลางคันในขณะที่ผู้ฟังกำลังฟังอยู่, Thai definition: ในระหว่างเหตุการณ์, ในระหว่างที่ยังไม่เสร็จ
กลางทาง[ADV] on the way, See also: in between, midway, halfway, Syn. ระหว่างทาง, Example: เราแวะกินข้าวกลางวันกลางทาง
กลางแปลง[ADJ] alfresco, See also: outdoor, open-air, in the playground, Syn. กลางแจ้ง, Example: คืนนี้ที่หมู่บ้านมีหนังกลางแปลงมาฉาย, Thai definition: ่แสดงหรือเล่นกลางแจ้ง
กระดวง[N] a half shell of coconut, Syn. กราดวง, Example: กราดวงเป็นอุปกรณ์พื้นบ้านใช้ขัดพื้นได้สะอาด, Count unit: อัน, Thai definition: ลูกมะพร้าวทุยที่ตัดครึ่งท่อน สำหรับถูพื้นบ้าน หรือหวีด้ายทอหูก
กราดวง[N] halfcut coconut, Syn. กระดวง, Count unit: อัน, Thai definition: ลูกมะพร้าวทุยที่ตัดครึ่งท่อน
กินนร[N] mythical creature, See also: half-human and half-bird, a bird with a human head, Example: คนโบราณเชื่อกันว่า ในป่าหิมพานต์มีกินนรอาศัยอยู่, Count unit: ตน, ตัว, Thai definition: อมนุษย์ในนิยาย มี 2 ชนิด ชนิดหนึ่งเป็นครึ่งคนครึ่งนก ท่อนบนเป็นคน ท่อนล่างเป็นนก อีกชนิดหนึ่งมีรูปร่างเหมือนคน เมื่อจะไปไหนมาไหน ก็ใส่ปีกใส่หางบินไป
กินรี[N] half-bird half-woman, See also: female bird with a human head, Example: เขาฝันเห็นกินรีกำลังเล่นน้ำในสระ, Count unit: ตัว, ตน, Thai definition: กินนรเพศหญิง, Notes: (กวี/บาลี)
ครึ่งชาติ[N] half-blood, See also: half-breed, Syn. ลูกครึ่ง, Thai definition: ลูกที่เกิดจากพ่อแม่คนละเชื้อชาติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัลเฟรด โนเบล[n. prop.] (Anfrēt Nōbēn) EN: Alfred Nobel   FR: Alfred Nobel
แบ่งรับแบ่งสู้[v.] (baengrap-baengsū) EN: half resist and half yield ; admit in sort and deny in part ; make a noncommittal statement   
บ๊องส์[v.] (bøng ) EN: be half-crazy ; be unbalanced ; be cracked ; be potty   
เชิด[v.] (choēt) EN: manipulate ; direct from behind the scene ; make someone act in one's own behalf   FR: manipuler ; manoeuvrer ; tirer les cordes ; tirer les ficelles
ช่วงหลัง[n. exp.] (chūang lang) EN: second half   
ดิบ[adj.] (dip) EN: uncooked ; raw ; half-cooked   FR: cru
กะลา[n. exp.] (kalā) EN: coconut shell ; half of coconut shell   FR: écuelle de noix de coco [f] ; coquille de noix de coco [f]
เกกมะเหรก[adj.] (kēkmarēk) EN: going about picking quarrels ; quarrelsome ; bellicose ; wayward ; delinquent ; unruly ; badly behaved   FR: malfaisant ; malveillant
กึ่ง[pref. (adj.)] (keung-) EN: half ; middle ; midway ; half-and-half ; fifty-fifty   FR: semi- ; demi- ; à moitié ; à demi ; moitié-moitié ; cinquante-cinquante ; fifty-fifty
กึ่งคืน[n. exp.] (keung kheūn) EN: half the night   
กึ่งกลาง[n.] (keungklāng) EN: center ; middle ; half   FR: centre [m] ; milieu [m]
กึ่งมนุษย์กึ่งเทวดา[n. exp.] (keung-manut keung-thēwadā) EN: half-man half-god   
กึ่งหนึ่ง[n.] (keung-neung) EN: half ; equal part   FR: moitié [f]
กึ่งพุทธกาล[n.] (keung Phutthakān) EN: half of the Buddhist era   
ข้าวกล้อง[n. exp.] (khāo klǿng) EN: brown rice ; milled rice imperfectly cleaned ; unpolished rice ; half milled rice ; husked rice   
ข้าวซ้อมมือ[n. exp.] (khāosom meū) EN: coarse rice ; half-polished rice   
เข็ม[n.] (khem) EN: Wrestling Half-Beak   
เคลิ้ม[v.] (khloēm) EN: be sleepy ; be half-asleep ; be drowsy ; have a nap ; doze   FR: s'assoupir ; somnoler
เคลิบเคลิ้ม[v.] (khloēpkhloēm) EN: be in a dreamy state ; be absent-minded ; forget oneself ; be half-sleep   FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; planer (fam.)
ค่อน[X] (khøn) EN: three quarters ; more than half ; nearly full ; greater part ; most   FR: la plus grande partie
คนร้าย[n.] (khonrāi) EN: outlaw ; criminal ; malefactor   FR: malfaiteur [m]
ครึ่ง [adj.] (khreung) EN: half ... [+ n.], and a half   FR: demi ... [+ n.] ; et demi
ครึ่งชาติ[n. exp.] (khreung chāt) EN: half-blood ; half-breed   
ครึ่งหลัง[n. exp.] (khreung lang) EN: second half   FR: deuxième moitié [f] ; seconde moitié [f] ; deuxième mi-temps [f] ; seconde mi-temps [f]
ครึ่งโหล[n. exp.] (khreung lō) EN: half a dozen   FR: demi-douzaine [f]
ครึ่งหนึ่ง [n. exp.] (khreung neung) EN: half   FR: demi [m] ; moitié [m]
ครึ่งปี[n. exp.] (khreung pī) EN: half-year   FR: demi-année [f[
ครึ่งปีหลัง[n. exp.] (khreung pī lang) EN: second half of the year ; in the second half of the year   FR: deuxième moitié de l'année [f]
ครึ่งปีแรก[n. exp.] (khreung pī raēk) EN: first half of the year ; in the first half of the year   FR: première moitié de l'année [f]
ครึ่งแรก[n. exp.] (khreung raēk) EN: first half   FR: première mi-temps [f]
ครึ่งทาง[n. exp.] (khreung thāng) EN: halfway ; midway   
ครึ่งที่สอง [n. exp.] (khreung thī søng) EN: second half   FR: deuxième mi-temps [f] ; seconde mi-temps [f]
ครึ่งต่อครึ่ง[adv.] (khreung tø khreung) EN: fifty-fifty ; half and half   FR: cinquante-cinquante ; moitié-moitié ; fifty-fifty
ครึ่งตัว[n. exp.] (khreung tūa) EN: half-length   
ครึ่งวัน[X] (khreung wan) EN: half-days   
ครึ่งเวลาหลัง[n. exp.] (khreung wēlā lang) EN: second half   FR: deuxième mi-temps [f] ; seconde mi-temps [f]
ครึ่งเวลาแรก[n. exp.] (khreung wēlā raēk) EN: first half   FR: première mi-temps [f]
กินนร[n.] (kinnøn) EN: Kinnarah ; mythical creature ; half-human and half-bird ; a bird with a human head   
กินรี[n.] (kinrī) EN: half-bird half-woman ; female bird with a human head   
กลาง[adj.] (klāng) EN: middle ; half ; semi ; mid- ; medium ; intermediate ; medial ; middling ; moderate ; neutral   FR: central ; moyen ; intermédiaire
กลาง[prep.] (klāng) EN: midway ; in the middle (of) ; halfway ; in between ; among ; amongst ; amid   FR: dans le milieu ; au milieu ; en plein ; au coeur
กลางแจ้ง[adj.] (klāngjaēng) EN: outdoor ; open-air ; in the open air ; outside ; alfresco   FR: en plein air ; à l'extérieur ; à ciel ouvert ; à l'air libre
กลางคัน[adj.] (klāngkhan) EN: halfway ; uncompleted   
กราดวง[n.] (krādūang) EN: halfcut coconut   
ลดธงครึ่งเสา [v. exp.] (lot thong khreung sao) EN: lower a flag to half-mast ; fly a flag at half-mast   
ลูกวัว[n. exp.] (lūk wūa) EN: calf   FR: veau [m] ; génisse [f]
ในนามของ[X] (nai nām khøng) EN: on behalf of   FR: pour le compte de ; au nom de ; de la part de
ในฐานะของ[X] (nai thāna khøng) EN: on behalf of   FR: pour le compte de ; au nom de
หนึ่งส่วนสอง[num.] (neung suan søng) EN: a half ; one half ; ½   FR: un demi ; ½
แหง่[n.] (ngāe) EN: calf   FR: jeune buffle [m] ; bufflon [m] ; buffletin [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ALF    AE1 L F
ALFA    AE1 L F AH0
HALF    HH AE1 F
RALF    R AA1 L F
CALF    K AE1 F
BALFE    B EY1 L F
ALFIN    AE1 L F IH2 N
SCALF    S K AE1 L F
ALFIE    AE1 L F IY0
CALFED    K AE1 L F EH2 D
ALFORD    AE1 L F ER0 D
ALFRED    AE1 L F R AH0 D
ALFREY    AE1 L F R IY0
CALF'S    K AE1 F S
HALF'S    HH AE1 F S
BEHALF    B AH0 HH AE1 F
DALFEN    D AE1 L F AH0 N
CALFEE    K AE1 L F IY0
CALFED    K AE1 F T
ALFARO    AA0 L F AA1 R OW0
ALFA'S    AE1 L F AH0 Z
ALFONS    AA1 L F OW0 N Z
ALFANO    AA0 L F AA1 N OW0
ALFONO    AE0 L F OW1 N OW0
PALFREY    P AE1 L F R IY0
WALFORD    W AO1 L F ER0 D
WALFRED    W AO1 L F R EH0 D
CHALFIN    CH AE1 L F IH2 N
DALFORT    D AO1 L F ER0 T
GALFORD    G AE1 L F ER0 D
GANDALF    G AE1 N D AO0 L F
HALFORD    HH AE1 F ER0 D
ALFALFA    AE2 L F AE1 L F AH0
HALFMAN    HH AE1 F M AH0 N
METCALF    M EH1 T K AE2 F
MEDCALF    M EH1 D K AE0 L F
ALFREDO    AE2 L F R EY1 D OW0
HALFWAY    HH AE1 F W EY1
ALFONSE    AE1 L F AA0 N S
HALFDAN    HH AE1 L F D AH0 N
BALFANZ    B AA1 L F AA0 N Z
TALFORD    T AE1 L F ER0 D
BALFOUR    B AE1 L F AO0 R
ALFIN'S    AE1 L F IH2 N Z
ALFIERO    AE2 L F IY0 EH1 R OW0
ALFONSO    AE2 L F AA1 N S OW0
ALFIERI    AA0 L F IH1 R IY0
HALFACRE    HH AE1 F EY2 K ER0
DEALFISH    D IY1 L F IH2 SH
DALFONSO    D AE2 L F AA1 N S OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Alf    (n) (a1 l f)
calf    (n) (k aa1 f)
half    (n) (h aa1 f)
Alfred    (n) (a1 l f r i d)
behalf    (n) (b i1 h aa1 f)
Alfredo    (n) (a l f r ei1 d ou)
Salford    (n) (s o1 l f @ d)
alfalfa    (n) (a1 l f a1 l f @)
halfway    (j) (h aa1 f w ei1)
halfwit    (n) (h aa1 f w i t)
palfrey    (n) (p oo1 l f r ii)
Alfonsin    (n) (a l f o1 n s @ n)
Alfreton    (n) (oo1 l f r i t @ n)
Chalfont    (n) (ch a1 l f @ n t)
alfresco    (j) (a2 l f r e1 s k ou)
coalface    (n) (k ou1 l f ei s)
half-pay    (n) - (h aa1 f - p ei1)
halfback    (n) (h aa1 f b a k)
halftone    (n) (h aa1 f t ou n)
halfwits    (n) (h aa1 f w i t s)
palfreys    (n) (p oo1 l f r i z)
calf-love    (n) - (k aa1 f - l uh v)
coalfaces    (n) (k ou1 l f ei s i z)
coalfield    (n) (k ou1 l f ii l d)
half-hour    (n) - (h aa1 f - au1 @ r)
half-size    (j) - (h aa1 f - s ai1 z)
half-time    (n) - (h aa1 f - t ai1 m)
halfbacks    (n) (h aa1 f b a k s)
halfpenny    (n) (h ei1 p n ii)
halftones    (n) (h aa1 f t ou n z)
malformed    (j) (m a2 l f oo1 m d)
coalfields    (n) (k ou1 l f ii l d z)
half-baked    (j) - (h aa1 f - b ei1 k t)
half-blood    (n) - (h aa1 f - b l uh d)
half-breed    (n) - (h aa1 f - b r ii d)
half-caste    (n) - (h aa1 f - k aa s t)
half-crown    (n) - (h aa1 f - k r au1 n)
half-hardy    (j) - (h aa1 f - h aa1 d ii)
half-hours    (n) - (h aa1 f - au1 @ z)
half-price    (a) - (h aa1 f - p r ai1 s)
half-track    (n) - (h aa1 f - t r a k)
half-truth    (n) - (h aa1 f - t r uu th)
halfwitted    (j) (h aa1 f w i t i d)
half-bloods    (n) - (h aa1 f - b l uh d z)
half-breeds    (n) - (h aa1 f - b r ii d z)
half-castes    (n) - (h aa1 f - k aa s t s)
half-crazed    (j) - (h aa1 f - k r ei1 z d)
half-crowns    (n) - (h aa1 f - k r au1 n z)
half-hourly    (j) - (h aa1 f - au1 @ l ii)
half-length    (j) - (h aa1 f - l e1 ng th)

German-Thai: Longdo Dictionary
Hälfte(n) |die| ครึ่งหนึ่ง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abstieg {m}; Heruntersteigen {n}; Hinuntersteigen {n}; Talfahrt {f} | Abstiege {pl}descent | descents [Add to Longdo]
im Auftrag des Kundenon behalf of the client [Add to Longdo]
Ausschalfrist {f}stripping time [Add to Longdo]
Bekanntmachung {f}; Bekanntgabe {f}; Mitteilung {f}; Erklärung {f} | für jdn. eine Erklärung abgebenannouncement | to make an announcement on sb.'s behalf [Add to Longdo]
Beobachtungsnormalform {f}observable canonical form [Add to Longdo]
Beurlaubung {f} | eine halbjährliche Beurlaubung beantragenleave of absence | to apply for half year's leave of absence [Add to Longdo]
Brustbild {n}half length portrait [Add to Longdo]
Differentialform {f} [math.]differential form [Add to Longdo]
Ehehälfte {f}; bessere Hälfte {f}better half [Add to Longdo]
Eventualfonds {m}contingency fund [Add to Longdo]
Exponentialfunktion {f} [math.]exponential function [Add to Longdo]
Fachwerk {n}; Fachwerkbauweise {f}half-timbered construction [Add to Longdo]
Fachwerkhaus {n}half-timbered house [Add to Longdo]
Federweg {m} (Spiralfeder)pitch of spring (spiral spring) [Add to Longdo]
Fehlfunktion {f}malfunction [Add to Longdo]
Flanschkupplung {f} [techn.]half-coupling [Add to Longdo]
Funktionsstörung {f}malfunction [Add to Longdo]
Gleichgültigkeit {f}halfheartedness [Add to Longdo]
Hälfte {f} | Hälften {pl} | untere Hälfte {f}; zweite Hälfte {f}half | halves | bottom half [Add to Longdo]
Halbaddierer {m}half-adder [Add to Longdo]
Halbbruder {m}half brother [Add to Longdo]
Halbbyte {n}half-byte; nibble [slang] [Add to Longdo]
Halbduplex {n}; Wechselverkehr {m}half-duplex [Add to Longdo]
Halbjahr {n}half-year; period of six months [Add to Longdo]
Halbleinen {n}half cloth; half linen [Add to Longdo]
Halbmond {m}half moon [Add to Longdo]
Halbpension {f} | in Halbpension wohnenhalf-board | to have half-board [Add to Longdo]
Halbraum {m} [math.]half space [Add to Longdo]
Halbrundschraube {f} [techn.]round-head screw; half-round screw [Add to Longdo]
Halbschnitt {m}half-section [Add to Longdo]
Halbschwester {f}half-sister [Add to Longdo]
Halbwelle {f}half-shaft [Add to Longdo]
Halbwertsbreite {f}peak width at half-height [Add to Longdo]
Halbwertzeit {f}; Halbwertszeit {f}half life; half-life period [Add to Longdo]
Halbwort {n}half-word [Add to Longdo]
Halbzeit {f}half time [Add to Longdo]
Halfter {n}halter [Add to Longdo]
Huflattich {m} [bot.]coltsfoot; foalfoot; horsefoot [Add to Longdo]
Idealfall {m}ideal case [Add to Longdo]
Individualfürsorge {f}casework [Add to Longdo]
Individualfürsorger {m}caseworker [Add to Longdo]
Interesse {n} | Interessen {pl} | im Interesse von | von aktuellem Interesse | Interessen wahrnehmen | neues Interesse an etw. wecken | Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligteninterest | interests | on behalf of | of topical interest | to attend to interest | to revive interest in sth. | respective interests of the public and of the parties concerned [Add to Longdo]
Jordannormalform {f} [math.]Jordan canonical form [Add to Longdo]
Kalb {n} | Kälber {pl}calf | calves [Add to Longdo]
Kalbsleder {n}calfskin [Add to Longdo]
Kanalfilter {m}duct filter [Add to Longdo]
Kapitalflucht {f}flight of capital [Add to Longdo]
Kapitalstrom {m}; Kapitalfluss {m}capital stream [Add to Longdo]
Kardinalfehler {m}cardinal error; cardinal fault [Add to Longdo]
Kardinalfrage {f}cardinal question [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
HP;hp[エイチピー;エッチピー, eichipi-; ecchipi-] (n) (1) (See 馬力) horsepower; HP; (2) (HP only) (See ホームページ) home page; (3) (HP only) (See ハーフパイプ) half-pipe (i.e. in snowboarding); (4) (HP only) HP (i.e. a 'hit point' in a role-playing game); (5) (hp only) (See ハープ) harp [Add to Longdo]
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) [Add to Longdo]
かばん語;鞄語[かばんご, kabango] (n) (obs) (See 混成語) portmanteau; combination of two words (often first half of one, second half of another) [Add to Longdo]
たね違い;種違い;胤違い[たねちがい, tanechigai] (n) half-brother; half-sister [Add to Longdo]
なまり節;生り節;生節[なまりぶし;なまぶし(生節), namaribushi ; namabushi ( nama fushi )] (n) boiled and half-dried bonito [Add to Longdo]
にかわって[, nikawatte] (exp) (1) (See にかわり) instead of; replacing; (2) on behalf of [Add to Longdo]
にかわり[, nikawari] (exp) (1) instead of; replacing; (2) on behalf of [Add to Longdo]
はいはい;へいへい[, haihai ; heihei] (int) (col) (See はい) yeah, yeah (used for half-hearted or insincere agreement) [Add to Longdo]
アルファルファ[, arufarufa] (n) alfalfa [Add to Longdo]
イッテンチョウチョウウオ[, ittenchouchouuo] (n) teardrop butterflyfish (Chaetodon unimaculatus); teardrop coralfish; one-spot butterfly [Add to Longdo]
インドヒメジ[, indohimeji] (n) bicolor goatfish (Parupeneus barberinoides); half-and-half goatfish [Add to Longdo]
オニハタタテダイ[, onihatatatedai] (n) masked bannerfish (Heniochus monoceros); pennant coralfish [Add to Longdo]
カーフ[, ka-fu] (n) calf [Add to Longdo]
カーフスキン[, ka-fusukin] (n) calfskin [Add to Longdo]
カスリイシモチ[, kasuriishimochi] (n) iridescent cardinalfish (Apogon kallopterus) [Add to Longdo]
キスジゲンロクダイ[, kisujigenrokudai] (n) goldengirdled coralfish (Coradion chrysozonus); orangebanded coralfish [Add to Longdo]
サドルバックバタフライフィッシュ;インドスダレ[, sadorubakkubatafuraifisshu ; indosudare] (n) blackwedged butterflyfish (Chaetodon falcula); saddled butterflyfish; pigface coralfish; sickle butterflyfish; Indian double-saddle butterflyfish [Add to Longdo]
サンライズ[, sanraizu] (n) (1) sunrise; (2) (See メロンパン) half-melon shaped bun (term used in the Chugoku area) [Add to Longdo]
シビレ[, shibire] (n) sweetbread (culinary name for the thymus and the pancreas, especially of the calf) [Add to Longdo]
スクラムハーフ[, sukuramuha-fu] (n) scrum half [Add to Longdo]
スペクトル半値幅[スペクトルはんねはば, supekutoru hannehaba] (n) {comp} FWHM; full width half maximum; spectral width [Add to Longdo]
スペクトル幅[スペクトルはば, supekutoru haba] (n) {comp} FWHM; full width half maximum; spectral width [Add to Longdo]
センターハーフ[, senta-ha-fu] (n) center half [Add to Longdo]
タキゲンロクダイ[, takigenrokudai] (n) highfin butterflyfish (Coradion altivelis); highfin coralfish; altivelis butterfly [Add to Longdo]
ツーアイドコーラルフィッシュ[, tsu-aidoko-rarufisshu] (n) twospot coralfish (Coradion melanopus); twoeye coralfish [Add to Longdo]
ツートンドクロミス;チョコレートディップクロミス[, tsu-tondokuromisu ; chokore-todeippukuromisu] (n) chocolatedip chromis (Chromis dimidiata); half-and-half chromis; twotone chromis [Add to Longdo]
ツノハタタテダイ[, tsunohatatatedai] (n) horned bannerfish (Heniochus varius); hunchbacked coralfish [Add to Longdo]
テンツキチョウチョウウオ[, tentsukichouchouuo] (n) sixspine butterflyfish (Parachaetodon ocellatus); ocellate coralfish; eye-spot butterflyfish; ocellate butterflyfish [Add to Longdo]
ハーフ[, ha-fu] (n) (1) half; (2) someone of mixed race; (P) [Add to Longdo]
ハーフアンドハーフクロミス[, ha-fuandoha-fukuromisu] (n) half-and-half chromis (Chromis iomelas) [Add to Longdo]
ハーフイエローバタフライフィッシュ[, ha-fuiero-batafuraifisshu] (n) half-yellow butterflyfish (Chaetodon hemichrysus) [Add to Longdo]
ハーフインターチェンジ[, ha-fuinta-chienji] (n) half interchange (an interchange that lacks an exit or an entrance in either or both directions) [Add to Longdo]
ハーフウェー;ハーフウエー[, ha-fuue-; ha-fuue-] (n) halfway [Add to Longdo]
ハーフウェーハウス[, ha-fuue-hausu] (n) halfway house [Add to Longdo]
ハーフウェーライン;ハーフウエーライン[, ha-fuue-rain ; ha-fuue-rain] (n) halfway line [Add to Longdo]
ハーフコート[, ha-fuko-to] (n) three-quarter; half coat; top coat [Add to Longdo]
ハーフサイズ[, ha-fusaizu] (adj-no) half-size [Add to Longdo]
ハーフサイズカメラ[, ha-fusaizukamera] (n) half-size camera [Add to Longdo]
ハーフスイング[, ha-fusuingu] (n) half swing (baseball) [Add to Longdo]
ハーフタイム[, ha-futaimu] (n) half time; (P) [Add to Longdo]
ハーフティンバー[, ha-futeinba-] (n) half-timber [Add to Longdo]
ハーフトーン[, ha-futo-n] (n) half tone [Add to Longdo]
ハーフネルソン[, ha-funeruson] (n) half-nelson [Add to Longdo]
ハーフハイト[, ha-fuhaito] (n) {comp} half height [Add to Longdo]
ハーフハイトのドライブ[, ha-fuhaito no doraibu] (n) {comp} half height drive [Add to Longdo]
ハーフバック[, ha-fubakku] (n) halfback [Add to Longdo]
ハーフパイプ[, ha-fupaipu] (n) half-pipe (i.e. in snowboarding) [Add to Longdo]
ハーフブーツ[, ha-fubu-tsu] (n) half boot [Add to Longdo]
ハーフボレー[, ha-fubore-] (n) half volley [Add to Longdo]
ハーフマラソン[, ha-fumarason] (n) half-marathon [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一半[yī bàn, ㄧ ㄅㄢˋ, ] half [Add to Longdo]
一年半[yī nián bàn, ㄧ ㄋㄧㄢˊ ㄅㄢˋ, ] a year and a half [Add to Longdo]
一知半解[yī zhī bàn jiě, ㄧ ㄓ ㄅㄢˋ ㄐㄧㄝˇ, ] lit. to know one and understand half (成语 saw); a smattering of knowledge; dilettante; amateur [Add to Longdo]
一鳞半爪[yī lín bàn zhuǎ, ㄧ ㄌㄧㄣˊ ㄅㄢˋ ㄓㄨㄚˇ, / ] lit. one scale and half a claw (成语 saw); only odd bits and pieces [Add to Longdo]
上半[shàng bàn, ㄕㄤˋ ㄅㄢˋ, ] first half [Add to Longdo]
上半年[shàng bàn nián, ㄕㄤˋ ㄅㄢˋ ㄋㄧㄢˊ, ] first half (of a year) [Add to Longdo]
上半叶[shàng bàn yè, ㄕㄤˋ ㄅㄢˋ ㄧㄝˋ, / ] the first half (of a period) [Add to Longdo]
下半年[xià bàn nián, ㄒㄧㄚˋ ㄅㄢˋ ㄋㄧㄢˊ, ] last-half year [Add to Longdo]
下半身[xià bàn shēn, ㄒㄧㄚˋ ㄅㄢˋ ㄕㄣ, ] lower half of one's body [Add to Longdo]
中点[zhōng diǎn, ㄓㄨㄥ ㄉㄧㄢˇ, / ] midpoint; half-way point [Add to Longdo]
二分之一[èr fēn zhī yī, ㄦˋ ㄈㄣ ㄓ ㄧ, ] one half [Add to Longdo]
亚弗烈[Yà fú liè, ㄧㄚˋ ㄈㄨˊ ㄌㄧㄝˋ, / ] Alfred (name) [Add to Longdo]
交变[jiāo biàn, ㄐㄧㄠ ㄅㄧㄢˋ, / ] half-period of a wave motion; alternation [Add to Longdo]
[dài, ㄉㄞˋ, ] to substitute; to act on behalf of others; to replace; generation; dynasty; age; period; (historical) era; (geological) eon [Add to Longdo]
代祷[dài dǎo, ㄉㄞˋ ㄉㄠˇ, / ] to pray on behalf of sb [Add to Longdo]
代购[dài gòu, ㄉㄞˋ ㄍㄡˋ, / ] to buy (on behalf of sb) [Add to Longdo]
代办[dài bàn, ㄉㄞˋ ㄅㄢˋ, / ] to act for sb else; to act on sb's behalf; an agent; a diplomatic representative; a chargé d'affaires [Add to Longdo]
全身[quán shēn, ㄑㄩㄢˊ ㄕㄣ, ] whole body; em-dash, a hyphen the length of an m in current typeface, one half the Chinese dash 破折號|破折号 ── [Add to Longdo]
六点半[liù diǎn bàn, ㄌㄧㄡˋ ㄉㄧㄢˇ ㄅㄢˋ, / ] half past six; 6:30 [Add to Longdo]
初生之犊不怕虎[chū shēng zhī dú bù pà hǔ, ㄔㄨ ㄕㄥ ㄓ ㄉㄨˊ ㄅㄨˋ ㄆㄚˋ ㄏㄨˇ, / ] A new-born calf has no fear of the tiger (成语 saw). The fearlessness of youth. [Add to Longdo]
前半夜[qián bàn yè, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄢˋ ㄧㄝˋ, ] first half of the night (from nightfall to midnight) [Add to Longdo]
前半天[qián bàn tiān, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄢˋ ㄊㄧㄢ, ] morning; a.m.; first half of the day [Add to Longdo]
前半天儿[qián bàn tiān r, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄢˋ ㄊㄧㄢ ㄖ˙, / ] erhua variant of 前半天, morning; a.m.; first half of the day [Add to Longdo]
前半晌[qián bàn shǎng, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄢˋ ㄕㄤˇ, ] morning; a.m.; first half of the day [Add to Longdo]
前半晌儿[qián bàn shǎng r, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄢˋ ㄕㄤˇ ㄖ˙, / ] erhua variant of 前半晌, morning; a.m.; first half of the day [Add to Longdo]
势成骑虎[shì chéng qí hǔ, ㄕˋ ㄔㄥˊ ㄑㄧˊ ㄏㄨˇ, / ] if you ride a tiger, it's hard to get off (成语 saw); fig. impossible to stop halfway [Add to Longdo]
十五亿[shí wǔ yì, ㄕˊ ˇ ㄧˋ, 亿 / ] one and a half billion [Add to Longdo]
[bàn, ㄅㄢˋ, ] half; semi-; incomplete; (after a number) and a half [Add to Longdo]
半世纪[bàn shì jì, ㄅㄢˋ ㄕˋ ㄐㄧˋ, / ] half century [Add to Longdo]
半中腰[bàn zhōng yāo, ㄅㄢˋ ㄓㄨㄥ ㄧㄠ, ] middle; halfway [Add to Longdo]
半以上[bàn yǐ shàng, ㄅㄢˋ ㄧˇ ㄕㄤˋ, ] more than half [Add to Longdo]
半信半疑[bàn xìn bàn yí, ㄅㄢˋ ㄒㄧㄣˋ ㄅㄢˋ ㄧˊ, ] half-believe, half-doubt [Add to Longdo]
半个[bàn ge, ㄅㄢˋ ㄍㄜ˙, / ] half of sth [Add to Longdo]
半价[bàn jià, ㄅㄢˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] half price [Add to Longdo]
半公斤[bàn gōng jīn, ㄅㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄣ, ] half kilo [Add to Longdo]
半场[bàn chǎng, ㄅㄢˋ ㄔㄤˇ, / ] half of a game or contest; half-court [Add to Longdo]
半壁江山[bàn bì jiāng shān, ㄅㄢˋ ㄅㄧˋ ㄐㄧㄤ ㄕㄢ, ] half of country [Add to Longdo]
半天[bàn tiān, ㄅㄢˋ ㄊㄧㄢ, ] half of the day; a long time; quite a while [Add to Longdo]
半小时[bàn xiǎo shí, ㄅㄢˋ ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ, / ] half hour [Add to Longdo]
半履带[bān lǚ dài, ㄅㄢ ㄌㄩˇ ㄉㄞˋ, / ] half-track (vehicle with both wheels and caterpillar treads) [Add to Longdo]
半年[bàn nián, ㄅㄢˋ ㄋㄧㄢˊ, ] half a year [Add to Longdo]
半截[bàn jié, ㄅㄢˋ ㄐㄧㄝˊ, ] half (of a section) [Add to Longdo]
半拉[bàn lā, ㄅㄢˋ ㄌㄚ, ] half [Add to Longdo]
半排出期[bàn pái chū qī, ㄅㄢˋ ㄆㄞˊ ㄔㄨ ㄑㄧ, ] half-life [Add to Longdo]
半推半就[bàn tuī bàn jiù, ㄅㄢˋ ㄊㄨㄟ ㄅㄢˋ ㄐㄧㄡˋ, ] half willing and half unwilling (成语 saw); to yield after making a show of resistance [Add to Longdo]
半数[bàn shù, ㄅㄢˋ ㄕㄨˋ, / ] half the number; half [Add to Longdo]
半数以上[bàn shù yǐ shàng, ㄅㄢˋ ㄕㄨˋ ㄧˇ ㄕㄤˋ, / ] more than half [Add to Longdo]
半旗[bàn qí, ㄅㄢˋ ㄑㄧˊ, ] half-mast [Add to Longdo]
半日制学校[bàn rì zhì xué xiào, ㄅㄢˋ ㄖˋ ㄓˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ, / ] half-day (or double-shift school) [Add to Longdo]
半月[bàn yuè, ㄅㄢˋ ㄩㄝˋ, ] half-moon [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スペクトル半値幅[すぺくとるはんねはば, supekutoruhannehaba] FWHM, full width half maximum, spectral width [Add to Longdo]
スペクトル幅[すぺくとるはば, supekutoruhaba] FWHM, full width half maximum, spectral width [Add to Longdo]
ハーフトーン[はーふとーん, ha-futo-n] halftone [Add to Longdo]
ハーフハイトのドライブ[はーふはいと の どらいぶ, ha-fuhaito no doraibu] half height drive [Add to Longdo]
ハーフライン[はーふらいん, ha-furain] halfline [Add to Longdo]
ハーフワード[はーふわーど, ha-fuwa-do] half-word [Add to Longdo]
誤作動[ごさどう, gosadou] malfunction [Add to Longdo]
誤動作[ごどうさ, godousa] malfunction (vs) [Add to Longdo]
障害[しょうがい, shougai] fault (vs), blockage, damage, malfunction [Add to Longdo]
半加算器[はんかさんき, hankasanki] half-adder [Add to Longdo]
半加算機[はんかさんき, hankasanki] half adder [Add to Longdo]
半角[はんかく, hankaku] en quad, half-width characters [Add to Longdo]
半角カナ[はんかくかな, hankakukana] half width kana (characters) [Add to Longdo]
半減算器[はんげんさんき, hangensanki] half subtracter [Add to Longdo]
半語[はんご, hango] half-word [Add to Longdo]
半二重[はんにじゅう, hannijuu] Half-Duplex, HDX [Add to Longdo]
半二重伝送[はんにじゅうでんそう, hannijuudensou] half-duplex transmission [Add to Longdo]
半値電力幅[はんちでんりょくはば, hanchidenryokuhaba] half power beamwidth (also 3dB beamwidth) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
原形[げんけい, genkei] Originalform, Ursprungsform, urspruengliche Gestalt [Add to Longdo]
捕鯨[ほげい, hogei] Walfang [Add to Longdo]
捕鯨船[ほげいせん, hogeisen] Walfangboot [Add to Longdo]
鯨肉[げいにく, geiniku] Walfleisch [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top