ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alexia

AH0 L EH1 K S IY0 AH0   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alexia-, *alexia*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alexia[N] การสูญเสียความสามารถในการอ่าน, Syn. word blindness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alexia(อะเลค' เซีย) n. ความผิดปกติของสมองที่ไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่เชียนได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alexia; amnesia, visual; aphasia, visual; blindness, wordภาวะเสียการสื่อความเหตุศูนย์การเห็น, ภาวะเสียการอ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alexiaอ่านไม่ออก, ความลำบากในการอ่าน, อาการอ่านไม่ได้, การไม่สามารถเข้าใจความหมายของภาษาเขียน [การแพทย์]
Alexia without Agraphiaเขียนได้ถูกต้องแต่อ่านไม่ออกทั้งๆที่ตามองเห็น, อ่านไม่ออกทั้งๆที่ตามองเห็น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, countess Alexia, so lovely to meet you.โอ้ ท่านหญิงอเล็กเซียร์ ดีใจที่ได้พบคุณ คุณลุงเป็นไงบ้าง The Princesses and the Frog (2011)
Alexia branson, as she was known back then.อเล็กซิส แบรนสัน ชื่อของเธอในขณะนั้น The Dinner Party (2011)
Alexia.แอเลคเสีย Underworld: Blood Wars (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
ALEXIA    AH0 L EH1 K S IY0 AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alexia    (n) ˈəlˈɛksɪəʴ (@1 l e1 k s i@)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
失读症[shī dú zhèng, ㄕ ㄉㄨˊ ㄓㄥˋ, / ] alexia [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alexia \A*lex"i*a\ ([.a]*l[e^]ks"[i^]*[.a]), n. [NL.; a- not +
   Gr. le`xis speech, fr. le`gein to speak, confused with L.
   legere to read.] (Med.)
   (a) Inability to read aloud, due to brain disease; the
     meanings of the words is nevertheless understood. Called
     also {motor alexia}.
   (b) Inability, due to brain disease, to understand written or
     printed symbols. Called also {Word blindness} and {text
     blindness}.
     [Webster 1913 Suppl. + AS] Alexipharmac

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alexia
   n 1: inability to perceive written words [syn: {visual aphasia},
      {alexia}, {word blindness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top