Search result for

akrobatik

(50 entries)
(1.0672 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -akrobatik-, *akrobatik*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา akrobatik มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *akrobatik*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But he was back in time tο see Ruby's dance?Ohne Akrobatik, verstanden? Part 2 (1984)
Do you honestly think it's wise to try trapeze work?Luftakrobatik zu machen wäre da unklug. High Flying Steele (1984)
- It's the logical choice. - Ah. Now that Turk's gone, Christy will have to hire a new aerial act.Turk ist nicht mehr da und Christy braucht eine neue Akrobatiknummer. High Flying Steele (1984)
All those intellectual acrobatics on Darwin and lamarck and those other old fossils.Ich bin ein Macher, Laura, kein Denker wie du. All diese seltsame intellektuelle Akrobatik über Darwin, Lamark und die anderen "heiligen Fossile" verkürzen mein Leben. Wild beasts - Belve feroci (1984)
How? Well, just the way you did in the gym, in that tumbling routine.Genauso wie du es von der Bodenakrobatik kennst. Knight Behind Bars (1985)
So, what are you going to do, Al? Pop a few wheelies in the living room?Und, was machst du, Al, Fahrradakrobatik im Wohnzimmer? Born to Walk (1987)
Designed for speed and combat acrobatics, it features the latest Mrs Halver series 3800 radar-jamming Framus.Entworfen für Tempo und Gefechtsakrobatik und ausgerüstet mit dem neuesten Radarblock der Dr.-Schötker-Serie 3800. Hot Shots! (1991)
What's the deal?Es gab früher mal viel Akrobatik in der Show. Bart's Inner Child (1993)
Ladies and gentlemen 70 feet above the ground performing feats of unimaginable aerial skill the Flying Graysons!Meine Damen und Herren, 20 Meter über dem Boden... führen uns die Fliegenden Graysons sagenhafte Akrobatiknummern... auf dem Trapez vor! Batman Forever (1995)
How did that happen?Was soll diese Akrobatik-Nummer? Anne (1998)
Fancy a tumble?Lust auf AkrobatikShanghai Knights (2003)
I'm kind of busy because I have to do a flying trapeze thing.ich bin gerade ziemlich beschäftigt. Ich schreibe gerade was über TrapezakrobatikThe Catch (2003)
Says the guy who was just playing tonsil hockey with his mother.Sagte der Typ, der Zungen-Akrobatik mit seiner Mutter macht. Clerks II (2006)
Well, aerials are all upper body, so the answer is yes.Luftakrobatik macht der Oberkörper, also ja. The Gymnast (2006)
Thanks to you I was able to buy the flight simulator.Dank deiner Finanzakrobatik konnte ich mir den Flugsimulator kaufen. Vitus (2006)
I'm buying a new skill, Goggi. Acrobatics.Ich kaufe mir einen neuen "Feat", AkrobatikDorks & Damsels (2007)
She won't be able to do acrobatics for a while ...but she'll be all right.Sie wird zwar eine Weile keine Luftakrobatik mehr vollführen können, aber sie kommt in Ordnung. The Missing Lynx (2008)
- Ah, like acrobatics?- In die AkrobatikBurke and Hare (2010)
And then the next one is former special ops, trained in acrobatics, martial arts and espionage.Die Nächste ist eine ehemalige Spezialeinheit-Polizistin, ausgebildet in Akrobatik, Kampfsport und Spionage. The Bannen Way (2010)
Thought you joined the FBI to avoid number crunching.Ich dachte, du wärst zum FBI gegangen, um die Zahlenakrobatik zu vermeiden. Company Man (2010)
So a quick recap in case you've been too busy knocking boots with the young grayson to remember what happened on last week's episode of "the tyler chronicles." I remember,nolan.Get to the point.Hier ein kurzes Update, falls du nach all deiner Bettakrobatik mit dem jungen Grayson nicht mehr weißt, was in der letzten Folge der Tyler-Chroniken passiert ist. Loyalty (2011)
I'm no linguistic acrobat.Ich bin kein Wortakrobatiker. A Coffee in Berlin (2012)
"So, yes, you're gonna have to learn karate and make acrobatics and your mind has to develop a lot," you know."Du wirst lernen müssen: Karate und Akrobatik; und dein Geist hat sich eine Menge zu entwickeln." Jodorowsky's Dune (2013)
You think that certain intellectual feats give you dignity, and that others are better than you, but you're wrong!Du willst nur durch intellektuelle Akrobatik Anerkennung gewinnen. Die anderen sind nicht unbedingt besser als du. The Great Beauty (2013)
It's true, I'm glad he's studying acrobatics.Ich finde es gut, dass er die Akrobatik-Ausbildung macht. Paris Follies (2014)
In fact... speaking of acrobatics...Apropos Akrobatik... Paris Follies (2014)
Oriental man cannot practise acrobatics in the woods?Dürfen Asiaten keine Akrobatik im Wald betreiben? The Hungover Games (2014)
See how far you get with your acrobat and your morals and your new life.Mal sehen, wie weit du mit deiner Akrobatik und Moral kommst. Victor Frankenstein (2015)
Why aren't you at the RAAF, wing walking or something?Wieso sind Sie nicht bei der Air Force und machen FlugzeugakrobatikMurder & the Maiden (2015)
No need for acrobatics.Kein Grund zur AkrobatikDevil's Night (2015)
You think they were playing couch quail?Du denkst, sie machten MatratzenakrobatikThe View from Olympus (2015)
And by daily, I mean some hardcore mouth-on-mouth action.Und mit "dasselbe", meine ich echt krasse ZungenakrobatikThe Separation Oscillation (2015)
I can juggle, I can do acrobatics.Doch, Jonglieren und AkrobatikChocolat (2016)
We work, find the rhythm.Wir arbeiten alles aus: Kostüme, Rhythmus, AkrobatikChocolat (2016)
In a week we drive Guillaume Tell, you have to practice your lines.Du musst für "Wilhelm Tell" noch deine Akrobatik üben. Chocolat (2016)
[sighs] Ah, well, that was a narrow escape full of incredible twists and astonishing acrobatics.Wir sind knapp entkommen, mit unglaublichen Wendungen und erstaunlicher AkrobatikThe Reptile Room: Part One (2017)
acrobatics, posture, movement line...Akrobatik, Haltung, Bewegungslinien... Beauty Meets Beast (2017)
When I first started with my acrobatics... my life changed a lot.Als ich mit Akrobatik begann... veränderte sich mein Leben sehr. Beast Mode (2017)
This young lady and myself have been practicing a few feats of acrobatic skill with which we shall be glad to entertain you.Diese junge Dame und ich haben einige Akrobatiknummern einstudiert, mit denen wir Sie gerne unterhalten. Holiday (1938)
Until one day, while performing feats of stratospheric skill never before attempted by civilized man an unfortunate phenomena occurred.Bis eines Tages, während der Vorführung stratosphärischer Akrobatik... ... dienochnievon einemMenschen versucht wurde... ... sicheinunglücklichesPhänomen ereignete. The Wizard of Oz (1939)
Take, for instance, tumbling.Zum Beispiel AkrobatikAdam's Rib (1949)
I used to do a lot of tumbling... but it gets corny, and I'm stuck with the role of flip-flap...Früher machte ich viel Akrobatik, aber es wird langweilig, ständig den Salto machen zu müssen... Adam's Rib (1949)
Acrobatics?AkrobatikThe Trapp Family (1956)
What lovely acrobaticsWas für wundervolle AkrobatikCremator (1969)
Stop the acrobatics.Schluss mit der AkrobatikDie Engel von St. Pauli (1969)
She said she wasn't gonna wing-walk anymore.Sie wollte ja keine Luftakrobatik mehr machen. The Wing-Walker (1975)
But to open the show, one of the most exciting acrobatic acts in the entire business, the Bouncing Borsolino Brothers. They've been bouncing since they were baby boys.Doch zunächst eine der aufregendsten Akrobatiknummern weit und breit, die Hüpfenden Borsolino-Brüder, schon als Babys wahre Energiebündel. Florence Henderson (1976)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Akrobatik {f}acrobatics [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Akrobatik [akroːbaːtik] (n) , pl.
     acrobatics
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top