Search result for

akita

(26 entries)
(0.1158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -akita-, *akita*
Possible hiragana form: あきた
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's a Akita. Akita, as you say.มันเป็นสายพันธ์ อากิตะ อย่างที่คุณบอก Hachi: A Dog's Tale (2009)
It's also said that the Shoguns breed these Akita for combat and hunting.กล่าวได้ว่า โชกุน ผสมพันธ์ อากิตะ สำหรับการล่าและการต่อสู้ Hachi: A Dog's Tale (2009)
Not Akita, Parker.ไม่กับสายพันธุ์ อากิตะ ปาร์คเกอร์ Hachi: A Dog's Tale (2009)
Well good, because Akita's are not into people pleasing.งั้นก็ดีแล้ว เพราะสายพันธุ์ อากิตะ ไม่ใช่พันธุ์ที่เลี้ยงให้ความเพลิดเพลิน Hachi: A Dog's Tale (2009)
Hyun Jun and Seung Hee, secretly seeing each other, go to Akita by themselves.ฮยุนจุนและซึงฮี ได้ไปเที่ยวที่อคิตะกันอย่างลำพัง Iris (2009)
Akita, Japanอคิตะ ญี่ปุ่น Airiseu: Deo mubi (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
akitaIs it possible to acquire the bestseller in the bookstore in Akita?
akitaIs it possible to buy the book at the bookstore in Akita?
akitaTraffic was also disrupted including the suspension of the Akita, Tohoku bullet train.
akitaWhat is the fare from Osaka to Akita?
akitaWhat time will we reach Akita if we take the 9:30 train?

CMU English Pronouncing Dictionary
AKITA    AH0 K IY1 T AH0
AKITA'S    AH0 K IY1 T AH0 Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
あきたこまち[, akitakomachi] (n) Akitakomachi (variety of rice) [Add to Longdo]
あてなき旅[あてなきたび, atenakitabi] (n) (See 宛・1,旅) journey without a destination [Add to Longdo]
いぶり漬け[いぶりづけ, iburiduke] (n) (See 燻りがっこ) smoked daikon pickles (famous product of Akita Prefecture) [Add to Longdo]
塩汁;醢汁[しょっつる, shottsuru] (n) (See 魚醤油) salted and fermented fish sauce from Akita [Add to Longdo]
塩汁鍋[しょっつるなべ, shottsurunabe] (n) (See 塩汁・しょっつる) pot dish with white flesh fish and shottsuru sauce (Akita regional dish) [Add to Longdo]
巻きタバコ;巻き煙草;巻タバコ;巻煙草[まきタバコ(巻きタバコ;巻タバコ);まきたばこ(巻き煙草;巻煙草), maki tabako ( maki tabako ; kan tabako ); makitabako ( maki tabako ; kan tabako )] (n) cigarette; cigar [Add to Longdo]
紙巻タバコ;紙巻きタバコ;紙巻煙草;紙巻き煙草[かみまきタバコ(紙巻タバコ;紙巻きタバコ);かみまきたばこ(紙巻煙草;紙巻き煙草), kamimaki tabako ( kamimaki tabako ; kamimaki ki tabako ); kamimakitabako ( kamimaki] (n) cigarette [Add to Longdo]
紫蒲公英[むらさきたんぽぽ, murasakitanpopo] (n) (uk) (obsc) (See 千本槍) Leibnitz daisy (Leibnitzia anandria) [Add to Longdo]
秋田貝[あきたがい, akitagai] (n) (See 帆立貝) Japanese scallop (Patinopecten yessoensis) [Add to Longdo]
秋田竿燈まつり[あきたかんとうまつり, akitakantoumatsuri] (n) Kanto Festival (Akita) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
秋田県[Qiū tián xiàn, ㄑㄧㄡ ㄊㄧㄢˊ ㄒㄧㄢˋ, ] Akita prefecture in north of Honshū island, Japan [Add to Longdo]
秋田县[Qiū tián xiàn, ㄑㄧㄡ ㄊㄧㄢˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Akita Prefecture (in Japan) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dog \Dog\ (d[add]g or d[o^]g), n. [AS. docga; akin to D. dog
   mastiff, Dan. dogge, Sw. dogg.]
   1. (Zool.) A quadruped of the genus {Canis}, esp. the
    domestic dog ({Canis familiaris}).
 
   Note: The dog is distinguished above all others of the
      inferior animals for intelligence, docility, and
      attachment to man. There are numerous carefully bred
      varieties, as the {akita}, {beagle}, {bloodhound},
      {bulldog}, {coachdog}, {collie}, {Danish dog},
      {foxhound}, {greyhound}, {mastiff}, {pointer},
      {poodle}, {St. Bernard}, {setter}, {spaniel}, {spitz},
      {terrier}, {German shepherd}, {pit bull}, {Chihuahua},
      etc. There are also many mixed breeds, and partially
      domesticated varieties, as well as wild dogs, like the
      dingo and dhole. (See these names in the Vocabulary.)
      [1913 Webster +PJC]
 
   2. A mean, worthless fellow; a wretch.
    [1913 Webster]
 
       What is thy servant, which is but a dog, that he
       should do this great thing?      -- 2 Kings
                          viii. 13 (Rev.
                          Ver. )
    [1913 Webster]
 
   3. A fellow; -- used humorously or contemptuously; as, a sly
    dog; a lazy dog. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   4. (Astron.) One of the two constellations, Canis Major and
    Canis Minor, or the Greater Dog and the Lesser Dog. Canis
    Major contains the Dog Star (Sirius).
    [1913 Webster]
 
   5. An iron for holding wood in a fireplace; a firedog; an
    andiron.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mech.)
    (a) A grappling iron, with a claw or claws, for fastening
      into wood or other heavy articles, for the purpose of
      raising or moving them.
    (b) An iron with fangs fastening a log in a saw pit, or on
      the carriage of a sawmill.
    (c) A piece in machinery acting as a catch or clutch;
      especially, the carrier of a lathe, also, an
      adjustable stop to change motion, as in a machine
      tool.
      [1913 Webster]
 
   7. an ugly or crude person, especially an ugly woman. [slang]
    [PJC]
 
   8. a {hot dog}. [slang]
    [PJC]
 
   Note: Dog is used adjectively or in composition, commonly in
      the sense of relating to, or characteristic of, a dog.
      It is also used to denote a male; as, dog fox or g-fox,
      a male fox; dog otter or dog-otter, dog wolf, etc.; --
      also to denote a thing of cheap or mean quality; as,
      dog Latin.
      [1913 Webster]
 
   {A dead dog}, a thing of no use or value. --1 Sam. xxiv. 14.
 
   {A dog in the manger}, an ugly-natured person who prevents
    others from enjoying what would be an advantage to them
    but is none to him.
 
   {Dog ape} (Zool.), a male ape.
 
   {Dog cabbage}, or {Dog's cabbage} (Bot.), a succulent herb,
    native to the Mediterranean region ({Thelygonum
    Cynocrambe}).
 
   {Dog cheap}, very cheap. See under {Cheap}.
 
   {Dog ear} (Arch.), an acroterium. [Colloq.]
 
   {Dog flea} (Zool.), a species of flea ({Pulex canis}) which
    infests dogs and cats, and is often troublesome to man. In
    America it is the common flea. See {Flea}, and
    {Aphaniptera}.
 
   {Dog grass} (Bot.), a grass ({Triticum caninum}) of the same
    genus as wheat.
 
   {Dog Latin}, barbarous Latin; as, the dog Latin of pharmacy.
    
 
   {Dog lichen} (Bot.), a kind of lichen ({Peltigera canina})
    growing on earth, rocks, and tree trunks, -- a lobed
    expansion, dingy green above and whitish with fuscous
    veins beneath.
 
   {Dog louse} (Zool.), a louse that infests the dog, esp.
    {H[ae]matopinus piliferus}; another species is
    {Trichodectes latus}.
 
   {Dog power}, a machine operated by the weight of a dog
    traveling in a drum, or on an endless track, as for
    churning.
 
   {Dog salmon} (Zool.), a salmon of northwest America and
    northern Asia; -- the {gorbuscha}; -- called also {holia},
    and {hone}.
 
   {Dog shark}. (Zool.) See {Dogfish}.
 
   {Dog's meat}, meat fit only for dogs; refuse; offal.
 
   {Dog Star}. See in the Vocabulary.
 
   {Dog wheat} (Bot.), Dog grass.
 
   {Dog whelk} (Zool.), any species of univalve shells of the
    family {Nassid[ae]}, esp. the {Nassa reticulata} of
    England.
 
   {To give to the dogs}, or {To throw to the dogs}, to throw
    away as useless. "Throw physic to the dogs; I'll none of
    it." --Shak.
 
   {To go to the dogs}, to go to ruin; to be ruined.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top