ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ahnden

   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ahnden-, *ahnden*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ahnden มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ahnden*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They want us to put out a nationwide search, when all the time they're...Natürlich. Wir sollen landesweit nach ihnen fahnden, während sie... Carry On Constable (1960)
I am sick and tired Powell to seek the Spider.Ich habe es satt, nach diesem Powell zu fahndenThe Flim-Flam Man (1967)
Now, under ordinary circumstances, your offense would warrant at least one week in the cooler.Nun, unter normalen Umständen würde ich Ihren Verstoß mit einer Woche Haft ahndenEight O'Clock and All Is Well (1970)
Carl, put out an APB for Seth Morley: suspicion of murder.Karl, wir fahnden nach Seth Morley wegen Mordverdachts. Homecoming (1970)
In the meantime you could pretend to look for me.Sie könnten in der Zeit nach mir fahndenThe Case of the Scorpion's Tail (1971)
I was just trying to imagine the plight of those two young murderers.Ich versuche mich in die Typen zu versetzen, nach denen wir gerade fahndenExecution Squad (1972)
Get me a make on a white pimpmobile.Fahnden Sie nach einem weißen Zuhälterschlitten. Live and Let Die (1973)
Of course, more serious offenses are dealt with in this fashion.Schwerere Vergehen ahnden wir hier traditionsgemäß auf diese Art. Papillon (1973)
Of course, more serious offenses are dealt with in this fashion.Schwerere Vergehen ahnden wir traditionsgemäß auf diese Art. Papillon (1973)
Meantime, elsewhere in Britain, Scotland Yard detectives were investigating the source of--In Großbritannien fahnden Kommissare von Scotland Yard nach... Blockade (1974)
"by Warden Everett Gaylord of the state penitentiary. "Combined forces of prison, county and city officers were looking for the trio."Befugte der Vollzugsanstalt, des Countys und der Stadt fahnden nach dem Gauner-Trio." Thieves Like Us (1974)
We could spend a week tracking those people, and turn out nobody saw anything!Wir könnten eine Woche fahnden... und dann hat trotzdem keiner was gesehen! Death Notice (1975)
While your men search for this man with the Dutch passport who rented the hotel room, he has thrown away his passport and is making ready to leave the country under a new identity.Während Sie nach dem Mann mit holländischem Pass fahnden, der das Hotelzimmer hatte, wirft der seinen Pass weg und verlässt das Land mit einer neuen Identität. The Return of the Pink Panther (1975)
My readers may ask why you're sittin' next to a warm fire when you should be out on the chase.Das ist auch nicht sehr hilfreich. Meine Leser könnten fragen, warum Sie am Kamin sitzen, wenn Sie nach ihnen fahnden sollten. The Long Riders (1980)
- Want me to put out an APB?- Sollen wir danach fahnden lassen? Hanky Panky (1982)
Oh, and dο yοur best tο keep the press οut οf it, οtherwise it will be impοssible. And make an appοintment with this fellοw Jeffersοn.Wenn Sie im Hotel nach den Verehrern von Ruby fahnden, dann verabreden Sie sich gleich mit diesem Jefferson. Part 1 (1984)
Get an APB out on the description, try to track him down.An besten wäre, du lässt gleich nach ihm fahndenBrunettes Are In (1984)
In her condition, she's so vulnerable. She can be in danger.Ja, Billy sollte lieber nach ihr fahnden lassen. DOA: Delirious on Arrival (1985)
We've got a BOLO out for two white males operating a 1984 dark blue Ford.Wir fahnden nach zwei weißen Männern in einem dunkelblauen 1984er Ford. Miami Supercops (1985)
If we let them live, our face will be on the front desk of every law enforcement organization in the world.Wenn wir sie leben lassen, wird man überall auf der Welt nach uns fahnden. Train! Flame's End (1986)
Uh-huh. You pick some unusual places to visit.Wir fahnden nach Verstößen gegen das Urheberrecht, Raubkopien, Pornografie. Stone's War (1986)
Let's take a recess while I consider holding you in contempt.Unterbrechen wir. Ihre Missachtung des Gerichtes erwäge ich zu ahndenLegal Eagles (1986)
The other dayNach diesem Abend werden Tausende von Leuten nach ihm fahndenTake a Look at Me Now (1987)
Their names are Dalton and MacGyver. I want an APB now!Fahnden Sie sofort nach Dalton und MacGyver. Dalton, Jack of Spies (1987)
Isn't that your department?Nach einem vermissten Wrack zu fahnden ist doch deine Abteilung? GX-1 (1987)
Regardless, but Joseph and I must deal with your misconduct, young lady.Dennoch müssen Joseph und ich deine Missetat ahnden, junge Dame. D.J. Tanner's Day Off (1988)
We find him, that's the end of it.Wir fahnden nach John Frazer. The Third Floor Flat (1989)
I don't get it. Won't the cops be looking for the car?Werden denn die Bullen nicht nach dem Auto fahndenDesperate Hours (1990)
He's got DEA and fbi, not to mention Mississippi, Oklahoma and Illinois State patrols looking for him.Das DEA und FBI sowie die Polizei in Mississippi, Oklahoma und Illinois fahnden nach ihm. Episode #2.15 (1991)
They'll pass a law against you guys.Nach Leuten wie dir fahnden sie dann sicher. Porco Rosso (1992)
Authorities are still looking for Veronica Roberts, believed to be linked to the two deaths.Die Behörden fahnden immer noch nach Veronica Roberts, die an beiden Morden beteiligt sein soll. Universal Soldier (1992)
And they won't be looking for me.Nach mir werden sie nicht fahndenOperation Blackout (1994)
I think you've been placed in the ironic position of having to track down yourself.Ich denke, Sie sind in der paradoxen Situation, dass Sie nach sich selbst fahndenThe Alternate (1994)
- Put an APB out on his car.- Lassen Sie nach dem Auto fahndenSpecies (1995)
My colleagues are looking for you.Meine Kollegen fahnden nach Ihnen. Insomnia (1997)
We should be looking for a bodybuilder.Wir sollten nach einem Bodybuilder fahndenSalige er de som tørster (1997)
The local PD has all their resources looking out for a transient, a drifter who's wanted for a double homicide in Gadsden, Alabama.Die hiesige Polizei kann keine Leute abstellen. Sie fahnden nach einen Herumtreiber, der wegen Doppelmordes gesucht wird. Detour (1997)
I'm going to the police.Die fahnden nach dir. The Gingerbread Man (1998)
- Put out an APB for your brother-in-Iaw.- Fahnden Sie nach Ihrem Schwager. Terms of Endearment (1999)
If they cannot find you today, they are going to hunt you.Wenn sie dich heute nicht finden, dann fahnden sie. The Legend of Rita (2000)
Hey, I'll put out an APB.Ich werde nach ihr fahnden lassen. First Person Shooter (2000)
I've got every available officer out there looking for him.Ich lasse jeden verfügbaren Officer nach ihm fahndenCharmed and Dangerous (2002)
Dragging in suspects like that is a waste of time, so...Auf diese Weise nach Verdächtigen zu fahnden, ist Zeitverschwendung. Memories of Murder (2003)
If he is wanted for something clever, he is not your man.Wenn Sie nach jemand Intelligentem fahnden, kann's er nicht sein. Bad Bizness (2003)
Those drugs you were looking for belong to Henry.Ganz einfach, Henry gehören die Drogen, nach denen Sie fahndenTorque (2004)
Look, if I was a cop, and some woman got attacked, we'd canvass, right?Paß auf, wenn ich ein Cop wäre und eine Frau würde angegriffen, wir würden fahnden, richtig? Raised by Another (2004)
- Want to report her as missing?Sollen wir nach ihr fahndenInnan frosten (2005)
You're gonna put an APB out on me. SAM:Du willst nach mir fahnden lassen? Skin (2005)
She's not the girl you're looking for.Auf keinen Fall ist sie die, nach der Sie fahndenLost Time (2005)
What do you want me to do, put out an APB on the guy 'cause he takes it up the ass, huh?Soll ich nach ihm fahnden lassen, weil er sich in den Arsch vögeln lässt? Johnny Cakes (2006)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ahnden | ahndend | geahndetto avenge | avenging | avenged [Add to Longdo]
bestrafen; strafen; ahnden (für) | bestrafend; strafend; ahndend | bestraft; gestraft | er/sie bestraft | ich/er/sie bestraft | er/sie hat/hatte bestraftto punish (for) | punishing | punished | he/she punishes | I/he/she punished | he/she has/had punished [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top