Search result for

agentin

(51 entries)
(0.2652 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agentin-, *agentin*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา agentin มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *agentin*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You two have a great day agenting.ขอให้ทำหน้าที่อย่างราบรื่นนะเจ้าหน้าที่ทั้งสอง Blood and Fear (2015)
Agent x22 should have been you offer the lowest price.Agentin X 22 sollte Ihnen die geringste Summe anbieten. Le guignolo (1980)
-Excellent, agent x22 fly away tomorrow, it will fall into rank.- Bravo. Schön. Agentin X 22 fliegt morgen ab. Le guignolo (1980)
Natalia Rambova of the KGB.Natalia Rambova. KGB-AgentinCondorman (1981)
Miss Holt is one of my finest operatives.- Sie ist eine meiner besten Agentinnen. Tempered Steele (1982)
A stupid broad of an agent, first day on the job, takes a scientist we're supposed to be guarding for a romp in the bush.Ein dumme Agentin verführt an ihrem ersten Tag den Wissenschaftler, den wir schützen, im Busch. Swamp Thing (1982)
Call Pamela Green, she's my agent.Rufen Sie meine Agentin Pamela an. Tootsie (1982)
Recorded by our agent in Hagreb today.Unsere Agentin hat es heute in Hagreb sicher gestellt. Wrong Is Right (1982)
Became an apprentice at the Havenhurst Detective Agency... rising to the rank of full operative in an unprecedented three years.Sie machte eine Detektiv-Ausbildung und wurde nach nur drei Jahren präzedenzlos AgentinRed Holt Steele (1983)
Hector, I'm Laura Holt.Ich meine, bei "Watergate" dachte er, seine Mutter sei FBI-AgentinSteele Crazy After All These Years (1983)
Amanda, feeding my fish is part and parcel of good agenting.Meinen Fisch zu füttern, gehört zu den Aufgaben einer guten Agentin dazu. Saved by the Bells (1983)
You might even make a decent agent someday.Du wirst vielleicht sogar mal eine passable AgentinService Above and Beyond (1983)
Apprentice agent.Agentin in Ausbildung. Sudden Death (1983)
Mrs. King happens to be the right age and besides, he knows all our other women agents.Mrs. King ist genau im richtigen Alter und außerdem kennt er alle unsere anderen weiblichen Agentinnen. The Long Christmas Eve (1983)
I could be your agent... worldwide.Ich könnte deine Agentin sein, weltweit. Videodrome (1983)
Is she also an agent?Ist sie auch eine AgentinTeil 2 (1984)
So, I've convinced you that I'm no agent.Hab ich Sie also davon überzeugt, dass ich keine Agentin bin. Teil 3 (1984)
What other operative?Aber wir haben eine andere Agentin hingeschickt. Shadow of the Hawke (1984)
We checked her out. She's a freelance agent on the international market. She walks on both sides of the street.Sie ist eine freie Agentin auf der inter- nationalen Bühne, und sie fährt zweigleisig. Knight of the Drones (1984)
- Morgan tells her agent.- Ihre Agentin hört das. Breath of Steele (1984)
[ Clears Throat ] Where's Miss Holt? Well, she had to leave.Sie dürfen nichts über Ihre Top-Agentin verraten. Woman of Steele (1984)
She remembered an important meeting... - she had with a client.Top-AgentinWoman of Steele (1984)
She told you Raymond beat her, didn't she?Mildred ist eine AgentinWoman of Steele (1984)
It has forced their undercover agent to reveal herself.Ihre Undercover-Agentin war gezwungen, sich zu zeigen. A Class Act (1984)
You think she's our top agent?Sie glauben, sie ist unsere AgentinA Class Act (1984)
An agent, Errol!Sie ist Agentin, Errol! Affair at Bromfield Hall (1984)
She has a temper. I'm not saying she isn't a good agent.Ich halte sie für eine gute AgentinDead Ringer (1984)
I can give you a specific example of when the so-called everyday housewife was not only involved she was the agent in question.Ich kann Ihnen ein konkretes Beispiel nennen, bei dem eine angeblich ganz gewöhnliche Hausfrau nicht nur eine Rolle spielte, sondern sogar die fragliche Agentin war. Double Agent (1984)
Anyway, the hero had just fallen in love with a double agent--Jedenfalls hatte sich der Held gerade in eine Doppelagentin verliebt... Double Agent (1984)
She could be Intelligence, she could be Counterintelligence, I don't know.Sie könnte eine Agentin sein oder eine Spionin, was weiß ich. Fearless Dotty (1984)
Amanda, my wife is an agent for the KGB.Amanda, meine Frau ist Agentin für den KGB. Lost and Found (1984)
Well, is she an agent?Ist sie eine AgentinRemembrance of Things Past (1984)
Emily is a British agent.Emily ist eine britische AgentinThe Legend of Das Geisterschloss (1984)
But if she's an agent and we will find out, she's being followed even now.Aber wenn sie Agentin ist, finden wir das heraus. Wir sind ihr schon auf der Spur. The Legend of Das Geisterschloss (1984)
If she's an agent....Wenn sie Agentin ist... The Legend of Das Geisterschloss (1984)
Your first assignment was with a British agent?Du hattest deinen ersten Auftrag mit einer britischen Agentin? Mhm-hm. The Legend of Das Geisterschloss (1984)
She's an agent.Sie ist eine AgentinThe Mole (1984)
So how did you become an agent?Wie bist du denn Agentin geworden? To Catch a Mongoose (1984)
What do you mean an agent?Was meinst du damit, AgentinTo Catch a Mongoose (1984)
But now you're some sort of hotshot agent.- Und jetzt bist du so eine heiße AgentinTo Catch a Mongoose (1984)
Well, I'm not really a hotshot age--I'm--- Bin nicht wirklich eine heiße Agentin... To Catch a Mongoose (1984)
I'm more like a candy striper agent.Ich bin eher eine AushilfsagentinTo Catch a Mongoose (1984)
Are you telling me there aren't any female agents available?Heißt das, es stehen keine Agentinnen zur Verfügung? Weekend (1984)
You know, Billy, I don't need a special agent for this.Ich brauche keine SpezialagentinWeekend (1984)
Uh, Congresswoman, I really do have to take this agent's report...Frau Abgeordnete, ich muss den Bericht dieser Agentin abzeichnen, A Lovely Little Affair (1985)
Agent?AgentinA Lovely Little Affair (1985)
What do you expect someone with a neon sign hanging around their neck that says 'agent'?Was haben Sie erwartet? Jemanden, der ein Neonschild um den Hals trägt, auf dem "Agentin" steht? Burn Out (1985)
Must've thought you're an agent through your association with me.Er nimmt wohl an, dass du eine Agentin bist, durch deine Verbindung zu mir. Burn Out (1985)
You took your eyes off a trained agent.Sie haben sich von einer Agentin abgewendet. Burn Out (1985)
-I realize, after all, I'm only a full-time agent.Mir wurde klar... - Francine... - ...ich bin nur VollzeitagentinBurn Out (1985)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top