Search result for

agende

(78 entries)
(0.0231 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agende-, *agende*
Possible hiragana form: あげんで
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา agende มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *agende*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Come on, what is this?- Hervorragende Idee! The Wanderers (1979)
Woman, you asked me. Now you know why I am not calledNun weißt du, fragende Frau warum ich Friedmund nicht heiße! Die Walküre (1980)
I laugh aloud in highest delight as I hold your wondrous self in my embrace and feel your beating heart!Auf lach' ich in heiliger Lust halt' ich dich Hehre umfangen, fühl' ich dein schlagendes Herz! Die Walküre (1980)
while, for me, bitter gall was blended with divine distress."als mir göttlicher Not nagende Galle gemischt? Deinen leichten Sinn lass dich denn leiten Die Walküre (1980)
By taking one of the Cylon's engines and structuring a few supports, I can fashion a craft of sorts, but it'll take time.Wenn ich den Motor des Zylonenschiffs nehme und einige tragende Teile, könnte ich eine Art Raumschiff basteln, aber das braucht etwas Zeit. The Return of Starbuck (1980)
As the seed-bearing fruit that grows on a deciduous tree.Es ist eine samentragende Frucht und wächst auf einem Baum. The Super Scouts: Part 2 (1980)
And quite an excellent Ministerat that.Ein hervorragender Minister, wenn ich das... Big Brother (1980)
And it's symbolic of the waythis Government is working.Das ist doch ein Symbol für die hervorragende Arbeit dieser Regierung. Jobs for the Boys (1980)
An excellent thought.- Ein hervorragender Gedanke, Minister. Jobs for the Boys (1980)
What a good idea.Eine hervorragende Idee. The Economy Drive (1980)
"Economy begins at home" said Jim Hacker today, as he set an example to Britain's pampered army of bowler hatted bureaucrats".Zuhaus beginnt das Sparen, sagte Jim Hacker heute, als er ein Beispiel gab, für Großbritanniens Gourmandarmee Melone tragender Bürokraten. The Economy Drive (1980)
He's a red hot political economist.Das können Sie alles von mir erfahren. Er ist ein hervorragender Volkswirtschafter. The Official Visit (1980)
- I don't think so. I have a wonderful idea.Ich habe eine hervorragende Idee: From the Life of the Marionettes (1980)
Any amount of historical inaccuracy, misguided heroic identity and misrepresentation could not disguise what was for Crasstranger a supreme example of the folly of aspiring to emulate the birds.Wie groß die historische Ungenauig- keit, die fehlgeleitete Identität und Verdrehung der Fakten auch sein mochte, Crasstranger wusste, es war ein hervorragendes Beispiel des Wahnsinns, den Vögeln nachzueifern. The Falls (1980)
He had a good employment record, good references.Er hatte hervorragende Arbeitszeugnisse und gute Referenzen. The Shining (1980)
Marvellous salad.Hervorragender Salat. Stir Crazy (1980)
Only a man of superior intellect is likely to think of a satisfactory way of hijacking a platform.Nur ein Mann von überragender Intelligenz findet einen Weg, eine Bohrinsel oder einen Bohrturm zu überfallen. ffolkes (1980)
- Nevertheless, a wonderful job. Perfectly executed.- Hervorragende Arbeit, perfekt ausgeführt. ffolkes (1980)
Excellent cellist!- Hervorragender Cellist! The Party (1980)
What a splendid idea!Was für ein hervorragender Einfall! The Gold Watch (1981)
Oh, let's do that.Hervorragende Idee. The Pearls (1981)
Of these hopeful days... full of hard talks and disputes... of these sleepless nights... and of our hearts which beat ever faster.Über die Tage voller Hoffnung, voll von Gesprächen und heftigem Streit, über die nicht durchgeschlafenen Nächte, über unsere stark schlagenden Herzen. Man of Iron (1981)
This excellent knight who fought with fairness and grace was meant to win.Dieser hervorragende Ritter... hätte gerechterweise gewinnen müssen. Excalibur (1981)
In the past year, we've had marvelous results with the new technique.Im vergangenen Jahr hatten wir hervorragende Resultate mit der neuen Technik. Happy Birthday to Me (1981)
May I intr oduce you to my distinguished colleague?Darf ich dir meinen hervorragenden Kollegen vorstellen: Hendrik Höfgen. Mephisto (1981)
I don't know what to do. That bitch of a bearing wall is blocking my view.Diese tragende Wand versperrt die Sicht. Mommie Dearest (1981)
Tear down that bitch of a bearing wall and put a window where it ought it be.Reiß die tragende Wand ein und lass dort ein Fenster einsetzen! Mommie Dearest (1981)
Not just propaganda, as some would say but as a magnificent sporting spectacle.Nicht bloßer Propaganda, wie manche behaupten, sondern eines herausragenden Sportereignisses. Victory (1981)
What a splendid idea!Hervorragende Idee! Good Day at White Rock (1982)
She's Laura Holt, my most able assistant... from the detective agency which bears my name:Sie ist Laura Holt, meine hervorragende Assistentin in meiner Detektei, die meinen Namen trägt: Steele Trap (1982)
Principles are excellent vote winners.- Oh Jim! Prinzipien sind hervorragende Stimmenfänger. Equal Opportunities (1982)
He said - thank you for the wonderful meal.Er sagt danke für das hervorragende Essen. The Challenge (1982)
You did a really nicejob.Du hast hervorragende Arbeit geleistet. Knight of the Phoenix: Part 1 (1982)
That was the real stuff.Hervorragendes Zeug! The Last Unicorn (1982)
That was a superb display of techniqueDank einer herausragenden Technik! Dragon Lord (1982)
For this we must thank the excellence of one man.Das verdanken wir der hervorragenden Leistung eines Mannes. Swamp Thing (1982)
- No. It's just a bunch of doctors talking about boring stuff.Nein es sind europäische Arztkollegen, hervorragende Wissenschaftler und ich lerne... Halloween III: Season of the Witch (1982)
Even though one could argue Matei Fafeita achieved quite a good educational level.Obwohl Matthias Fahrmann eine hervorragende Erscheinung war. Tajemství velkého ucitele (1983)
[French accent] I am The Magnificent Templeton. Prestidigitator extraordinaire.Ich bin der Großartige Templeton, der herausragende Zauberkünstler. There's Always a Catch (1983)
In spite of a nagging suspicion that somewhere, you have an ulterior motive hidden between the entree and dessert.Trotz des nagenden Verdachts, dass es irgendwo zwischen Vorspeise und Nachtisch einen Hintergedanken gibt. Goliath: Part 1 (1983)
Remember, the man scoring a knockdown... will go to the furthest neutral corner... and remain there until I signal him to resume fighting.Bei Niederschlag bleibt der Schlagende in der Ecke, bis ich den Kampf wieder freigebe. Steele Knuckles and Glass Jaws (1983)
If you guys are good marksmen. You shouldn't apply that much ammunition.Erstaunlich, dass die Küstenwache so viel Munition braucht, wo Sie doch alle als hervorragende Schützen bekannt sind. Project A (1983)
Terrific shooting, colonel.Hervorragende Trefferquote, Colonel. Blue Thunder (1983)
I got this terrific husband and this terrific kid and here I am screwing around with the local stud.Ich habe einen hervorragenden Gatten und ebenso hervorragende Kinder. Und ich schraube hier in einem lokalen Gestüt. Cujo (1983)
Eh.Und Agent Mason ist ein hervorragender Tellerwäscher. Go for It (1983)
Really good, especially the big one, me.Wie schade. Hervorragende Mitarbeiter. Go for It (1983)
So she might just get a little... squeeze.Hervorragende Aussichten! Jaws 3-D (1983)
You're unbelievable.Ich kenne nur fragende Bullen! Le marginal (1983)
He's a great talent.Ein herausragendes Talent. Still Smokin (1983)
Very good work indeed.Hervorragende Arbeit. To Be or Not to Be (1983)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*ozent {m}; Vortragende {m}, Dozentin {f}; Vortragender; Lehrbe* (n) ผู้บรรยาย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beitragende {m,f}; Beitragender; Mitarbeiter {m}contributor [Add to Longdo]
Brennofen {m} mit überschlagender Flammedowndraught kiln [Add to Longdo]
Dozent {m}; Vortragende {m,f}; Vortragender; Lehrbeauftragte {m,f}; Lehrbeauftragterlecturer [Add to Longdo]
Fragende {m,f}; Fragender | Fragenden {pl}; Fragendeasker | askers [Add to Longdo]
Gedächtnis {n} | aus dem Gedächtnis | gutes Gedächtnis | hervorragendes Gedächtnis | jds. Gedächtnis nachhelfenmemory | from memory | retentive memory | tenacious memory | to jog someone's memory [Add to Longdo]
Leidtragende {m,f}; Leidtragender | Leidtragenden {pl}; Leidtragendemourner | mourners [Add to Longdo]
Obliegenheit {f} | Obliegenheiten {pl}; Agenden [Ös.]obligation | obligation [Add to Longdo]
Qualität {f}; Eigenschaft {f}; Beschaffenheit {f} | Qualitäten {pl} | annehmbare Qualität {f} | erstklassige Qualität {f} | handelsübliche Qualität {f} | hervorragende Qualität {f} | schlechte Qualität {f}quality | qualities | acceptable quality | first-class quality | commercial quality | outstanding quality | poor quality [Add to Longdo]
Sibylle {f} (weissagende Frau im antiken Griechenland)sibyl [Add to Longdo]
Wagendecke {f}; Zeltbahn {f}tarpaulin [Add to Longdo]
Wand {f}; Mauer {f} | Wände {pl}; Mauern {pl} | nichttragende Wände | tragende Wändewall | walls | non-load bearing walls | load bearing walls [Add to Longdo]
nichts sagend; nichtssagend [alt] {adj} | nichts sagender; nichtssagender | am nichts sagendsten; am nichtssagendsteninsignificant | more insignificant | most insignificant [Add to Longdo]
zinstragendes Papieractive paper [Add to Longdo]
eine zusagende Antworta favourable reply [Add to Longdo]
Er sprach über Nichtssagendes.He spoke about indifferent topics. [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
けい秀画家[けいしゅうがか, keishuugaka] (hervorragende) Malerin [Add to Longdo]
俊傑[しゅんけつ, shunketsu] herausragende_Persoenlichkeit [Add to Longdo]
俊才[しゅんさい, shunsai] hervorragendes_Talent [Add to Longdo]
俊秀[しゅんしゅう, shunshuu] hervorragender_Geist [Add to Longdo]
偉勲[いくん, ikun] grosse_Verdienste, hervorragende_Verdienste [Add to Longdo]
偉業[いぎょう, igyou] bedeutende_Leistung-Tat, hervorragende_Leistung-Tat [Add to Longdo]
傑物[けつぶつ, ketsubutsu] grosser_Mann, herausragende_Figur [Add to Longdo]
喪主[もしゅ, moshu] Hauptleidtragender [Add to Longdo]
拐帯[かいたい, kaitai] mit_unterschlagenden_Geldern, verschwinden [Add to Longdo]
殊勲[しゅくん, shukun] hervorragende_Verdienste [Add to Longdo]
浦波[うらなみ, uranami] (sich ueberschlagende) Wellen am Strand) [Add to Longdo]
講師[こうし, koushi] Dozent, Lektor, Vortragender [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top