Search result for

agende

(78 entries)
(2.3777 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agende-, *agende*
Possible hiragana form: あげんで
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา agende มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *agende*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, we also have several other fine performers aboard... all of whom are appearing in this delightful motion picture entitled...Wir haben noch andere hervorragende Darsteller an Bord. Sie alle erscheinen in diesem wunderbaren Spielfilm namens... Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
Tonight we are indulging in an old city tradition. It is the event that turns a mild-mannered white-collar worker into a four armed beast of prey. The office party.Heute beschäftigen wir uns mit einer alten Großstadttradition, die den milden Büroangestellten in ein mildes, jagendes Tier verwandelt: die Firmenfeier. Together (1958)
South of Colossa lies an accursed island inhabited by wailing demons.Südlich von Colossa liegt eine Insel, auf der ein Fluch lastet und die von klagenden Dämonen bewohnt wird. The 7th Voyage of Sinbad (1958)
It may interest you to know, ma'am, that I've recommended the General here for conspicuous military service.Es dürfte Sie interessieren, Ma'am, dass der General für herausragenden Militärdienst ausgezeichnet wird. The Buccaneer (1958)
You have an impossible nose, a nondescript mouth.Du hast eine unmögliche Nase und einen nichtssagenden Mund. Gigi (1958)
He's an excellent teacher.Er ist ein hervorragender Lehrer. Gigi (1958)
Splendid idea.Hervorragende Idee. Gigi (1958)
I say, that's a perfectly splendid idea, eh?Ich muss schon sagen, eine hervorragende Idee. The Sheriff of Fractured Jaw (1958)
This coffee is excellent.Hervorragender Kaffee. Back to the Wall (1958)
Miss Arden is here. She has an excellent reading voice.Miss Arden hat eine hervorragende Lesestimme. Beloved Infidel (1959)
If I knew your strike, my Lord, I would dispatch them even quicker.Herr von Nevers, Sie führen eine hervorragende Klinge! Le Bossu (1959)
THE DISTINGUISHED ACTOR NEHEM IAH PERSOFF PLAYS THE ROLE OF CARL LANSER, A HAUNTED MAN IN A HAUNTING STORYDer hervorragende Schauspieler Nehemiah Persoff spielt die Rolle des Carl Lanser, ein gespenstiger Mann in einer gespenstigen Geschichte namens "Judgement Night" (Das Geisterschiff) Perchance to Dream (1959)
AN EXCU RS ION INTO FANTASY ON THE TWILIGHT ZONE NEXT WEEK AS TWO DISTING U ISH ED ACTORS, MR. DAVI D WAYN E AND MR. THOMAS GOM EZ APPEAR IN "ESCAPE CLAUSE."Einen Ausflug in die Fantasie machen nächste Woche die beiden herausragenden Darsteller David Wayne und Thomas Gomez in "Escape Clause" (Die Rücktrittsklausel) Walking Distance (1959)
And I do not think the city of Paris is so rich in legal talent that it can so casually lose the services of a gifted and honourable attorney.Und ich glaube nicht, dass die Stadt Paris so viele hervorragende Juristen hat, dass sie einfach die Dienste eines begabten und ehrenhaften Anwalts verlieren kann. Can-Can (1960)
Right now I'm familiarising myself with the... ..prominent points around here.Im Moment mache ich mich vertraut mit den herausragenden Merkmalen der Gegend. Carry On Constable (1960)
This is certainly the basis of a tragedy.Das wäre eine hervorragende Grundlage für eine Tragödie. The Devil's Eye (1960)
It is never a sin to fall in love. At the court had a spectacular backhand !Sie müssen sich nicht schuldig fühlen, nur weil er eine hervorragende Rückhand hatte. The Millionairess (1960)
Excellent workmanship.- Ja. Hervorragende Arbeit. Spartacus (1960)
Excellent wine.Hervorragender Wein. Spartacus (1960)
BUT "G LOVE CLEAN ER" IS A N ICE, NON DESCRI PTIVE TITLE.Aber "Handschuhreiniger" ist ein schöner und nichtssagender Begriff. The Chaser (1960)
You must be mad to stir up the town like this because of a stupid joke!Man muss verrückt sein... um ein Dorf wegen eines nichts sagenden Streiches so aufzustacheln. Don Camillo monsignore... ma non troppo (1961)
That a man can love his wife and watch his gas bill is impossible to bear.Dass ein Mann seine Frau liebt und die Gasrechnung prüft, ist von schwer zu ertragender Widersprüchlichkeit. The Lions Are Loose (1961)
- Tea biscuits, you know. - Oh, yes. And very excellent biscuits they were too.Oh, ja, das waren hervorragende Kekse. Murder She Said (1961)
I want very much to say this: I want to give most of you a high compliment on your term paper.Es ist mir eine Freude, Ihnen zu sagen, dass viele von Ihnen hervorragende Zeugnisse zu erwarten haben. Splendor in the Grass (1961)
A distinguished and incredibly talented young man lends us his services when peter falk stars in "the mirror."Ein hervorragender und unglaublich talentierter junger Mann leiht uns seine Dienste, wenn Peter Falk die Hauptrolle in "The Mirror" spielt. A Game of Pool (1961)
He's a good physicist, he'll become a great theoretician.Er ist ein guter Physiker und wird ein hervorragender Theoretiker. Nine Days of One Year (1962)
This wedding is a momentous event for our House of Scientists and for our entire town which isn't on the map yet.Diese Hochzeit ist ein herausragendes Ereignis für unseren Klub der Wissenschaftler, ja, für unsere ganze Stadt, die es noch nicht auf der Karte gibt. Nine Days of One Year (1962)
The discovery of a new particle is a momentous event.Die Entdeckung eines solchen Teilchens ist ein herausragendes Ereignis. Nine Days of One Year (1962)
It's extremely important how you saddle your horse.Es ist von herausragender Bedeutung, wie man ein Pferd sattelt. The Gentleman from Epsom (1962)
- Let's go make this unpleasant visit.Das ist eine hervorragende Idee und sehr wichtig! The Awful Dr. Orlof (1962)
I need someone to expeditiously strike off my head - a swordsman of reliable skill.Ich brauche jemanden, der mir den Kopf abschlägt. Einen herausragenden Schwertkämpfer. Harakiri (1962)
A perfect idea.Eine hervorragende Idee. King Kong vs. Godzilla (1962)
As a matter of fact, you know one of the speakers that I had last season was Clare Quilty.Wir haben auch viele Veranstaltungen. Der prominenteste unserer vortragenden Gäste letzte Saison war Clare Quilty. Lolita (1962)
Well, all things considered, I'd say dinner was a roaring success.Bedenkt man alle Umstände, war das Abendessen ein durchschlagender Erfolg. The Notorious Landlady (1962)
Then we'll go to Monte Carlo, where I can get a friend to take us for a cruise around the Greek islands.Ich kenne dort ein hervorragendes Restaurant! That Touch of Mink (1962)
But in the next, while he yet gazed, he grew tremulous and aghast, and crying with a loud voice, "This is indeed Life itself!"Aber nach einer Minute, als er noch sein Werk betrachtete, erbebte er und von Entsetzen gepackt rief er mit überschlagender Stimme: "In Wahrheit ist es das Leben selbst!" Vivre Sa Vie (1962)
O sorrowing spirit.Oh Du klagender Geist. Ro.Go.Pa.G. (1963)
O sorrowing spirit.Oh Du klagender Geist. Ro.Go.Pa.G. (1963)
O sorrowing spirit...Oh Du klagender Geist... Ro.Go.Pa.G. (1963)
We acknowledge happily that the National Socialist movement has... for the German Reich and people... and especially for the underprivileged classes... achieved outstanding progress.Wir erkennen freudig an, dass die Nationalsozialisten für das Deutsche Reich und sein Volk und vor allem für die ärmsten Schichten Hervorragendes geleistet haben. The Cardinal (1963)
I mean the glorious union of Sicily and the kingdom of Sardinia, the government in Turin intends to nominate some illustrious Sicilians as senators of the kingdom.Siziliens mit dem Königreich Sardinien, hat die Regierung in Turin die Absicht, einige hervorragende sizilianische Persönlichkeiten zu Senatoren des Königreichs zu ernennen. The Leopard (1963)
The voice is a monotonous succession of scratchy, complaining notes.Der Gesang ist eine monotone Folge kratzender, klagender Gurrlaute. The Great Escape (1963)
- It's through the Clashing Rocks.- Zieh durch die schlagenden Felsen. Jason and the Argonauts (1963)
Turn north-east after the Clashing Rocks. Then you'll reach Colchis.Nach den schlagenden Felsen in östliche Richtung nach Kolchis. Jason and the Argonauts (1963)
Well, Old Shatterhand, tomorrow we've got to separate. But there's still plenty of work out here for men like us.Morgen heißt es Abschied nehmen, aber hervorragende Westmänner wie ich... werden beim Bahnbau immer gebraucht. Winnetou (1963)
He's a member of my club.Mitglied in meinem eigenen Club. Ein hervorragender Mann! The Mysterious Magician (1964)
Excellent time, gentlemen.- Eine hervorragende Zeit. Mary Poppins (1964)
You're a man of high position. Esteemed by your peers.Sie sind ein Mann in hervorragender Stellung, geschätzt weit und breit. Mary Poppins (1964)
An excellent brew.Hervorragendes Gebräu. Murder Most Foul (1964)
- I can see that. When someone with that face is a fighter, you may count on two things. He's fast on the trigger, but he's also intelligent.Wenn einer so auftritt, ist er auf jeden Fall ein hervorragender Schütze und sehr intelligent. A Fistful of Dollars (1964)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*ozent {m}; Vortragende {m}, Dozentin {f}; Vortragender; Lehrbe* (n) ผู้บรรยาย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beitragende {m,f}; Beitragender; Mitarbeiter {m}contributor [Add to Longdo]
Brennofen {m} mit überschlagender Flammedowndraught kiln [Add to Longdo]
Dozent {m}; Vortragende {m,f}; Vortragender; Lehrbeauftragte {m,f}; Lehrbeauftragterlecturer [Add to Longdo]
Fragende {m,f}; Fragender | Fragenden {pl}; Fragendeasker | askers [Add to Longdo]
Gedächtnis {n} | aus dem Gedächtnis | gutes Gedächtnis | hervorragendes Gedächtnis | jds. Gedächtnis nachhelfenmemory | from memory | retentive memory | tenacious memory | to jog someone's memory [Add to Longdo]
Leidtragende {m,f}; Leidtragender | Leidtragenden {pl}; Leidtragendemourner | mourners [Add to Longdo]
Obliegenheit {f} | Obliegenheiten {pl}; Agenden [Ös.]obligation | obligation [Add to Longdo]
Qualität {f}; Eigenschaft {f}; Beschaffenheit {f} | Qualitäten {pl} | annehmbare Qualität {f} | erstklassige Qualität {f} | handelsübliche Qualität {f} | hervorragende Qualität {f} | schlechte Qualität {f}quality | qualities | acceptable quality | first-class quality | commercial quality | outstanding quality | poor quality [Add to Longdo]
Sibylle {f} (weissagende Frau im antiken Griechenland)sibyl [Add to Longdo]
Wagendecke {f}; Zeltbahn {f}tarpaulin [Add to Longdo]
Wand {f}; Mauer {f} | Wände {pl}; Mauern {pl} | nichttragende Wände | tragende Wändewall | walls | non-load bearing walls | load bearing walls [Add to Longdo]
nichts sagend; nichtssagend [alt] {adj} | nichts sagender; nichtssagender | am nichts sagendsten; am nichtssagendsteninsignificant | more insignificant | most insignificant [Add to Longdo]
zinstragendes Papieractive paper [Add to Longdo]
eine zusagende Antworta favourable reply [Add to Longdo]
Er sprach über Nichtssagendes.He spoke about indifferent topics. [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
けい秀画家[けいしゅうがか, keishuugaka] (hervorragende) Malerin [Add to Longdo]
俊傑[しゅんけつ, shunketsu] herausragende_Persoenlichkeit [Add to Longdo]
俊才[しゅんさい, shunsai] hervorragendes_Talent [Add to Longdo]
俊秀[しゅんしゅう, shunshuu] hervorragender_Geist [Add to Longdo]
偉勲[いくん, ikun] grosse_Verdienste, hervorragende_Verdienste [Add to Longdo]
偉業[いぎょう, igyou] bedeutende_Leistung-Tat, hervorragende_Leistung-Tat [Add to Longdo]
傑物[けつぶつ, ketsubutsu] grosser_Mann, herausragende_Figur [Add to Longdo]
喪主[もしゅ, moshu] Hauptleidtragender [Add to Longdo]
拐帯[かいたい, kaitai] mit_unterschlagenden_Geldern, verschwinden [Add to Longdo]
殊勲[しゅくん, shukun] hervorragende_Verdienste [Add to Longdo]
浦波[うらなみ, uranami] (sich ueberschlagende) Wellen am Strand) [Add to Longdo]
講師[こうし, koushi] Dozent, Lektor, Vortragender [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top