Search result for

affe

(162 entries)
(0.0205 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -affe-, *affe*
Possible hiragana form: あっふぇ
English-Thai: Longdo Dictionary
decaffeination(n.) การสกัดสารคาเฟอีนออก, การแยกสารคาเฟอีนออก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affect[VT] กระทบ, See also: ส่งผล, มีผลต่อ, Syn. influence, sway, work on
affect[VT] ทำให้กระทบจิตใจ, See also: ทำให้กระทบความรู้สึก, กินใจ
affect[VT] ทำให้เป็นโรค
affect[VT] ชอบที่จะ (ใส่, ทำ)
affect[VT] แสร้งทำ, Syn. assume, feign, pretend
affected[ADJ] ได้รับผล, Syn. influenced
affected[ADJ] เสแสร้ง, See also: แสร้งทำ, แกล้งทำ, ไม่จริงใจ, Syn. feigned, faked
afferent[ADJ] ที่นำไปสู่อวัยวะในร่างกาย
affecting[ADJ] ที่กระทบกระเทือนใจ, Syn. moving, touching, pathetic
affection[N] ความรัก, See also: ความรักใคร่, Syn. love, fondness, liking

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affect(vi.,vt. อะเฟคทฺ'; -n. เอฟ' แฟคทฺ, อะเฟคท'ฺ) -vt.,vi. มีผลต่อ, ส่งผลต่อ, กระทบกระเทือน, ทำให้เสียใจ, ทำให้สงสาร, เป็น (โรค) , เสแสร้ง, ชอบ, โน้มเอียงไปทาง-n. ความรู้สึก, อารมณ์
affectation(แอฟเฟคเท' เชิน) n. การเสแสร้ง, การทำท่าทาง, Syn. artificiality,pretension)
affected(อะเฟค' ทิด) adj. ได้รับผล, ได้รับอิทธิพล, กระทบกระเทือน (จิตใจ) , เสียใจ, สงสาร, แกล้ง, เสแสร้ง, โน้มเอียงไปทาง, Syn. supurious, artificial ###A. spontaneous, real, moved)
affecting(อะเฟค' ทิง) adj. กระทบกระเทือนใจ, เร้าอารมณ์. -affectation n. - affectional adj., Syn. friendship, love, goodwill)
affectionate(อะเฟค' เชินเนท) adj. เมตตา, ชอบ, รัก, โน้มเอียงไปทาง. -affectionate-ness n., Syn. caring, loving, devoted)
affective(อะเฟค' ทิฟว) adj. ด้าน (ความรู้สึก) , เกี่ยวกับอารมณ์, ทำให้เกิดอารมณ์หรือความรู้สึก,
affenpinscher(แอฟ' เฟนพิน' เซอะ) n. สุนัขพันธุ์หนึ่ง มีขนาดเล็ก (monkey pinscher)
afferent(แอฟ' เฟอเรนท) adj. ไปทางอวัยวะ, ส่งเข้า
affettuoso(อาเฟททูไอ' โซ) n. ลักษณะนิ่มนวล (ดนตรี) (with and tenderness)
agraffe(อะแกรฟ') n. ตะขอเกี่ยว (เสื้อผ้า, หมวก) ., Syn. agrafe

English-Thai: Nontri Dictionary
affect(vt) มีผลต่อ,ชอบ,รัก,พอใจ,เสแสร้ง
affectation(n) การเสแสร้ง,การออกท่าออกทาง,การแสดงท่า
affected(adj) ได้รับผล,ได้รับอิทธิพล,เสแสร้ง
affecting(adj) น่าสงสาร,น่าเอ็นดู,สะเทือนใจ
affection(n) ความรัก,ความเสน่หา,ความชอบ,ความเป็นมิตร,อารมณ์
affectionate(adj) ที่รัก,ที่ชอบ,ที่เสน่หา,ที่รักใคร่
affective(adj) เกี่ยวกับความรู้สึก,เกี่ยวกับอารมณ์
afferent(adj) ซึ่งนำเข้ามายังศูนย์กลาง
chaffer(vi) ต่อรองราคา
disaffected(adj) ไม่เป็นมิตร,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่พอใจ,เหินห่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
affect๑. อารมณ์แสดงออก๒. มีอิทธิพลเหนือ๓. ชอบ๔. แสร้งทำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
affect, blunted; affect, flat(จิตเวช.) อารมณ์เฉยเมย, อารมณ์ทื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
affect, flat; affect, blunted(จิตเวช.) อารมณ์เฉยเมย, อารมณ์ทื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
affectationความไม่ผสาน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
affected๑. -ได้รับผล, -เป็นโรค๒. -แสร้งทำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
affection๑. ความชอบ, ความรัก๒. สภาพเป็นโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
affectionวิภาพ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
affective fallacyความผิดพลาดเหตุกระทบใจ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
afferent-นำเข้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
afferent loop syndromeกลุ่มอาการขดลำไส้ขาเข้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Affectกระทบกระเทือน, อารมณ์, ผลกระทบ, สภาพอารมณ์, ลักษณะอารมณ์ [การแพทย์]
Affect Disturbancesผิดปกติในอารมณ์ [การแพทย์]
Affect, Appropriateอารมณ์สอดคล้องกับความคิด [การแพทย์]
Affect, Bluntedอารมณ์ทื่อ [การแพทย์]
Affect, Flatอารมณ์ตอบสนองต่อการกระตุ้นเป็นเฉื่อยชา [การแพทย์]
Affect, Flatness ofความเฉยเมยของอารมณ์ [การแพทย์]
Affect, Inappropriateอารมณ์ไม่เหมาะสม, อารมณ์ไม่สอดคล้องกับความคิด [การแพทย์]
Affect, Lability ofอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย [การแพทย์]
Affectedคนเป็นโรค [การแพทย์]
Affectionอารมณ์รักและพึงใจ, ความรัก, ทัศนคติด้านความรู้สึก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You might be brave enough to reveal your secret, only to have it used against you... or someone else's secret might affect you in unexpected ways.คุณอาจจะกล้าพอที่จะเปิดเผยความลับของคุณ เพื่อที่มันจะถูกใช้เล่นงานคุณเอง หรือความลับของคนอื่นอาจทำให้คุณโดนอะไรที่คาดไม่ถึง The Serena Also Rises (2008)
Lock down any sections of the ship affected by this disturbance.ปิดตายทุกเซคชั่นในยาน ที่ไอ้ตัวพวกนั้นอยู่ Dead Space: Downfall (2008)
They have a progression. They affect specific organs.มันพัฒนาได้ มันมีผลต่อเจาะจงเป็นบางอวัยวะ Not Cancer (2008)
Then they would affect every organ through the blood stream.ดังนั้นเราต้องตรวจทุกๆอวัยวะที่เส้นเลือดไปถึง Not Cancer (2008)
But you can't tell me because it might affectแต่คุณไม่สามารถบอกฉัน เพราะมันอาจมีผลข้างเคียง Not Cancer (2008)
Melanin affects hair color.เมลานินมีผลกับผลของเค้า Adverse Events (2008)
What affects melanin?อะไรมีผลต่อเมลานิน? ฮอร์โมนหรอ Adverse Events (2008)
Rule out diffuse processes, you're stuck with a single process affecting just the pancreas.ปกคลุมไปทั่ว คุณทำsingle process affecting เฉพาะที่ตับอ่อน Birthmarks (2008)
You don't let other people's problems affect you.นายต้องไม่ให้ปัญหาของคนอื่นมีผลกับนาย Lucky Thirteen (2008)
You don't let your own problems affect you.นายต้องไม่ให้ปัญหาของนายเองมีผลกับนาย Lucky Thirteen (2008)
It affected me.มันมีผลกระทบต่อฉัน The Itch (2008)
It still affects me.และมันยังคงมีผลกระทบต่อฉัน The Itch (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
affeThis result means, contrary to prior expectations, that the number of variants does not affect the processing speed.
affeApply a compress to the affected part every two hours.
affeHis affection for Saori was not reciprocated.
affeHer affection came home to my heart.
affeHe affected not to hear me.
affeThe audience was deeply affected.
affeI guess Ichiko is a fellow rule-breaker, she's sending me a smile filled with affection for a comrade.
affeHis affection is cooling.
affeDon't toy with her affections.
affeHe affected by heat.
affeI was affected by the heat.
affeHis old age is beginning to affect his eyesight.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด้วยเสน่หา[ADV] affectionately, See also: passionately, caringly, lovingly, Syn. รักใคร่, ชื่นชอบ, Ant. รังเกียจ, เกลียด, Example: ท่านยกสมบัติชิ้นนี้ให้เขาด้วยเสน่หา
มีผลต่อ[V] affect, See also: have an effect on, Example: คำสั่งสอนหรือลัทธิความเชื่อ มีผลต่อชีวิตคนเป็นจำนวนมาก
ส่งผล[V] affect, See also: influence, Syn. มีผล
มีผลกระทบ[V] affect, See also: influence, bear upon, impinge upon, have an effect/impact on, Syn. มีผลต่อ, Example: การนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานานได้พบว่ามีผลกระทบต่อร่างกายหลายอย่าง
มีผล[V] affect, See also: influence, impact, have an effect/impact on, Syn. มีผลกระทบ, ส่งผล, Example: อิทธิพลของประสบการณ์ในวัยเด็กมีผลต่อบุคคลิกภาพในวัยผู้ใหญ่
เสน่หา[N] love, See also: affection, Syn. ความรัก, ความชอบพอ, Ant. ความเกลียดชัง, Example: เขาซื้อรถเก๋งราคาเป็นล้านเป็นของขวัญให้ภรรยาน้อยด้วยเสน่หา
สะบัดสะบิ้ง[ADV] affectedly, See also: insincerely, unnaturally, Example: เธอตอบอย่างสะบัดสะบิ้ง, Thai definition: ทำจริตกิริยากระตุ้งกระติ้ง
เกี่ยวโยง[V] affect, See also: connect, involve, link, relate to, Syn. เกี่ยว, เชื่อม, เชื่อมโยง, Example: การปฏิบัติงานใหญ่ๆ ระดับชาตินั้นไม่ว่าเป็นด้านใดสาขาใดย่อมจะเกี่ยวโยงถึงกันและกัน, Thai definition: ต่อเนื่องไปถึง
ความเสน่หา[N] affection, See also: love, Syn. ความรัก, Example: นักธุรกิจซื้อรถเก๋งราคาเก้าล้านเป็นของขวัญให้นักการเมืองด้วยความเสน่หา, Thai definition: ความรู้สึกพอใจผูกพัน
ผลกระทบ[N] effect, See also: affectation, influence, Syn. ผลพวง, Example: ทุกประเทศในเอเชียได้รับผลกระทบจากความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจครั้งนี้, Thai definition: ผลลัพธ์ที่ทำให้กระเทือนไปถึงผู้อื่นหรือเหตุการณ์ที่จะตามมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาขอเกี่ยว[v. exp.] (ao khøkīo) FR: gaffer ; faire une bêtise
เชื่อมโยง[v.] (cheūamyōng) EN: link ; affect   FR: lien [m]
ช้อย[adj.] (chøi) EN: soft ; lithe ; affectedly graceful ; graceful in manner   FR: souple ; délié
ชอบ[v.] (chøp) EN: like ; be fond of ; admire ; be pleased ; enjoy ; fancy   FR: aimer ; apprécier ; affectionner ; se plaire (à) ; se complaire (à) ; se délecter
ชด[adj.] (chot) EN: gentle ; affectedly graceful ; soothing ; fine   
ชดช้อย[adj.] (chotchōi) EN: gentle ; affectedly graceful ; soothing ; fine   FR: gracieux
ได้รับผล[adj.] (dāirap phon) EN: affected   
ดัดจริต[v.] (datjarit) EN: be affected   FR: être maniéré ; affecter
โดยความรักใคร่[adv.] (dōi khwām rakkhrai) EN: affectueusement   
เอ็นดู[v.] (endū) EN: be loving ; be kind ; be merciful   FR: affectionner ; aimer

CMU English Pronouncing Dictionary
AFFECT    AH0 F EH1 K T
AFFELDT    AE1 F EH0 L T
AFFECTS    AH0 F EH1 K T S
AFFECTED    AH0 F EH1 K T AH0 D
AFFERENT    AE1 F ER0 AH0 N T
AFFECTING    AH0 F EH1 K T IH0 NG
AFFECTION    AH0 F EH1 K SH AH0 N
AFFECTIVE    AH0 F EH1 K T IH0 V
AFFECTIONS    AH0 F EH1 K SH AH0 N Z
AFFECTATION    AE2 F EH0 K T EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
affect    (v) (@1 f e1 k t)
affects    (v) (@1 f e1 k t s)
affected    (v) (@1 f e1 k t i d)
affecting    (v) (@1 f e1 k t i ng)
affection    (n) (@1 f e1 k sh @ n)
affections    (n) (@1 f e1 k sh @ n z)
affectation    (n) (a2 f e k t ei1 sh @ n)
affectingly    (a) (@1 f e1 k t i ng l ii)
affectations    (n) (a2 f e k t ei1 sh @ n z)
affectionate    (j) (@1 f e1 k sh @ n @ t)

German-Thai: Longdo Dictionary
schaffen(vt) |schaffte, hat geschafft| ทำงาน, ทำ , See also: S. arbeiten, machen
Kaffee(n) |der, pl. Kaffees| กาแฟ
Kaffeepulver(n) |das, pl. Kaffeepulver| กาแฟผง
Kaffeebohne(n) |die, pl. Bohnen| เมล็ดกาแฟ
etw. mit links schaffen(phrase) ทำได้ดี ทำได้โดยง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก
schaffen(vt) |schaffte, hat geschafft| ทำให้เป็นผลสำเร็จ, ทำได้สำเร็จ เช่น Sie hat die Prüfung geschafft. เธอสอบผ่านแล้ว, See also: S. erfüllen
Giraffe(n) |die, pl. Giraffen| ยีราฟ
anschaffen(vi) |schaffte an, hat angeschafft| ขายบริการ, ขายตัว
Kaffeepause(n) |die, pl. Kaffeepausen| ช่วงพักดื่มกาแฟ
Waffe(n) |die, pl. Waffen| อาวุธ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Affe {m} | Affen {pl}monkey | monkeys [Add to Longdo]
Affekthandlung {f}emotional act [Add to Longdo]
Affektiertheit {f}; Verstellung {f}affectation [Add to Longdo]
Affektiertheit {f}artificialness [Add to Longdo]
Affektiertheit {f}; Ziererei {f}; Pretiosität {f}; Preziosität {f} [alt]preciosity [Add to Longdo]
Affenbrotbaum {m} [bot.] | Affenbrotbäume {pl}baobab | baobabs [Add to Longdo]
Affenliebe {f}doting love [Add to Longdo]
Affenschande {f}crying shame; beastly shame [Add to Longdo]
Affentheater {n}crazy business [Add to Longdo]
affektiertfinicky; finicking [Add to Longdo]
affektiert {adj} | affektierter | am affektiertestenaffected | more affected | most affected [Add to Longdo]
affektiert {adv}affectedly [Add to Longdo]
affektiertdrawling [Add to Longdo]
affektiertfinical [Add to Longdo]
affektiertlackadaisical [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
NG[エヌジー;エヌジ, enuji-; enuji] (n,adj-na) (1) NG; no good; (2) gaffe or "blooper" in TV or movies [Add to Longdo]
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service [Add to Longdo]
おめおめ[, omeome] (adv-to) (1) (on-mim) shamelessly; acting brazenly unaffected; (2) being resigned to (disgrace) [Add to Longdo]
お情け;御情け[おなさけ, onasake] (n) (1) (See 情け) pity; (2) affection [Add to Longdo]
すかす[, sukasu] (v5s) to pose; to be affected; to put on an air [Add to Longdo]
すまし込む;澄まし込む[すましこむ, sumashikomu] (v5m) to put on airs; to affect (importance, etc.); to look wise [Add to Longdo]
とっぽい[, toppoi] (adj-i) (col) pompous; affected; fresh [Add to Longdo]
へま[, hema] (adj-na,n) blunder; bungle; gaffe [Add to Longdo]
ます[, masu] (aux-v) (1) (pol) (See ませ) used to indicate respect for the listener (or reader); (2) (arch) (hum) used to indicate respect for those affected by the action [Add to Longdo]
アウケノグラニスオッキデンタリス[, aukenoguranisuokkidentarisu] (n) bubu (Auchenoglanis occidentalis); giraffe catfish [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
做作[zuò zuo, ㄗㄨㄛˋ ㄗㄨㄛ˙, ] affected; artificial [Add to Longdo]
传入神经[chuán rù shén jīng, ㄔㄨㄢˊ ㄖㄨˋ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ, / ] afferent nerve (transmitting in to the brain); afferent neuron [Add to Longdo]
受到影响[shòu dào yǐng xiǎng, ㄕㄡˋ ㄉㄠˋ ˇ ㄒㄧㄤˇ, / ] affected (usually adversely); to suffer [Add to Longdo]
受寒[shòu hán, ㄕㄡˋ ㄏㄢˊ, ] affected by cold; to catch cold [Add to Longdo]
受暑[shòu shǔ, ㄕㄡˋ ㄕㄨˇ, ] affected by heat; to suffer heatstroke or sunstroke [Add to Longdo]
情爱[qíng ài, ㄑㄧㄥˊ ㄞˋ, / ] affection; friendly feelings towards sb; love [Add to Longdo]
情种[qíng zhòng, ㄑㄧㄥˊ ㄓㄨㄥˋ, / ] affectionate; an affectionate person [Add to Longdo]
扭扭捏捏[niǔ niǔ niē niē, ㄋㄧㄡˇ ㄋㄧㄡˇ ㄋㄧㄝ ㄋㄧㄝ, ] affectedly shy [Add to Longdo]
扭捏[niǔ nie, ㄋㄧㄡˇ ㄋㄧㄝ˙, ] affectedly shy [Add to Longdo]
深爱[shēn ài, ㄕㄣ ㄞˋ, / ] affectionate [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
飾り気[かざりけ, kazarike] Affektiertheit, Zurschaustellung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Affe [afə] (n) , s.(m )
     ape; monkey
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top