Search result for

afa

(54 entries)
(0.0155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -afa-, *afa*
Possible hiragana form: あふぁ
English-Thai: Longdo Dictionary
AFAIK(phrase slang) ย่อมาจาก As Far As I Know หมายถึง เท่าที่ข้าพเจ้าทราบนั้น, เป็นศัพท์แสลงยุคอินเทอร์เน็ต

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
afar[ADV] ห่างไกล, See also: ไกลจาก, แต่ไกล, Syn. remote, far away

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afar(อะฟารฺ') adv. จาก, ไกลจาก, ห่างกันไกล, ไกลมาก, แต่ไกล, Syn. far away
catafalque(แคท'ทะฟอลค) n. ที่ตั้งศพ,เชิงเทินตั่งศพ,รถบรรทุกศพ
leafage(ลี'ฟิจฺ) n. ใบไม้
safari(ซะฟา'รี) n., การเดินทางล่าสัตว์,การเดินทางไกลหรือผจญภัย pl. safaris, Syn. expedition
seafarer(ซี'แฟเรอะ) n.กลาสีเรือ,ชาวเรือ,ผู้ท่องเที่ยวในทะเล, Syn. sailor
seafaring(ซี'แฟริง) adj. เกี่ยวกับชาวเรือ,เกี่ยวกับการเดินเรือ,เกี่ยวกับการเดินทางในท้องทะเล. n. การเดินเรือทะเล,ธุรกิจการเดินเรือทะเล,อาชีพกลาสีเรือ

English-Thai: Nontri Dictionary
afar(adv) ไกล,ห่างไกล,แต่ไกล
catafalque(n) เชิงตะกอน,ที่ตั้งศพ,จิตกาธาน,รถบรรทุกศพ
safari(n) การเดินทางไกล,การเดินทางล่าสัตว์
seafarer(n) ผู้เดินทางทางทะเล,กะลาสี,ชาวเรือ
seafaring(adj) เกี่ยวกับชาวเรือ,ซึ่งเดินทางทางทะเล,เกี่ยวกับการเดินเรือ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your majesty, I have journeyed from afar to seek your daughter's hand.ฝ่าบาท ข้าเดินทางมาจากแดนไกล เพื่อมือของลูกสาวท่าน Aladdin (1992)
"'but it comes from afar and carries with it all my good intentions.""แต่มันมาจากแดนไกล "และหอบเอาความปรารถณาดีของแม่มาด้วย" The Joy Luck Club (1993)
"but it comes from afar and carries with it all my good intentions."แต่มันมาจากที่ไกลแสนไกล และอัดแน่นไปด้วยความตั้งใจที่ดีของแม่" The Joy Luck Club (1993)
I will tell them this feather may look worthless, but it comes from afar and carries with it all my good intentions.ฉันจะบอกพวกเขาว่า ขนหงส์นี้อาจดูไร้ค่า แต่มันมาจากแดนไกล และอัดแน่นไปด้วยความตั้งใจที่ดีของฉัน The Joy Luck Club (1993)
I can no longer see him from afar.ข้าไม่สามารถสัมผัสถึงแกนดัลฟ์ได้เลย The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Sometimes when you see someone from afar... you develop a fantasy.บางครั้งเวลาเรามองใครจากที่ไกลๆ อาจจะทำให้เราสร้างจินตนาการขึ้นมาเอง Wicker Park (2004)
I'll root for you from afarฉันได้แต่สนับสนุนอยู่ห่างๆ Swing Girls (2004)
I saw him once at the promotion but only from afar.ฉันเห็นเขาที่งานส่งเสริมการขายครั้งเดียวแต่ก็ไกล ๆ ค่ะ Smile Again (2006)
What's a person to do when all they can do is watch from afar?เขาจะทำอะไรได้อีก ในเมื่อสิ่งเดียวที่เขาทำได้... คือมองดูจากที่ไกลๆ 200 Pounds Beauty (2006)
I mean he's bringing in boatloads of the best weed from all over the world brings it in electronically running his empire from afar like he's a goddamned wizard of weed or some shitฉันหมายความว่าเขาขนมาเต็มเรือลำหนึ่ง กัญชาที่ดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลก นำมันมาเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไหลเข้าสู่อาณาจักรของเขาหลังจากนั้น Bobby Z (2007)
No, I don't care who worships you from afar,ไม่ๆ ผมไม่สนหรอกว่าใคร แอบชอบคุณจากที่ไกลๆ No Fits, No Fights, No Feuds (2007)
I have watched you many nights from afar.ข้าเฝ้ามองเจ้า มาเนิ่นนานผ่านราตรี Monster Movie (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห่างไกล[X] (hāngklai) EN: far ; a long way ; afar ; a great distance   FR: lointain ; éloigné
แมงสาบ[n.] (maēng sāp) EN: cockroach   FR: blatte [f] ; cafard [m] ; cancrelat [m] ; cloporte [m] ; coquerelle [f] (Québ.) ; ravet [m] (Québ.)
มะไฟ[n.] (mafai) EN: mafai   FR: euphorbe [f]
แมลงสาบ [n.] (malaēng sāp) EN: cockroach ; roach (Am.)   FR: blatte [f] ; cafard [m] ; cancrelat [m] ; cloporte [m] ; coquerelle [f] (Québ.) ; ravet [m] (Québ.)
ม่อย[adj.] (møi) EN: pale ; pallid ; wan   FR: pâle ; blême ; blafard
เหงาหงอย[adj.] (ngao-ngøi) EN: lonesome ; dispirited ; depressed ; melancholic   FR: mélancolique ; cafardeux
ปากบอน[n.] (pākbøn) EN: newxmonger ; quidnunc   FR: bavard [m] ; indiscret [m] ; cafardeur[m]
ปากบอน[adj.] (pākbøn) EN: gossipy ; gossipy ; big mouthed ; tale bearing   FR: cafardeur ; indiscret
เผือด[adj.] (pheūat) EN: pale   FR: pâle ; blafard
ราฟาเอล นาดาล[n. prop.] (Rāfāēl Nādāl) EN: Rafael Nadal   FR: Rafael Nadal

CMU English Pronouncing Dictionary
AFAR    AH0 F AA1 R
AFANASYEV    AE2 F AH0 N EY1 S IY0 EH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
afar    (a) (@1 f aa1 r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイスポッテッドパファー;テトラオドン・レイウルス[, aisupotteddopafa-; tetoraodon . reiurusu] (n) Tetraodon leiurus (species of pufferfish) [Add to Longdo]
アファーマティブアクション[, afa-mateibuakushon] (n) affirmative action [Add to Longdo]
インタファクス通信[インタファクスつうしん, intafakusu tsuushin] (n) Interfax news agency [Add to Longdo]
インテリアファブリック[, interiafaburikku] (n) interior fabric [Add to Longdo]
オフショアファンド[, ofushoafando] (n) offshore fund [Add to Longdo]
オフラインフォルダファイル[, ofurainforudafairu] (n) {comp} offline folder file [Add to Longdo]
カーボングラファイト[, ka-bongurafaito] (n) carbon graphite [Add to Longdo]
グラファイト[, gurafaito] (n) (See 石墨) graphite [Add to Longdo]
コリオグラファー[, koriogurafa-] (n) choreographer [Add to Longdo]
コンテナファイル[, kontenafairu] (n) {comp} container file [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンピュータグラフィクスのメタファイル[こんぴゅーたぐらふぃくす の めたふぁいる, konpyu-tagurafikusu no metafairu] Computer Graphics Metafile [Add to Longdo]
データファイル[でーたふぁいる, de-tafairu] data-file [Add to Longdo]
バファリン[ばふぁりん, bafarin] buffer-in [Add to Longdo]
ヘッダファイル[へっだふぁいる, heddafairu] header file [Add to Longdo]
メタファイル[めたふぁいる, metafairu] metafile [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

  AFA
         Association Fournisseur d'Access et service internet (org., ISP,
  France)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top