ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ader

EY1 D ER0   
69 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ader-, *ader*
English-Thai: Longdo Dictionary
industry leaderผู้นำในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจแขนงหนึ่งๆ
bandleader(n) ผู้นำวง, วาทยากร, S. conductor, music director, band leader
wader(n) นกชายเลน เช่น Changes in estuary morphology, such as might occur with sea level rise, can affect wader and sea bird density., S. shorebird,

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breechloadern. ปืนที่บรรจุทางท้ายปืน
camaraderie(คามะรา'ดะรี) n. มิตรภาพที่ดี
card readerเครื่องอ่านบัตรหมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ใช้การอ่านรูที่เจาะในบัตรแล้วถอดออกมาเป็นรหัส การอ่านรูเหล่านั้นทำได้ด้วยการใช้แปรงไฟฟ้าสัมผัส แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นส่งเข้าไปเก็บในหน่วยความจำเพื่อนำไปประมวลผลต่อไป
character readerเครื่องอ่านอักขระหมายถึง เครื่องอ่านอักขระจากตัวพิมพ์ซึ่งจะต้องมีลักษณะพิเศษที่เป็นมาตรฐาน การอ่านใช้วิธีให้แสงผ่านช่องว่างของตัวอักขระนั้น ๆ แล้วแปลเป็นรหัสบันทึกลงไว้ในแถบบันทึก (tape) หรือจานบันทึก (disk)
cheerleadern. ประธานเชียร์
free tradern. ผู้สนับสนุนและยึดหลักการค้าเสรี
freetradern. ผู้สนับสนุนและยึดหลักการค้าเสรี
headern. ผู้ตัดหัวของสิ่งอื่น,เครื่องตัดหัว,ผู้กระโดดหัวลง
impleader(อิมพลีด' เดอะ) n. ผู้ฟ้องร้อง, วิธีการฟ้องร้องบุคคลที่สาม.
leader(ลีด'เดอะ) n. ผู้นำ,หัวหน้า,ผู้บัญชา,ผู้นำวงดนตรี,นักร้องนำ,ผู้สวดนำ,บทนำ,เรื่องเอก,ท่อน้ำ.

English-Thai: Nontri Dictionary
cheerleader(n) ประธานเชียร์,ผู้นำเชียร์,เชียร์ลีดเดอร์
copyreader(n) คนตรวจสอบ,บรรณาธิการ,คนพิสูจน์อักษร
crusader(n) ผู้ทำสงครามศาสนา
invader(n) ผู้บุกรุก,ผู้รุกราน,ผู้ย่ำยี
leader(n) ผู้นำ,หัวหน้า,สายนำไฟฟ้า,ตัวนำแสดง,บทนำ,ผู้บัญชาการ
leadership(n) ความเป็นผู้นำ,ความเป็นหัวหน้า,ตำแหน่งผู้นำ
reader(n) ผู้อ่าน,คนตรวจเรื่อง,คนตรวจปรู๊ฟ,คนทำนาย
ringleader(n) หัวโจก,ผู้นำ,หัวหน้าแก๊ง
trader(n) พ่อค้า,เรือค้าขาย,นักธุรกิจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Acidum adere!อะคิดัม อะเดรา! Unburied (2013)
Acidum adere!อะคิดัม อะเดเร! Unburied (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจบังคับบัญชา[n. exp.] (amnāt bangkhapbanchā) EN: authority ; control ; leadership ; mastery ; sway   
อธิป[n.] (athip) EN: chief ; boss ; leader ; master ; lord   
บิด[v.] (bit) EN: twist ; distort ; wring ; wrench   FR: tordre ; torsader
บทบรรณาธิการ[n.] (botbannāthikān) EN: leading article ; leader ; editorial   FR: éditorial [m]
บุคลิกความเป็นผู้นำ[n. exp.] (bukkhalik khwām pen phūnam) EN: leadership qualities   
ชักชวน[v.] (chakchūan) EN: persuade ; ask ; induce ; invite   FR: persuader ; décider
ชิงอำนาจการนำ[v. exp.] (ching amnāt kān nam) EN: contend for leadership   FR: lutter pour le leadership ; lutter pour la primauté
ชวน[v.] (chūan) EN: advise ; urge ; try to persuade ; induce ; invite   FR: persuader ; influencer ; décider
เดินเล่น[v.] (doēn len) EN: go for a walk ; go for a stroll ; stroll ; promenade ; take a walk ; wander   FR: se balader ; se promener ; flâner
แฟนผู้อ่าน[n. exp.] (faēn phū-ān) EN: dear readers   FR: chers lecteurs [mpl] ; chères lectrices [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
ADER    EY1 D ER0
ADERMAN    AE1 D ER0 M AH0 N
ADERHOLD    AE1 D ER0 HH OW0 L D
ADERHOLT    AE1 D ER0 HH OW0 L T

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ader {f}; Blutader {f} [anat.] | Adern {pl}blood vessel; vein | veins [Add to Longdo]
Ader {m}; Gang {m} [geol.]vein [Add to Longdo]
Ader {f} [electr.] | abgeschirmte Adercore; lead | screened core [Add to Longdo]
Aderendhülse {f} [electr.]wire end ferrule; end splice [Add to Longdo]
Aderisolierung {f} [electr.]wire insulation; core insulation [Add to Longdo]
Aderlass {m}blood-letting; bleeding [Add to Longdo]
Aderumhüllung {f} [electr.] | gemeinsame Aderumhüllungcore covering | inner covering [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ます[, masu] (aux-v) (1) (pol) (See ませ) used to indicate respect for the listener (or reader); (2) (arch) (hum) used to indicate respect for those affected by the action [Add to Longdo]
アップローダ[, appuro-da] (n) {comp} uploader [Add to Longdo]
アデリーペンギン[, aderi-pengin] (n) Adelie penguin (Pygoscelis adeliae) [Add to Longdo]
アンローダー[, anro-da-] (n) unloader [Add to Longdo]
インベーダー[, inbe-da-] (n) invader [Add to Longdo]
オピニオンリーダー[, opinionri-da-] (n) opinion leader; (P) [Add to Longdo]
カードリーダー[, ka-dori-da-] (n) {comp} card reader [Add to Longdo]
カード読み取り装置;カード読取り装置[カードよみとりそうち, ka-do yomitorisouchi] (n) {comp} card reader [Add to Longdo]
カード読取り機構[カードよみとりきこう, ka-do yomitorikikou] (n) {comp} card reader [Add to Longdo]
ガリバー商品[ガリバーしょうひん, gariba-shouhin] (n) outstanding product; market leader [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カード読み取り装置[カードよみとりそうち, ka-do yomitorisouchi] card reader [Add to Longdo]
カード読取り機構[カードよみとりきこう, ka-do yomitorikikou] card reader [Add to Longdo]
カード読取り装置[カードよみとりそうち, ka-do yomitorisouchi] card reader [Add to Longdo]
セションリーダ[せしょんりーだ, seshonri-da] session leader [Add to Longdo]
セルヘッダー[せるへっだー, seruhedda-] cell header [Add to Longdo]
ドキュメント読取り装置[ドキュメントよみとりそうち, dokyumento yomitorisouchi] document reader [Add to Longdo]
バーコードリーダ[ばーこーどりーだ, ba-ko-dori-da] bar-code reader [Add to Longdo]
バッチ見出し文書[ばっちみだしぶんしょ, bacchimidashibunsho] batch-header document [Add to Longdo]
ピアグループリーダ[ぴあぐるーぷりーだ, piaguru-puri-da] peer group leader [Add to Longdo]
ファイル始めラベル[ファイルはじめラベル, fairu hajime raberu] beginning-of-file label, header label, HDR (abbr.) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
血管[けっかん, kekkan] Ader, Blutgefaess [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Ader /aːdr/ 
   vein

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Ader /aːdr/ 
   strand

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  ader /adər/
   vein

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top