Search result for

ade

(154 entries)
(0.2366 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ade-, *ade*. Possible hiragana form: あで
English-Thai: Longdo Dictionary
industry leaderผู้นำในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจแขนงหนึ่งๆ
world trade center(name) อาคารศูนย์การค้าและธุรกิจขนาดใหญ่ มักสร้างขึ้นตามเมืองใหญ่ๆทั่วโลก
bandleader(n) ผู้นำวง, วาทยากร, S. conductor, music director, band leader
made for each otherเหมาะสมกันอย่างยิ่ง เช่น a couple who are just made for each other
trade school(n) โรงเรียนช่าง เช่น Find a Trade School near you & turn your passion into a profession!
wader(n) นกชายเลน เช่น Changes in estuary morphology, such as might occur with sea level rise, can affect wader and sea bird density., S. shorebird,
cadet(n ) นักเรียนนายร้อย เช่น Three cadets received a prestigious cadet-level award during a promotion.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Aden    [N] เมืองเอเดนในประเทศเยเมน
adept    [ADJ] ชำนาญ, See also: ชำนาญ, ช่ำชอง, เก่งกาจ, สันทัด, Syn. adept
adept    [N] ผู้เชี่ยวชาญ, See also: ผู้ชำนาญการ, Syn. expert
adenoid    [ADJ] ที่เกี่ยวกับต่อมอดีนอยด์
adequacy    [N] ความพอเพียง, See also: ความพอเหมาะ, Syn. sufficiency, enough, Ant. insufficiency, deficiency
adequate    [ADJ] พอ, See also: พอเพียง, พอแล้ว, พอเหมาะ, Syn. sufficient, satisfactory, Ant. inadequate, insufficient
adequately    [ADV] อย่างพอเพียง, See also: พอประมาณ, Syn. sufficiently, enough, satisfactorily, Ant. inadequately, insufficiently

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adelphousเชื่อมติดเป็นกลุ่ม [ก้านชูอับเรณู] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ademptionการเพิกถอนข้อกำหนดพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adenocarcinomaมะเร็งชนิดต่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adenoidคล้ายต่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adenoiditisทอนซิลคอหอยอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adenoids๑. ทอนซิลคอหอย๒. ทอนซิลคอหอยโต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adenomaเนื้องอกต่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adenomyosis externa; endometriosis; endometriosis externaเยื่อบุมดลูกต่างที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adenopathyโรคต่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adequate diet; diet, balancedอาหารสมส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ademiumอะดีเนียม [TU Subject Heading]
Adenineอะดีนีน, สาร; อะดินีน; สารอดีนีน; อะเดนีน; อะดีนีน [การแพทย์]
adenineอะดีนีน, เบสชนิดหนึ่งเป็นผลึกสีขาว  สูตรเคมีคือ C5H5N5 เป็นองค์ประกอบของกรดนิวคลีอิก พบใน DNA และ RNA [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Adenine Guanine Uracilสารละลายอะดีนีนกัวนีนยูราซิล [การแพทย์]
Adenine Nucleotidesอะดินีนนิวคลิโอไทด์ [การแพทย์]
Adenine-Catecholอะเดนีน-แคทีคอล [การแพทย์]
Adenium obesumชวนชม [TU Subject Heading]
Adeno Squamousแอดดิโนสแควมัส [การแพทย์]
Adenoacanthomaแอดดิโนอแคนโทม่า [การแพทย์]
Adenocarcinomaคาร์ซิโนมาชนิดต่อม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adeThis meal is adequate for three.
adeI suppose than an 8-Gigabyte hard drive will be adequate.
adeIs your salary adequate to support your family?
adeThis paper should be adequate for your purpose.
adeThis meal is adequate for two.
adeThe pay is not adequate for a family of six.
adeThat threw adequate light on his feelings toward her.
adeIt important for a nation to have an adequate mix of monetary and fiscal policies.
adeThe national health service was far from adequate.
adeWe need not only adequate water but clean water.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aden(อาด' เดน, แอด' เดน) ชื่อเนื้อเยื่อน้ำเหลืองที่บวมโตในลำคอส่วนบน (a seaport in Yemen)
aden-(คำเสริมหน้า) adeno-
adenaseเอนไซม์ที่พบในม้ามและตับอ่อนที่ทำให้ adenine เปลี่ยนเป็น hypoxanthine และ ammonia
adeniaต่อมน้ำเหลืองโตผิดปกติ
adenine(แอด' ดินิน) n. แอลกาลอยด์ชนิดหนึ่งจากชา
adeno-(คำเสริมหน้า) ซึ่งเกี่ยวกับต่อม., Syn. aden-
adenocarcinoma(แอดดิโนคาร์ซิโน' มา) n., (pl. -mas, mata) มะเร็งของต่อม -adenocarcinomatous adj.)
adenohypophysisพูหน้าหรือส่วนที่เป็นต่อมของ hypothesis cere-briadenohypophyseal
adenoidectomy(แอดดินอยเดค' โทมี) การตัดต่อม adenoids ออก (removing the adenoids)
adenoids(แอด' ดินอยด์) n. ชื่อเนื้อเยื่อน้ำเหลืองที่บวมโตในลำคอส่วนบน

English-Thai: Nontri Dictionary
adept(adj) ชำนาญ,เชี่ยวชาญ,มีประสิทธิภาพ,เก่ง
adequate(adj) เพียงพอ,เหมาะสม
abrade(vt) ขูด,ขัด,ถู,ชะ,ครูด,ถลอก
academic(adj) เชิงวิชาการ,เกี่ยวกับโรงเรียน,เกี่ยวกับสถาบันการศึกษา
academician(n) นักวิชาการ
academy(n) สถานศึกษา
accolade(n) การได้รับเกียรติ
arcade(n) ทางเดินมีหลังคาเป็นรูปโค้ง
autocade(n) ขบวนรถยนต์
bade(vt) pt ของ bid

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความพอดี    [N] sufficiency, See also: adequacy, Syn. ความพอประมาณ, ความเหมาะสม, ความพอเหมาะ, Example: การที่พื้นดินเป็นพิษเพราะการใช้ยาปราบศัตรูพืชเกินความพอดี
เพียงพอ [ADJ] sufficient, See also: adequate, ample, satisfactory, enough, Syn. พอเพียง, Example: ชาวบ้านไม่เดือดร้อนเพราะถือคติมีชีวิตที่เพียงพอ ไม่ดิ้นรนอีกต่อไป, Thai definition: ที่เหมาะควรแก่ความต้องการแล้ว
เจ้าถ้อยหมอความ [N] adept at arguing a case as a lawyer, See also: controversialist, argumentative person, Example: ผมเองไม่นึกอยากเป็นเจ้าถ้อยหมอความเท่าไรนัก แต่เรียนเผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว้เท่านั้นเอง, Thai definition: ผู้มักใช้โวหารพลิกแพลงไปในทางกฎหมาย
แกร่งกล้า [V] proficient, See also: adept, able, Syn. เก่ง, Example: ฝีมือของเขายังไม่แกร่งกล้าพอที่จะสู้คู่ต่อสู้ได้
ความพอ    [N] adequateness, See also: sufficiency, Syn. ความพอเพียง, Thai definition: สภาวะที่เหมาะแก่ความต้องการ
ทุงเทง    [N] Adenosma hirsutum Kurz., Syn. โทงเทง, โซเซ (ชื่อพื้นเมืองสุราษฎร์), Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุก 2 ชนิดในสกุล Physalis วงศ์ Solanaceae คือชนิด P. angulata Linn. และชนิด P. minima Linn. ใช้ทำยาได้
สาสม    [ADV] adequately, See also: sufficiently, properly, Syn. สม, Example: เธอได้รับผลตอบแทนอย่างสาสมกับความเหนื่อยยากของเธอที่อุทิศให้บริษัท, Thai definition: อย่างเพียงพอหรือเหมาะสม
หอมปากหอมคอ    [ADV] adequately, See also: moderately, suitably, appropriately, Syn. พอประมาณ, พอหอมปากหอมคอ, พอเป็นกระษัย, Example: มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์พอหอมปากหอมคอเกี่ยวกับนักการเมือง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีวะ[n.] (āchīwa) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling   
แอ่ว[v.] (aēo) EN: court ; woo ; serenade ; sing to   FR: faire la cour ; courtiser
ไอ้[X] (ai) EN: fellow ; guy ; you   FR: camarade [m]
อาร์เคด[n.] (ākhēt) EN: arcade   
อำนาจบังคับบัญชา[n. exp.] (amnāt bangkhapbanchā) EN: authority ; control ; leadership ; mastery ; sway   
อำนวยความสะดวกทางการค้า[v. exp.] (amnūay khwām sadūak thāng kānkhā) EN: facilitate trade   
อมรเบิกฟ้า [n. exp.] (amøn boēk fā) EN: Rose dipladenia   
อัพเกรด[v.] (apkrēt) EN: upgrade   FR: mettre à jour ; évoluer
อารมณ์ขุ่นมัว[adj.] (ārom khunmūa) EN: in a gloomy mood ; with a heavy heart   FR: maussade
อธิป[n.] (athip) EN: chief ; boss ; leader ; master ; lord   

CMU English Pronouncing Dictionary
ADE    EY1 D
ADEN    EY1 D AH0 N
ADES    EY1 D Z
ADEY    EY1 D IY0
ADER    EY1 D ER0
ADEL    AH0 D EH1 L
ADEE    AH0 D IY1
ADEPT    AH0 D EH1 P T
ADELE    AH0 D EH1 L
ADELA    AH0 D EH1 L AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adept    (n) (a1 d e p t)
adepts    (n) (a1 d e p t s)
Adelaide    (n) (a1 d @ l ei d)
adenoids    (n) (a1 d i n oi d z)
adequacy    (n) (a1 d i k w @ s ii)
adequate    (j) (a1 d i k w @ t)
adenoidal    (j) (a2 d i n oi1 d l)
adequately    (a) (a1 d i k w @ t l ii)

German-Thai: Longdo Dictionary
gerade(adj adv) ตรง เช่น eine gerade Linie เส้นตรง, Alkoholiker laufen meistens nicht gerade. คนที่ติดเหล้ามักเดินไม่ค่อยตรง
Schokolade(n) |die| ช็อกโกแล็ต, See also: eine Tafel Schokolade
Tafel Schokolade(n) |die, pl. Tafeln Schokolade| ช็อกโกแล็ตแบบแท่ง
gerade(adj) ตรง, เป็นเส้นตรง
Badezimmer(n) |das, pl. Badezimmer| ห้องอาบน้ำ
Schublade(n) |die, pl. Schubladen| ลิ้นชัก
Wade(n) |die, pl. Waden| น่อง
Faden(n) |der, pl. Fäden| ด้าย
Nadel(n) |die, pl. Nadeln| เข็ม
laden(vt) |lädt, lud, hat geladen, etw.(A) auf/in etw.(A)| อัดไฟ, ชาร์จแบตเตอรี่ เช่น den Akku laden

French-Thai: Longdo Dictionary
faire des grillades(vt) ปิ้งหรือย่างอาหารบนเตา (ส่วนใหญ่คนยุโรปนิยมจัดงานปิ้งเนื้อในฤดูร้อน ระหว่างเพื่อนฝูงและภายในครอบครัว)
mademoiselle(n) |f, pl. mesmoiselles| หญิงสาว (ค่อนข้างอายุน้อย, เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), See also: S. fille, madame, femme A. homme, monsieur
mademoiselleเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของหญิงสาวรุ่นที่มีอายุน้อย คล้ายกับ นางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Mademoiselle Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mlle. Chantel (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม mademoiselle ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่) , See also: A. monsieur, Related: madame
cadeau(n) |m, pl. cadeaux| ของขวัญ
Image:
camarade(n) |m ou f| เพื่อน ต่างจาก ami ตรงที่ camarade มักหมายถึง เพื่อนร่วมทีม, เพื่อนร่วมชั้นเรียน (camarade d'école หรือ camarade de classe)
académie française(n) |f| ราชบัณฑิตยสภาฝรั่งเศส

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はばき, habaki] (n) metal collar mounted between a sword blade and the hand guard [Add to Longdo]
10個1組;十個一組[じっこひとくみ;じっこいちくみ, jikkohitokumi ; jikkoichikumi] (n) {comp} decade [Add to Longdo]
ADESS[アデス, adesu] (n) Automated Data Editing and Switching System; ADESS [Add to Longdo]
ADP[エーディーピー, e-dei-pi-] (n) (See アデノシン二燐酸) adenosine diphosphate; ADP [Add to Longdo]
AMP[エーエムピー, e-emupi-] (n) (See アデノシン一燐酸) adenosine monophosphate (AMP) [Add to Longdo]
ATP[エーティーピー, e-tei-pi-] (n) (See アデノシン三燐酸) adenosine triphosphate; ATP [Add to Longdo]
CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES [Add to Longdo]
FTA[エフティーエー, efutei-e-] (n) (1) Free Trade Agreement; (2) free-trade area [Add to Longdo]
GATT[ガット, gatto] (n) (See 関税貿易一般協定) General Agreement on Tariffs and Trade; GATT [Add to Longdo]
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三磷酸腺苷[sān lín suān xiàn gān, ㄙㄢ ㄌㄧㄣˊ ㄙㄨㄢ ㄒㄧㄢˋ ㄍㄢ, ] adenosine triphosphate (ATP) [Add to Longdo]
二磷酸腺苷[èr lín suān xiàn gān, ㄦˋ ㄌㄧㄣˊ ㄙㄨㄢ ㄒㄧㄢˋ ㄍㄢ, ] adenosine diphosphate (ADP) [Add to Longdo]
亚丁[Yà dīng, ㄧㄚˋ ㄉㄧㄥ, / ] Aden [Add to Longdo]
充足[chōng zú, ㄔㄨㄥ ㄗㄨˊ, ] adequate; sufficient; abundant [Add to Longdo]
娴熟[xián shú, ㄒㄧㄢˊ ㄕㄨˊ, / ] adept; skilled [Add to Longdo]
爱德玲[Ài dé líng, ㄞˋ ㄉㄜˊ ㄌㄧㄥˊ, / ] Adeline (name) [Add to Longdo]
腺嘌呤[xiàn biāo líng, ㄒㄧㄢˋ ㄅㄧㄠ ㄌㄧㄥˊ, ] adenine nucleotide (A, pairs with thymine T 胸腺嘧啶 in DNA and with uracil U 尿嘧啶 in RNA) [Add to Longdo]
腺嘌呤核甘三磷酸[xiàn biāo líng hé gān sān lín suān, ㄒㄧㄢˋ ㄅㄧㄠ ㄌㄧㄥˊ ㄏㄜˊ ㄍㄢ ㄙㄢ ㄌㄧㄣˊ ㄙㄨㄢ, ] Adenosine triphosphate (ATP) [Add to Longdo]
腺病毒[xiàn bìng dú, ㄒㄧㄢˋ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, ] adenovirus [Add to Longdo]
腺癌[xiàn ái, ㄒㄧㄢˋ ㄞˊ, ] Adenocarcinoma [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10個1組[10こ1くみ, 10 ko 1 kumi] decade [Add to Longdo]
アップグレード[あっぷぐれーど, appugure-do] upgrade [Add to Longdo]
アップグレード版[アップグレードはん, appugure-do han] upgrade version [Add to Longdo]
インターネットワールド[いんたーねっとわーるど, inta-nettowa-rudo] Internet World (trade show) [Add to Longdo]
カード読み取り装置[カードよみとりそうち, ka-do yomitorisouchi] card reader [Add to Longdo]
カード読取り機構[カードよみとりきこう, ka-do yomitorikikou] card reader [Add to Longdo]
カード読取り装置[カードよみとりそうち, ka-do yomitorisouchi] card reader [Add to Longdo]
カスケード[かすけーど, kasuke-do] cascade [Add to Longdo]
カスケード式けた上げ[カスケードしきけたあげ, kasuke-do shikiketaage] cascaded carry [Add to Longdo]
ゲームセンター[げーむせんたー, ge-musenta-] game arcade [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しゃく, shaku] ADEL, ADELSRANG, ADELSTITEL [Add to Longdo]
爵位[しゃくい, shakui] Adelstitel, Adelsrang [Add to Longdo]
血管[けっかん, kekkan] Ader, Blutgefaess [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ade
   n 1: a sweetened beverage of diluted fruit juice [syn: {fruit
      drink}, {ade}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ADE
     Application Development Environment
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ADE
     Aufforderung zur DatenEingabe (BTX)
     

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 Ade
    Hades
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 ade [adeː]
   good bye
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top