Search result for

ada

(173 entries)
(0.0439 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ada-, *ada*
Possible hiragana form: あだ
English-Thai: Longdo Dictionary
biodegradable(adj) ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ, ย่อยสลายในทางชีวภาพ
order of canada(n) เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของแคนาดา เช่น If the advisory council decides that Black should lose his Order of Canada, he will first be given an opportunity to give it up voluntarily.
aggadah(n) เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ Midrash ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณ(คัมภีร์ห้าเล่มแรกของชาวยิว) ซึ่งประกอบด้วยสองส่วนคือ Halakhah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณที่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ และ Aggadah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ, S. exegesis, R. Midrash, Halakhah

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Adam[N] ชื่อบุคคลแรกของโลกตามศาสนาคริสต์
adage[N] ภาษิต, See also: คติพจน์, สุภาษิต, Syn. saying
adapt[VT] ทำให้เหมาะ, See also: ทำให้กลมกลืน, ทำให้เข้ากับ, ปรับ, Syn. adapt, accommodate
adapt[VI] เหมาะ, See also: กลมกลืน, เข้ากับ, ปรับ
adagio[N] ดนตรีที่บรรเลงอย่างช้า ๆ
adagio[ADV] อย่างช้า ๆ
adagio[ADJ] อย่างช้า ๆ
adamant[ADJ] แน่วแน่, See also: ใจแข็ง, ยืนกราน, Syn. inflexible
adamant[N] หินในตำนานที่มีความแข็งมาก
adapter[N] สิ่งที่ปรับให้สิ่งสองสิ่งเข้ากัน, Syn. adaptor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ada(เอดา) เป็นชื่อของภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาหนึ่ง ใช้เป็นภาษามาตรฐานสำหรับงานเขียนโปรแกรมของกิจการทหารของสหรัฐมาก่อน ผู้คิดภาษานี้ตั้งชื่อว่า Ada เพื่อเป็นเกียรติแก่ Lady Ada Augusta Lovelace ซึ่งเป็นชื่อสตรีผู้คิดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นคนแรกในโลก ในช่วงคริสศตวรรษ 1800
adactylous(อะแดค' ทิลัส) adj. ไร้นิ้วมือหรือนิ้วเท้า
adage(แอด' ดิจฺ) n. คติพจน์, สุภาษิต. -adagial adj., Syn. saying, proverb, precept)
adagio(อะดา' โจ) adv. adj., n. (pl. -glos) อย่างช้า ๆ , (ดนตรี) , กระดานที่นิ่ม
adam and eve on a raftเนื้ออบใส่ไข่
adam strok syndromeอาการอ่อนเพลียอย่างกระทันหัน บางครั้งเกิดการชัก
adam's appleลูกกระเดือก
adamant(แอด'- ,แอดดะ
adamic(แอด' ดะมิค) adj. เกี่ยวกับอาดัม., Syn. Adamical
adamite(แอด' ดะไมทฺ) n. ผู้สืบเนื่องต่อมาจากอาดัม, มนุษย์, ผู้นิยมลัทธิเปลือยการหรืออาบแดด, นักอาบแดดเปลือยกาย. -adamitic, -adamitical adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
adage(n) สุภาษิต,ภาษิต,คติพจน์,คำกล่าว
adamant(adj) เด็ดเดี่ยว,ยืนกราน,แข็งแกร่ง,ใจแข็ง
adamantine(adj) เด็ดเดี่ยว,ยืนกราน,แข็งแกร่ง,ใจแข็ง
adapt(vt) ดัดแปลง,ปรับ,ทำให้เหมาะสม
adaptability(n) ความสามารถในการปรับตัว,ความสามารถในการดัดแปลง
adaptable(adj) ดัดแปลงได้,ปรับได้,ปรับตัวได้
adaptation(n) การดัดแปลง,การปรับตัว,การปรับ
adaptor(n) เครื่องดัดแปลง,เครื่องปรับ
cadastral(adj) เกี่ยวกับที่ดิน
cadaver(n) ซากศพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Ada(ภาษา)เอดา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
adactylyสภาพไร้นิ้วแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adageภาษิต [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Adam's appleลูกกระเดือก [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
Adam's apple; eminence, thyroid; prominence, laryngeal; protuberance, laryngealลูกกระเดือก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adamantine lusterความวาวแบบเพชร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
adamelliteหินอะดาเมลไลต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
adaptationการปรับตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adaptationการดัดแปลง, การปรับใช้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
adaptationการปรับตัว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adaเอดา
ภาษาสำหรับเขียนโปรแกรมที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกากำหนดให้ผู้รับเหมาเขียนโปรแกรมและงานประยุกต์ให้กับกระทรวงฯ ชื่อของภาษานี้ตั้งขึ้นตามนามของออกุสตา เอดา ไบรอน (Augusta Ada Byron) ผู้เป็นนักคณิตศาสตร์สตรีชาวอังกฤษ ภาษาเอดามีโครงสร้างพื้นฐานคล้ายกับภาษาปาสกาล แต่มีส่วนประกอบอื่นๆ เพิ่มเติมอีกมากทำให้กลายเป็นภาษาที่ใหญ่ [คอมพิวเตอร์]
Ada Augusta Byronเอดา ออกุสตา ไบรอน
นักคณิตศาสตร์สตรีชาวอังกฤษผู้ได้สมญาว่านักเขียนโปรแกรมคนแรกของโลก [คอมพิวเตอร์]
Adactyliaพิการรูปแต่กำเนิดชนิดไม่มีนิ้ว [การแพทย์]
Adamantinomaอดาแมนติโนมา [การแพทย์]
Adams-Stokesการชักหมดสติ [การแพทย์]
Adams-Stokes Syndromeอาดัมส์ สโตคส์, กลุ่มอาการ; กลุ่มอาการอาดัม-สโตคส์; กลุ่มอาการอะดัมส์-สโตกส์ [การแพทย์]
Adamson's Fringeช่องว่างที่ปราศจากเชื้อ [การแพทย์]
Adapidaeอาดาปิเด [การแพทย์]
Adaptปรับตัว [การแพทย์]
Adaptability (Psychology)ความสามารถในการปรับตัว (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
adact (vi vt ) ทําอุปกิริยา
adaction (n ) อุปกิริยา
adactive (adj ) ซึ่งทําให้เกิดอุปกิริยา
Adam[อาดัม] (n ) อาดัม เป็นชื่อชายคนแรกของโลกที่พระเจ้าทรงสร้างมาตามความเชื่อของศาสนาคริสต

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Adam!อดัม No Strings Attached (2011)
Adam!อดัม Pilot (2011)
Adam.อดัม Wake (2011)
Adam.อดัม The Thing (2011)
The man was adamant, and the woman seemed confused and frightened.ฝ่ายชายดูใจแข็งส่วนผู้หญิงดูสับสนและตื่นตระหนก Birthmarks (2008)
Adam Monroe killed my father. and for that, he must pay.อดัม มอนโร ฆ่าพ่อผม และเขาต้องชดใช้ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Then there's Adam Monroe.แล้วก็มี อดัม มอนโร Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Adam Monroe...อดัม มอนโรว์ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Didn't I tell you to stay out of trouble or what? Screenplay by Won ChoiSung-min Lee Adapted by Jin-young Kim Seok-kon Kimนี่ ชั้นบอกแล้วไงว่าอย่าก่อเรื่องอีก แล้วนี่อะไร Baby and I (2008)
- Thank you. - Mrs. Adams, I'm Lou Landers.ขอบคุณ คุณนาย อดัมส์ ผม ลูแลนเดอร์ Superhero Movie (2008)
The woman, Lucille Adams of East Empire City,ผู้หญิง ชือ ลูซี่ อดัม \ แห่ง เมืองเอ็มไพร์ซิตี้ ตะวันออก Superhero Movie (2008)
Mr. Adams, you have a visitor.คุณ อดัม มีคนมาเยี่ยมน่ะ Superhero Movie (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adaIt is Eve that sets Adam on.
adaTeenagers must adapt to today's harsh realities.
adaThe young adapt to change easily.
adaI'm adamant that you should go.
adaHe couldn't adapt to new circumstances.
adaThe architect adapted the house to the needs of old people.
adaThey adapt themselves to the change quickly.
adaYou will soon adapt yourself to this new life.
adaMr Adams was foolish to agree to the proposal.
adaThe curry they serve in Japan is milder than real Indian curry. They adapt it to Japanese tastes.
adaSuch an alert man as he couldn't have failed to adapt himself to the new situation.
adaI adapted the garage for use as a workshop.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดัดแปลงแก้ไข[V] adapt, See also: adjust, modify, Syn. ดัดแปลง, Example: ชาวญี่ปุ่นได้นำลูกคิดหินของชาวจีนมาดัดแปลงแก้ไขเป็นลูกคิดโดยใช้วัสดุอื่นแทนลูกหินและใช้โลหะแทนเชือก, Thai definition: เปลี่ยนแปลงให้ต่างไปจากสภาพเดิม
การปรับตัว[N] adapting, See also: adjusting, reforming, Example: กระบวนการทางจิตใจของคนจำเป็นต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม จึงจะสามารถดำรงอยู่ได้, Thai definition: การทำตัวให้อยู่ในสภาพที่เหมาะหรือดีขึ้น
การปรับปรุง[N] adaptation, See also: improvement, development, Syn. การแก้ไข, Example: การให้บริการของรัฐควรจะต้องมีการปรับปรุงให้โรงพยาบาลมีคุณภาพกล่าวคือการให้บริการต้องมีความรวดเร็วการให้บริการ, Thai definition: การแก้ไขให้เรียบร้อยหรือดียิ่งขึ้น
ลูกกระเดือก[N] Adam's apple, Syn. กระเดือก, Example: มีความเชื่อว่าพวกผู้ชายมีลูกกระเดือกเพราะอาดัมกลืนผลไม้ที่หวงห้ามไป, Thai definition: ส่วนอวัยวะเป็นก้อนแข็งที่ในคอ อยู่เหนือหลอดลม
ลูกกระเดือก[N] Adam's apple, Example: ต่อมไทรอยด์ตั้งอยู่บริเวณลูกกระเดือก, Count unit: ลูก, Thai definition: ส่วนของกล่องเสียง มีลักษณะโปนออกมากลางลำคอเหนือท่อลม เห็นได้ชัดในผู้ชาย
อนุโลม[V] adapt, See also: modify, be able to be adapted, be adaptable, Example: กฎหมายบัญญัติให้นำประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมในกรณีที่มีคดีมาสู่ศาลหรือมีผู้ยื่นคำร้องขอต่อศาล, Thai definition: นำมาใช้โดยอาศัยหลักการอย่างเดียวกันแต่ให้แก้ไขในรายละเอียดได้ตามควรแก่กรณี, Notes: (กฎหมาย)
พังเพย[N] aphorism, See also: adage, proverb, Syn. คำพังเพย, Example: โบราณจะมีคำพังเพยสอนเปรียบเทียบเพื่อเป็นตัวอย่าง ให้เข้าใจมากขึ้น, Thai definition: ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว โดยกล่าวเป็นกลางๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง
ปรับตัว[V] adjust (oneself), See also: adapt, Syn. ปรับนิสัย, ปรับพฤติกรรม, Example: จิ้งจกปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่มันอยู่, Thai definition: ทำให้กลมกลืน
ประยุกต์ใช้[V] apply, See also: adapt, make practical use, Syn. ปรับใช้, ดัดแปลง, Example: นักวิทยาศาสตร์ประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้เข้ากับสภาพชีวิตในปัจจุบัน, Thai definition: ใช้ประโยชน์จากทฤษฎีหรือความรู้ที่มีอยู่
ซ่อมแปลง[V] modify, See also: adapt, Syn. ดัดแปลง, Example: เขาซ่อมแปลงเครื่องยนต์เพื่อนำมาขายต่อ, Thai definition: แก้ไขดัดแปลงของที่ชำรุดให้คืนดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาดัม[n. prop.] (Ādam) EN: Adam   FR: Adam
อ่านได้ง่าย[X] (ān dai ngāi) EN: legible ; readable   FR: lisible
อนุโลม[v.] (anulōm) EN: adapt (to) ; comply (with) ; accomodate ; be adaptable ; modify   FR: accéder ; satisfaire ; adapter
ชะลูดช้าง[n. exp.] (chalūt chāng) EN: Madagascar jasmine ; Doftranka ; Duftranke ; Bridal wreath ; Waxflower ; Chaplet Flower ; Floradora ; Creeping Tuberose   
ชะงัด[adj.] (cha-ngat) EN: efficacious ; effective ; certain ; specific   FR: efficace ; garanti ; adapté
ดัด[v.] (dat) EN: modify ; correct ; adapt ; alter ; rectify ; straighten ; adjust ; make fit   FR: modifier ; corriger ; adapter ; redresser ; ajuster ; façonner
ดัดแปลง[v.] (datplaēng) EN: modify ; alter ; adapt ; adjust ; change ; refit   FR: modifier ; adapter ; altérer
ดัดแปลงแก้ไข[v. exp.] (datplaēngkaēkhai) EN: adapt ; adjust; modify   
เอดา[n. prop.] (Ēdā) EN: Ada   FR: Ada [m]
ไฟถนน[X] (fai thanon) EN: street light ; streetlamp   FR: lampadaire [m] ; réverbère [m] ; éclairage public [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ADA    EY1 D AH0
ADAK    AH0 D AE1 K
ADAY    AH0 D EY1
ADAR    AH0 D AA1 R
ADAH    AE1 D AA0
ADAN    EY1 D AH0 N
ADAM    AE1 D AH0 M
ADAZA    AH0 D AA1 Z AH0
ADAME    AA0 D AA1 M IY0
ADAMS    AE1 D AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Ada    (n) (ei1 d @)
Adam    (n) (a1 d @ m)
adage    (n) (a1 d i jh)
adapt    (v) (@1 d a1 p t)
adages    (n) (a1 d i jh i z)
adagio    (n) (@1 d aa1 jh i@ @)
adapts    (v) (@1 d a1 p t s)
adagios    (n) (@1 d aa1 jh i@ u z)
adamant    (n) (a1 d @ m @ n t)
adapted    (v) (@1 d a1 p t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adagio {n} [mus.]adagios; adagio [Add to Longdo]
Adamsapfel {m}; Kehlkopf {m} [anat.]Adam's apple [Add to Longdo]
Adapter {m}; Anpassungseinrichtung {f}; Anpassungsvorrichtung {f}; Zwischenstecker {m} {adj} | Adapter {pl}adapter | adapters [Add to Longdo]
Adapter {m}adapter unit [Add to Longdo]
Adaptronik {f}; Anpassungstechnik {f} [techn.]adaptronic [Add to Longdo]
adaptieren | adaptierend | adaptiertto adapt | adapting | adapted [Add to Longdo]
adaptiv {adj}adaptive [Add to Longdo]
Adaptation {f}; Anpassung {f} [med.]adaptation [Add to Longdo]
Adamauaturteltaube {f} [ornith.]Pink-bellied Turtle Dove [Add to Longdo]
Adamsschneefink {m} [ornith.]Adam's Snow Finch [Add to Longdo]
Adana (Stadt in Türkei)Adana (city in Turkey) [Add to Longdo]
ADAC : Allgemeiner Deutscher Automobil ClubGeneral German Automobile Association [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
madame(n) |f, pl. mesdames| คุณผู้หญิง (เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), See also: S. , A. monsieur,
madameเป็นคำนำหน้าชื่อของผู้หญิงที่สุภาพ ไม่จำเป็นต้องแต่งงานแล้ว คล้ายกับ นางและนางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Madame Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mme. Chantel , See also: A. monsieur, Related: mademoiselle
pomme d'Adam(n) |f| ลูกกระเดือก
hebdomadaire(adj) รายสัปดาห์, ที่ออกทุกสัปดาห์ เช่น journal hebdomadaire หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์
hebdomadaire(n) |m| หนังสือหรือนิตยสารรายสัปดาห์

Japanese-English: EDICT Dictionary
1867年憲法法[せんはっぴゃくろくじゅうしちねんけんぽうほう, senhappyakurokujuushichinenkenpouhou] (n) Constitution Act 1867 (which established Canada) [Add to Longdo]
ADPCM[エーディーピーシーエム, e-dei-pi-shi-emu] (n) {comp} adaptive differential pulse-code modulation; adaptive DPCM; ADPCM [Add to Longdo]
AV[アダルトビデオ, adarutobideo] (n) porn video (from adult video) [Add to Longdo]
Y染色体アダム[ワイせんしょくたいアダム, wai senshokutai adamu] (n) Y-chromosomal Adam [Add to Longdo]
ああだこうだ[, aadakouda] (exp) this, that and the other; this and that [Add to Longdo]
あさだ;アサダ[, asada ; asada] (n) Japanese hop hornbeam; ostrya japonica [Add to Longdo]
あっそ[, asso] (int) (See ああそうそう) hmmmmm (lackadaisical, noncommittal reply) [Add to Longdo]
あらやだ;あらいやだ[, arayada ; araiyada] (exp) Oh no; Oh dear [Add to Longdo]
あ段[あだん, adan] (n) {ling} (See 五十音) 'a' row [Add to Longdo]
いやだ[, iyada] (int) not a chance; not likely; no way; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚当[Yà dāng, ㄧㄚˋ ㄉㄤ, / ] Adam [Add to Longdo]
亚当・斯密[Yà dāng, ㄧㄚˋ ㄉㄤ· Si1 mi4, / ] Adam Smith (1723-1790), Scottish ethical philosopher and pioneer economist, author of The Wealth of Nations 國富論|国富论 [Add to Longdo]
亚当斯[Yà dāng sī, ㄧㄚˋ ㄉㄤ ㄙ, / ] Adams [Add to Longdo]
喉结[hóu jié, ㄏㄡˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] Adam's apple [Add to Longdo]
结喉[jié hóu, ㄐㄧㄝˊ ㄏㄡˊ, / ] Adam's apple [Add to Longdo]
自适应[zì shì yìng, ㄗˋ ㄕˋ ˋ, / ] adaptive [Add to Longdo]
转用[zhuǎn yòng, ㄓㄨㄢˇ ㄩㄥˋ, / ] adapt for use for another purpose [Add to Longdo]
适配[shì pèi, ㄕˋ ㄆㄟˋ, / ] adaptation [Add to Longdo]
适配器[shì pèi qì, ㄕˋ ㄆㄟˋ ㄑㄧˋ, / ] adapter (device) [Add to Longdo]
适配层[shì pèi céng, ㄕˋ ㄆㄟˋ ㄘㄥˊ, / ] adaptation layer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アダプタ[あだぷた, adaputa] adapter [Add to Longdo]
アダプタカード[あだぷたかーど, adaputaka-do] adaptor card [Add to Longdo]
アダプテーションレイヤ[あだぷてーしょんれいや, adapute-shonreiya] adaptation layer [Add to Longdo]
アダプテーション機能[アダプテーションきのう, adapute-shon kinou] adaptation function [Add to Longdo]
アダプテーション層[アダプテーションそう, adapute-shon sou] adaptation layer [Add to Longdo]
アダルトコンテンツ[あだるとこんてんつ, adarutokontentsu] adult content [Add to Longdo]
ターミナルアダプター[たーみなるあだぷたー, ta-minaruadaputa-] terminal adapter [Add to Longdo]
チャネル間アダプタ[チャネルかんアダプタ, chaneru kan adaputa] channel-to-channel adapter [Add to Longdo]
チャネル間結合装置[チャネルかんけつごうそうち, chaneru kanketsugousouchi] CTCA, Channel To Channel Adapter [Add to Longdo]
トランジスタダイオードロジック[とらんじすただいおーどろじっく, toranjisutadaio-dorojikku] Transistor-Diode Logic, TDL [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ADA
   n 1: an enzyme found in mammals that can catalyze the
      deamination of adenosine into inosine and ammonia; "ADA
      deficiency can lead to one form of severe combined
      immunodeficiency disease"; "the gene encoding ADA was one
      of the earlier human genes to be isolated and cloned for
      study" [syn: {adenosine deaminase}, {ADA}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ADA
     Automatic Data Acquisitions
     

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 island
 
 1. ada, ada gibi yer. islander adalı kimse, adada oturan kimse.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 isle
 
 1. ada, küçük ada.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 square
 
 1. kare, dördül: gönye, T cetveli, iletki
 2. şehir içindeki meydan veya küçük park
 3. etrafı dört sokakla sınırlanmış arsa, ada
 4. iki sokak arasında mesafe
 5. (dama tahtasında) hane
 6. (mat.) bir sayının ikinci kuvveti, kare
 7. (argo) yeniliklerden habersiz ve bunlara uymayan kimse, burjuva. Back to square one. Bütün gayret boşa gitti. Yeniden başlanmalı. magic square bir kare içine yazılan ve boyuna, enine veya çaprazvari toplanınca hep aynı yekünü tutan sayılar. on the square dikey vaziyette
 8. (k. dili) doğru, dürüst, itimat edilir. out of square düzensiz, nizamsız.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top