Search result for

ad

(221 entries)
(0.0103 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ad-, *ad*, a
Longdo Dictionary ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH)
admit (แอ็ดมิท) (vi ) เข้าเป็นผู้ป่วยใน (นอนค้างคืนที่โรงพยาบาล)

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
administration การบริหาร

English-Thai: Longdo Dictionary
ad hoc(adj) เฉพาะกิจ
ad-hoc report(n ) การรายงานโดยไม่มีการเตรียมการล่วงหน้า
ADB(abbrev) ADB ย่อมาจาก Asian Development Bank หมายถึง ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย
adherenceการปฏิบัติตาม
adhesive tape(n) กระดาษกาว, Scotch tape
adjoining room(n ) ห้องพักสองห้องที่เชื่อมต่อกัน
administration of justice(n) การบริหารงานยุติธรรม, กระบวนการยุติธรรม เช่น It aims to render accessible, fair, speedy and cost-effective administration of justice in the interest of a safer and more secure country.
admission(n) การรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล เช่น I just got back from another admission from the hospital. I had to be transported by ambulance to hospital because I was so sick and weak that I could not walk or even sit.
advance payment guarantee(n) หนังสือสัญญาค้ำประกันการรับเงินล่วงหน้า
advent calendar(n) ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ad[N] การโฆษณา (คำย่อของ advertisement), See also: โฆษณา
ad[PRF] ไป, See also: ไปยัง, ที่, ใกล้
add[VI] คิดผลรวม, See also: รวม, คิดยอดรวม, Syn. sum, total, sum up, compute
add[VT] คิดผลรวม, See also: รวม, คิดยอดรวม
add[VI] เติมส่วนผสม, See also: เพิ่มส่วนผสม, Syn. be an addition
add[VT] เติมส่วนผสม, See also: เพิ่มส่วนผสม
add[VI] ทำให้รุนแรงขึ้น, See also: เสริม, เพิ่ม
add[VT] นำเข้า, See also: เผยแพร่
add[VI] นำเข้า, See also: เผยแพร่
add[VT] พูดต่อ, See also: พูดเติม, พูดเพิ่ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ad(แอด) n. การโฆษณา. -adj. เกี่ยวกับการโฆษณา, Syn. advertisement, advertising)
ad absurdum(แอดแอบเซอ' ดัม) สู่จุดที่น่าหัวเราะ
ad extremum(อาด' เอคเทร ' มูม) Latin สุด, ที่สุด, ในที่สุด (to the extreme, finally)
ad fin. Latin สู่ปลาย, ปลาย (at the end)
ad hoc(แอด ฮอค') สำหรับสิ่งนี้สิ่งนั้น,เกี่ยวกับสิ่งนี้, Syn. for this
ad infinitum(แอดอินฟะไน' ทัม) ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีขอบเขต
ad initium(แอด อินนิช' เชียม) แรกเริ่มนั้น
ad interim(แอดอิน' เทอริม) ในระหว่างนั้น
ad lib(แอดลิบ' แอด' ลิบ) การแสดงสด, การพูดกลอนสด
ad loc.ณ สถานที่นั้น, ไปที่นั่น

English-Thai: Nontri Dictionary
adage(n) สุภาษิต,ภาษิต,คติพจน์,คำกล่าว
adamant(adj) เด็ดเดี่ยว,ยืนกราน,แข็งแกร่ง,ใจแข็ง
adamantine(adj) เด็ดเดี่ยว,ยืนกราน,แข็งแกร่ง,ใจแข็ง
adapt(vt) ดัดแปลง,ปรับ,ทำให้เหมาะสม
adaptability(n) ความสามารถในการปรับตัว,ความสามารถในการดัดแปลง
adaptable(adj) ดัดแปลงได้,ปรับได้,ปรับตัวได้
adaptation(n) การดัดแปลง,การปรับตัว,การปรับ
adaptor(n) เครื่องดัดแปลง,เครื่องปรับ
add(vt) เพิ่ม,บวก,รวม,เสริม,เติม,แถม
addendum(n) ภาคผนวก,บทเสริม,บทต่อท้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ad hoc (L.)เฉพาะกิจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ad hoc (L.)เฉพาะกิจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ad hoc committeeคณะกรรมการเฉพาะกิจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ad hoc committeeคณะกรรมการเฉพาะกิจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ad idem (L.)อย่างเดียวกัน, พ้องต้องกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ad infinitumสู่อนันต์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ad interim (L.)รักษาการแทน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ad interim (L.)ในระหว่างเวลานั้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ad litem (L.)สำหรับคดี, เฉพาะคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ad nutum (L.)โดยคู่สัญญาฝ่ายเดียว (บอกเลิกสัญญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ad hocเพื่อวัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายโดยเฉพาะ เช่น คณะกรรมการการเมืองพิเศษของสหประชาชาติ ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะ ตามที่รับมอบหมายจากสมัชชาสหประชาชาตินั้น แต่เดิมมีชื่อว่าคณะกรรมการการเมืองเฉพาะเรื่อง (Ad hoc Committee) [การทูต]
Ad Hoc Committeeคณะกรรมการทำงานเฉพาะเรื่อง [การแพทย์]
Ad hoc Group on Article 13(คณะกรรมการ) ที่จัดตั้งโดยที่ประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ สมัยแรก, (คณะกรรมการ) ที่จัดตั้งโดยที่ประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาฯ สมัยแรก เพื่อหาทางช่วยเหลือรัฐบาลที่เกี่ยวข้องในการขจัดอุปสรรคที่อาจประสบในการดำเนินการตามพันธกรณี [Climate Change]
Ad Valorem Tax ภาษีตามมูลค่า
ภาษีที่เรียกเก็บตามมูลค่าของสินค้านั้น คำว่า "Ad valorem" เป็นภาษาละติน แปลว่า ตามมูลค่า ใช้ในการคำนวณหาจำนวนภาษีที่ต้องจ่าย โดยจำนวนภาษีที่ต้องจ่าย จะมีอัตราต่อมูลค่าของสินค้านั้น ๆ คงที่ โดยปกติคิดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าสินค้านั้น ๆ [สิ่งแวดล้อม]
Adaเอดา
ภาษาสำหรับเขียนโปรแกรมที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกากำหนดให้ผู้รับเหมาเขียนโปรแกรมและงานประยุกต์ให้กับกระทรวงฯ ชื่อของภาษานี้ตั้งขึ้นตามนามของออกุสตา เอดา ไบรอน (Augusta Ada Byron) ผู้เป็นนักคณิตศาสตร์สตรีชาวอังกฤษ ภาษาเอดามีโครงสร้างพื้นฐานคล้ายกับภาษาปาสกาล แต่มีส่วนประกอบอื่นๆ เพิ่มเติมอีกมากทำให้กลายเป็นภาษาที่ใหญ่ [คอมพิวเตอร์]
Ada Augusta Byronเอดา ออกุสตา ไบรอน
นักคณิตศาสตร์สตรีชาวอังกฤษผู้ได้สมญาว่านักเขียนโปรแกรมคนแรกของโลก [คอมพิวเตอร์]
Adactyliaพิการรูปแต่กำเนิดชนิดไม่มีนิ้ว [การแพทย์]
Adamantinomaอดาแมนติโนมา [การแพทย์]
Adams-Stokesการชักหมดสติ [การแพทย์]
Adams-Stokes Syndromeอาดัมส์ สโตคส์, กลุ่มอาการ; กลุ่มอาการอาดัม-สโตคส์; กลุ่มอาการอะดัมส์-สโตกส์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ad hocเกี่ยวกับสิ่งนี้โดยเฉพาะ
adact (vi vt ) ทําอุปกิริยา
adaction (n ) อุปกิริยา
adactive (adj ) ซึ่งทําให้เกิดอุปกิริยา
Adam[อาดัม] (n ) อาดัม เป็นชื่อชายคนแรกของโลกที่พระเจ้าทรงสร้างมาตามความเชื่อของศาสนาคริสต
add to (PHRV ) เพิ่ม, เพิ่มพูน, เสริม
See also: S. increase,
add up toรวมทั้งสิ้น, รวมเป็น, ก่อให้เกิด
add up to (PHRV ) รวมทั้งสิ้น, รวมเป็น, ก่อให้เกิด
See also: S. amount to,
Additional expense (n ) ค่าใช้จ่ายเิพิ่มเติม
Address (n) ที่อยู่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In addition, I believe she would...นอกจากนี้ ผมเชื่อว่าเธอจะ... Disbanded (2017)
You don't mind if I add a few things to this?ไม่ว่าอะไรใช่ไหม ถ้าผมจะเพิ่มอะไรหน่อย Ready (2017)
Before she died, she gave Sunako severance pay, enough to look after me until I become an adult.ก่อนที่เธอจะตาย เธอจ่ายเงินชดเชย กรณีเลิกจ้างให้คุณสึนาโกะ เป็นจำนวนมากพอ ที่จะดูแลฉันจนโตเป็นผู้ใหญ่ Disbanded (2017)
I'll admit that my novels don't sell well.ผมยอมรับว่านิยายของผมขายไม่ดี Absolute (2017)
I'll admit, she's an amateur, but she's read hundreds of times more novels than we have.ผมยอมรับว่าเธอเป็นมือสมัครเล่น แต่เธออ่านนิยายมามากกว่าพวกเรา หลายร้อยเท่าครับ Appeal (2017)
May I add one more thing?ผมขอพูดอะไรอีกอย่างหนึ่งได้ไหมครับ Reason (2017)
So that just adds another dimension to it.นั่นทำให้การชกมีมิติอีกด้าน CounterPunch (2017)
"I'm listening to my trusted advisor, Al Haymon."ผมแค่ฟังที่ปรึกษาที่ผมไว้ใจ อัล เฮย์มอน CounterPunch (2017)
If you wanna say that advice is bad for somebody, then people can say what they want, but I feel like I made the right decision for me.ถ้าจะบอกว่าคำแนะนำนั้นไม่ดี คือใครจะพูดอะไรก็ได้ แต่ผมรู้สึกว่า ผมตัดสินใจถูกแล้วสำหรับตัวเอง CounterPunch (2017)
But Cam F. Awesome advances, needing three more victories to earn his fourth National Golden Gloves Championship.แต่ แคม เอฟ. ออว์ซัมได้ไปต่อ และต้องชนะอีกสามครั้ง CounterPunch (2017)
If I understand, more and more, that the gender issue is supposed to be addressed as a cultural construct, not as something created by God,ถ้าฉันเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆ ว่าเรื่องเพศควรกำหนด เป็นโครงสร้างของวัฒนธรรม  ()
Conservatism as formulated today admits changes as long as they are very slow.ลัทธิอนุรักษ์นิยมอย่างที่กำหนดสังคมปัจจุบัน ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดช้ามากๆ  ()

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adPlease tell me the requirements for admission to the college.
adBlend butter and flour before adding the other ingredients of the cake.
adShe writes essays in addition to novels and poetry.
adHe couldn't adapt to new circumstances.
adHe advanced me a week's wages.
adI don't know who to ask for advice.
adBear his advice in mind.
adHe was advanced to the rank of general.
adHe turned a deaf ear to my advice.
adI'd like to give you a piece of advice.
adI advised him not to grieve over the past.
adIt was a daring adventure, full of thrill and excitement.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทคโนโลยีสมัยใหม่[N] advanced technologies, Syn. เทคโนโลยีทันสมัย, Ant. เทคโนโลยีรุ่นเก่า, Example: คอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เกือบทุกชนิด, Count unit: ชนิด
ความพอดี[N] sufficiency, See also: adequacy, Syn. ความพอประมาณ, ความเหมาะสม, ความพอเหมาะ, Example: การที่พื้นดินเป็นพิษเพราะการใช้ยาปราบศัตรูพืชเกินความพอดี
ชาติมหาอำนาจ[N] powerful country, See also: advanced country, developed country, Example: ญี่ปุ่นเจริญรุดหน้าไปไกลจนได้ชื่อว่าเป็นชาติมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ, Thai definition: ประเทศที่มีพลังทางด้านเศรษฐกิจหรือทางอาวุธสูง
ดัดแปลงแก้ไข[V] adapt, See also: adjust, modify, Syn. ดัดแปลง, Example: ชาวญี่ปุ่นได้นำลูกคิดหินของชาวจีนมาดัดแปลงแก้ไขเป็นลูกคิดโดยใช้วัสดุอื่นแทนลูกหินและใช้โลหะแทนเชือก, Thai definition: เปลี่ยนแปลงให้ต่างไปจากสภาพเดิม
ประจำใจ[V] adhere to, See also: stick fast to, attach, cling to, keep something in mind, Example: เขายึดคติทำดีได้ดีเป็นคติประจำใจเขาในการดำเนินชีวิต, Thai definition: ยึดไว้ในใจ
ผู้บริหารงาน[N] executive, See also: administrator, Example: เจ้าหน้าจัดเตรียมเอกสารการประชุมผู้บริหารงานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2540, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เป็นผู้นำ มีอำนาจในการสั่งงานเพื่อให้งานรุดหน้าไป
ผู้เสพติด[N] addict, Syn. ผู้เสพ, Example: ผู้เสพติด สามารถเลิกได้เองโดยไม่ต้องใช้ยาอะไร หากมีจิตใจที่เข้มแข็ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เสพสิ่งเสพติด
ยึดติด[V] adhere to, See also: stick to, cleave, cling to, Ant. ปล่อยวาง, Example: การตั้งคำถามต่อสาธารณะเช่นนี้ ชี้ให้เห็นว่าเขากำลังยึดติดกับอดีต, Thai definition: ติดอยู่กับสิ่งนั้นๆ ตลอด
รับผิด[V] admit one's mistake, See also: confess, own up, plead guilty, Syn. ยอมรับผิด, ยอมสารภาพ, รับสารภาพ, Ant. รับชอบ, Example: ผู้มีใจเป็นนักกีฬาคือผู้ที่ทำอะไรผิดไป ก็กล้ารับผิดในสิ่งที่ตนได้พลาดไป, Thai definition: ยอมรับความผิดที่ได้กระทำไป
ลอยคว้าง[V] float, See also: adrift, Syn. ลอยเคว้ง, ลอยเคว้งคว้าง, Ant. จมลง, จมดิ่ง, Example: ดอกหญ้าลอยคว้างไปตามสายลมอย่างไร้จุดหมายเหมือนกับชีวิตของฉัน, Thai definition: ลอยไปตามกระแสลมหรือกระแสน้ำอย่างไม่มีจุดหมายหรือไม่มีที่ยึดเหนี่ยว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้า[v.] (ā) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out   FR: ouvrir ; entrouvrir
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
อาชีวะ[n.] (āchīwa) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling   
อาดัม[n. prop.] (Ādam) EN: Adam   FR: Adam
อะดรีนาลิน[n.] (adrīnālin) EN: adrenalin   FR: adrénaline [f]
แอ่ว[v.] (aēo) EN: court ; woo ; serenade ; sing to   FR: faire la cour ; courtiser
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour   FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
แอ๊ด คาราบาว [n. prop.] (Aēt Khārābāo) EN: Ad Carabao (Yuenyong Opakul)   FR: Ad Carabao (Yuenyong Opakul)
อาหารฉายรังสี[n. exp.] (āhān chāi rangsī) EN: irradiated food   
ไอ้[X] (ai) EN: fellow ; guy ; you   FR: camarade [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AD    AE1 D
ADD    AE1 D
ADY    EY1 D IY0
ADO    AH0 D UW1
ADS    AE1 D Z
ADA    EY1 D AH0
ADE    EY1 D
ADZ    AE1 D Z
ADAY    AH0 D EY1
ADAK    AH0 D AE1 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
AD    (n) (ei2 d ii1)
ad    (n) (a1 d)
Adm    (n) (a1 d m i r @ l)
Ada    (n) (ei1 d @)
add    (v) (a1 d)
ado    (n) (@1 d uu1)
ads    (n) (a1 d z)
adz    (n) (a1 d z)
Adam    (n) (a1 d @ m)
adds    (v) (a1 d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
便[pián, ㄆㄧㄢˊ, 便] advantageous; cheap, #403 [Add to Longdo]
调整[tiáo zhěng, ㄊㄧㄠˊ ㄓㄥˇ, / 調] adjustment; revision, #585 [Add to Longdo]
另外[lìng wài, ㄌㄧㄥˋ ㄨㄞˋ, ] additional; in addition; besides; separate; other; moreover; furthermore, #687 [Add to Longdo]
地址[dì zhǐ, ㄉㄧˋ ㄓˇ, ] address, #713 [Add to Longdo]
[zhuāng, ㄓㄨㄤ, / ] adornment; to adorn; dress; clothing; costume (of an actor in a play); to play a role; to pretend; to install; to fix; to wrap (sth in a bag); to load; to pack, #835 [Add to Longdo]
行政[xíng zhèng, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ, ] administration; administrative, #949 [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, ] advantage; benefit; profit; sharp, #1,121 [Add to Longdo]
先进[xiān jìn, ㄒㄧㄢ ㄐㄧㄣˋ, / ] advanced (technology); to advance, #1,305 [Add to Longdo]
[sàn, ㄙㄢˋ, ] adjourn; scatter, #2,829 [Add to Longdo]
大人[dà ren, ㄉㄚˋ ㄖㄣ˙, ] adult; grownup, #3,661 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
アドレス[あどれす, adoresu] Thai: ที่อยู่ English: address

German-Thai: Longdo Dictionary
Adler(n) |der, pl. Adler| นกอินทรีย์
Adventskalender(n) |der, pl. Adventskalender| ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้
Hauptstadt(n) |die, pl. Hauptstädte| เมืองหลวง
Mädchen(n) |das, pl. Mädchen| เด็กหญิง, สาวน้อย
Stadt(n) |die, Städte| เมือง
dadurchดังนั้น, ด้วยวิธีนั้น
gerade(adj adv) ตรง เช่น eine gerade Linie เส้นตรง, Alkoholiker laufen meistens nicht gerade. คนที่ติดเหล้ามักเดินไม่ค่อยตรง
Schokolade(n) |die| ช็อกโกแล็ต, See also: eine Tafel Schokolade
Tafel Schokolade(n) |die, pl. Tafeln Schokolade| ช็อกโกแล็ตแบบแท่ง
gerade(adj) ตรง, เป็นเส้นตรง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adhäsionswasser {n}adhesive water [Add to Longdo]
Adagio {n} [mus.]adagios; adagio [Add to Longdo]
Adamsapfel {m}; Kehlkopf {m} [anat.]Adam's apple [Add to Longdo]
Adapter {m}; Anpassungseinrichtung {f}; Anpassungsvorrichtung {f}; Zwischenstecker {m} {adj} | Adapter {pl}adapter | adapters [Add to Longdo]
Adapter {m}adapter unit [Add to Longdo]
Adaptronik {f}; Anpassungstechnik {f} [techn.]adaptronic [Add to Longdo]
Addierer {m}; Addierwerk {n}adder [Add to Longdo]
Addier...adding [Add to Longdo]
Addiergeschwindigkeit {f}accumulation speed [Add to Longdo]
Addiermaschine {f}adding machine [Add to Longdo]
Addiermodus {m}; Hinzufügemodus {m}add mode [Add to Longdo]
Addierschaltung {f}adding network [Add to Longdo]
Addierschaltung {f}adding circuit [Add to Longdo]
Addition {f} | Additionen {pl}addition | additions [Add to Longdo]
Additionsbefehl {m}add instruction [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
advenir(vi) |j\'adviens, tu adviens, il advient, nous advenons, vous advenez, ils adviennent| เกิดขึ้น
adversaire(n) |m, f| คู่อริ, ศัตรู, คู่แข่ง
faire des grillades(vt) ปิ้งหรือย่างอาหารบนเตา (ส่วนใหญ่คนยุโรปนิยมจัดงานปิ้งเนื้อในฤดูร้อน ระหว่างเพื่อนฝูงและภายในครอบครัว)
mademoiselle(n) |f, pl. mesmoiselles| หญิงสาว (ค่อนข้างอายุน้อย, เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), See also: S. fille, madame, femme A. homme, monsieur
madame(n) |f, pl. mesdames| คุณผู้หญิง (เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), See also: S. , A. monsieur,
madameเป็นคำนำหน้าชื่อของผู้หญิงที่สุภาพ ไม่จำเป็นต้องแต่งงานแล้ว คล้ายกับ นางและนางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Madame Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mme. Chantel , See also: A. monsieur, Related: mademoiselle
mademoiselleเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของหญิงสาวรุ่นที่มีอายุน้อย คล้ายกับ นางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Mademoiselle Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mlle. Chantel (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม mademoiselle ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่) , See also: A. monsieur, Related: madame
changer d'adresse(phrase) ย้ายที่อยู่อาศัย, เปลี่ยนที่อยู่, See also: S. déménager,
cadeau(n) |m, pl. cadeaux| ของขวัญ
Image:
pomme d'Adam(n) |f| ลูกกระเดือก

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n,vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
巋然(oK)[きぜん, kizen] (adv-to,adj-t) (arch) soaring highly; towering greatly [Add to Longdo]
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
涔々;涔涔[しんしん, shinshin] (adv-to,adj-t) (uk) falling heavily (of rain, snow, etc.) [Add to Longdo]
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
砑螺貝;津免多貝[つめたがい;ツメタガイ, tsumetagai ; tsumetagai] (n) (uk) bladder moon shell (Glossaulax didyma) [Add to Longdo]
[し, shi] (n) (obsc) 10**24; septillion (American); quadrillion (British) [Add to Longdo]
[はばき, habaki] (n) metal collar mounted between a sword blade and the hand guard [Add to Longdo]
鱰(oK);鱪(oK)[しいら;シイラ, shiira ; shiira] (n) (uk) mahimahi (Coryphaena hippurus); common dolphinfish; dolphin; dorado [Add to Longdo]
10個1組;十個一組[じっこひとくみ;じっこいちくみ, jikkohitokumi ; jikkoichikumi] (n) {comp} decade [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10個1組[10こ1くみ, 10 ko 1 kumi] decade [Add to Longdo]
10進基数[10しんきすう, 10 shinkisuu] decimal radix [Add to Longdo]
2進加算器[2しんかさんき, 2 shinkasanki] binary adder [Add to Longdo]
Eメールアドレス[E めーるあどれす, E me-ruadoresu] email address [Add to Longdo]
くず[くず, kuzu] chad [Add to Longdo]
けた上げ保留加算機[けたあげほりゅうかさんき, ketaagehoryuukasanki] carry-save adder [Add to Longdo]
すくみ[すくみ, sukumi] deadlock [Add to Longdo]
アダプタ[あだぷた, adaputa] adapter [Add to Longdo]
アダプタカード[あだぷたかーど, adaputaka-do] adaptor card [Add to Longdo]
アダプテーションレイヤ[あだぷてーしょんれいや, adapute-shonreiya] adaptation layer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
加える[くわえる, kuwaeru] addieren, hinzufuegen [Add to Longdo]
加法[かほう, kahou] Addition [Add to Longdo]
加減[かげん, kagen] Addition_und_Subtraktion, Befinden [Add to Longdo]
[しゃく, shaku] ADEL, ADELSRANG, ADELSTITEL [Add to Longdo]
爵位[しゃくい, shakui] Adelstitel, Adelsrang [Add to Longdo]
粘着[ねんちゃく, nenchaku] Adhaesion [Add to Longdo]
粘着力[ねんちゃくりょく, nenchakuryoku] Adhaesionskraft [Add to Longdo]
血管[けっかん, kekkan] Ader, Blutgefaess [Add to Longdo]
養子[ようし, youshi] Adoptivkind [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ad- \Ad-\ [A Latin preposition, signifying to. See {At}.]
   As a prefix ad- assumes the forms ac-, af-, ag-, al-, an-,
   ap-, ar-, as-, at-, assimilating the d with the first letter
   of the word to which ad- is prefixed. It remains unchanged
   before vowels, and before d, h, j, m, v. Examples: adduce,
   adhere, adjacent, admit, advent, accord, affect, aggregate,
   allude, annex, appear, etc. It becomes ac- before qu, as in
   acquiesce.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 AD
   adv 1: in the Christian era; used before dates after the
       supposed year Christ was born; "in AD 200" [syn: {AD},
       {A.D.}, {anno Domini}]
   n 1: a public promotion of some product or service [syn: {ad},
      {advertisement}, {advertizement}, {advertising},
      {advertizing}, {advert}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 AD
     Active Directory (MS, Windows, AD, DS)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 AD
     Analog-to-Digital (D/A), "A/D"
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 AD
     Authorized Distributor (DEC)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 AD
     Autonomous Domain
     

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 ad
  1. at; to; toward; towards
  2. until; till

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 ad
  loudly

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 ad
  all of a sudden; suddenly

From Turkish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-tur-eng]:

 ad
  appellation; name

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top