Search result for

abszess

(53 entries)
(1.325 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abszess-, *abszess*, abszes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา abszess มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *abszess*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
God, what a huge abscess.Was für ein Abszess! Tampopo (1985)
I suspected it because my love ribbon caused a burning abcess."Ich bekam ein Abszess durch das Liebespfand." Manon of the Spring (1986)
These, uh, animals also sometimes have gut infections, and watch out for loose bowels— diarrhea.Man muss nach Warzen suchen, nach Abszessen, Scherpilzflechte. The Cows of October (1988)
His face is all bubukles and whelks and knobs and flames of fire.Wenn Euer Majestät den Mann kennt, sein Gesicht ist voller Abszesse und Pickel, voller Pusteln, blutig gekratzt wie Feuerflammen. Henry V (1989)
Look at me, I am thin, and see the abscess on my hands!Dünn bin ich und die Abszesse an meinem Arm Flirting Scholar (1993)
There were needle marks in her buttocks and a slight abscess of the surrounding adipose tissue suggests repeated intramuscular injections.Sie hat Einstichspuren am Gesäß. Ein leichter Abszess am umliegenden Gewebe deutet auf wiederholte intramuskuläre Injektionen hin. Force Majeure (1997)
One of our lads had an abscess last week.Einer unserer Jungen hatte letzte Woche einen Abszess. Nicholas Nickleby (2002)
Ok, it looks like you have very advanced abscesses in 2 of your pre-molars, and substantial inflammation in the surrounding area.Ok. Sie haben einen sehr fortgeschrittenen Abszess in 2 ihrer Prämolaren. Und dazu noch beträchtliche Entzündungen. Two Thirty (2002)
The rash is spreading.Der Ausschlag bildet jetzt einen schwarzen Abszess. Infection (2004)
Let's get M.R.I.'s, check for abscesses or some occult infection.Wir machen MRTs und suchen nach Abszessen oder einer okkulten Infektion. Maternity (2004)
RUPTURES ABSCESSESBRÜCHE UND ABSZESSE Earthlings (2005)
Look for abscesses or occult infections.Suchen Sie nach Abszessen und okkulten Infektionen. Ja. Babies & Bathwater (2005)
Diet pills brought her to us. We gave her the sores.Die Diätpillen haben sie zu uns gebracht, aber die Abszesse hat sie von uns. Heavy (2005)
Maybe Ms Kasuba has a perinephric abscess.Vielleicht hat sie einen perirenalen Abszess. My Ocardial Infarction (2005)
It is very effective against abscesses... and skin inflammations.Er ist sehr effektiv gegen Abszesse... und Hautirritationen. The Chinese Botanist's Daughters (2006)
Sure. If you call a microabcess in his brain "clean".Wenn Sie einen Mikroabszess im Gehirn OK nennen. Sex Kills (2006)
Do you think the lesion could be an abscess? It's just a small, soft area.- Ist es vielleicht ein Abszess? Euphoria: Part 1 (2006)
The mush might be forming an abscess, and since there was inflammation of the lining of the ventricles, it makes sense.Es ist vielleicht 'ne Abszessbildung. Das würde Sinn machen. Euphoria: Part 1 (2006)
The infection could be limited to a brain abscess.- Es könnte nur ein Hirnabszess sein. Euphoria: Part 1 (2006)
- There was no abscess on the image.- Da war kein Abszess. Euphoria: Part 1 (2006)
That soft spot could now be an abscess.Es könnte nun ein Abszess sein. Euphoria: Part 1 (2006)
There's no sign she has myelomatous...Keine Massen oder Abszesse. Forever (2006)
The hallucinations and seizures indicate problems in the temporal lobe.Die Halluzinationen und die Verkrampfungen deuten auf Probleme im Schläfenlappenabszess hin. Cane and Able (2006)
Oh, no crisis, just an incarcerated hernia a gluteal abscess, road rash that needs skin grafting embedded drill bit, rule-out appy on a 12-year-old girl.Keine Krise, nur eine inkarzerierte Hernie, ein Gluteal-Abszess, eine Wunde, die eine Hauttransplantation benötigt. Bohreraufsatz in Muskelfleisch, Verdacht auf Appendizitis bei 12-Jähriger. Scoop and Run (2006)
Marsupialized the abscess on your shooter sent the "implanted" chip up to Pathology convinced Captain Kangaroo to stop eating erasers and, uh what's the deal with the new nurse?Marsupialisation des Abszesses an Ihrem Schützen ist erfolgt, habe den "eingepflanzten" Chip zum Pathologen geschickt, den Komiker überredet, keinen Radiergummi mehr zu essen, und, äh... Und, wie ist denn so die neue Schwester? Scoop and Run (2006)
I don't want biliary leaks or abscess formation.Ich will keinen Gallenaustritt oder eine Abszessbildung riskieren. The War Comes Home (2007)
No abscess?Kein Abszess? The Honeymoon Is Over (2007)
Black abscessed tongue.Schwarze Abszesse auf der Zunge. Planet Terror (2007)
All abscesses should be drained, period.Abszesse muss man öffnen. Planet Terror (2007)
It's typhlitis.Ein typhilitischer Abszess. Dying Is Easy... (2007)
Your favorite skin popper won't let me I and D her abscess.Deine Lieblingsfixerin lässt mich nicht den Abszess aufschneiden und versorgen. Lights Out (2007)
Maybe he has a brain infection that's causing multiple abscesses.Vielleicht hat er eine Gehirninfektion, die multiple Abszesse verursacht. Top Secret (2007)
Multiple abscesses in the brain.Multiple Abszesse in seinem Hirn. Top Secret (2007)
Grab a piece of an abscess, some pus.Ein Stück vom Abszess schnappen, ein bisschen Eiter. House Training (2007)
As long as you're scanning, you mind having a boo for an abscess, or something caused by an infection?Würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn Sie nach einem Abszess oder nach etwas, dass durch eine Infektion verursacht wurde suchen, während Sie den Scan machen? Resignation (2007)
No tumor and no abscess.Kein Tumor oder Abszess. Resignation (2007)
Neela and I have a rectal abscess, and a woman versus escalator.Neela und ich haben einen rektalen Abszess und eine Unfallfrau. Status Quo (2008)
- Can I do the I and D?- Kann ich den Abszess behandeln? Status Quo (2008)
It could be an abscess.Könnte ein Abszess sein. Wilson's Heart (2008)
CAT scan was normal, no bleed, no abscess.MORRIS: CT-Aufnahmen ohne Befund. Keine Blutungen, kein Abszess. The Chicago Way (2008)
She's got some abscesses.Sie hat Schlingenabszesse. Tandem Repeats (2008)
- I can't be sure I got all the abscesses.Ich weiß ja nicht mal, ob ich alle Abszesse gefunden habe. Tandem Repeats (2008)
Her abdomen's covered in abscesses.Ihr Abdomen ist von Abszessen übersät. Haunted (2008)
Neela, Anspaugh was gonna do a laparotomy on that abscess patient.Neela? Anspaugh wollte an dem Abszess- Patienten eine Laparotomie durchführen, Haunted (2008)
Why was surgery called for a buttock abscess? .Wieso wird eine Chirurgin für einen simplen Abszess am Hintern bestellt? Age of Innocence (2008)
I was late because I was doing an id that an ER intern could do.Ich komme zu spät zu einem Traumapatienten. Für den Abszess hätte ein Student der Notaufnahme genügt. Age of Innocence (2008)
. -Just a walled-off abscess.- Nein, nur ein abgekapselter Abszess. Age of Innocence (2008)
Oh, and Crohn's CT is negative for abscess.Das CT des Crohn-Patienten zeigte keine Abszesse. Age of Innocence (2008)
Needs dressing.Abszess am Hintern. Heal Thyself (2008)
Crohn's causing an abscess.- Crohns verursacht einen Abszess. The Itch (2008)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abszess {m}; Eiterbeule {f} [med.]abscess [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Abszess [apstsɛs] (n) , s.(m )
     abscess
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top