Search result for

ableben

(53 entries)
(0.0185 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ableben-, *ableben*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ableben มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ableben*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Who would benefit most by Awad's sudden death?Und wer profitiert am meisten von Awads plötzlichem AblebenWrong Is Right (1982)
To continue, said dynamite was defective... and a premature explosion... caused the untidy demise of 22 workers employed... to renovate the bridge at Breaker Pass.Weiter. Besagtes Dynamit war defekt und eine verfrühte Explosion verursachte das sehr unsaubere Ableben von 22 Arbeitern, die die Brücke am Breaker Pass renovierten. Diamonds 'n Dust (1983)
Seems the bullet passed clean through him... not unlike your father's untimely demise.Es war wohl ein glatter Durchschuss, nicht unähnlich dem frühzeitigen Ableben Ihres Vaters. Steeling the Show (1983)
To continue, said dynamite was defective... and a premature explosion... caused the untidy demise of 22 workers employed... to renovate the bridge at Breaker Pass.Weiter. Besagtes Dynamit war defekt und eine verfrühte Explosion verursachte das sehr unsaubere Ableben von 22 Arbeitern, die die Brücke am Breaker-Pass renovierten. Curtain Call (1984)
Your father's untimely departure from this world... has put two of our clients in a little bit of a, um, predicament.Das vorzeitige Ableben Ihres Vaters hat zwei unserer Klientinnen in eine missliche Lage gebracht. Breath of Steele (1984)
He may die at any moment.Er kann jeden Moment ablebenSwann in Love (1984)
Ray was a wonderful man... and all our lives will be diminished by his passing.Ray war ein großartiger Mann. Für uns alle ist sein Ableben ein großer Verlust. Illustrated Steele (1985)
In tomorrow's edition, there'll be a retraction saying Amanda King is still alive.In der morgigen Ausgabe wird es einen Widerruf geben, über Amanda Kings AblebenYou Only Die Twice (1985)
It was only a month after your, excuse me, Phillips' cremation... that a truck blew Danaisser away.Nur einen Monat nach deiner, entschuldige, Phillips Einäscherung... sorgte ein Laster für Danaissers AblebenMiami Supercops (1985)
Now, Edmund wants Terry to wear that crown after he's gone.Edmund will, dass Terry nach seinem Ableben diese Krone trägt. The Boy Who Could Be King (1986)
It was my fond hope to stay and witness your final scene, but you were 15 minutes late, and I do have an important engagement at Buckingham Palace.Ich hatte gehofft, eurem Ableben beizuwohnen, aber ihr hattet 15 Minuten Verspätung. Ich habe einen wichtigen Termin im Buckingham Palast. The Great Mouse Detective (1986)
Probably hasn't heard about my untimely demise yet.Sie weiß wahrscheinlich noch nichts über mein AblebenThe Gift of Life (1987)
The reports of my death are greatly exaggerated."Die Berichte von meinem Ableben sind alle gewaltig übertrieben." Partners (1987)
Nοt a true tοntine, but near enοugh. I see.Eine Tontine ist eine finanzielle Abmachung, wobei sich für die Teilhaber eines finanziellen Vermögens, jeweils durch Ableben eines der Teilhaber, der Anteil vergrößert. Agatha Christie's Miss Marple: 4:50 from Paddington (1987)
To turn his book right side up. Alf, please, don't tell mom and dadDann erzähle ich ihnen vom frühzeitigen Ableben von Kates Porzellanballerina. Promises, Promises (1988)
Now, here's an aspect of your death... that you may have overlooked.Du vergisst einen Aspekt deines Ablebens. The Couch Trip (1988)
Well, she did not seem to be unduly upset by M. Gascoigne's untimely demise. Well, why should she?Sie schien nicht sehr bestürzt über Gascoignes vorzeitiges Ableben zu sein. Four and Twenty Blackbirds (1989)
Then doth it well appear the Salique law... was not devised for the realm of France, nor did the French possess the Salique land... until 421 years after defunction of king Pharamond, idly supposed the founder of this law.Es scheint damit bewiesen, dass dieses Salische Gesetz nicht ersonnen ward für das Königreich der Franken. Auch besaßen die Franzosen gar nicht mehr das Salische Land. Sie verloren es 421 Jahre nach dem Ableben von König Pharamund, den sie gänzlich unbegründet zum Stifter des Gesetzes erklärten. Henry V (1989)
Any reading of the will is not possible until after his death.Das Testament kann aber erst nach seinem Ableben eröffnet werden. The Rainbow Thief (1990)
I forgot to tell you, Mrs. Cooper passed away.Ich hab Ihnen noch nichts vom Ableben Mrs. Coopers gesagt. Awakenings (1990)
Knowing my demise, imminent, I paid handsomely, the local undertaker.Im Wissen um mein baldiges Ableben, vergütete ich den örtlichen Bestatter fürstlich. The Resurrected (1991)
Did you kids have fun? Yeah.Dirk Richters Geist verweist auf George Reeves' mysteriöses AblebenThree Men and a Comic Book (1991)
Would you mourn her passing, Leo?Würdest du ihr Ableben betrauern? Episode #2.20 (1991)
When news of his passing hits Paris, this place will be swarming with a lot ruder people than you two.Wenn Paris von seinem Ableben erfährt, werden wir überrannt werden... von viel unhöflicheren Leuten als Sie beide. Death of a Shoe Salesman (1992)
- "following his demise."- das auf sein Ableben folgt. The Hudsucker Proxy (1994)
The unfortunate accident that caused the sudden demise of my first aide.Der unglückliche unfall, der zum ableben meiner 1 . Assistentin führte. The Parliament of Dreams (1994)
I say for all to hear that this woman is mine.Ganz im Gegenteil, sie würde mein Ableben begrüßen und gar nichts tun. The Muse (1996)
Your demise, of course, will leave your banks ripe for a hostile takeover.Ihr Ableben ermöglicht eine feindliche Übernahme Ihrer Banken. Faster Than a Speeding Vixen (1997)
The master wishes Mr. Luckaby's demise to have certain witnesses.Der Meister möchte, dass es Zeugen für das Ableben von Mr. Luckaby gibt. Faster Than a Speeding Vixen (1997)
And there in his passing... he has made sure that he has left... a little something for you all.Und deshalb... hat er vor seinem Ableben dafür gesorgt, dass etwas übrigbleibt... für euch alle. Waking Ned Devine (1998)
I guess my wife's dropping dead's made you pretty hungry, huh?Ich glaube, das Ableben meiner Frau macht Sie ziemlich hungrig, hm? Pilot (1998)
While Snidely celebrated Dudley's demise, Dudley was actually in Ottawa... telling the authorities about Snidely's evil scheme.Während Snidely Dudleys Ableben feierte, war Dudley in Ottawa... und informierte die Behörden über Snidelys üble Ränke. Dudley Do-Right (1999)
Who the fuck would be happy if I died?Wer zum Teufel wäre glücklich über mein AblebenBlack Angel Vol. 2 (1999)
I won't preside over the demise of Ferengi civilisation.Ich will mir nicht das Ableben der Ferengi-Gesellschaft ansehen müssen. The Dogs of War (1999)
Logic dictates that the Ensign in question would perish. Aha!Der Logik nach hätte besagter Fähnrich ableben müssen. Riddles (1999)
Well, as we all know, the campus is abuzz with the news of Naomi Preston's untimely demise.Wir alle kennen das Gesprächs- thema Nummer 1 auf dem Campus, Naomi Prestons vorzeitiges AblebenGossip (2000)
Your friend's departure... shows that death has a new design for all of you.Das Ableben eures Freundes zeigt, dass der Tod einen neuen Plan hat... für euch alle. Final Destination (2000)
An order of succession, Sire, granting me your lands and powers in the unlikely event of your premature death.- Die Regelung der Nachfolge, die mir... im Falle Ihres vorzeitigen Ablebens Ihre Ländereien und die Macht überträgt. Dragonheart: A New Beginning (2000)
Within an hour of your passing, LE will transfer your body to a vessel where you will be sealed and frozen at 196 degrees below zero.Innerhalb einer Stunde nach Ihrem Ableben gibt LE Ihren Körper in ein Gefäß, versiegelt es und friert es bei 91 Grad unter null ein. Vanilla Sky (2001)
On the brink of my demise I feel more alive than ever, like I got more reason to live.Am Rand meines Ablebens fühle ich mich lebendiger als je zuvor, als ob ich noch ein Grund hätte zu leben. Orpheus Descending (2001)
Head-honchos Global Options, the top-drawer service outfit of the '90s, till his untimely demise.Leitet Globale Optionen, die wichtigste Geheimorganisation der 90er, bis zu seinem AblebenThe Truth About Charlie (2002)
- Demise?- AblebenThe Truth About Charlie (2002)
I know what demise means, Mr. Bartholomew.Ich weiß, was Ableben heißt, Herr Bartholomew. The Truth About Charlie (2002)
You don't seem to be very sad about your girlfriend's death.Sie scheinen nicht sehr traurig über das Ableben ihrer Freundin. Tattoo (2002)
Collectors bought pictures from the living and waited for them to die.Man sagt, Liebhaber hätten die Bilder vom Leib der Träger gekauft und auf deren Ableben gewartet. Tattoo (2002)
Perhaps in passing we can serve some purpose for others.Vielleicht können wir durch unser Ableben den Zwecken Anderer dienen. Crichton Kicks (2002)
You only inherit in the event of my death.Du erbst nur im Falle meines Ablebens. Heat (2002)
And you-- I mean, the living gift-- collects on the policy when I die.Also Sie, ich meine, Living Gift bekommt bei meinem Ableben dann das Geld? Ja, wir sind dann die Begünstigten. Out of Time (2003)
His artistic immortality as well as the hard, simple fact of his passing. Both occurred in the same Limelight sequence which he shared with his great rival Buster Keaton.Seine Unsterblichkeit als Künstler und sein Ableben tauchen beide in der gleichen Szene in Rampenlicht auf, wo er mit seinem großen Rivalen Buster Keaton auftritt. Charlie: The Life and Art of Charles Chaplin (2003)
His demise would be sure and swift and I knew somehow I'd be the cause of it.Sein Ableben würde schnell gehen und von mir verursacht werden. A Cook (2003)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ableben {n}decease; demise; death [Add to Longdo]
versterben; sterben; ableben | verstorbento decease | deceased [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top