Search result for

aaren

(61 entries)
(0.0432 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aaren-, *aaren*
Possible hiragana form: ああれん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา aaren มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *aaren*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She's the one with the red hair and the eyes, they hold all the secrets of the world?Ist sie die mit den roten Haaren und den Augen, die alle Geheimnisse der Welt in sich bergen? The Premonition (1980)
Why, it's so far back in them hills, they use wolves as watchdogs and the hoot owls mate with the chickens.Es liegt so weit in den Bergen, dass man dort Wölfe als Wachhunde hat und die Eulen sich mit den Hühnern paarenThe Remembrance (1980)
Get yourself some hair there.Versorgt euch mit HaarenAny Which Way You Can (1980)
I pity you. You had a forest on your head!Aber du hattest mal einen Wald von HaarenThe Taming of the Scoundrel (1980)
He pops them into his mouth like candy and he chews them up and he swallows them, bones and all.Er steckt sie in den Mund wie Bonbons... und verschlingt sie mit Haut und HaarenThe Blue Lagoon (1980)
And your hair all...Und diesen HaarenThe Umbrella Coup (1980)
Now that little one with the long hair is Sally's daughter.Die Kleine mit den langen Haaren ist Sallys Tochter. Out of the Blue (1980)
What happened to your pretty long hair?Was ist mit deinen schönen langen Haaren passiert? Out of the Blue (1980)
You're on my hair, get off my hair.Du liegst auf meinen Haaren, geh von meinen Haaren runter. Private Benjamin (1980)
My hair will frizz.Zu feucht, schadet meinen HaarenPrivate Benjamin (1980)
What you got in your hair?Was hast du denn in den HaarenThe Carousel (1981)
Or with such beautiful hair.Oder mit solch wunderschönen HaarenThe Lumberjack (1981)
Hon, don't all that red hair make you hot?Kleines, wird dir nicht warm unter all den vielen roten HaarenThe Pearls (1981)
Betty, you pull the hair.Betty, zieh du an den HaarenBlow Out (1981)
Like a girl with red hair.Etwa ein Mädchen mit roten HaarenThe Nesting (1981)
Dirty gigolos! Imbecile, imbecile!Mit euren schwarzen Haaren voller Pomade wie die Gigolos! The Skin (1981)
You people got something with hairs. Yes.- Sie suchen etwas mit HaarenWolfen (1981)
Because earthmovers don't mate this time of year.Zu dieser Jahreszeit paaren sich die Bagger nicht. Not a Drop to Drink (1982)
Blipped right off the screen of life.Mit Haut und HaarenSteele Waters Run Deep (1982)
The open steppe. Fleet horse. Falcons at your wrist.Die weite Steppe, ein schnelles Pferd, der Falke auf der Faust und der Wind in den HaarenConan the Barbarian (1982)
We got a brawl before the bell.Sie haben sich schon vor dem Gong in den HaarenRocky III (1982)
When I first met this one here... she was a rag and bone and hank of hair.Als ich sie hier kennenlernte, bestand sie nur aus Knochen und HaarenSophie's Choice (1982)
- Did you really need this hairdo?Muss das mit den Haaren sein? Výprava do minula (1983)
It stung me. it was poisonous. I kept shaking my head until it fell off.Und hat mich gebissen unter den Haaren und es war etwas giftiges und ich habe versucht überall mit dem Kopf anzustoßen, bis das ekelhafte Tier auf die Erde fiel und ich versuchte es zu zerdrücken, bevor es zum Schrank kommen konnte, Nostalgia (1983)
Maybe under my hair.Vielleicht zwischen den KopfhaarenTeil 3 (1984)
Later οn, actually. Oh, οf cοurse.Hat das Labor schon herausgefunden, was mit den Haaren aus Gossington ist? Part 3 (1984)
Ah, nοw, talking abοut this dress.Sie sprechen von den Haaren an Ruby Keenes Kleid. Part 3 (1984)
why it is they never give kids in places like this pyjamas?Ich weiß, wer Schuld an den grünen Haaren ist. Hotel of Dreams (1984)
Looks and talent don't always go together, Caterina.Talent und Aussehen paaren sich nicht immer, Caterina. Amadeus (1984)
When the wolves, though, the real wolves... when the real wolves mate, do the dogs beat the bitches afterwards?Wenn sich die richtigen Wölfe paaren, reißen die Rüden die Wölfinnen hinterher? The Company of Wolves (1984)
It smells like barbecued dog hair.Hier riecht's nach gegrillten HundehaarenGhostbusters (1984)
- They get 'em from divorced couples.- Von geschiedenen PaarenThe Lonely Guy (1984)
I want to see a blonde girl with kind of short, straight hair, about 25 years old.Ich möchte ein blondes Mädchen sehen, mit halblangen Haaren, ungefähr 25. Paris, Texas (1984)
Did I do that to your hair?Hab ich das mit deinen Haaren gemacht? Sixteen Candles (1984)
I mean, can you clone a living organism from the hair of a dead man?Kann man das? Einen lebenden Organismus nur von den Haaren eines Toten? Starman (1984)
With the black hair and the big muscles?Mit den schwarzen Haaren und großen Muskeln? Supergirl (1984)
You couldn't go to that ball with your hair looking like the end of the rainbow.Du kannst mit deinen bunten Haaren nicht zum Ball gehen. Cindy (1985)
KITT, I keep coming back to one question.Michael, das sind Menschen, die sich an ihren Haaren aufhängen und Schwerter schlucken. Circus Knights (1985)
Right, every single one.Aus Nigeria mit Haut und HaarenJunk Love (1985)
I'm looking for a girl with blonde hair.Ich suche ein Mädchen mit blonden HaarenBrazil (1985)
The divorce rate is 76% higher... among couples who don't argue before marriage.Bei Paaren, die sich... vor der Ehe nicht streiten, ist die Scheidungsrate 76 Prozent höher. Fright Night (1985)
Big man, fat, gray hair, birthmark on his face?Ein dicker Mann mit grauen Haaren und einem Muttermal im Gesicht. Lifeforce (1985)
Mate with it, in a sense.Sich mit ihr paarenLifeforce (1985)
Hunting, working, mating.Jagen, arbeiten, sich paarenOut of Africa (1985)
Hill's got this weird file on her, it's full of napkins and hair and photographs.Hill hat eine bizarre Mappe über sie, voll mit Servietten, Haaren und Fotos. Re-Animator (1985)
Mate us?Uns paarenSummer Rental (1985)
For you that they dragged by the hair, poor suspectFür dich, die man an den Haaren gezogen hat, arme Verdächtige Tangos, the Exile of Gardel (1985)
"The suspects are described as white males, 30 to 35 years old, "one with black, the other with brown hair."Die Verdächtigen sind männlich, weiß, 30 bis 35 Jahre alt einer mit schwarzen, der andere mit braunen Haaren." To Live and Die in L.A. (1985)
- And a white car, a Ford Mercury, registration number, NID26BW, driven by a woman with flaming red hair, surrounded by white feathers, called Alba Bewick.- Und einem weißen Ford Mercury, Kennzeichen NID 26BW, mit einer Frau mit feuerroten Haaren am Steuer, umgeben von weißen Federn - sie heißt Alba Bewick. A Zed & Two Noughts (1985)
A black and white centaur, half-woman, half-zebra, with striped breasts, ever-ready haunches and a white tail. No black hair.Mit gestreiften Brüsten, allzeit bereiten Lenden... und einem weißen Schwanz... und schwarzen HaarenA Zed & Two Noughts (1985)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mit jmd. im Clinch liegen; sich in den Haaren liegento be at loggerheads with sb. [Add to Longdo]
Enthaarungsmittel {n}; Haarentferner {m} | Enthaarungsmittel {pl}depilatory | depilatories [Add to Longdo]
enthaaren; depilieren | enthaarend | enthaart; depiliert | er/sie enthaart | ich/er/sie enthaarte | er/sie hat/hatte enthaartto depilate | depilating | depilated | he/she depilates | I/he/she depilated | he/she has/had depilated [Add to Longdo]
sich haarento molt [Am.]; to moult [Br.] [Add to Longdo]
an den Haaren herbeiziehento lug in [Add to Longdo]
an den Haaren herbeigezogenfar-fetched [Add to Longdo]
paaren; decken lassento mate [Add to Longdo]
sich paarento mate [Add to Longdo]
paarendyoking [Add to Longdo]
Sie liegen sich ständig in den Haaren. [übtr.]They are always at loggerheads. [Add to Longdo]
Der Teufel mit den drei goldenen HaarenThe Devil with the Three Golden Hairs [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top