Search result for

asta

(70 entries)
(0.2267 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -asta-, *asta*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
astarboard(อัสทรา'บอร์ด) adv. ทางกาบเรือด้านขวา (on the starboard)
astatic(เอสแทท'ทิค) adj. ไม่แน่นอน, ไม่มั่นคง, ไม่มีทิศทางที่แน่นอน. -astaticism n.
astatine(แอส'ทะทีน) n. ธาตุหายากชนิดหนึ่งมีสัญลักษณ์ At; at. no. : 85
anastatic(แอนนะสแทท' ทิค) adj. พิมพ์นูน
bastard(แบส'เทิร์ด) n. ลูกไม่มีพ่อ,ลูกนอกกฎหมาย,พันทาง,สิ่งสารเลว,สิ่งปลอมแปลง,วายร้าย,อ้ายชั่ว adj. เกิดแบบไม่ถูกต้องตามกฎหมาย,ผิดปกติ,พิกล,เลว,ปลอม,เชื่อถือไม่ได้,ทำให้ผิดกฎหมาย), See also: bastardly adj. ดูbastard bastardy n. ดูbastard
castanets(แคสทะเนทส์') n. ลูกกลมไม้สองลูกสำหรับเคาะประกอบดนตรี'
castaway(แคส'ทะเวย์) n. คนเรือแตก,คนนอกกฎหมาย adj. ล่องลอย,เรือแตก,ถูกทิ้งขว้าง, Syn. pariah,outcast
dastard(แดส'เทิร์ด) n.,adj. (คนที่) ขี้ขลาด,เลวและมีเล่ห์., See also: dastardliness n. ดูdastard
devastate(เดฟ'เวิสเทท) vt. ทำลายล้าง,ล้างผลาญ,มีชัยท่วมท้น, See also: devastation n. ดูdevastate devastative adj. ดูdevastate devastator n. ดูdevastate, Syn. ravage
hastate(เฮล'เทท) adj. เป็นรูปใบหอก.

English-Thai: Nontri Dictionary
bastard(adj) ที่ไม่ถูกกฎหมาย
bastard(n) ลูกไม่มีพ่อ,ลูกนอกกฎหมาย
castanets(n) ฉิ่ง
castaway(adj) ถูกทิ้ง,ล่องลอย,ถูกลอยแพ
castaway(n) คนที่เรืออับปาง,คนนอกกฎหมาย
coastal(adj) ตามฝั่งทะเล,ใกล้ชายฝั่ง
dastard(adj) ขลาด,ขี้ขลาด,ขี้ขลาดตาขาว
dastard(n) คนขี้ขลาดตาขาว,คนขลาด
devastate(vt) ทำลายล้าง,สังหาร,ล้างผลาญ,ทำให้ฉิบหาย
devastation(n) การทำลายล้าง,การสังหาร,การล้างผลาญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
astamonous; apandrousไร้เกสรเพศผู้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
astasia-abasia; abasia astasiaภาวะเดินไม่ได้เหตุยืนไม่อยู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Astasiaการยืนไม่ได้เนื่องจากกล้ามเนื้อทำงานไม่ประสานกัน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
asTalking via the phone (pron. )

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
" Asta.แอสตร้า Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
Asta.แอสตร้า Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
# Gene Kelly, Fred Astaire Sue Sylvester, dance on air ## ซู ซิลเวสเตอร์ เต้นเท้าไฟ # # เขามีสไตล์ เขาสง่า # The Power of Madonna (2010)
What about fred astaire?แล้วที Fred Astaire ล่ะ? Interpretive Dance (2010)
And lanthanum and osmium And astatine and radiumAnd lanthanum and osmium And astatine and radium The Pants Alternative (2010)
♪ You're the nimble tread of the feet of Fred Astaire ♪เธอคือดอกยางรองเท้าที่ว่องไวของเฟร็ดแอสแตร์ Heart (2012)
She leaves for Astapor tomorrow. Astapor?จอน แอรินกับเน็ด สตาร์ค เป็นคนดี The Prince of Winterfell (2012)
And if we stay in Qarth, we'll die. You should sail to Astapor.หากสเตนนิสตีประตูเมืองแตก หมากกระดานนี้ก็จะล้ม The Prince of Winterfell (2012)
MAN 2: (OVER RADIO) ASTAC, aye.MAN 2 (วิทยุ) ASTAC, ใช่. Captain Phillips (2013)
ASTAC, TAO, I need a status at Halyburton's helo.ASTAC, TAO ฉันต้องสถานะ ที่ HELO HALYBURTON ของ. Captain Phillips (2013)
We'll be in Astapor by nightfall.พอตะวันตกดิน พวกเราก็จะถึงแอสตาปอร์ Valar Dohaeris (2013)
We'll be in Astapor by nightfall.เราจะถึงแอสตาพอร์ราวพลบค่ำ Walk of Punishment (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แอสทาทีน[N] astatine, See also: At, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 85 สัญลักษณ์ At เป็นอโลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง เป็นธาตุกัมมันตรังสีที่มีปรากฏในธรรมชาติ, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอสทาทีน[n.] (aētthāthīn = aēsthāthīn) EN: astatine   FR: astate [m]
อ้าย-[pref. (adj.)] (āi-) EN: damned ; bastard ; dirty   FR: maudit ; sale
ไอ้เวร[n.] (aiwēn) EN: bastard ; You bastard !   FR: démon [m]
บั่นทอน[v.] (banthøn) EN: wreck ; destroy ; devastate   FR: dévaster ; détruire ; réduire ; restreindre
บุตรนอกกฎหมาย[n. exp.] (but nøk kotmāi) EN: illegitimate child ; bastard   FR: enfant naturel [m] ; bâtard [m] (péj.) ; bâtarde [f] (péj.)
บุตรนอกสมรส[n. exp.] (but nøk somrot) EN: illegitimate child ; bastard   FR: enfant naturel [m] ; bâtard [m] (péj.) ; bâtarde [f] (péj.)
ชาติหมา[n. exp.] (chāt mā) EN: wicked person ; bad person ; bastard ; brat ; son of a bitch   FR: fils de pute [m] (vulg.)
ดอกแค[n. exp.] (døk khaē) EN: Vegetable Humming Bird ; Sesban, Agasta   
ฝั่งทะเล[n. prop.] (fang thalē) EN: coastal ; seacoast ; seashore ; seaside   FR: littoral [m] ; rivage [m] ; zone côtière [f]
เหี้ยน[adv.] (hīen) EN: short ; to the ground ; all ; to the last drop ; all gone; without nothing left ; down to nothing ; wiped out ; devastated   FR: à ras ; dépouillé ; rasé

CMU English Pronouncing Dictionary
ASTA    AA1 S T AH0
ASTAIRE    AH0 S T EH1 R

German-Thai: Longdo Dictionary
Tastatur(n) |die, pl. Tastaturen| แป้นพิมพ์ (ของเครื่องพิมพ์ดีด หรือ คอมพิวเตอร์)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
astabil; unstabil {adj}astable [Add to Longdo]
astabile Kippschaltung {f}astable circuit [Add to Longdo]
Astana (Hauptstadt von Kasachstan)Astana (capital of Kazakhstan) [Add to Longdo]
Astat {n} [chem.]astatine [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いた椎[いたじい;イタジイ, itajii ; itajii] (n) (uk) (See すだ椎) Castanopsis sieboldii (species of chinquapin) [Add to Longdo]
すだ椎[すだじい;スダジイ, sudajii ; sudajii] (n) (uk) Castanopsis sieboldii (species of chinquapin) [Add to Longdo]
アスタチン[, asutachin] (n) astatine (At) [Add to Longdo]
アトルバスタチン[, atorubasutachin] (n) atorvastatin [Add to Longdo]
イントラスタット[, intorasutatto] (n) {comp} intrastat [Add to Longdo]
カスタネット[, kasutanetto] (n) castanets [Add to Longdo]
カナスタ[, kanasuta] (n) canasta [Add to Longdo]
カペッリダンジェロ;カペッリ・ダンジェロ[, kaperridanjiero ; kaperri . danjiero] (n) angel hair pasta (ita [Add to Longdo]
カルボナーラ[, karubona-ra] (n) (spaghetti alla) carbonara (type of pasta) (ita [Add to Longdo]
ジアスターゼ[, jiasuta-ze] (n) diastase (ger [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ài, ㄞˋ, ] astatine At, radioactive halogen (or metalloid), atomic number 85 [Add to Longdo]
阿斯塔纳[Ā sī tǎ nà, ㄚ ㄙ ㄊㄚˇ ㄋㄚˋ, / ] Astana, capital of Kazakhstan [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
非安定マルチバイブレータ[ひあんていマルチバイブレータ, hiantei maruchibaibure-ta] astable multivibrator [Add to Longdo]
不安定状態[ふあんていじょうたい, fuanteijoutai] unstable state, metastable state, quasistable state [Add to Longdo]
ジャバステーション[じゃばすてーしょん, jabasute-shon] JavaStation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  ASTA
         Advanced Software Technology and Agorithms (HPCC)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top