Search result for

apo

(174 entries)
(0.2619 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -apo-, *apo*
Possible hiragana form: あぽ
English-Thai: Longdo Dictionary
vaporization(n) การกลายเป็นไอ, การทำให้เป็นไอ, สถานะที่เป็นไอ เช่น Understanding the equilibrium between liquid and vapor phases is very important for such practical applications as distillation and vaporization.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apod[N] ที่ไม่มีขาหรือเท้า, Syn. apodal
apod[N] สัตว์ที่ไม่มีขาหรือเท้า
aport[ADV] บนกราบเรือด้านซ้าย
apodal[ADJ] ที่ไม่มีขาหรือเท้า, Syn. apod
apogee[N] จุดไกลสุดของดาวนพเคราะห์หรืออื่น ๆ ที่อยู่ห่างจากโลก
apology[N] คำขอโทษ, See also: การขอโทษ, การขอขมา, การขออภัย, Syn. excuse, regrets
apostil[N] หมายเหตุ, Syn. apostille
Apostle[N] ผู้เผยแพร่คริสตศาสนาครั้งแรก ซึ่งมีจำนวน 12 คน
apothem[N] เส้นตั้งฉากจากจุดศูนย์กลางไปยังด้านใดด้านหนึ่งของรูปเหลี่ยมด้านเท่า
apodosis[N] อนุประโยคแสดงผลในประโยคเงื่อนไข

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apo-(คำเสริมหน้า) มีความหมายว่า "จาก", "ออกไป" ("away," "different from,")
apo.abbr. apogee
apoc.abbr. Apocalypse, Apocrypha, Apocryphal
apocalypse(อะพอด'คะลิพซ) n. บันทึกทางศาสนาของยิวหรือคริสเตียนพบระหว่างปี 200 B.C.A.D. 350 การค้นพบ, การเปิดเผย. -apocalyptic (al) adj. (revelation; discovery)
apocarp(แอพ'พะคาร์พ) n. ดอกไม้ที่มีก้านเกสรตัวเมียแยกกัน (having separate carpels)
apocarpous(แอพพะคาร์'พัส) adj. มีก้านเกสรตัวเมียแยกกัน. -apocarpy n.
apochromatic(แอพพะโครแมท'ทิค) adj. ไร้การบ่ายแบนของทรงกรมหรือสี -apochromatism n. (for spherical chromatic aberration)
apocopate(อะพอด'คะเพท) vt. ทำให้สั้นโดยการขาดอักษรหรือพยางค์ท้ายของคำ (shorten)
apocope(อะพอค'โคพี) n. อักษรหรือพยางค์ตัวสุดท้ายขาดหายไป. -apocopic adj.
apocrypha(อะพอค'ระฟะ) n. กลุ่ม 14 บทหนังสือของพระคัมภีร์เก่า Old Testment ของคริสเตียน, บทหนังสือศาสนาที่หาแปล่งมาไม่แน่ชัดและไม่เป็นที่ยอมรับกันมาก (shorten)

English-Thai: Nontri Dictionary
apologetic(adj) เชิงขอโทษ
apologise(vi) ขอโทษ,ขออภัย,ออกตัว,แก้ตัว
apologist(n) ผู้ขอโทษ,ผู้ขออภัย,ผู้แก้ตัว,ผู้แก้ข้อกล่าวหา
apology(n) คำขอโทษ,คำขออภัย,คำแก้ตัว,การขอโทษ,การขออภัย
apoplexy(n) โรคลมชัก
aport(adj) ไปทางซ้าย
apostasy(n) การปลีกตัวออกจากพวกพ้อง,การละทิ้งศาสนา
apostate(n) ผู้ปลีกตัวจากพวกพ้อง,ผู้ละทิ้งศาสนา
apostle(n) สาวก,ผู้เผยแพร่ศาสนา,ผู้เผยแพร่ลัทธิ
apostolic(adj) เกี่ยวกับผู้เผยแพร่ศาสนา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
apocalyptic literatureวรรณกรรมพยากรณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
apocarpous; polycarpous-คาร์เพลแยก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
apochlamydeous-วงกลีบแยก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
apocopeการตัดท้ายคำ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
apocryphaฉบับเคลือบแคลง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
apogamousแอโพแกมัส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
apogamyแอโพแกมี [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
apogeeจุดโคจรไกลสุดจากโลก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Apollonius'circleวงกลมอะพอลโลเนียส [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
apologia; apologyบทแถลง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Apocaciaหัวล้าน [การแพทย์]
Apocrine Carcinomaอโปครินคาร์ซิโนมา [การแพทย์]
Apocrine Glandsต่อมกลิ่น [การแพทย์]
Apocrine Metaplasiaอโปครินเมตาเพลเซีย [การแพทย์]
Apocrine Sweat Glandsต่อมเหงื่ออโปคริน [การแพทย์]
Apocynaceaeอะโพไซนาซี [TU Subject Heading]
Apodiaไม่มีเท้าแต่กำเนิด [การแพทย์]
Apodia, Bilateralเท้าหายไปทั้งสองข้าง [การแพทย์]
Apodia, Unilateralเท้าหายไปเพียงข้างเดียว [การแพทย์]
Apoenzymesอะโปเอ็นไซม์, อโปเอ็นไซม์, อะโปเอนไซม์, อโพเอนไซม์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
apoitmentนัดหมาย
apoptosis[อะพอบโตสิส] (n vi vt) กระบวนการตายของเซลล์
apostate (adj ) ธรรมจาคะ
apostate (adj ) ศรัทธจาคะ
Apostle (n ) อัครทูตในศาสนาคริสต์ มีอยู่ทั้งหมด 12 คน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Apologize?ขอโทษ? The Ties That Bind (2012)
I apologize for hunting you down now, but I'm--i'm desperate.ผมขอโทษที่มารบกวน แต่ผมเข้าตาจนจริงๆ New Haven Can Wait (2008)
I owe you an apology.แม่ติดคำขอโทษลูก Chuck in Real Life (2008)
Apology accepted.อภัยโทษแล้ว Chuck in Real Life (2008)
My apologies. There seems to beผมต้องขอโทษจริง ๆ ดูเหมือน There Might be Blood (2008)
Jenny, I think you owe lily an apology.เจนนี่, พ่อคิดว่าหนูติดค้างคำขอโทษอยู่นะ. There Might be Blood (2008)
How many times do I have to apologize? I don't want an apology!หรือพนักงานต้อนรับหล่ะ? Committed (2008)
You owe me an apology.คุณเป็นหนี้คำขอโทษผม Adverse Events (2008)
We owe your mom an apology.เราเป็นหนี้คำขอโทษแม่นาย Birthmarks (2008)
If so, I apologize for the fact thatผมขอโทษในความจริงเรื่องนี้ Last Resort (2008)
I apologize.ฉันขอโทษ Akai ito (2008)
Please accept my apology.ได้โปรดรับการขอโทษจากข้าด้วย Valiant (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
apoI wish to say a word of apology.
apoI must apologize for the delay.
apoA report came in that Apollo 11 succeeded in landing on the moon.
apoIf you're going to apologise, sooner is better.
apoYou should apologize for your rudeness.
apoSincere apologies.
apoHe made an apology to us for being late.
apoHe wouldn't lower himself to apologize.
apoHe apologized to us having broken his promise.
apoDon't apologize.
apoHis speech was an effective apology for the Government's policies.
apoHe apologized to them for taking up their time.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขออโหสิ[V] ask for forgiveness, See also: apologize, Syn. ขออโหสิกรรม, Example: กรรมใดที่ลูกตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดี ลูกขออโหสิ อย่าให้เราต้องเบียดเบียนให้แก่กันและกัน, Thai definition: ขอให้ยกโทษที่ล่วงเกิน
ขออภัย[V] apologize, See also: make an apology, ask for forgiveness, ask for pardon, Syn. ขอโทษ, ขอประทานโทษ, Ant. ให้อภัย, Example: ผมต้องขออภัยแขกผู้มีเกียรติที่มาไม่ทันเวลาที่นัดกันไว้, Thai definition: ขอให้ยกเว้นโทษ
มินตา[V] apologize, Syn. ขอโทษ, ขออภัย, Thai definition: ขอให้ยกเว้นโทษ, Notes: (ชวา)
มินตา[V] apologize, Syn. ขอโทษ, ขออภัย, Thai definition: ขอให้ยกเว้นโทษ, Notes: (ชวา)
สมา[V] apologize, Syn. ขมา, ขอโทษ, ษมา, Example: อดีตเจ้าอาวาสเป็นผู้นำสวดขอสมาต่อหน้าศพหลวงปู่, Thai definition: กล่าวคำขอโทษ
ประทานโทษ[V] apologize, See also: excuse me, beg your pardon, pardon me, Syn. ขอโทษ, Example: ขอประทานโทษที่กล่าวออกนอกเรื่อง, Thai definition: ขอให้ยกเว้นโทษ
โกร่ง[N] mortar, See also: apothecary's mortar, Syn. ครกบดยา, Example: เขาค่อยๆ เทยาเม็ดรีสีน้ำตาลมีทองเปลวปิดวางลงบนโกร่งบดยา, Count unit: ใบ, Thai definition: เครื่องบดยารูปคล้ายครกหรือถ้วย มีสากสำหรับบดให้ละเอียด, ลักษณนามว่า ใบ
ขอขมา[V] apologize, See also: ask pardon, ask for forgiveness, Syn. ขอโทษ, ขออภัย, Example: นักเรียนที่ประพฤติตัวไม่ดีต้องมาขอขมาครู, Thai definition: แสดงการยอมรับผิดในความผิดที่ได้กระทำการล่วงเกินอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นผู้ใหญ่กว่า
ขอโทษ[V] apologize, See also: make an apology, beg your pardon, excuse, pardon, ask for forgiveness, Syn. ขอขมา, ขออภัย, ขอประทานโทษ, ขอโทษขอโพย, Example: ดิฉันต้องขอโทษคุณที่ไม่ได้บอกล่วงหน้าว่าจะมา, Thai definition: ขอให้ยกเว้นโทษ, ใช้เป็นคำสุภาพเมื่อรู้สึกว่าจะเป็นการล่วงเกินหรือต่ำสูงต่อผู้อื่น
ขอประทานโทษ[V] apologize, See also: excuse, pardon, make an apology, Syn. ขอโทษ, ขออภัย, Example: กระผมต้องขอประทานโทษที่กล่าวออกนอกเรื่องมาไกล, Thai definition: ขอให้ยกเว้นโทษ, ใช้เป็นคำสุภาพเมื่อรู้สึกว่าจะเป็นการล่วงเกินหรือต่ำสูงต่อผู้อื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารญี่ปุ่น[n. exp.] (āhān Yīpun) EN: Japanese food ; Japanese cuisine   FR: cuisine japonaise [f] ; nourriture japonaise [f]
ไอ[n.] (ai) EN: gas ; vapour; steam   FR: vapeur [f]
ไอน้ำ[n. exp.] (ainām) EN: steam ; vapour   FR: vapeur (d'eau) [f]
อัมพาต[n.] (ammaphāt) EN: paralysis ; disability ; palsy   FR: paralysie [f] ; apoplexie [f]
อังคาร กัลยาณพงศ์[n. prop.] (Angkhān Kanlayānaphong) EN: Angkarn Kalyanapong   FR: Angkarn Kalyanapong
อะพอลโล[n. prop.] (Aphøllō) EN: Apollo   FR: Apollon
อาวุธ[n.] (āwut) EN: weapon ; arms ; weaponry   FR: arme [f]
อาวุธเชื้อโรค[n. exp.] (āwut cheūarōk) EN: bacteriological weapon   FR: arme bactériologique [f]
อาวุธชีวภาพ[n. prop.] (āwut chīwaphāp) EN: biological weapon   FR: arme biologique [f]
อาวุธเคมี[n. exp.] (āwut khēmī) EN: chemical weapon   FR: arme chimique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
APOPA    AH0 P OW1 P AH0
APOPKA    AH0 P AO1 P K AH0
APONTE    AH0 P AA1 N T IY0
APOGEE    AE1 P AH0 JH IY2
APOLLO    AH0 P AA1 L OW0
APOSTOL    AE1 P AH0 S T AH0 L
APOSTLE    AH0 P AA1 S AH0 L
APODACA    AA0 P OW0 D AA1 K AH0
APOLOGY    AH0 P AA1 L AH0 JH IY0
APOLLINE    AE1 P AH0 L AY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
apogee    (n) (a1 p @ jh ii)
apogees    (n) (a1 p @ jh ii z)
apology    (n) (@1 p o1 l @ jh ii)
apostle    (n) (@1 p o1 s l)
apoplexy    (n) (a1 p @ p l e k s ii)
apostasy    (n) (@1 p o1 s t @ s ii)
apostate    (n) (@1 p o1 s t ei t)
apostles    (n) (@1 p o1 s l z)
apothegm    (n) (a1 p @ th e m)
Apocrypha    (n) (@1 p o1 k r i f @)

German-Thai: Longdo Dictionary
Apotheke(n) |die, pl. Apotheken| ร้านขายยา
Präposition(n) |die, pl. Präpositionen| คำบุพบท, คำที่ส่วนใหญ่อยู่หน้าคำนามหรือสรรพนามเพื่อบ่งสถานที่หรือเวลา ในภาษาเยอรมันคำบุพบทอาจตามด้วย Dativ หรือ Akkusativ ซึ่งถูกกำหนดโดยคำถามที่ขึ้นต้นด้วย wo หรือ wohin ถ้าประโยคนั้นตอบคำถาม wo บุพบทตามด้วย Dativ และถ้าประโยคนั้นตอบคำถาม wohin ที่บ่งการเคลื่อนไหวบุพบทตามด้วย Akkusativ นอกเหนือจากนี้คำบุพบทยังสามารถตามด้วย Genetiv ก็ได้ Präpositionen mit Dativ เช่น aus, von, nach, zu, bei, mit, seit, gegenüber ส่วน Präpositionen mit Akkusativ เช่น bis, gegen, ohne, um, durch, per

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Apogäum {n}; Erdferne {f} [astron.]apogee [Add to Longdo]
Apokalypse {f} | Apokalypsen {pl}apocalypse | apocalypses [Add to Longdo]
Apologetik {f}apologetics [Add to Longdo]
Apostel {m}apostle [Add to Longdo]
Apostelbrief {m}epistle [Add to Longdo]
Apostelgeschichte {f}Acts of the Apostles [Add to Longdo]
Apostroph {m}apostrophe [Add to Longdo]
Apostroph {m}; Hochkomma {n}single quotation mark [Add to Longdo]
Apotheke {f} | Apotheken {pl}pharmacy | pharmacies [Add to Longdo]
Apotheke {f}drugstore [Am.] [Add to Longdo]
Apotheke {f}chemist's shop [Br.] [Add to Longdo]
Apotheke {f}; Arzneiausgabe {f} | Apotheken {pl}dispensary | dispensaries [Add to Longdo]
Apotheker {m}; Apothekerin {f} | Apotheker {pl}; Apothekerinnen {pl}apothecary; pharmacist; dispensing chemist; druggist [Am.] | apothecaries; pharmacists; dispensing chemists; druggists [Add to Longdo]
Apotheose {f}; Vergöttlichung {f}apotheosis [Add to Longdo]
apodiktisch; unwiderleglich {adj}apodictic [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
apolitique(adj) ที่ไม่เกี่ยวกับการเมือง, See also: A. politique,

Japanese-English: EDICT Dictionary
柃(oK)[ひさかき;ひさぎ;いちさかき(ok);ヒサカキ, hisakaki ; hisagi ; ichisakaki (ok); hisakaki] (n) (uk) Eurya japonica (species of evergreen related to sakaki) [Add to Longdo]
蝲蛄(oK)[ざりがに;ザリガニ(P), zarigani ; zarigani (P)] (n) (uk) crayfish (esp. Japanese crayfish, Cambaroides japonicus); (P) [Add to Longdo]
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business [Add to Longdo]
VPE[ヴイピーイー, vuipi-i-] (n) (See 気相エピタキシー) vapor-phase epitaxy; VPE [Add to Longdo]
あさだ;アサダ[, asada ; asada] (n) Japanese hop hornbeam; ostrya japonica [Add to Longdo]
お詫び[おわび, owabi] (n,vs) apology [Add to Longdo]
たも;タモ[, tamo ; tamo] (n) (See ヤチダモ) Japanese ash (Fraxinus mandshurica var. japonica) [Add to Longdo]
ちぎりぎ[, chigirigi] (n) {MA} weight-chain-pole weapon [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
使徒[shǐ tú, ㄕˇ ㄊㄨˊ, 使] apostle [Add to Longdo]
叛教[pàn jiào, ㄆㄢˋ ㄐㄧㄠˋ, ] apostasy [Add to Longdo]
外典写作[wài diǎn xiě zuò, ㄨㄞˋ ㄉㄧㄢˇ ㄒㄧㄝˇ ㄗㄨㄛˋ, / ] apocryphal writings [Add to Longdo]
撇号[piě hào, ㄆㄧㄝˇ ㄏㄠˋ, / ] apostrophe; prime mark (') [Add to Longdo]
[qiàn, ㄑㄧㄢˋ, ] apologize; deficient; to regret [Add to Longdo]
歉意[qiàn yì, ㄑㄧㄢˋ ㄧˋ, ] apology; regret [Add to Longdo]
省略符号[shěng, ㄕㄥˇlu:e4 fu2 hao4, / ] apostrophe [Add to Longdo]
圣经外传[Shèng jīng wài zhuàn, ㄕㄥˋ ㄐㄧㄥ ㄨㄞˋ ㄓㄨㄢˋ, / ] Apocrypha; biography external to the classics [Add to Longdo]
谢罪[xiè zuì, ㄒㄧㄝˋ ㄗㄨㄟˋ, / ] apology (for an offence) [Add to Longdo]
阿波罗[Ā bō luó, ㄚ ㄅㄛ ㄌㄨㄛˊ, / ] Apollo (loan) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アポート[あぽーと, apo-to] abort [Add to Longdo]
カスタマーサポート[かすたまーさぽーと, kasutama-sapo-to] customer support [Add to Longdo]
サポートウェア[さぽーとうえあ, sapo-touea] support-ware [Add to Longdo]
サポートグループ[さぽーとぐるーぷ, sapo-toguru-pu] support group [Add to Longdo]
サポートスタッフ[さぽーとすたっふ, sapo-tosutaffu] support staff [Add to Longdo]
シンガポールテレコム[しんがぽーるてれこむ, shingapo-ruterekomu] Singapore Telecom [Add to Longdo]
テクニカルサポート[てくにかるさぽーと, tekunikarusapo-to] technical support [Add to Longdo]
ネイティブサポート[ねいていぶさぽーと, neiteibusapo-to] native support [Add to Longdo]
プリンタポート[ぷりんたぽーと, purintapo-to] printer port [Add to Longdo]
多言語サポート[たげんごサポート, tagengo sapo-to] multilingual support [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
使徒[しと, shito] Apostel [Add to Longdo]
薬剤師[やくざいし, yakuzaishi] Apotheker [Add to Longdo]
薬局[やっきょく, yakkyoku] Apotheke [Add to Longdo]
薬屋[くすりや, kusuriya] Apotheke, Drogerie [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apo \Ap"o\ [Gr. ?. See {Ab-}.]
   A prefix from a Greek preposition. It usually signifies from,
   away from, off, or asunder, separate; as, in apocope (a
   cutting off), apostate, apostle (one sent away), apocarpous.
   [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 APO
     Advanced Planner and Optimizer (SAP, SCM)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top