Search result for

af

(172 entries)
(0.6114 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -af-, *af*.
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
after sales department[อาฟเตอร์ เซลส์ ดิพาร์ทเม็นท์] (Proper Noun ) แผนกให้บริการหลังการขาย

English-Thai: Longdo Dictionary
AFAIK(phrase slang) ย่อมาจาก As Far As I Know หมายถึง เท่าที่ข้าพเจ้าทราบนั้น, เป็นศัพท์แสลงยุคอินเทอร์เน็ต
affront(n) การดูถูก, การดูหมิ่น, การสบประมาท, การปรามาส เช่น It is an affront to call German women with the title of 'Fräulein'. (Fräulein = Miss)
aftercare(n) การติดตามผลการรักษา, การดูแลผู้ป่วยหลังจากได้รับการบำบัดรักษา , S. after-care
internal affair(n) กิจการภายใน, เรื่องภายใน
decaffeination(n.) การสกัดสารคาเฟอีนออก, การแยกสารคาเฟอีนออก
take after(vt.) เหมือน เช่น He takes after his mother. เขาหน้าเหมือนแม่
kaffir lime(n) มะกรูด
kaffir lime leaf(n) ใบมะกรูด
safety pin(n) เข็มกลัดซ่อนปลาย
raffinate(n) ของเหลวที่เหลือจากการสกัด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
affiant (n ) ผู้ให้การ (ใน affidavit)
affidavit (n) บันทึกคำให้การ
afloat (adj adv ) ไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระ ไม่มีข้อจำกัดหรือการชี้นำ
afoveate (n adj) สัตว์ที่มีตาอยู่ด้านข้าง(เช่นไก่ นก) ไม่สามารถมองสองตาเพื่อเห็นภาพสามมิติได้
African tulip Tree (n) ต้นแคแสด
Image:
afser (n ) นักเรียนแลกเปลี่ยนหรืออดีตนักเรียนแลกเปลี่ยน ของโครงการเอเอฟเอส
after a fashion (phrase ) ในระดับหนึ่ง แต่ไม่ถึงกับเลิศเลอ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aft    [ADV] ทางท้ายเรือ, See also: ตอนท้ายของยานหรือเครื่องบิน, Syn. rearward, abaft, behind
afar    [ADV] ห่างไกล, See also: ไกลจาก, แต่ไกล, Syn. remote, far away
Afro    [PRF] แอฟริกา
affix    [N] คำเติม
affix    [VT] ผูก, See also: ติด, ประทับ, Syn. attach, fasten
affix    [VT] เพิ่มเติม, See also: เติมเข้าไป, Syn. add, append
affix    [N] สิ่งที่เติม, See also: สิ่งที่เพิ่ม, สิ่งที่ผูกติดกัน
afire    [ADJ] ที่ลุกไหม้, Syn. aflame, burning
afoot    [ADV] โดยการเดิน
afore    [PREP] ก่อน, See also: แต่ก่อน, ข้างต้น, มาแล้ว, อยู่หน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
AF (audio frequency)เอเอฟ (ความถี่เสียง) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
AFC (automatic frequency control)เอเอฟซี (การควบคุมความถี่อัตโนมัติ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
afebrile; apyreticไม่มีไข้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
afetal pregnancy; pregnancy, afoetal; pregnancy, false; pregnancy, spurious; pseudocyesis; pseudopregnancyการตั้งครรภ์เท็จ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aff.เกี่ยวดอง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
affect๑. อารมณ์แสดงออก๒. มีอิทธิพลเหนือ๓. ชอบ๔. แสร้งทำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
affect, blunted; affect, flat(จิตเวช.) อารมณ์เฉยเมย, อารมณ์ทื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
affect, flat; affect, blunted(จิตเวช.) อารมณ์เฉยเมย, อารมณ์ทื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
affectationความไม่ผสาน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
affected๑. -ได้รับผล, -เป็นโรค๒. -แสร้งทำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Afebrileไม่มีไข้ [การแพทย์]
Affectกระทบกระเทือน, อารมณ์, ผลกระทบ, สภาพอารมณ์, ลักษณะอารมณ์ [การแพทย์]
Affect Disturbancesผิดปกติในอารมณ์ [การแพทย์]
Affect, Appropriateอารมณ์สอดคล้องกับความคิด [การแพทย์]
Affect, Bluntedอารมณ์ทื่อ [การแพทย์]
Affect, Flatอารมณ์ตอบสนองต่อการกระตุ้นเป็นเฉื่อยชา [การแพทย์]
Affect, Flatness ofความเฉยเมยของอารมณ์ [การแพทย์]
Affect, Inappropriateอารมณ์ไม่เหมาะสม, อารมณ์ไม่สอดคล้องกับความคิด [การแพทย์]
Affect, Lability ofอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย [การแพทย์]
Affectedคนเป็นโรค [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
af"When do you watch TV?" "I watch TV after dinner."
af"Will they go on strike again?" "I'm afraid so."
af"Will it clear up soon?" "I'm afraid not."
af"Will it stop raining soon?" "I'm afraid not."
af"I don't mind if I keep working even after we're married," she said.
afThis was he of whom I said, "He who comes after me has surpassed me because he was before me."
af"I am not going into the forest after bear cubs," said the elder brother.
af"You must be tired after a long day." "No, not in the least."
af"Is his story true?" "I'm afraid not."
af"Will he recover soon?" "I'm afraid not."

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afabbr. atrial fibrillation,acid fast,aminotic fluid
af-(คำเสริมหน้า) ad-0
af.abbr. Africa, African
afar(อะฟารฺ') adv. จาก, ไกลจาก, ห่างกันไกล, ไกลมาก, แต่ไกล, Syn. far away
afbabbr. Air Force Base abbr. acid fast bacilli
afcabbr. automatic flight control. automatic frequency control
afeard(อะเฟิร์ด') adj. กลัว., Syn. afraid
aferothermodynamics(แอโรเธอไมไดแนม' มิคซฺ) aerodynamics ที่เกี่ยวกับสถานะการณ์ที่มีการแลกเปลี่ยนความร้อนในแก๊ส. -aerothermodynamic adj. (aerothermodynamics)
aff(แอฟ) prep., adv. ห่างไป, ออกไป
affable(แอฟ' ฟะเบิล) adj. เป็นมิตร, ง่าย , กรุณา

English-Thai: Nontri Dictionary
afar(adv) ไกล,ห่างไกล,แต่ไกล
afeard(adj) หวาดกลัว
afeared(adj) หวาดกลัว
affability(n) ความอ่อนโยน,ความสุภาพ,ความน่ารัก
affable(adj) อ่อนโยน,น่ารัก,สุภาพ
affair(n) กิจ,ธุระ,ธุรกิจ,การงาน,ราชการ,เรื่องรักๆใคร่ๆ
affect(vt) มีผลต่อ,ชอบ,รัก,พอใจ,เสแสร้ง
affectation(n) การเสแสร้ง,การออกท่าออกทาง,การแสดงท่า
affected(adj) ได้รับผล,ได้รับอิทธิพล,เสแสร้ง
affecting(adj) น่าสงสาร,น่าเอ็นดู,สะเทือนใจ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาฟตา    [N] ASEAN Free Trade Area, See also: AFTA, Syn. เขตการค้าเสรีอาเซียน
ด้วยเสน่หา    [ADV] affectionately, See also: passionately, caringly, lovingly, Syn. รักใคร่, ชื่นชอบ, Ant. รังเกียจ, เกลียด, Example: ท่านยกสมบัติชิ้นนี้ให้เขาด้วยเสน่หา
มีผลต่อ    [V] affect, See also: have an effect on, Example: คำสั่งสอนหรือลัทธิความเชื่อ มีผลต่อชีวิตคนเป็นจำนวนมาก
ส่งผล    [V] affect, See also: influence, Syn. มีผล
สัญญาณตอบรับ    [N] affirmative sign
แอฟริกา [N] Africa
ปลูกป่า    [V] afforest, Ant. ทำลายป่า, Example: รัฐไม่มีสิทธิ์ไปบังคับให้ชาวบ้านปลูกป่าตามนโยบายของตน, Thai definition: เพาะปลูกต้นไม้จำนวนมาก เพื่อให้กลายเป็นป่า
มีผลกระทบ    [V] affect, See also: influence, bear upon, impinge upon, have an effect/impact on, Syn. มีผลต่อ, Example: การนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานานได้พบว่ามีผลกระทบต่อร่างกายหลายอย่าง
หลังจากนั้น    [CONJ] afterwards, Syn. ต่อจากนั้น, จากนั้น, ต่อไป, Ant. ก่อนหน้านั้น, Example: เขาบวชอยู่ หลังจากนั้นเขาก็คงจะแต่งงาน
หลังจากที่    [ADV] after, Syn. ภายหลังที่, Ant. ก่อนที่, ก่อนหน้าที่, Example: หลังจากที่เขาทรายชกชนะ คณะกรรมการก็จัดงานเลี้ยงขึ้นอย่างใหญ่โต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบอ้าง[v.] (aēp-āng) EN: claim, pretend that something is true   FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
แอฟริกา[n. prop.] (Aepfarikā = Aeffrikā) EN: Africa   FR: Afrique [f]
แอฟริกากลาง[n. prop.] (Aepfarikā Klāng = Aeffrikā Klāng) EN: Central Africa   FR: Afrique centrale [f]
แอฟริกาเหนือ[n. prop.] (Aepfarikā Neūa) EN: North Africa ; Northern Africa   FR: Afrique du Nord [f]
แอฟริกาตะวันตก[n. exp.] (Aepfarikā Tawan-tok ) EN: West Africa ; Western Africa   FR: Afrique de l'Ouest [f]
แอฟริกาตอนเหนือ[n. prop.] (Aepfarikā Tøn Neūa) EN: North Africa ; Northern Africa   FR: Afrique du Nord [f]
อัฟกานี[n.] (afkāni) EN: Afghani   
อัฟกานิสถาน[n. prop.] (Afkānisathān = Apfakānisáthān) EN: Afghanistan   FR: Afghanistan [m]
อาหารทะเล[n. exp.] (āhān thalē) EN: seafood   FR: fruits de mer [mpl]
อากาศยาน[n.] (ākātsayān) EN: aircraft ; airplane ; aeroplane ; airship   FR: avion [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AFT    AE1 F T
AFRO    AE1 F R OW0
AFAR    AH0 F AA1 R
AFTER    AE1 F T ER0
AFMED    AE1 F M EH0 D
AFOOT    AH0 F UH1 T
AFOUL    AH0 F AW1 L
AFFIX    AH0 F IH1 K S
AFFIX    AE1 F IH0 K S
AFIRE    AH0 F AY1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aft    (a) (aa1 f t)
Afro    (n) (a1 f r ou)
afar    (a) (@1 f aa1 r)
Afro-    (j) - (a2 f r ou -)
affix    (n) (a1 f i k s)
affix    (v) (@1 f i1 k s)
afire    (j) (@1 f ai1 @ r)
afoot    (j) (@1 f u1 t)
afore    (a) (@1 f oo1 r)
afoul    (a) (@1 f au1 l)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
溢れる[あふれる, afureru] Thai: ท่วมล้น
溢れる[あふれる, afureru] Thai: เจิ่งนอง English: to overflow

German-Thai: Longdo Dictionary
Aktiengesellschaft(n) |die pl. Aktiengesellschaften| บริษัทมหาชน
Geschäft(n) |das, pl. Geschäfte| ร้านค้า, ธุรกิจ
Gesellschaft(n) |die, pl. Gesellschaften| สังคม, ชุมชน
Gesellschaft mit beschränkter Haftungบริษัทจำกัด
Mannschaft(n) |die, pl. Mannschaften| ทีม, คณะกลุ่มคน เช่น Fußballmannschaft ทีมฟุตบอล
Wirtschaft(n) |die, nur Sg.| เศรษฐกิจ เช่น eine blühende Wirtschaft
dafürเพื่อสิ่งนั้น
schaffen(vt) |schaffte, hat geschafft| ทำงาน, ทำ , See also: S. arbeiten, machen
Kaffee(n) |der, pl. Kaffees| กาแฟ
Käfer(n) |der, pl. Käfer| รถโฟล์คเต่าทอง รถยนต์รุ่นหนึ่งของบริษัท Volkswagen

French-Thai: Longdo Dictionary
affaire(n) n.f. 1)กิจการงาน, ธุระ เช่น être à son affaire = พึงพอใจในงานของตน (สำนวน) 2) บริษัท
affiche(n ) |f| รูปโฆษณาติดผนัง, โปสเตอร์ เช่น L'affiche de théâtre se découvre dans la rue, dans n'importe quel espace public, perdue dans une forêt de panneaux, pancartes, enseignes, publicités.
affoler(vt) คลั่ง, เป็นบ้า เช่น Cet accident l'a affolé.

Japanese-English: EDICT Dictionary
3時のおやつ;三時のおやつ;三時のお八つ[さんじのおやつ, sanjinooyatsu] (exp) afternoon refreshment; afternoon tea [Add to Longdo]
AA会議[エーエーかいぎ, e-e-kaigi] (n) (See アジアアフリカ会議) Afro-Asian Conference (1955) [Add to Longdo]
ACRS[エーシーアールエス, e-shi-a-ruesu] (n) Advisory Committee on Reactor Safeguards; ACRS [Add to Longdo]
ATICS[アティックス, ateikkusu] (n) Automobile Traffic Information & Control System; ATICS [Add to Longdo]
BCG陽転[ビーシージーようてん, bi-shi-ji-youten] (n) (obsc) positive tuberculin conversion after a BCG vaccination [Add to Longdo]
BSL[ビーエスエル, bi-esueru] (n) (See バイオセーフティーレベル) biosafety level; BSL [Add to Longdo]
CTC[シーティーシー, shi-tei-shi-] (n) centralized traffic control (centralised); CTC [Add to Longdo]
F16[エフじゅうろく, efu juuroku] (n) F-16 Fighting Falcon (fighter aircraft) [Add to Longdo]
Gスポット[ジースポット, ji-supotto] (n) Grafenberg spot (G-spot) [Add to Longdo]
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下午[xià wǔ, ㄒㄧㄚˋ ˇ, ] afternoon; p.m. [Add to Longdo]
世事[shì shì, ㄕˋ ㄕˋ, ] affairs of life; things of the world [Add to Longdo]
之后[zhī hòu, ㄓ ㄏㄡˋ, / ] afterwards; following; later; after [Add to Longdo]
事后[shì hòu, ㄕˋ ㄏㄡˋ, / ] after the event; in hindsight; in retrospect [Add to Longdo]
事情[shì qíng, ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ, ] affair; matter; thing; business [Add to Longdo]
以后[yǐ hòu, ㄧˇ ㄏㄡˋ, / ] after; later; afterwards; following; later on; in the future [Add to Longdo]
做作[zuò zuo, ㄗㄨㄛˋ ㄗㄨㄛ˙, ] affected; artificial [Add to Longdo]
传入神经[chuán rù shén jīng, ㄔㄨㄢˊ ㄖㄨˋ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ, / ] afferent nerve (transmitting in to the brain); afferent neuron [Add to Longdo]
力足以做[lì zú yǐ zuò, ㄌㄧˋ ㄗㄨˊ ㄧˇ ㄗㄨㄛˋ, ] afford; able to [Add to Longdo]
劫后余生[jié hòu yú shēng, ㄐㄧㄝˊ ㄏㄡˋ ㄩˊ ㄕㄥ, / ] after the calamity, renewed life (成语 saw); new lease of life [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あふれ検査[あふれけんさ, afurekensa] overflow check [Add to Longdo]
あふれ表示[あふれひょうじ, afurehyouji] overflow indication [Add to Longdo]
アタッチメントユニットインタフェース[あたっちめんとゆにっといんたふぇーす, atacchimentoyunittointafe-su] attachment unit interface (AUI) [Add to Longdo]
アドバイザリスタッフ[あどばいざりすたっふ, adobaizarisutaffu] advisory staff [Add to Longdo]
アドレス変換バッファ[アドレスへんかんバッファ, adoresu henkan baffa] Translation Look-aside Buffer, TLB [Add to Longdo]
アフターサービス[あふたーさーびす, afuta-sa-bisu] aftermarket service [Add to Longdo]
アプリケーションプログラミングインタフェース[あぷりけーしょんぷろぐらみんぐいんたふぇーす, apurike-shonpuroguraminguintafe-su] application programming interface (API) [Add to Longdo]
アンダフロー[あんだふろー, andafuro-] underflow (e.g. in calculators) [Add to Longdo]
アンダフロー表示[アンダフローひょうじ, andafuro-hyouji] underflow indication [Add to Longdo]
イメージバッファ[いめーじばっふぁ, ime-jibaffa] image buffer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
飾り気[かざりけ, kazarike] Affektiertheit, Zurschaustellung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 AF
     Anisotropic Filter
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 AF
     Auxiliary carry Flag (assembler)
     

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 af
   from; outof
   about; concerning; on; upon
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 af [ɑf]
   finished; ready; through
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 dispensation
 
 1. dağıtma, bölme
 2. idare, tertip
 3. takdiri ilâhi
 4. bağışıklık, muafiyet
 5. af, hariç tutma, dışında bırakma, istisna.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 mercy
 
 1. merhamet, inayet, lütuf
 2. rahmet, mağfiret, af
 3. bereket
 4. insaf. Mercy!, For mercy' sake ! Aman ! Allah aşkına ! at the mercy of insafına (kalmış), elinde.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 remission
 
 1. af
 2. vaz geçme, feragat
 3. eksiltme, hafifletme, teskin.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 affranchise
 
 1. azat etmek, serbest bırakmak, muaf tutmak. affranchisement azatlık, azat etme, af.
 
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top