ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acl

   
61 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acl-, *acl*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aclassisภาวะที่เนื้อเยื่อเจริญผิดปกติกลมกลืนเข้ากับเนื้อเยื่อธรรมดา
acleistocardiaภาวะที่ foramen ovale ของหัวใจไม่สามารถปิดได้
aclinic(เอคลิน' นิค) adj. เกี่ยวกับเส้นที่ไม่เอียงหรือเฉียง
aclinic line(เอคลิน' นิค) เส้นศูนย์สูตรแม่เหล็ก., Syn. magnetic equator
anaclinal(แอนนะไคล' นัล) adj. ซึ่งลาดลงในทิศทางตรงข้ามทางลาดของชั้นที่ล้อมรอบ
anaclisis(แอนนะไคล' ซิส) n. ขบวนการเลือกแบบหนึ่งทางจิตวิเคราะห์ โดยดูจากปมที่เกี่ยวกับตัณหา (livido) . -anaclitic adj.
barnacle(บาร์'นะเคิล) n. เพรียงที่เกาะอยู่ใต้ท้องเรือและหิน,สิ่งที่เกาะติด,คนที่ยากที่จะสลัดให้หลุดหรือหนีได้
bespectacled(บิสเพค'ทะเคิลดฺ) adj. สวมแว่นตา
cataclasite(แคททะแคลส'ไซทฺ) n. หินที่แตกละเอียด
cataclatic(แคททะแคลท'ทิค) adj. ซึ่งแตกละเอียด

English-Thai: Nontri Dictionary
barnacle(n) เพรียง
bespectacled(adj) สวมแว่นตา
binnacle(n) กล่องใส่เข็มทิศในเรือ
cataclysm(n) น้ำท่วม,แผ่นดินไหว,มหาภัยพิบัติ,ความหายนะ,กลียุค
coracle(n) เรือบด
manacle(n) ตรวน,กุญแจมือ,โซ่,เครื่องยึดเหนี่ยว
manacle(vt) ใส่ตรวน,ใส่กุญแจมือ,ล่ามโซ่,เหนี่ยวรั้ง
miracle(n) ปาฏิหาริย์,ความมหัศจรรย์,อภินิหาร,อาเพศ
obstacle(n) อุปสรรค,เครื่องกีดขวาง
oracle(n) คำพยากรณ์,คำทำนาย,ผู้พยากรณ์,คนทรงเจ้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aclarแอกล่าร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sho, get me ACLS kit and the defibrillator.โช เครื่องพยุงชีพและที่ปั๊มหัวใจ Life (2017)
No torn ACLs on my watch.อย่ามาร้องอ้อนวอนต่อหน้าฉัน Eye to Eye (2013)
- Roxies. Thank you, Daddy's ACL tear. - Ollie.ร๊อกซี่ ต้องขอบใจเอ็นเข่าที่ฉีกขาดของพ่อ ออลลี่ Pilot (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โชว์[n.] (chō) EN: show   FR: show [m] ; spectacle [m]
ชุ่ย[adj.] (chui) EN: slipshod ; careless ; sloppy ; slovenly ; casual   FR: bâclé ; négligé ; peu soigné ; qui manque de rigueur
เหตุอัศจรรย์[n. exp.] (hēt atsajan) FR: merveille [f] ; miracle [m]
อิทธิปาฏิหาริย์[n.] (itthipātihān) EN: miracle ; supernatural power ; magical power   FR: miracle [m] ; mystère [m] ; pouvoir magique [m] ; pouvoir surnaturel [m]
จ้ำ[v.] (jam) EN: speed up ; hasten ; hurry up ; turn out quickly ; quicken   FR: bâcler ; hâter ; torcher (fam.)
จุดสูงสุด[n. exp.] (jut sūngsut) EN: peak ; highest point ; point of greatest success ; pinnacle   FR: summum [m] ; pinacle [m] ; point culminant [m]
ก้างขวางคอ[n.] (kāngkhwāngkhø) EN: bur in the throat ; fishbone got stuck in one' s throat ; obstacle ; one who causes interruption ; someone in the way ; something in the way   
การขัดขวาง[n.] (kān khatkhwāng) EN: hindrance ; obstruction   FR: obstacle [m]
เขย่ง[v.] (khayeng) EN: tiptoe ; toe ; go on tiptoe ; stand op tiptoe ; hop on one foot ; stand on tiptoe (in order to look over an obstacle)   FR: se dresser sur la pointe des pieds
ข้อขัดข้อง[n. exp.] (khø khatkhøng) EN: objection ; dissent ; obstacle ; hindrance ; trouble ; problems   FR: objection [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ACL[エーシーエル, e-shi-eru] (n) {comp} ACL [Add to Longdo]
お告げ[おつげ, otsuge] (n) oracle; revelation; divine message [Add to Longdo]
まずあり得ない[まずありえない, mazuarienai] (exp) very improbable; vanishingly unlikely; only with a miracle [Add to Longdo]
わや[, waya] (exp) (See わやく) fiasco; debacle; disaster; train wreck [Add to Longdo]
アクセスコントロールリスト[, akusesukontoro-rurisuto] (n) {comp} access control list; ACL [Add to Longdo]
イカ下足;烏賊下足[いかげそ(烏賊下足);イカゲソ;イカげそ(イカ下足), ikageso ( ika gesoku ); ikageso ; ika geso ( ika gesoku )] (n) squid tentacles [Add to Longdo]
インドコブラ[, indokobura] (n) Indian cobra; spectacled cobra; Asian cobra (Naja naja) [Add to Longdo]
オーストラリアン・マーブル・キャットシャーク;オーストラリアンマーブルキャットシャーク[, o-sutorarian . ma-buru . kyattosha-ku ; o-sutorarianma-burukyattosha-ku] (n) Australian marbled catshark (Atelomycterus macleayi, species endemic to Australia) [Add to Longdo]
オラクル[, orakuru] (n) oracle; (P) [Add to Longdo]
オラクルアイエーエス[, orakuruaie-esu] (n) {comp} Oracle iAS [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オラクル[おらくる, orakuru] Oracle [Add to Longdo]
レセプタクル[れせぷたくる, reseputakuru] connector receptacle [Add to Longdo]
エーシーエル[えーしーえる, e-shi-eru] ACL [Add to Longdo]
オラクルアイエーエス[おらくるあいえーえす, orakuruaie-esu] Oracle iAS [Add to Longdo]
オラクルイービーエス[おらくるいーびーえす, orakurui-bi-esu] Oracle EBS [Add to Longdo]
オラクルアプリケーション[おらくるあぷりけーしょん, orakuruapurike-shon] Oracle Applications [Add to Longdo]
オラクルナインアイエーエス[おらくるないん'あいえーえす, orakurunain ' aie-esu] Oracle 9iAS [Add to Longdo]
オラクルナインアイ[おらくるないん'あい, orakurunain ' ai] Oracle 9i [Add to Longdo]
オラクルエイト[おらくるえいと, orakurueito] Oracle 8 [Add to Longdo]
オラクルエイトアイ[おらくるえいとあい, orakurueitoai] Oracle 8i [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ACL
     Association for Computational Linguistics (org., USA)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ACL
     Asynchronous ConnectionLess (HCI, Bluetooth)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ACL
     [MS] Access Compatibility Layer (MS, DB)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ACL
     Access Control List (DCE, DFS, NDS, AD)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ACL
     Agent Control Language (Agents)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ACL
     Advanced CMOS Logic
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ACL
     Autodesk Campus License (cardesk)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top