Search result for

abms

(122 entries)
(0.0967 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abms-, *abms*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา abms มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *abms*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cabman    [N] คนขับรถแท็กซี่, Syn. cabby, cabdriver, taxi driver
crabmeat    [N] เนื้อปู, Syn. crab

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abmabbr. antiballistic missile (ขีปนาวุธต่อต้านขีปนาวุธ)
abmho(แอบ' โบ) n., (pl. -mhos) หน่วยการนำไฟฟ้า (เซนติเมตร/กรัม/วินาที) ซึ่งมีค่าเท่า 109 mhos (เซนติเมตร/กรัม/วินาที)
cabmann. คนขับรถแท็กซี่ -pl. cabmen

English-Thai: Nontri Dictionary
cabman(n) คนขับรถแท็กซี่,คนขับรถม้า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
imitation crabmeat (n ) ปูอัด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Let's go.Abmarsch. Rampage (1974)
Fall in.Abmarsch. Project A 2 (1987)
I'd like a Clabmin fire tea... 3 Budweiser Classics, 2 Cardassian sunrises and...ไง ฉันขอชาคลับเนี่ยนฟลายเออร์ เอ่อ... บัดไวเซอร์คลาสสิก 3 คาร์เดสเซี่ยน ซันไรเซ็ส 2 กับ เอ่อ... Star Trek (2009)
Decamp!Abmarsch! The Sons of Great Bear (1966)
And tip your cabman, cause it's gross.และก็ให้ทิป คนขับรถแท็กซี่ของนาย Madagascar (2005)
Now beat it.Und jetzt Abmarsch. The Prodigals (1980)
Let me give you a hand measuring that, huh?Ich helfe dir beim Abmessen, ja? The Travelling Man (1980)
Move out!Abmarsch! The Triumph (1980)
Let's go!Abmarsch! The Triumph (1980)
Remember?Erinnerst du dich an unsere Abmachung? Oblomov (1980)
Got the bottom of the door planed off so you can hear real good.Die Türunterseite ist abmontiert, damit du gut hörst. Tom Horn (1980)
- The cops ain't part of the bargain.- Bullen gehören nicht zur Abmachung. Any Which Way You Can (1980)
The first extension of the agreement covers a period of 71/2 years... a further prolongation would extend it to 10 years.Schon die erste Verlängerung der Abmachung bedeutet einen Zeitraum von 7,5 Jahren, eine weitere Prolongation 10 Jahre. From the Life of the Marionettes (1980)
I honestly believed that we'd reached an agreementIch dachte, wir hätten eine Abmachung. Battle Creek Brawl (1980)
- Moving out.- Abmarsch. Brubaker (1980)
- Move out.- Abmarsch. Brubaker (1980)
But you need to temper that... with the knowledge those fractures could have occurred... several years after death as a result of a cave-in of the grave walls.Aber das muss man abmildern... durch das Wissen, dass diese Frakturen aufgetreten sein können... durch einen Einsturz der Grabwände und mehrere Jahre nach dem Tod. Brubaker (1980)
We made a deal.Wir hatten eine Abmachung. The Elephant Man (1980)
I am altering the deal.Eine kleine Änderung unserer Abmachung. Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
So that's the deal.Das ist also die Abmachung. Herbie Goes Bananas (1980)
They'd cut you down before you had a chance to open your mouth.Die würden Sie abmurksen. The Last Flight of Noah's Ark (1980)
I'll take it out if you promise not to scream. You promise?Versprichst du mir, nicht zu schreien, wenn ich dir das abmache? Maniac (1980)
I recall every fall, every hook, every jab, the worst way a guy can get rid of his flab, as you know, my life wasn't drab.Nie vergess ich die Treffer, die Schläge ins Gesicht - 'ne schlimmere Abmagerungskur gibt es nicht. Wie ihr wisst, war mein Leben nicht langweilig. Raging Bull (1980)
Now let's talk frankly.Aber Sie sind ja hier, um klare Abmachungen zu treffen. 3 hommes à abattre (1980)
Measure them!Abmessen! Used Cars (1980)
Make sure you stick to our agreement.Und halten Sie sich an unsere Abmachung. Die Strafe beginnt (1980)
And you're welching on your part of the deal.Und du bleibst deinen Teil dieser Abmachung schuldig. The Victims (1981)
You see, it's part of our agreement.Sie müssen wissen, das ist Teil unserer Abmachung. Scanners (1981)
They should be there now if she's kept up her end.Sie sollte jetzt dort sein, falls Betty sich an die Abmachung hält. Body Heat (1981)
I pulled the wheels off.Hab die Reifen abmontiert. Deadly Blessing (1981)
I never go back on a deal.Ich halte mich an meine Abmachungen. For Your Eyes Only (1981)
Two or three miles down the road left for dead.Drei oder vier km von hier. Wir hatten eine Abmachung. The Road Warrior (1981)
We had an arrangement.Wir hatten eine Abmachung. -Was meinst du? The Road Warrior (1981)
Tombs.Grabmale. The Skin (1981)
Tombs of ancient Rome nobility.Grabmale römischer Edelleute aus der Antike. The Skin (1981)
Continue.Fahrer, Abmarsch! The Skin (1981)
The extra food is part of the deal.Die Extraportionen sind Teil der Abmachung. Victory (1981)
We had a deal, Ross.Wir hatten eine Abmachung, Ross. Slaves (1982)
- We have a deal- Wir haben eine Abmachung. Tempered Steele (1982)
Look, Carla. How about you and me, we make a bargain, OK?Wie wäre es mit einer Abmachung zwischen uns beiden? The Entity (1982)
You want the plastic on or off the sofa?- Soll ich das Plastik abmachen? The Border (1982)
Look, Toddy, if you're not happy with the arrangement...Hör zu, Toddy, wenn du mit der Abmachung nicht zufrieden bist... Victor Victoria (1982)
We'll make this strictly a business proposition.Dies wird eine rein geschäftliche Abmachung. Victor Victoria (1982)
I want to make a deal.Ich will eine Abmachung treffen. Victor Victoria (1982)
The kids don't even remember your name!Jetzt hör mir mal zu, wir haben seit der Scheidung eine klare Abmachung... Halloween III: Season of the Witch (1982)
- Well, that's part of the bargain.- Es gehört mit zur Abmachung. The King of Comedy (1982)
- Part of what bargain?- Zu welcher Abmachung? The King of Comedy (1982)
She made a deal with you, man.Sie hat eine Abmachung mit Ihnen. Short Notice (1983)
Mr. Wexley, I don't know what's between you and your daughter, but she and I had an agreement. I lived up to my end of it.Ich weiß nicht, wie es zwischen Ihnen beiden steht, aber mit mir hatte sie eine Abmachung, die ich gehalten habe. Short Notice (1983)
Hey, do we have a deal or what?Haben wir nun eine Abmachung? White Bird (1983)

CMU English Pronouncing Dictionary
CRABMEAT    K R AE1 B M IY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cabman    (n) (k a1 b m a n)
cabmen    (n) (k a1 b m e n)

German-Thai: Longdo Dictionary
eine Abmachung mit jm. treffen(phrase) ตกลงกับคนใดคนหนึ่ง, See also: vereinbaren
Prüfungsabmeldung(n) |die| การลงทะเบียนยกเลิกการสอบที่ได้ลงเอาไว้แล้ว
abmachen(vt) |machte ab, hat abgemacht| ลอกออก , See also: S. lösen, trennen,
abmachen(vt) |machte ab, hat abgemacht, etw. mit jmdm.| ตกลงว่านัดเจอ, กำหนดการนัดพบ เช่น Um wieviel Uhr treffen wir uns? Wann habt Ihr abgemacht? เราเจอกันกี่โมงจ๊ะ พวกเธอตกลงนัดกันไว้เมื่อไหร่, See also: S. vereinbaren, festlegen,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abmachung {f}arrangement [Add to Longdo]
Abmachung {f}; Vereinbarung {f}; Vergleich {m}; Einigung {f} | gütliche Einigungsettlement | amicable settlement [Add to Longdo]
Abmagerung {f}; Abzehrung {f}; Auszehrung {f} | Abmagerungen {pl}; Abzehrungen {pl}emaciation | emaciations [Add to Longdo]
Abmagerungspille {f}; Appetitzügler {m} (Kombination aus Fenfluramin und Phentermin)fen-phen (diet pill containing fenfluramine and phentermine) [Add to Longdo]
Abmahnung {f}dissuasion; caution [Add to Longdo]
Abmarsch {m}decampment [Add to Longdo]
Abmeldefrist {f}cancellation notice period [Add to Longdo]
Abmeldung {f}notice of departure [Add to Longdo]
Abmeldung {f} (am System) [comp.]logging off; logoff [Add to Longdo]
Abmeldung {f}; Kündigung {f}cancellation [Add to Longdo]
Abmessung {f}; Abmaß {n}; Größe {f} | Abmessungen {pl}; Abmaße {pl}; Größe {f}dimension | dimensions [Add to Longdo]
Bauabmessung {f}building dimension [Add to Longdo]
Draht {m}; Kabel {n}; Leitung {f}; Drahtschlinge {f} | Drähte {pl}; Kabel {pl}; Leitungen {pl} | abgeschirmter Draht | stromführender Draht | mit zwei Drähten | Abmanteln des Kabels | Drähte abisolieren | abisolierter Draht; abislolierte Leitung | dünne Leitungenwire | wires | shielded wire | live wire | two-wire | stripping of cable | to strip wires | stripped wire | wires with small insulation diameter [Add to Longdo]
Droschkenkutscher {m} | Droschkenkutscher {pl}cabman | cabmen [Add to Longdo]
Ehrenmal {n}; Ehrengrabmal {n}cenotaph [Add to Longdo]
Gebäudeabmessung {f} | Gebäudeabmessungen {pl}building dimension | building dimensions [Add to Longdo]
Gelegenheitskauf {m}; Kauf {m}; Abmachung {f}bargain [Add to Longdo]
Grabmal {n}; Gruft {f}; Grab {n} | Grabmale {pl}; Grabmäler {pl}; Gruften {pl}; Gräber {pl}tomb | tombs [Add to Longdo]
Labmagen {m} [anat.]maw [Add to Longdo]
Raketenabwehrvertrag {m}; ABM-Vertrag {m} [pol.]Anti-Ballistic Missile Treaty; ABM Treaty [Add to Longdo]
Stabmagnet {m}bar magnet [Add to Longdo]
Taxifahrer {m}; Taxifahrerin {f} | Taxifahrer {pl}cabman; cabby | cabmen; cabbies [Add to Longdo]
Verabredung {f}; Abmachung {f}agreement [Add to Longdo]
Vereinbarung {f}; Abmachung {f} | Vereinbarungen {pl}; Abmachungen {pl}stipulation | stipulations [Add to Longdo]
abmachento untack [Add to Longdo]
abmachento settle [Add to Longdo]
abmähen | abmähendto scythe | scything [Add to Longdo]
abmagern | abmagernd | abgemagertto lose weight | losing weight | lost weight [Add to Longdo]
abmagerndpeaking [Add to Longdo]
abmarschieren | abmarschierend | abmarschiertto decamp | decamping | decamped [Add to Longdo]
abmarschieren | abmarschierend | abmarschiertto march-off | marching-off | marched-off [Add to Longdo]
abmelden | abmeldendto give notice (of departure; of someone's leaving) | giving notice of departure [Add to Longdo]
abmessento measure off [Add to Longdo]
abmildernd; milderndmoderating [Add to Longdo]
abmontierento unrig [Add to Longdo]
abmontieren; demontierento demount; to dismount [Add to Longdo]
abmühen | abmühend | abgemühtto struggle with | struggling with | struggled with [Add to Longdo]
abmustern | abmusternd | abgemustertto pay off | paying off | paid off [Add to Longdo]
abschwächen; abmildernto water down [Add to Longdo]
abzehren; auszehren; ausmergeln; abmagern | abzehrend; auszeherend; ausmergelnd; abmagernd | abgezehrt; ausgezehrt; ausgemergelt; abgemagert | zehrt abto emaciate | emaciating | emaciated | emaciates [Add to Longdo]
ausmergeln; abmagernto macerate [Add to Longdo]
entfernen; abmachen; ablösen; abschälento strip off [Add to Longdo]
gegen {prp; +Akkusativ} | gegen die Abmachung | gegen die Tür schlagen | gegen Abend | gegen 3 Uhr nachtsagainst; towards | against the agreement; contrary to the agreement | to bang on the door | towards evening | around 3 in the morning [Add to Longdo]
messen; abmessen; vermessen; eichen | eichend | geeichtto gauge | gauging | gauged [Add to Longdo]
mildern; abmildern | mildernd; abmildernd | abgemildert; gemildert | mildertto moderate | moderating | moderated | moderates [Add to Longdo]
polizeiliche Abmeldung {f}notice of departure [Add to Longdo]
übereinkommen; vereinbaren; abmachen | übereinkommend; vereinbarend; abmachend | übereingekommen; vereinbart; abgemachtto arrange | arranging | arranged [Add to Longdo]
zeichnen; malen; abmalen; bildlich darstellento depict; to depicture [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABM[エービーエム, e-bi-emu] (n) (1) antiballistic missile; ABM; (2) activity-based management; ABM [Add to Longdo]
御者;馭者[ぎょしゃ, gyosha] (n) coachman; driver; cabman; postilion [Add to Longdo]
弾道弾迎撃ミサイル[だんどうだんげいげきミサイル, dandoudangeigeki misairu] (n) anti-ballistic missile; ABM [Add to Longdo]
非同期平衡モード[ひどうきへいこうモード, hidoukiheikou mo-do] (n) {comp} ABM; Asynchronous Balanced Mode [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
非同期平衡モード[ひどうきへいこうモード, hidoukiheikou mo-do] ABM, Asynchronous Balanced Mode [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
刈り取る[かりとる, karitoru] maehen, abmaehen, ernten, abernten [Add to Longdo]
墓標[ぼひょう, bohyou] Grabmakierung, Grabpfosten [Add to Longdo]
墓碑[ぼひ, bohi] Grabstein, Grabmal [Add to Longdo]
石碑[せきひ, sekihi] Grabstein, Grabmal [Add to Longdo]
[ひ, hi] GRABMAL, DENKMAL [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top