Search result for

โรค*

(474 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: โรค,-โรค-, *โรค*.
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
24-hour flu (n ) โรคหวัดใหญ่ลงกระเพาะ (Stomach Flu) หรือ (24-Hour Flu)
Arachnophobie (n name ) โรคกลัวแมงมุม
arthritis (n ) โรคปวดข้อ
attention deficit disorder (n ) โรคสมาธิ
hyperinsulinemia (n ) โรคเบาหวานชนิดที่มีอินซูลินสูง
pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconosis[นิวโมโนอัลตร้าไมโครสโคปิคซิลิโคโวลคาโนโคโนซิส] (n ) โรคปอดแข็งที่เกิดจากการสูดเอาฝุ่นทรายเข้าไป
rhuematoid arthritis (n ) โรคปวดข้อรูมาตอยด์

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
gerontophobia (n ) โรคกลัวความชรา, โรคกลัวคนแก่

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
โรคประจำตัวเชื่อว่าต้องไม่เป็น congenital disease และต้องไม่ใช่ underlying disease เพราะ congenital d. หมายถึง โรค/อาการ ที่เกี่ยวเนื่องจากแรกเกิด โดยไม่รวมที่เกิดหลังจากนั้น, ส่วน underlying disease หมายถึงโรคที่ส่งผลให้เป็นโรคอื่น เช่น โรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง.
โรคประจำตัว (n ) underlying disease
โรคประจำตัว (n ) Chronic Disease

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
โรคประจำตัว (n ) ต้องไม่ใช่ underlying disease อยากอธิบายเพิ่ม แต่หากอธิบายแล้ว ใช้เวลาแล้ว ไม่ได้รับรู้ว่าได้ส่งต่อถึงการพิจารณา ก็ไม่อยากเขียนเพิ่มเติม. เคยเขียนแล้ว.

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
โรคประจำตัว[rook-pra-cam-tua] (n ) 持病(じびょう)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรค    [N] disease, Syn. โรคภัย, ความเจ็บไข้, โรคภัยไข้เจ็บ, ความเจ็บป่วย
โรค    [N] disease, See also: ailment, malady, affliction, disorder, sickness, illness, infirmity, Example: คนไข้นั่งรอหมอวินิจฉัยโรค, Count unit: โรค, Thai definition: ความเจ็บป่วย การบาดเจ็บ ความผิดปกติของร่างกายหรือจิตใจ และหมายความรวมถึงอาการที่เกิดจากภาวะดังกล่าวด้วย
โรคหู    [N] ear problem, See also: ear infection, ear disease, Example: การแคะหูด้วยเครื่องมือสกปรก หรือแคะหูแรงเกินไป อาจทำให้เกิดโรคหูได้
โรคจิต    [N] psychosis, Syn. โรคทางจิต
โรคจิต    [N] mental disorder, See also: psychosis, Syn. วิกลจริต, Example: คนบางคนมีอาการไม่สบายใจมากจนคนแวดล้อมคิดว่าเป็นโรคจิต, Thai definition: โรคทางจิตใจที่มีความผิดปกติของความรู้สึก ความคิด อารมณ์ หรือพฤติกรรมอย่างแรงถึงขนาดคุมสติไม่อยู่
โรคตับ    [N] liver disease, See also: cirrhosis, hepatitis
โรคสมอง    [N] cerebropathy, Thai definition: โรคที่ก่อให้เกิดความผิดปกติใดๆ แก่สมอง, Notes: (อังกฤษ)
โรคหวัด    [N] common cold, See also: cold, Syn. โรคไข้หวัด, หวัด, Example: ฤดูหนาวอากาศเย็นลง เวลานอนเราต้องใส่เสื้อผ้าหนาๆ เพื่อป้องกันโรคหวัด และโรคปอดบวม, Thai definition: อาการที่เยื่อของอวัยวะที่เป็นเครื่องหายใจอักเสบ มักทำให้เสียงแห้งและน้ำมูกไหล
โรคแทรก    [N] complication, See also: incurrent disease, Syn. โรคแทรกซ้อน, Example: ผู้ป่วยโรคเบาหวานอาจมีโรคแทรกทางตาเกิดขึ้นได้ ดังนั้นแม้ยังไม่มีอาการของสายตา ก็ควรให้จักษุแพทย์ตรวจอย่างน้อยปีละครั้ง
โรคตาแดง    [N] conjunctivitis, See also: eye inflection, Example: โรคต้อหินชนิดเฉียบพลันเป็นโรคร้ายแรงที่ทำให้ตาบอดมากกว่าโรคตาแดง, Thai definition: โรคเยื่อหุ้มลูกตาอักเสบ
โรคระบาด    [N] epidemic, Example: ภัยจากธรรมชาติและโรคระบาดมีผลอย่างมากแก่บุคคลที่ทำงานด้านเกษตรกรรม, Thai definition: โรคติดต่อที่แพร่กระจายโดยรวดเร็ว
โรคศิลปะ    [N] therapeutic, Example: รัชกาลที่ 6 สั่งให้ยกเลิกวิชาการแพทย์แผนไทย แล้วประกาศให้ใช้กฎหมายการแพทย์ เพื่อเป็นการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ, Thai definition: การปฏิบัติเพื่อรักษาโรค
โรคหัวใจ    [N] heart disease, Example: ผู้ป่วยที่ถูกกระแสไฟฟ้าดูด ถูกรัดคอ โรคหัวใจกำเริบ อาจทำให้หัวใจหยุดเต้นได้
โรคเลือด    [N] blood disease, See also: blood disorder
โรคจิตเภท    [N] schizophrenia, Example: โรคจิตเภทเกิดขึ้นได้กับบุคคลทุกเพศ ทุกระดับการศึกษา อาชีพ และฐานะเศรษฐกิจ, Thai definition: กลุ่มอาการของโรคทางจิตที่ทำให้ความคิด การรับรู้ อารมณ์และบุคลิกภาพผิดปกติ, Notes: (อังกฤษ)
โรคติดต่อ    [N] contagious disease, See also: infective disease, communicable disease, Example: ไอกรนเป็นโรคติดต่อที่สำคัญอันหนึ่งของระบบทางเดินหายใจ โดยเกิดจากเชื้อบัคเตรี
โรคทางกาย    [N] physical ailment, Example: ปัจจุบันมีผู้ป่วยเป็นโรคประสาท โรคระบบประสาท และโรคทางกายที่มีสาเหตุมาจากโรคจิตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
โรคทางจิต    [N] psychopathy, See also: mental disorder, Example: ปัจจุบันได้มีการค้นคว้าวิจัยโรคทางจิตตามวิธีทางวิทยาศาสตร์ โดยมีการค้นหาสาเหตุอาการ การรักษา และการป้องกัน
โรคประสาท    [N] neurosis, Example: เขากลัวแม่ของเขาจะเป็นโรคประสาท เพราะคิดมากเรื่องพ่อ, Thai definition: โรคที่มีความผิดปกติของจิตใจ โดยที่ไม่พบมีความผิดปกติของเนื้อสมองหรือเส้นประสาท คนไข้อาจมีอาการแสดงออกเป็นความกังวล เช่น กลุ้มใจ หงุดหงิด
โรคประสาท    [N] nervous
โรคมะเร็ง    [N] cancer, See also: carcinoma, Example: คนอเมริกันจำนวนมากเสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งและโรคหัวใจ
โรคาพยาธิ    [N] illness, See also: malady, Syn. ความเจ็บไข้, ความเจ็บป่วย, Example: หลวงพ่อมีอายุมากแล้ว และมีโรคาพยาธิมาเบียดเบียนสังขาร กิจนิมนต์นอกวัดจึงได้งดไปโดยปริยาย
โรคเรื้อน    [N] leprosy, Syn. Hansen's disease, Ant. เรื้อน, Notes: โรคผิวหนังซึ่งติดต่อได้ ทำให้ผิวหนังเป็นผื่น
โรคกระเพาะ    [N] gastritis, Example: โรคกระเพาะมีสาเหตุหนึ่งมาจากความเครียด ความวิตกกังวลทางจิตใจ
โรคกลัวน้ำ    [N] rabies, See also: hydrophobia, Syn. โรคพิษสุนัขบ้า, Example: เขาจับสุนัขที่บ้านฉีดยากันโรคกลัวน้ำทุกตัว, Count unit: โรค
โรคผิวหนัง    [N] skin disease, See also: dermatitis, Example: ธาตุสังกะสีใช้รักษาโรคผิวหนังบางอย่าง และอาจใช้รักษาสิวได้
โรคผู้หญิง    [N] venereal disease, Example: พวกหนุ่มๆ ที่เป็นโรคผู้หญิงชอบไปรักษากับหมอในเมืองมากกว่า, Thai definition: โรคซึ่งติดต่อกันได้โดยการร่วมประเวณี
โรคเบาหวาน    [N] diabetes, Syn. เบาหวาน, Example: คนที่มีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน คือ มีประวัติในครอบครัวมีความดันโลหิตสูง และขาดการออกกำลังกาย, Thai definition: ชื่อโรคชนิดหนึ่งมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ
โรคเหน็บชา    [N] beriberi, Example: สาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคเหน็บชา คือ การขาดวิตามินบี เนื่องจากการรับประทานข้าวที่ขัดจนหมดรำ
โรคไข้หวัด    [N] common cold, See also: cold, Example: นักเขียนนวนิยาย เอมิลี่ บรองเต้ ถึงแก่กรรมด้วยโรคไข้หวัดลงปอด
โรคขาดอาหาร    [N] undernourishment, Example: ในสังคมไทยยังคงมีเด็กก่อนวัยเรียนเป็นโรคขาดอาหารระดับร้ายแรงอยู่ถึงราว 230,000 คน
โรคติดเชื้อ    [N] inflections disease, Example: คนชราภูมิต้านทานเสื่อมถอยลงทำให้เป็นโรคติดเชื้อได้ง่าย
โรคท้องร่วง    [N] diarrhea, Example: สถิติของผู้ป่วยด้วยโรคไข้จับสั่น วัณโรคปอด และโรคท้องร่วงลดลงทุกปี
โรคประจำตัว    [N] congenital disease, Thai definition: โรคที่มีติดตัวอยู่เป็นประจำ รักษาไม่หายขาด
โรคปริทันต์    [N] periodontitis
โรคเรื้อรัง    [N] chronic disease, Example: โรคภัยไข้เจ็บมีส่วนผลักดันให้คนฆ่าตัวตาย โดยเฉพาะคนที่เป็นโรคเรื้อรังจะไม่อยากอยู่เป็นภาระแก่ใคร, Thai definition: โรคที่เป็นนาน
โรคแทรกซ้อน    [N] incurrent disease, See also: complication, Syn. โรคแทรก, Example: สมุนไพรหลายอย่างสามารถเยียวยาโรคแทรกซ้อนจากโรคเอดส์ได้
โรคแพ้อากาศ    [N] sinusitis, Syn. โรคไซนัสอักเสบ, Example: คนทั่วไปเรียกโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ว่า โรคแพ้อากาศ ซึ่งเป็นคำที่เรียกผิด เพราะผู้ป่วยไม่ได้แพ้อากาศที่หายใจ แต่แพ้ของที่ปะปนอยู่ในอากาศ
โรคโลหิตจาง    [N] anemia, See also: anaemia, Example: การที่เรามีเหงื่อออก อาจเป็นเพราะความร้อนอบอ้าว หรือหน้าตาเราซีดเชียว อาจเป็นเพราะโรคโลหิตจาง มิใช่เพราะเกิดอารมณ์ต่างๆ ก็ได้
โรคตับอักเสบ    [N] hepatitis, Example: โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัสเป็นโรคที่ทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการดีซ่าน
โรคต้อแก้วตา    [N] cataract, Example: โรคต้อแก้วตาพบมากในวัยสูงอายุ
โรคหูน้ำหนวก    [N] otitis, Example: โรคหูน้ำหนวกเป็นโรคที่พบได้บ่อยมากที่สุด ซึ่งทำให้หูพิการได้
โรคจมูกอักเสบ    [N] rhinitis, Example: ฝุ่นบ้านเป็นสารก่อภูมิแพ้ ที่ทำให้เกิดโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ได้
โรคภัยไข้เจ็บ    [N] illness, See also: sickness, disease
โรคภัยไข้เจ็บ    [N] sickness, See also: illness, unhealthiness, Example: ถ้าไม่อยากให้โรคภัยไข้เจ็บมาเยือน ต้องหมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำ, Thai definition: ความเจ็บป่วยเจ็บไข้
โรคระบบประสาท    [N] neuropathy, Example: ปัจจุบันมีผู้ป่วยเป็นโรคประสาท โรคระบบประสาท และโรคทางกายที่มีสาเหตุมาจากโรคจิตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ, Thai definition: โรคของสมองและไขสันหลัง มิได้เกี่ยวข้องกับจิตใจ
โรคหัดเยอรมัน    [N] German measles, Syn. เหือด, Example: หญิงที่กำลังตั้งครรภ์ถ้าไม่เคยฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมัน หรือไม่เคยเป็นหัดเยอรมันมาก่อน ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับคนที่มีไข้ชนิดออกผื่น, Thai definition: โรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส มีอาการไข้ ต่อมน้ำเหลืองที่คอโต ออกผื่นแดงทั่วตัวคล้ายโรคหัด แต่อาการไม่รุนแรงเท่า มีผลรุนแรงต่อทารกในครรภ์ระยะ 3 เดือนแรก
โรคขาดสารอาหาร    [N] malnutrition disease, Example: เด็กนักเรียนจำนวนหนึ่งยังเป็นโรคขาดสารอาหาร และมีโรคภัยไข้เจ็บรบกวนอยู่เสมอ
โรคไข้หวัดใหญ่    [N] flu, See also: influenza, Syn. ไข้หวัดใหญ่, Example: ทหารเกณฑ์หลายสิบคนเป็นโรคไข้หวัดใหญ่, Thai definition: โรคติดต่อเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจ เกิดจากเชื้อไวรัส ผู้ป่วยมีไข้สูงมาก มีอาการหนาวสั่น ปวดกล้ามเนื้อและอ่อนเพลีย
โรคไซนัสอักเสบ    [N] sinusitis, Syn. โรคแพ้อากาศ, Example: โรคไซนัสอักเสบเฉียบพลัน หรือเรื้อรัง ที่ไม่ได้รับการรักษา ปล่อยปละละเลย อาจจะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โรค, โรค-(โรก, โรคะ-) น. ภาวะที่ร่างกายทำงานได้ไม่เป็นปรกติเนื่องจากเชื้อโรคเป็นต้น.
โรคจิตน. โรคทางจิตใจที่มีความผิดปรกติของความรู้สึก ความคิด อารมณ์ หรือพฤติกรรมอย่างแรงถึงขนาดคุมสติไม่อยู่ เช่น มีอาการหลงผิด ประสาทหลอน, วิกลจริต ก็เรียก.
โรคจิตเภทน. กลุ่มอาการของโรคทางจิตที่ทำให้ความคิด การรับรู้ อารมณ์ และบุคลิกภาพผิดปรกติ.
โรคนิทาน(โรคะ–) น. คัมภีร์แพทย์โบราณว่าด้วยสมุฏฐานแห่งโรค.
โรคประจำตัวน. โรคที่มีติดตัวอยู่เป็นประจำ รักษาไม่หายขาด.
โรคประสาทน. โรคทางจิตใจที่มีความกังวลเป็นอาการสำคัญ คนไข้อาจมีอาการแสดงออกเป็นความกังวล เช่น กลุ้มใจ หงุดหงิด หรืออาจแสดงออกเป็นอาการทางกาย เช่น ใจสั่น เหงื่อออก เป็นลม กลัวที่สูง.
โรคระบบประสาทน. โรคของสมองและไขสันหลัง มิได้เกี่ยวข้องกับจิตใจ เช่น เนื้องอกในสมอง เส้นเลือดในสมองตีบตันหรือแตก โรคเหล่านี้ก่อให้เกิดภาวะวิกลจริตได้ในบางครั้งบางคราว.
โรคศิลปะ(โรกสินละปะ) น. การปฏิบัติเพื่อรักษาโรค.
โรคสมองน. โรคที่ก่อให้เกิดความผิดปรกติใด ๆ แก่สมอง.
โรคสะเก็ดเงินดู เรื้อนกวาง.
โรคันดรกัปน. ระยะเวลาที่เกิดโรคร้ายครั้งใหญ่ เกิดขึ้นเมื่อมนุษย์มีโมหะหนา (ดู อันตรกัป ประกอบ).
โรคันดรกัปดู โรค, โรค-.
โรคน. โรค.
โรคดู โรค, โรค-.
โรคาพยาธิ(โรคาพะยาทิ) น. ความเจ็บไข้.
โรคาพยาธิดู โรค, โรค-.
โรคาพาธน. ความเจ็บไข้.
โรคาพาธดู โรค, โรค-.
กระจก ๑โรคต้อชนิดหนึ่ง เรียกว่า ต้อกระจก.
มองคร่อโรคทางเดินหายใจในสัตว์กีบเดียววงศ์ Equidae มีอาการไข้สูง เป็นฝีที่ต่อมน้ำเหลืองใต้คางและบริเวณคอหอย อาจติดต่อถึงคนได้, เขียนเป็น มงคล่อ ก็มี.
รุชาโรค.
เรื้อนโรคติดต่อเรื้อรัง เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิด Mycobacterium leprae ทำให้เกิดอาการที่ผิวหนังเป็นผื่น วงด่างสีขาวหรือแดง หรือนูนหนาเป็นตุ่มหรือเป็นแผ่น ไม่เจ็บไม่คัน แห้ง เหงื่อไม่ออก และขนร่วง อาจทำให้เกิดความพิการที่นิ้วมือนิ้วเท้างอหรือกุดได้, ขี้ทูด หรือ กุฏฐัง ก็เรียก.
ละลอกโรคผิวหนังชนิดหนึ่ง เป็นเม็ดมีหนอง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
maladie; mal; maladyโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
malady; mal; maladieโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mal; maladie; maladyโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diseaseโรค [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
congenital hereditory diseaseโรคกรรมพันธุ์แต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disease, congenital hereditoryโรคกรรมพันธุ์แต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyelopathyโรคกรวยไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
keratopathyโรคกระจกตาแบบไม่อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
osteonosus; osteopathyโรคกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
osteopathy; osteonosusโรคกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
osteomalaciaโรคกระดูกน่วม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rachiopathy; spondylopathyโรคกระดูกสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spondylopathy; rachiopathyโรคกระดูกสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spondylosisโรคกระดูกสันหลังเสื่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ricketsโรคกระดูกอ่อนในเด็ก [มีความหมายเหมือนกับ rachitis ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
osteogenesis imperfectaโรคกระดูกเปราะกรรมพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gastropathy; gastrosisโรคกระเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gastrosis; gastropathyโรคกระเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phobiaโรคกลัว, อาการกลัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phagophobiaโรคกลัวการกิน, อาการกลัวการกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cancerophobia; cancerphobia; carcinophobiaโรคกลัวมะเร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cancerphobia; cancerophobia; carcinophobiaโรคกลัวมะเร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
carcinophobia; cancerophobia; cancerphobiaโรคกลัวมะเร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharmacophobiaโรคกลัวยา, อาการกลัวยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gynaephobia; gynephobia; gynophobiaโรคกลัวสตรี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gynephobia; gynaephobia; gynophobiaโรคกลัวสตรี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gynophobia; gynaephobia; gynephobiaโรคกลัวสตรี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
myopathia; myopathyโรคกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
myopathy; myopathiaโรคกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disease, neuromuscularโรคกล้ามเนื้อร่วมประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neuromuscular diseaseโรคกล้ามเนื้อร่วมประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
myasthenia gravisโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดร้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
muscular dystrophyโรคกล้ามเนื้อเจริญผิดเพี้ยน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dystrophy, muscularโรคกล้ามเนื้อเจริญผิดเพี้ยน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paraphilia; disorder, sexual; perversion, sexualโรคกามวิปริต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perversion, sexual; disorder, sexual; paraphiliaโรคกามวิปริต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sexual perversion; disorder, sexual; paraphiliaโรคกามวิปริต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sexual disorder; paraphilia; perversion, sexualโรคกามวิปริต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disorder, sexual; paraphilia; perversion, sexualโรคกามวิปริต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
organic diseaseโรคกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disease, organicโรคกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psychosomatic diseaseโรคกายเหตุจิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disease, psychosomaticโรคกายเหตุจิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
purpuraโรคกาฬม่วง, เพอร์พิวรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disease, work aggravatedโรคกำเริบเหตุงาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
work aggravated diseaseโรคกำเริบเหตุงาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disease, immune deficiency; disease, immunodeficiencyโรคขาดภูมิคุ้มกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disease, immunodeficiency; disease, immune deficiencyโรคขาดภูมิคุ้มกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
immunodeficiency disease; disease, immune deficiencyโรคขาดภูมิคุ้มกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
immune deficiency disease; disease, immunodeficiencyโรคขาดภูมิคุ้มกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bibliophobiaโรคกลัวหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Tropical medicineโรคเขตร้อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Communicable diseasesโรคติดเชื้อ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Severe acute respiratory syndromeโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Acquired immunodeficiency syndromeโรคเอดส์หรือกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม

โรคเอดส์เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่า human immunodeficiency virus หรือเรียกย่อๆ ว่า HIV (เอชไอวี) โดยเชื้อไวรัสจะเข้าไปทำลายเม็ดเลือดขาวซึ่งมีความสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แก่ร่างกาย ทำให้ผู้ป่วยมีภูมิคุ้มกันต่ำลง จึงทำให้ร่างกายติดเชื้อโรคฉวยโอกาสได้ง่าย เช่น เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และโรคต่างๆ เหล่านี้เป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยเสียชีวิตในที่สุด

เชื้อเอชไอวีติดต่อได้หลายวิธีดังนี้
- การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อ ทั้งในรักร่วมเพศและรักต่างเพศ
- การใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้ติดเชื้อ โดยเฉพาะในผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นที่มักใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน
- การรับเลือดและองค์ประกอบของเลือด การปลูกถ่ายอวัยวะ การผสมเทียม
- ทารกติดเชื้อจากมารดา โดยทารกอาจได้รับเชื้อแพร่มาตามเลือดสายสะดือ หรือติดเชื้อขณะคลอดจากเลือดและเมือกในช่องคลอด หรือติดเชื้อในระยะเลี้ยงดูโดยได้รับเชื้อจากน้ำนม

อาการของโรค
ภายหลังได้รับเชื้อในระยะแรกผู้ติดเชื้อบางรายมีอาการไข้และมีต่อมน้ำเหลืองโตตามซอกคอและซอกรักแร้ อาการเหล่านี้จะเป็นอยู่ไม่นานและหายไปได้เอง เมื่อการติดเชื้อดำเนินต่อไปอีกหลายปี ผู้ป่วยจะมีภูมิคุ้มกันเสื่อมลง ต่อมน้ำเหลืองโตทั่วร่างกาย ต่อมาเริ่มมีอาการ เช่น ไข้เรื้อรัง ท้องร่วงเรื้อรัง มีฝ้าขาวในปาก เมื่อถึงระยะเป็นโรคเอดส์เต็มขั้น ผู้ป่วยจะมีการติดเชื้อฉวยโอกาสและจะเป็นมะเร็งชนิดที่ไม่ค่อยพบในคนทั่วไป นอกจากนี้ผู้ป่วยยังมีอาการทางระบบประสาท เช่น เฉื่อยชา ความจำเสื่อม ผู้ป่วยจะมีน้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็ว

ระยะตั้งแต่เชื้อเอชไอวีเข้าสู่ร่างกายจนถึงระยะแสดงอาการโรคเอดส์เต็มขั้นจะกินเวลานานหลายปี ในระหว่างนี้ถ้าต้องการจะทราบว่าติดเชื้อเอชไอวีหรือไม่สามารถทำได้โดยการตรวจเลือด

การรักษา
1. การดูแลผู้ป่วยโดยทั่วไป เช่น การให้อาหารที่เพียงพอ
2. การรักษาตามอาการ
3. การรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส
4. การให้ยาต้านเชื้อเอชไอวีเพื่อยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัส
5. การให้ยากระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน

แหล่งข้อมูล
ประเสริฐ ทองเจริญ จันทพงษ์ วะสี และรวงผึ้ง สุทเธนทร์. (2539). กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อมหรือโรคเอดส์. ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. (เล่มที่ 20, หน้า 242-269). กรุงเทพฯ : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

Osteoporosisโรคกระดูกพรุน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dengue feverโรคไข้เลือดออก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Rheumatoid arthritisโรคข้ออักเสบรูมาทอยด์

โรคข้ออักเสบรูมาทอยด์ (rheumatoid arthritis) เป็นโรคที่ทำให้เกิดการอักเสบทั่วร่างกาย เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้ข้อ เยื่อบุข้อ และเส้นเอ็นรอบๆ ข้อของผู้ป่วยเกิดอาการอักเสบ เจ็บปวด จนเคลื่อนไหวลำบาก และอาจถึงขั้นพิการได้ และยังพบความผิดปกตินอกข้อที่เป็นได้กับอวัยวะต่างๆ ทั่วร่างกาย เช่น การอักเสบของเยื่อหุ้มปอด เยื่อหุ้มหัวใจ

สาเหตุ
ถึงแม้สาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เกิดโรคยังไม่ทราบแต่เชื่อว่าเกิดจากหลายสาเหตุประกอบกัน ได้แก่ พันธุกรรม ฮอร์โมน สิ่งแวดล้อม และเชื้อโรค
- พันธุกรรม เช่น เด็กที่เกิดจากพ่อแม่ที่ป่วยเป็นโรคจะมีโอกาสป่วยเป็นโรคได้สูงกว่าคนทั่วไปประมาณ 16 เท่า
- ฮอร์โมน เช่น เพศหญิงมีโอกาสป่วยเป็นโรคได้มากกว่าเพศชายหลายเท่า
- สิ่งแวดล้อม เช่น อากาศและความเป็นอยู่ในเมืองอาจส่งผลต่อการเกิดและความรุนแรงของโรค
- เชื้อโรค เช่น เชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรค เช่น ไวรัสเอ็ปสไตน์-บารร์ (Epstein-Barr virus : EBV) ไวรัสเริม (herpes virus) เชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรค เช่น เชื้อไมโคแบคทีเรีย (mycobacteria)

อาการ
ข้อต่างๆ ของผู้ป่วยจะมีอาการอักเสบ บวมแดง และฝืดแข็ง ซึ่งอาจรุนแรงจนทำให้เกิดข้อพิการในเวลาต่อมา เช่น ข้อนิ้วมืองอพับผิดรูป ข้อเท้าบวมมีนิ้วเท้ากระดกขึ้น นอกจากเกิดอาการอักเสบกับข้อต่างๆ รวมถึงมีอาการตัวร้อน น้ำหนักตัวลด และกล้ามเนื้อลีบ ยังอาจมีอาการอักเสบเกิดขึ้นนอกข้อกับอวัยวะต่างๆ เช่น มีปุ่มรูมาทอยด์ซึ่งเป็นปุ่มก้อนตามผิวหนังตรงตำแหน่งกดทับต่างๆ หลอดเลือดอักเสบ เยื่อหุ้มปอดอักเสบ เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ ภาวะโลหิตจาง

การวินิจฉัย
อาศัยการตรวจร่างกายหาอาการอักเสบของข้อต่างๆ รวมถึงปุ่มรูมาทอยด์ สารรูมาทอยด์แฟกเตอร์ในเลือด การเอกซเรย์เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของกระดูก ประวัติของญาติ

การรักษา
ขั้นตอนในการรักษา
1. การวินิจฉัยโรคเร็ว
2. การประเมินระดับความรุนแรงของโรค
3. การประเมินว่ามีองค์ประกอบของการพยากรณ์โรคดีหรือไม่ดี
4. การรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วย สามารถจำแนกการรักษาได้เป็น 2 รูปแบบ คือ
- การรักษาที่ไม่ใช้ยา การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคและแผนการรักษา การออกกำลังกายควรเริ่มจากการออกกำลังกายแบบไอโซเมตริก (isometric exercise) ซึ่งเป็นการออกกำลังกายแบบเกร็งกล้ามเนื้อโดยไม่มีการเคลื่อนไหวส่วนใดๆ ของร่างกาย เพื่อให้อาการข้ออักเสบดีขึ้นแล้วจึงเปลี่ยนเป็นการออกกำลังกายแบบไอโซโทนิก (isotonic exercise) ซึ่งเป็นการออกแรงโดยต่อสู้กับแรงต้านทาน ทำให้กล้ามเนื้อมีการหดตัวและคลายตัวและข้อต่อมีการเคลื่อนไหว การนอนพัก 6-8 ชั่วโมงในเวลากลางคืนและ 1 ชั่วโมงในตอนบ่ายจะช่วยให้อาการอ่อนเพลียดีขึ้น กายภาพบำบัด การผ่าตัดจะทำในกรณีผู้ป่วยมีโครงสร้างข้อเสียหาย
- การรักษาโดยใช้ยา อาจให้ยาต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์เพื่อลดอาการปวดข้อ ข้ออักเสบ หรือให้ยาต้านรูมาทิซึมที่ช่วยชะลอการดำเนินโรค ทำให้โรคดีขึ้น หรือในกรณีที่เป็นโรคข้ออักเสบในระดับรุนแรงอาจให้ยากลุ่มคอร์ติโคสเตียรอยด์ถึงแม้อาจมีผลข้างเคียงในระยะยาว

แหล่งข้อมูล
สุรศักดิ์ นิลกานุวงศ์. (2553). โรคข้ออักเสบรูมาทอยด์. ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. (เล่มที่ 35, หน้า 216-241). กรุงเทพฯ : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

Vitiligoโรคด่างขาว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dystoniaโรคดิสโทเนีย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Zoonosesโรคติดเชื้อจากสัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Streptococcal infectionโรคติดเชื้อสเตรปโคคอคคัส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Enterovirus diseaseโรคติดเชื้อเอนเตอโรไวรัส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Periodonntitisโรคปริทันต์อักเสบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Byssinosisโรคปอดฝุ่นฝ้าย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Silicosisโรคปอดฝุ่นหิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hookworm diseaseโรคพยาธิปากขอ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Parkinson's diseaseโรคพาร์กินสัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Obsessive-compulsive disorderโรคย้ำคิดย้ำทำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Systemic sclerodermaโรคหนังแข็ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Chickenpoxโรคอีสุกอีใส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dutch diseaseโรคดัตช์ [เศรษฐศาสตร์]
Hepatitisโรคตับอักเสบ

โรคตับอักเสบ (hepatitis) เป็นโรคที่เซลล์ของตับมีการอักเสบเกิดขึ้น เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย การดื่มสุราเป็นประจำ พิษของยาบางชนิด แต่การติดเชื้อไวรัสเป็นสาเหตุของโรคตับอักเสบที่พบบ่อยที่สุด ผู้ป่วยโรคตับอักเสบจะมีอาการเจ็บแน่นบริเวณตับ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร เหนื่อยง่าย ผู้ป่วยบางรายมีอาการไข้ต่ำ คลื่นไส้ อาเจียน ต่อมาผู้ป่วยบางรายจะมีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง หลังจากนั้นอาการต่างๆ จะลดน้อยลง ผู้ป่วยเข้าสู่ระยะพักฟื้น โดยอาจกินเวลานานหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือนกว่าจะหายเป็นปกติ โรคตับอักเสบชนิดเฉียบพลันเป็นโรคตับอักเสบที่มีระยะเวลาการดำเนินโรคไม่นาน ผู้ป่วยมีอาการน้อยลงและหายขาดภายในเวลาไม่เกิน 6 เดือน ส่วนโรคตับอักเสบชนิดเรื้อรังเป็นโรคตับอักเสบที่มีการดำเนินโรคนานกว่า 6 เดือน

โรคตับอักเสบ เอ
มีไวรัสตับอักเสบ เอ เป็นต้นเหตุ ติดต่อโดยการกินอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อ ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการ เมื่อหายจากการติดเชื้อแล้วโดยไม่ว่าจะเกิดอาการของโรคหรือไม่ก็ตามก็จะหายขาด ไม่มีภาวะการเป็นพาหะของโรคตามมา จะไม่เป็นโรคตับอักเสบ เอ อีก เนื่องจากเกิดภูมิคุ้มกันตลอดชีวิต

โรคตับอักเสบ บี
มีไวรัสตับอักเสบ บี เป็นต้นเหตุ ติดต่อโดยทางเข็มฉีดยา การถ่ายเลือด การได้รับผลิตภัณฑ์จากเลือด ติดต่อจากมารดาสู่ทารก ทางเพศสัมพันธ์ ผู้ติดเชื้อบางรายไม่แสดงอาการ บางรายแสดงอาการของโรคตับอักเสบอย่างเฉียบพลัน ถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อน ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการน้อยลงและหายภายใน 4-6 สัปดาห์ ผู้ป่วยส่วนน้อยเป็นโรครุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต และผู้ป่วยบางรายกลายเป็นโรคตับอักเสบ บี เรื้อรัง ผู้เป็นพาหะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นตับแข็งและมะเร็งตับตามมา

โรคตับอักเสบ ซี
มีไวรัสตับอักเสบ ซี เป็นต้นเหตุ ติดต่อโดยการถ่ายเลือด ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการหรืออาการที่เกิดขึ้นไม่รุนแรงจนต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล บางรายกลายเป็นพาหะเรื้อรังเกิดตับแข็งและมะเร็งตับตามมา

โรคตับอักเสบ ดี
ไวรัสตับอักเสบ ดี เป็นไวรัสที่ไม่สมบูรณ์ คือ ไม่สามารถติดเชื้อเพิ่มจำนวนในเซลล์ตับได้โดยลำพัง จะต้องติดเชื้อร่วมกับไวรัสตับอักเสบ บี ดังนั้นโรคตับอักเสบ ดี จึงมีวิธีการติดต่อเหมือนกับโรคตับอักเสบ บี ไวรัสตับอักเสบ ดี ทำให้เกิดโรคตับอักเสบรุนแรงกว่าเชื้ออื่นๆ และอาจมีการติดเชื้อเรื้อรัง แล้วมีโอกาสกลายเป็นตับแข็งในอัตราค่อนข้างสูง

โรคตับอักเสบ อี
มีไวรัสตับอักเสบ อี เป็นต้นเหตุ ติดต่อโดยการกินอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อ ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในวัยหนุ่มสาวถึงกลางคน หากหญิงมีครรภ์ป่วยเป็นโรคนี้จะมีอัตราการตายสูง ยังไม่พบว่าไวรัสตับอักเสบ อี ทำให้เกิดการติดเชื้อเรื้อรัง

แหล่งข้อมูล
ประเสริฐ ทองเจริญ และ จันทพงษ์ วะสี. (2536). โรคตับอักเสบจากไวรัส. ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. (เล่มที่ 17, หน้า 82-105). กรุงเทพฯ : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

Zoonosesโรคจากสัตว์สู่คน [TU Subject Heading]
Adrenal cortex diseasesโรคเปลือกต่อมหมวกไต [TU Subject Heading]
Adrenal gland diseasesโรคต่อมหมวกไต [TU Subject Heading]
Alzheimer diseaseโรคอัลไซเมอร์ [TU Subject Heading]
Amyloidosisโรคแอมีลอยด์ [TU Subject Heading]
Amyotrophic lateral sclerosisโรคเอแอลเอส [TU Subject Heading]
Ancylostomiasisโรคพยาธิปากขอแอนคัยลอสโตมา [TU Subject Heading]
Anus diseasesโรคทวารหนัก [TU Subject Heading]
Anxiety disordersโรคประสาทกังวล [TU Subject Heading]
Aspergillosisโรคราแอสเพอร์จิลลัส [TU Subject Heading]
Attention deficit disorder with hyperactivityโรคสมาธิสั้น [TU Subject Heading]
Beriberiโรคเหน็บชา [TU Subject Heading]
Biliary tract diseasesโรคทางเดินน้ำดี [TU Subject Heading]
Bipolar disordersโรคไบโพล่าร์ [TU Subject Heading]
Bladder, Neurogenicโรคทางระบบประสาทกระเพาะปัสสาวะ [TU Subject Heading]
Bone diseasesโรคกระดูก [TU Subject Heading]
Bone diseases, Infectiousโรคกระดูกติดเชื้อ [TU Subject Heading]
Bone diseases, Metabolicโรคเมตะบอลิสม์ของกระดูก [TU Subject Heading]
Botulismโรคโบทูลิสซึม [TU Subject Heading]
Bovine spongiform encephalopathyโรควัวบ้า [TU Subject Heading]
Brain diseasesโรคสมอง [TU Subject Heading]
Breast diseasesโรคเต้านม [TU Subject Heading]
Brucellosisโรคบรูเซลโลซิส [TU Subject Heading]
Byssinosisโรคบิสสิโนซิส [TU Subject Heading]
Calcinosisโรคแคลซิโนซิส [TU Subject Heading]
Candidiasisโรคราแคนดิดา [TU Subject Heading]
Candidiasis, Oralโรคราแคนดิดาในช่องปาก [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โรค[n.] (rōk) EN: disease ; sickness ; illness ; disorder ; ailment ; malady ; affliction ; disorder ; infirmity   FR: maladie [f] ; mal [m] ; affection [f] ; syndrome [m] ; infirmité [f]
โรค ...[n.] (rōk ...) EN: illness of ...   FR: maladie de ... [f]
โรคกรรมพันธุ์[n.] (rōk kammaphan) EN: hereditary disease ; congenital disorder   FR: maladie héréditaire [f]
โรคกระดูกอ่อน[n.] (rōk kradūk øn) EN: rickets   FR: rachitisme
โรคกระเพาะ[n. exp.] (rōk kraphǿ) EN: gastric disease ; stomach trouble   
โรคกลัวน้ำ[n.] (rōk klūa nām) EN: rabies ; hydrophobia   FR: rage [f]
โรคกาลี[n.] (rōk kālī) FR: anthrax [m]
โรคข้อต่ออักเสบ [n. exp.] (rōk khøtø aksēp) EN: gout   FR: goutte [f] ; tophus [m]
โรคจิต[n.] (rōk jit) EN: mental disorder ; neurosis   FR: névrose [f] ; maladie mentale [f]
โรคจิตเภท[n. exp.] (rōk jit phēt) EN: schizophrenia   FR: schizophrénie [f]
โรคชอบเด็ก[n.] (rōk chøp dek) EN: pedophilia   FR: pédophilie [f]
โรคชิคุนกุนยา [n.] (rōk chikhunkunyā) EN: Chikungunya disease   
โรคซิฟิลิส[n.] (rōk sifilis) EN: syphilis   FR: syphilis [f]
โรคดีซ่าน[n.] (rōk dīsān) EN: jaundice   FR: jaunisse [f]
โรคตับอักเสบ[n.] (rōk tap aksēp) EN: hepatitis   FR: hépatite [f]
โรคตาเข[n. exp.] (rōk tākhē) EN: strabismus   FR: strabisme [m]
โรคติดต่อ[n. exp.] (rōk tittø) EN: contagious disease ; infectious disease   FR: maladie contagieuse [f]
โรคท้องร่วง[n.] (rōk thøngruang) EN: diarrhea   FR: diarrhée [f]
โรคน้ำกัดเท้า[n.] (rōk nām kat thāo) EN: ringworm ; athlete's foot   FR: teigne [f] ; mycose [f]
โรคบ้าชอป[n. exp.] (rōk bā chøp) EN: shopoholism   FR: fièvre acheteuse [f]
โรคบิด[n.] (rōk bit) EN: dysentery   FR: dysenterie [f]
โรคประสาท[n.] (rōk prasāt) EN: neurosis   FR: névrose [f] ; maladie mentale [f] ; maladie nerveuse [f]
โรคปอด[n. exp.] (rōk pøt) EN: lung trouble ; pulmonary disease   FR: maladie pulmonaire [f]
โรคผิวหนัง[n. exp.] (rōk phiū nang) EN: skin disease   FR: maladie de la peau [f] ; dermatose [f]
โรคผู้หญิง[n. exp.] (rōk phū ying) EN: venereal disease   FR: maladie vénérienne [f] ; syphilis [f]
โรคพิษสุราเรื้อรัง[n.] (rōk phitsurāreūarang) EN: alcoholism   FR: alcoolisme [f]
โรคภัย[n. exp.] (rōk phai) EN: disease   
โรคภัยไข้เจ็บ[n.] (rōk phai khai jep) EN: illness ; sickness ; disease ; ailment ; unhealthiness   FR: maladie [f] ; affection [f]
โรคภูมิแพ้[n.] (rōk phūmphaē) EN: allergy   FR: allergie [f]
โรคมะเร็ง[n.] (rōk mareng) EN: cancer   FR: cancer [m]
โรคมะเร็งในเม็ดโลหิต[n.] (rōk mareng nai met lōhit) EN: leucemia   FR: leucémie [f]
โรคมาลาเรียในดง[n. exp.] (rōk mālārīa nai dong) EN: jungle fever   
โรคระบาด[n.] (rōk rabāt) EN: epidemic ; scourge   FR: épidémie [f] ; maladie épidémique [f] ; maladie contagieuse [f] ; fléau [m]
โรคศิลปะ[n.] (rōk sinlapa) EN: medicine ; therapeutic   FR: médecine [m] ; art de guérir [m]
โรคสไปนาไบฟิดา[n. exp.] (rōk sápainā baifidā) EN: spina bifida   
โรคหลอดเลือดหัวใจ[n. exp.] (rōk løtleūat hūajai) EN: cardiovascular disease   FR: maladie cardio-vasculaire [f]
โรคหวัด [n.] (rōk wat) EN: common cold ; cold   FR: rhume [m] ; rhinite [f]
โรคหัวใจ[n.] (rōk hūajai) EN: heart disease   FR: maladie du coeur [f]
โรคห่า[n.] (rōk hā) EN: plague   FR: peste [f]
โรคหืด[n.] (rōk heūt) EN: asthma   FR: asthme [m]
โรคอ้วน[n.] (rōk ūan) EN: obesity   FR: obésité [f]
โรคอ้วนรุนแรง [n. exp.] (rōk ūan run raēng) FR: obésité sévère [f]
โรคอักเสบ[n.] (rōk aksēp) EN: inflammation   FR: inflammation [f]
โรคเนื้อร้าย [n.] (rōk neūa rai) EN: cancer   FR: cancer [m]
โรคเบาหวาน[n.] (rōk bao wān) EN: diabetes   FR: diabète [m]
โรคเมาคลื่น[n. prop.] (rōk mao khleūn) EN: sea sickness   FR: mal de mer [m]
โรคเรื้อน[n.] (rōk reūoen) EN: leprosy   FR: lèpre [f]
โรคเลือดออก[n. exp.] (rōk leūat øk) FR: hémorragie [f]
โรคเอดส์[n.] (rōk ēt) EN: Aids ; AIDS   FR: sida [m]
โรคแอดดิสัน[n. exp.] (rōk Aētdisan) EN: Addison's disease   FR: maladie d'Addison

English-Thai: Longdo Dictionary
SARS(n) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือ ซาร์ส มาจากภาษาอังกฤษ เต็มๆ คือ Severe Acute Respiratory Syndrome เริ่มระบาดในช่วงต้นปี 2546 ในหลายประเทศ
Hansen's disease(n) โรคเรื้อน
narcolepsy(n) ชื่อโรคชนิดหนึ่ง อาการของโรคคือผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมการหลับได้ ในแต่ละวันผู้ป่วยอาจจะรู้สึกง่วงมากจนต้องหลับไปอย่างกระทันหันได้หลายๆครั้ง ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ninds.nih.gov/disorders/narcolepsy/narcolepsy.htm http://med.stanford.edu/school/Psychiatry/narcolepsy/
dental caries(n) โรคฟันผุ, S. tooth decay,
dental cavities(n) ท่อกลวงในฟันที่เกิดจากโรคฟันผุ, dental caries
coronary artery disease(n phrase) โรคหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจอุดตัน, โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ย่อด้วย CAD, S. Coronary heart disease (CHD)
hypengyophobia(n) โรคกลัวความรับผิดชอบ , S. fear of responsibility
keratoconus(n) โรคกระจกตาโป่ง
Athlete's footโรคน้ำกัดเท้า, ฮ่องกงฟุต, S. Tinea pedis,
God bless you!พระเจ้าคุ้มครองคุณ (หรือพูดสั้นๆว่า Bless you!) เป็นคำอวยพรที่พูดเมื่อบุคคลอื่นมีอาการจาม เพราะสมัยก่อนเชื่อกันว่า ขณะที่คนเราจามนั้นวิญญาณสามารถออกจากร่างได้ ทำให้อาจมีโรคภัยได้ง่าย
syncope(n) โรควูบ, โรคหมดสติชั่ววูบ เช่น The records of 121 patients hospitalized in Presbyterian-University Hospital, Pittsburgh, during 1976 to 1980 for syncope of unknown origin were reviewed.
triskaidekaphobia(n) โรคกลัวหมายเลย 13 เช่น There’s a horse named Triskaidekaphobia, fear of the number 13. I now officially suffer from this disease.
placebo(n) ยาที่บังเกิดผลทางจิตใจแต่ไม่มีฤทธิ์รักษาโรค
nightmare death syndrome(n) โรคไหลตาย
homoeopathy(n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย
attention deficit disorder(n) โรคสมาธิสั้น เช่น According to the National Institute of Mental Health, attention deficit disorder (ADD) is a legitimate psychologic condition. , S. ADD, attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)
Swine influenza(n name ) โรคไข้หวัดหมู บ้างเรียก โรคไข้หวัดเม็กซิโก, S. Swine flu,
dyslacxia(n ) โรคดิสเล็กเซีย คือ ความบกพร่องในการอ่าน มีปัญหาในการอ่าน อ่านได้บ้างไม่ได้บ้าง อ่านไม่คล่อง สะกดคำติดขัด ผสมคำไม่ได้ หรืออ่านไม่ได้เลย โดยมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของเส้นประสาท
geriatrician(n ) แพทย์ที่ดูแลคนชรา และรักษาโรคในคนชรา จำพวกdementia
alogia(n ) ความผิดปกติด้านพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคจิตเภท เป็นหนึ่งในกลุ่มอาการด้านลบ ลักษณะคือพูดน้อย, เนื้อหาที่พูดมีน้อย , ใช้เวลานานกว่าจะตอบ
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n name ) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100,000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
brittle bonesโรคกระดูกพรุน
See also: S. osteogenesis imperfecta,
byssinosis (n ) โรคปอดฝุ่นฝ้าย
chikungunya[ชิคุนกุนยา] (n ) โรคติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยา มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ทำให้ผู้ป่วยมีอาการไช้สูงฉับพลัน มีผื่นแดงขึ้นตามร่างกายและอาจมีอาการคัน ตาแดง ในผู้ใหญ่จะพบอาการปวดข้อร่วมด้วย
chronic disease (n ) โรคประจำตัว
coeliac diseaseโรคแพ้กลูเต็น
congenital disease (n ) โรคแต่กำเนิด
degenerative disc diseaseโรคหมอนรองกระดูกเสื่อม
dermatophytosis (n) โรคผิวหนังชนิดหนึ่งแสดงโดยอาการอักเสบของผิวหนังและกล้ามเนื้ออ่อนแรง
diverticulosis (n) โรคถุงผนังสำไส้อักเสบ
See also: S. -, A. -, R. diverticulum
hippopotomonstrosesquipedaliophobia[ฮิปโปโปโตมอนสโตรเซสควิปพีดาลิโอโฟเบีย] (n ) โรคกลัวคำยาว ๆ
intra cranial hemorrhage (n ) โรคเส้นเลือดในสมองแตก
See also: S. intra cerebral hemorrhage,
Kaposi's Sarcoma (n ) โรคมะเร็งคาโปซี, โรคมะเร็งคาโปซิซาร์โคมา, โรคเคเอส (KS)
Leptospirosis (n ) โรคฉี่หนู
multiple sclerosis (n) โรคปลอกหุ้มเส้นประสาทอักเสบ
See also: S. M.S.,
osteoporose (n ) โรคกระดูกพรุน
paranoid schizophrenia (n ) โรคจิตเภทแบบหวาดระแวง
pneumonoultramicroscopicsilicovolcanokoniosis[นุ-โม-โน-อัล-ตรา-ไม-โคร-สะ-โก-ปิก-ซิ-ลิ-โค-โวล-คา-โน-โค-นิ-โอ-ซิส] (name ) โรคปอดชนิดหนึ่ง
psychoticโรคจิต หรือ โรคบ้า
rubeola (n) โรคหัด
See also: S. measles,
Senilityโรคชราภาพ
sociopath (n) โรคจิต
ulcerative colitis (n ) โรคลำไส้ใหญ่อักเสบชนิดเป็นแผล

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acrophobia    [N] โรคกลัวความสูง
Addison's disease    [N] โรคที่เกิดจากการบกพร่องของต่อมอดรีนัล(Adrenal)
affection    [N] โรค
affliction    [N] โรคภัยไข้เจ็บ
AIDS    [N] เอดส์ (คำย่อของ Acquired Immune Deficiency Syndrome), See also: โรคเอดส์, โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
ailment    [N] อาการป่วย, See also: โรคทางกาย, ความเจ็บไข้, ความเจ็บป่วย, Syn. illness, sickness
alcoholism    [N] โรคพิษสุราเรื้อรัง
allergy    [N] อาการแพ้, See also: โรคภูมิแพ้, Syn. hypersensitivity, hay fever
amoebic dysentery    [N] โรคบิดมีตัว
angina    [N] โรคอักเสบที่ลำคอ
anthrax    [N] โรคติดต่อร้ายแรงในสัตว์เลี้ยง (เช่น วัว ควาย), See also: โรคแอนแทร็คซ์
asthma    [N] โรคหืด, See also: หืด
battle fatigue    [N] โรคทางจิตอันเกิดจากสงคราม, See also: โรคกลัวสงคราม, , Syn. combat fatigue
bilharzia    [N] โรคพยาธิ
botulism    [N] โรคที่เกิดจากอาหารเป็นพิษ
bronchitis    [N] โรคหลอดลมอักเสบ
bulimia    [N] โรคผิดปกติทางอารมณ์ทำให้กินมากเกินไปแล้วอาเจียนออก, Syn. bulimia nervosa
cancer    [N] โรคมะเร็ง
chicken pox    [N] โรคอีสุกอีใส, See also: ไข้อีสุกอีใส
claustrophobia    [N] โรคกลัวที่ปิดทึบ
contagion    [N] โรคติดต่อที่แพร่กระจายด้วยการสัมผัส, Syn. contagious disease
contagious disease    [N] โรคติดต่อที่แพร่กระจายด้วยการสัมผัส, Syn. contagion
cowpox    [N] โรคชนิดหนึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส พบในสัตว์ประเภทโคกระบือ
cyberphobia    [N] โรคกลัวคอมพิวเตอร์
dementia    [N] โรคจิตเสื่อม (มีผลต่อความสามารถในการคิด, การจำ, การประพฤติ), Syn. mental deterioration, insanity, madness, Ant. sanity, saneness
diabetes    [N] โรคเบาหวาน, See also: เบาหวาน, Syn. endrocrine disease
diphtheria    [N] โรคคอตีบ
disease    [N] โรคภัยไข้เจ็บ, See also: โรค, การเจ็บไข้ได้ป่วย, ความเจ็บป่วย, Syn. malady, ailment, indisposition, Ant. health, strength
distemper    [N] โรคติดเชื้อของสัตว์ (โดยเฉพาะสุนัขและแมว), Syn. disease
dysentery    [N] โรคบิด
eczema    [N] โรคเรื้อนกวาง, See also: โรคผิวหนัง, Syn. dermatitis, inflammation
elephantiasis    [N] โรคเท้าช้าง
endemic    [N] โรคที่เกิดเฉพาะถิ่น
epidemic    [N] โรคระบาด (ที่แพร่อย่างรวดเร็ว), Syn. contagion, outbreak, plague
epilepsy    [N] โรคลมบ้าหมู
ergot    [N] โรคของธัญพืชที่เกิดจากเชื้อรา
erysipelas    [N] โรคผิวหนังที่ร้ายแรงชนิดหนึ่งมีการอาเจียนและไข้สูงร่วมด้วย เกิดจากเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอกคัส, Syn. Saint Anthony's fire
falling sickness    [N] โรคลมบ้าหมู
German measles    [N] โรคหัดเยอรมัน, Syn. rubella
gingivitis    [N] โรคเหงือกอักเสบ (ทางแพทยศาสตร์)
glanders    [N] โรคติดต่อในม้ามีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย
glaucoma    [N] ต้อหิน, See also: โรคต้อหิน
goiter    [N] โรคคอพอก, See also: โรคคอหอยพอก
goitre    [N] โรคคอพอก, See also: โรคคอหอยพอก
gonorrhea    [N] โรคหนองใน, See also: หนองใน
gout    [N] โรคข้อต่ออักเสบ, See also: เก๊าท์, Syn. arthritis
grand mal    [N] โรคลมบ้าหมูที่มีการหมดสติ กล้ามเนื้อเกร็ง น้ำลายฟูมปาก
heart disease    [N] โรคหัวใจ
hemophilia    [N] โรคเลือดไหลไม่หยุด เกี่ยวกับความผิดปกติของยีนส์ในโครโมโซม X โรคนี้มักจะเกิดกับคนเพศชาย
hepatitis    [N] โรคตับอักเสบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abort(อะบอร์ท') vt. แท้ง, คลอดก่อนกำหนด, ล้มเหลว, เจริญไม่สมบูรณ์, ด้านการแพร่พันธ์ของโรค, Syn. miscarry, go wrong
abulia(อะบู' เลีย) n. โรคจิตเสื่อม, การหมดกำลังจิต -abulic, adj.
acervulomaโรคเนื้องอกในสมองที่ประกอบด้วย psammoma bodies
achrondroplasiaโรคกระดูกของทารกในครรภ์ทำให้แคระ
acropathyโรคของส่วนปลายโครงกระดูก
acrophobia(แอคโรโฟ' เบีย) n. โรคกลัวความสูง (dread of high places)
actinomycosis(แอคทินโนไมโค' ซิส) โรคติดเชื้อและอักเสบในสัตว์และคน เนื่องจากปรสิตทำให้เกิดเป็นก้อนหนองโดยเฉพะารอบขากรรไกร., Syn. lumpy jaw -actinomycotic, adj.
acupuncture(n. แอค' คูพังเชอะ ; vt. อะคูพัง' เชอะ) ฝังเข็มบำบัด, การใช้เข็มแทงเนื้อเยื่อ, ฝังเข็มเพื่อการบำบัดโรค
addison' s diseaseโรคที่เนื่องจากการขาด adrenocortical hormones
aedes egypti(เออี' ดิซอีจีพ' ไท) ยุงที่เป็นพาหะนำโรคไข้เหลือง (yellow fever)
aerocraft(แอ' โรคราฟทฺ) n. เครื่องบิน (plane)
aeroembolism(แอโรเอม' โบลิสซึม) n. โรคฟองอากาศอุดตันในหลอดโลหิต, เนื่องจากความกดดันบรรยากาศลดลงอย่างรวดเร็วในขณะบินที่สูง
aeroneurosis(แอโรนิวโร'ซิส) n. โรคประสาทที่เป็นกับนักขับเครื่องบิน เนื่องจากจิตเคร่งเครียดเกินไป (a psychoneurotic condition)
aerophobia(แอโรโฟ' เบีย) n. โรคกลัวความสูง, โรคกลัวอากาศ (abnormal fear of air)
affect(vi.,vt. อะเฟคทฺ'; -n. เอฟ' แฟคทฺ, อะเฟคท'ฺ) -vt.,vi. มีผลต่อ, ส่งผลต่อ, กระทบกระเทือน, ทำให้เสียใจ, ทำให้สงสาร, เป็น (โรค) , เสแสร้ง, ชอบ, โน้มเอียงไปทาง-n. ความรู้สึก, อารมณ์
african sleeping sicknessn. = African trypanosomiasis, โรคติดเชื่อปรสิต Trypanosoma gambiense หรือ T. rhodesiense โดยมีแมลง tsetse fly เป็นพาหะนำโรค
agoraphobia(แอกโกราโฟ' เบีย) n. โรคกลัวอยู่ในที่โล่งหรือที่ชุมชน (fear of being in open space)
aidsabbr. (เอดสฺ) Acquired Immune Deficiency Syndrome โรคเอดส์ (โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง, โรคภูมิคุ้มกันเสื่อม)
albinism(แอล' บะนิสซึม) n. ภาวะผิวเผือก, โรคผิวเผือก. -albinistic adj.
alcoholism(แอลคะฮอล' ลิสซึม) n. โรคพิษสุราเรื้อรัง
algophobia(แอลโกโฟ' เบีย) n. โรคกลัวความเจ็บปวด (abnormal dread of pain)
alienism(เอ' เลียนนิสซึม, แอล' ยันนิสซึม) n. alienage, การศึกษาหรือรักษาโรคจิต (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับปัญหากฎหมาย) นิติจิตเวชศาสตร์. ภาวะวิกลจริต (alienage)
alienist(เอ' เลียนนิสทฺ, แอล' เยินนิสทฺ) แพทย์ผู้รักษาโรคจิต (โดยเฉพาะผู้ที่รู้เรื่องกฎหมาย) นิติจิตแพทย์ physcian who treats mental disorders)
allen's lawเป็นภาวะที่เกิดในผู้ป่วยโรคเบาหวานซึ่งมีทฤษฎีนี้กล่าวว่า มีการรับคาร์โบไฮเดรตมากแต่มีการใช้ยิ่งน้อยลง
allergen(แอล' เลอเจน) n. สารที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ได้
allergenic(แอลเลอเจน' นิค) adj. ซึ่งทำให้เกิดโรคภูมิแพ้. -allergenicity n.
allergic(อะเลอ' จิค) adj. เป็นโรคภูมิแพ้
allergy(แอล' เลอจี) n. โรคภูมิแพ้ (เช่น ไข้ละ-อองฟาง, หอบ,หืด, ภาวะผิวหนังเป็นผื่น) , ความไม่พอใจ -allergic adj. (hypersensitivity)
allopathy(อะลอพ' พะธี) n. วิธีการรักษาโรคโดยใช้สารที่ออกฤทธิ์ตรงข้ามหรือเข้ากันไม่ได้กับภาวะของโรคที่กำลังรักษา. -allopathic adj.
alopecia(แอลละพี' เซีย) n. โรคหัวล้าน, -alopecic adj. (loss of hair, baidness)
altitude sicknessโรคความสูงซึ่งมีอาการคลื่นเหียน อาเจียน หายใจแรงเนื่องจากขาดอ็อกซิเจน
aminoacidopathyโรคที่เกิดจากความผิดปกติในการย่อยของเอนไซม์ใน metabolic pathway ชองกรดอมิโนแอซิด
amoebic dysenteryn. โรคบิดมีตัว เนื่องจากมีเชื้อบิดจำพวก Endamoeba histolytica ซึ่งทำให้ลำไส้เป็นแผลเปื่อยได้
amygdalopathyโรคของต่อมทอนซิล
amyl nitriteยาชนิดหนึ่งที่ใช้รักษาโรค angina pectoris (isoamyl nitrite)
anamnesis(แอนแอมนี' ซิส) n., (pl. -ses) n. ขอรำลึก , การชวนให้รำลึกถึงความหลัง, ประวัติโรค. -anamnestic adj. (reminiscence)
anglomania(แอง' โกลเม' เนีย) n. โรคบ้าอังกฤษ. -Anglomaniac n., -Anglomaniacal adj. (Anglo+mania)
anthrax(แอน' แธรค') n., (pl. -thraces) โรคติดต่อร้ายแรงในสัตว์เลี้ยง (วัวควาย และอื่น ๆ) เนื่องจากเชื้อ Bacillus anthracis, โรคฝีฝักบัวร้ายแรงในคน, โรคกาลีในสัตว์
antidiabetic(แอนทีไดอะเบท' ทิค) n. ยาป้องกันหรือบรรเทาอาการโรคเบาหวาน
antidiuretic hormoneอาจเรียกว่า vasopressin กระตุ้นให้ไตดูดซึมน้ำกลับไว้ในร่างกาย เป็นผลให้ปัสสาวะมีน้อยลง ถ้าขาดฮอร์โมนนี้ทำให้เกิดโรคเบาจืด ทำให้ปัสสาวะมาก กระหายน้ำมาก
antiepiliptic(แอนทิเอพพิเลพ' ทิค) n. ยาต้านอาการชักโรคลมบ้าหมู
antihistamine(แอนทีอิส' ทะมีน) n. สารต้านฤทธิ์ของ histamine ในร่างกาย, ใช้แก้อาการแพ้หรือโรคภูมิแพ้ (เช่น หวัด) -antihistaminic adj. (anti-+histamine)
antirabic(แอนทีเร' บิค) adj., n. ป้องกันหรือรักษาโรคกลัวน้ำ, ยาป้องกันหรือรักษาโรคกลัวน้ำ
antituberculotic(แอนทีทิวเบอคิวลอท' ทิค) adj. ซึ่งต่านวัณโรค. -n. ยาต้านวัณโรค
aphasia(อะเฟ'เซีย) n. โรคพูดไม่ได้, -phasiac n. -aphasic adj. (speechlessness)
aplastic anemiaโรคเลือดจางชนิด aplastic
arabinose(อะแร'บิโนส) n. คาร์โบไอเดรทที่ใช้เป็นอาหารเพาะเชื้อโรค. -arabinosic adj.
arbovirus(อาร์บะไว'รัส) n. ชื่อเชื้อไวรัสที่มีแมลง เป็นพาหะนำโรคสมองอักเสบ, ไข้เหลือง, dengue fever
asbestosis(แอสบิสโท'ซิส) n. โรคปอดเนื่องจากสูดเอาฝิ่น asbestos เข้าไปในปอด
ascites(อะไซ'ทีซ) n. โรคท้องมาน, ภาวะมีน้ำในโพรงเยื่อบุช่องท้อง. -ascetic (al) adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
affliction(n) ความเดือดร้อน,ความลำบาก,ความเสียใจ,ความทุกข์,โรคภัย
ailment(n) ความเจ็บป่วย,ความไม่สบาย,โรค
alcoholism(n) โรคพิษสุราเรื้อรัง
allergy(n) ความไวต่อการรับ,โรคภูมิแพ้
anaemia(n) โรคโลหิตจาง
anemia(n) โรคโลหิตจาง
anthrax(n) โรคระบาดสัตว์
antiseptic(n) ยาฆ่าเชื้อโรค
apoplexy(n) โรคลมชัก
aseptic(adj) ปราศจากเชื้อโรค
asthma(n) โรคหืด,โรคหอบ
asthmatic(adj) เกี่ยวกับโรคหืด,ซึ่งเป็นหืด
bacteria(n) บัคเตรี,แบคทีเรีย,เชื้อโรค
blight(n) สิ่งที่ทำลาย,โรคพืช
blotch(n) รอยเปื้อน,โรคผิวหนังพุพอง
bronchitis(n) โรคหลอดลมอักเสบ
BUBONIC bubonic plague(n) กาฬโรค
bugs(adj) บ้า,วิกลจริต,เป็นโรคจิต,คลั่ง
CANKER canker sore(n) โรคปากนกกระจอก
canker(n) โรคปากเปื่อย,ผื่น
cataract(n) แก่ง,น้ำป่า,โรคต้อกระจก
catarrh(n) โรคหวัด
chiropodist(n) หมอรักษาโรคเท้า
cholera(n) อหิวาตกโรค
cirrhosis(n) โรคตับแข็ง
clinic(n) คลินิก,สถานพยาบาล,ห้องรักษาโรค
conjunctivitis(n) โรคตาแดง
consumption(n) การบริโภค,วัณโรคปอด
consumptive(adj) เกี่ยวกับการบริโภค,เป็นวัณโรคปอด
consumptive(n) คนเป็นวัณโรคปอด
contagion(n) การติดต่อ,การแพร่กระจาย,พาหะนำโรค,โรคติดต่อ
contagious(adj) แพร่หลายง่าย,เป็นโรคติดต่อ,ติดต่อกันได้
contract(vi,vt) หด,เกร็ง,ขมวด,จำกัดให้แคบ,ย่น,ทำสัญญา,ติดโรค
croup(n) โรคหลอดลมอักเสบ
diabetes(n) โรคเบาหวาน
diagnose(vt) พิจารณา,วินิจฉัย,วิเคราะห์,ตรวจโรค
diagnosis(n) การพิจารณา,การวินิจฉัย,การวิเคราะห์,การตรวจโรค
diagnostic(adj) เกี่ยวกับการวิเคราะห์โรค,เกี่ยวกับการตรวจโรค
diarrhea(n) โรคท้องเสีย,โรคท้องร่วง
diarrhoea(n) โรคท้องเสีย,โรคท้องร่วง
diphtheria(n) โรคคอตีบ
disease(n) เชื้อโรค,โรค
diseased(adj) มีโรค,ป่วย,เป็นโรค,ไม่สบาย
disinfect(vt) ฆ่าเชื้อโรค,ชำระล้าง,ทำให้ปลอดเชื้อ,ทำให้สะอาด
disinfectant(n) ยาฆ่าเชื้อโรค
disinfection(n) การฆ่าเชื้อโรค
dropsical(adj) เป็นโรคบวมน้ำ
dropsy(n) โรคบวมน้ำ
dysentery(n) โรคท้องร่วง,โรคบิด
dyspepsia(n) โรคธาตุพิการ,อาการอาหารไม่ย่อย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ハンセン病[はんせんびょう, hansenbyou] (n) โรคเรื้อน
不眠症[ふみんしょう, fuminshou] (n pron.) โรค/อาการนอนไม่หลับ
感染症[かんせんしょう, kansenshou] (n) โรคติดต่อ
疾患[しっかん, shikkan] (n) โรค
肝炎[かんえん, kan'en] (n) โรคตับอักเสบ, See also: R. hepatitis
肺炎[はいえん, haien] (n) โรคปอดอักเสบ
貧血症[ひんけつしょう, hinketsushou] โรคโลหิตจาง
鶏インフルエンザ[とりいんふるえんざ, toriinfuruenza] (n) โรคไข้หวัดนก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
狂牛病[きょうぎゅうびょう, kyougyuubyou] (n) โรควัวบ้า
発疹チフス[はっしんちふす, hasshinchifusu] (n) โรคไข้รากสาด
糖尿病[とうにょうびょう, tounyoubyou] (n) โรคเบาหวาน
ノイローゼ[のいろーぜ, noiroze] (n) โรคประสาท (Eng. Neurosis)
心臓病[しんぞうびょう, shinzoubyou] (n name) โรคหัวใจ
精神病[せいしんびょう, seishinbyou] (n) โรคจิต
胃腸病[いちょうびょう, ichoubyou] โรคกระเพาะอาหารและลำไส้ (Peptic Ulcer)
おたふく風邪[おたふくかぜ, otafukukaze] (n ) โรคคางทูม
阿多福風邪[おたふくかぜ, otafukukaze] (n ) โรคคางทูม
気管支炎[きかんしえん, kikanshien] (n ) โรคหลอดลมอักเสบ (Bronchitis)
麻しん[ましん, mashin] (n ) โรคหัด
百日咳[ひゃくにちぜき, hyakunichizeki] โรคไอกรน
豚インフルエンザ[ぶたいんふるえんざ, butainfuruenza] (n ) โรคไข้หวัดหมู หรือ โรคไข้หวัดเม็กซิกัน
胃炎[いえん, ien] (n ) โรคกระเพาะ
綿肺症[めんはいしょう, menhaishou] (n ) โรคปอดฝุ่นฝ้าย
綿肺症[めんはいしょう, menhaishou] (n ) โรคปอดฝุ่นฝ้าย
帯状疱疹[たいじょうほうしん, taijouhoushin] (n ) โรคงูสวัด,งูสวัด
Image:
肺炎[はいえん, haien] โรคปอดบวม , See also: R. pneumonia
狂犬病[きょうけんびょう, kyoukenbyou] โรคพิษสุนัขบ้า
白血病[はっけつびょう, hakketsubyou] โรคมะเร็งในเม็ดเลือดขาว , See also: R. leukemia
脚気[かっけ, kakke] (n ) โรคเหน็บชา , See also: R. beriberi
胃潰瘍[いかいよう, ikaiyou] (n ) โรคแผลในกระเพาะอาหาร , See also: R. stomach ulcer

German-Thai: Longdo Dictionary
Epidemie(n) |die, pl. Epidemien| โรคระบาด
Maßnahmen ergreifen(phrase) ลงมือทำ จัดการทำ เช่น Wir müssen Maßnahmen gegen SARS-Epidemie ergreifen. เราต้องลงมือหาทางแก้โรคระบาดไวรัสซาร์
Beschwerde(n) |die, pl. Beschwerden| การไม่สบาย, ความมีโรคเจ็บป่วย, See also: die Krankheit
leiden an (+D)(vi) เจ็บป่วยด้วยโรค เช่น Seine Frau leidet an Krebs. ภรรยาของเขาป่วยด้วยโรคมะเร็ง
impfen(vt) |impfte, hat geimpft| ฉีดวัคซีน เช่น Ich muß mich gegen Pokken impfen lassen. = ผมต้องไปรับวัคซีนป้องกันโรคไข้ทรพิษ(โรคฝีดาษ)
Impfung(n) |die, pl. Impfungen| การรับวัคซีนป้องกันโรค
Impfstoff(n) |der, pl. Impfstoffe| เซรุ่มหรือวัคซีนป้องกันโรค
Impfschein(n) |der, pl. Impfscheine| หนังสือบันทึกการรับวัคซีนป้องกันโรค
Impfzwang(n) |der, nur Sg.| การบังคับเข้ารับวัคซีนป้องก้นโรค
chronisch(adj) เรื้อรัง เช่น chronisch kranke Menschen คนที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง
sterben(vi) |stirbt, starb, ist gestorben| ตาย, เสียชีวิต เช่น Mein Großvater starb im Alter von 65 an Krebs. คุณตาของฉันเสียชีวิตตอนอายุ 65 ปี ด้วยโรคมะเร็ง
an etw.(Dat.) sterben(vi) เสียชีวิตด้วยสาเหตุหนึ่งใด เช่น Er ist an einem Herzinfarkt gestorben. เขาสิ้นใจด้วยโรคหัวใจล้มเหลว
Erkrankung(n) |die, pl. Erkrankungen| โรค, การเจ็บป่วย, โรคภัยไข้เจ็บ เช่น Viele Erkrankungen des Gehirns und des Herzens beruhen auf einem gestörten Signalaustausch zwischen den Zellen. โรคทางสมองและหัวใจมากมายมีสาเหตุมาจากระบบการแลกเปลี่ยนสัญญาณระหว่างเซลล์ที่ได้ถูกรบกวน
Hals-Nasen-Ohren-Krankheit(n) |die, pl. Hals-Nasen-Ohren-Krankheiten| โรคคอหูจมูก

French-Thai: Longdo Dictionary
allergie(n) |f| โรคภูมิแพ้

Are you satisfied with the result?

Go to Top