Search result for

île

(94 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -île-, *île*
English-Thai: Longdo Dictionary
Silent Wave Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Nikon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร AF-S, SWF, USM
government in exile(n) รัฐบาลพลัดถิ่น
expansile(adj) มีความสามารถในการยืด ขยายขนาด โป่งพอง, S. expandable,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ile[SUF] สามารถ
ileum[N] ลำไส้เล็กส่วนปลายที่เปิดเข้าสู่ลำไส้ใหญ่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ileum(อิล'เลียม) n. ลำไส้เล็กท่อนปลาย,ส่วนหน้าของhindgutของแมลง
ileusลำไส้อืด
acetronitrileCH3 CN พบมากในคนที่สูบบุหรี่มาก
acrylonitrile(แอคริโลไน' ทริล) chem. ของเหลวที่เป็นพิษชนิดหนึ่ง ใช้ในการสังเคราะห์บางและเส้นใยผ้า
aedile(อี' ๆ ดล์) n. ผู้พิพากษาในสมัยโรมัน (edile)
agile(แอจ' ไจลฺ, แอจ' จิล) adj. คล่องแคล่ว, ว่องไว, กระฉับ กระเฉง ,ปราดเปรียว. -agility n. -agileness n., Syn. nimble, lithe, quick)
aileron(เอ' ละรอน) n. ผิวหน้าที่เคลื่อนไหวได้, ปีกเสริม, ปีกประกอบ (...airplane wing)
air mobile(แอร์โม' บิล) adj. ซึ่งเคลื่อนที่ในอากาศ
amendment fileแฟ้มแก้ไข <คำแปล>หมายถึงแฟ้มข้อมูลที่บรรจุรายการเปลี่ยนแปลงหรือรายการแก้ไข เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก (master file) ให้ทันสมัยมีความหมายเหมือน transaction file
anile(แอน' นิล) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายหญิงแก่ -anility n.

English-Thai: Nontri Dictionary
agile(adj) คล่องแคล่ว,ว่องไว,กระฉับกระเฉง,ปราดเปรียว
anile(adj) เหมือนหญิงชรา,ไม่แข็งแรง,อ่อนแอ
automobile(n) รถยนต์
awhile(adv) ชั่วขณะ,ประเดี๋ยว,สักครู่,ชั่วครู่
beguile(vt) หลอก,ล่อลวง,หลอกลวง,ล่อหลอก
bibliophile(n) ผู้สะสมหนังสือ
bile(n) น้ำดี,อารมณ์ร้าย
bissextile(n) ปีอธิกสุรทิน
bloodmobile(n) รถบริจาคโลหิต
bodiless(adj) ไม่มีรูปร่าง,ไม่มีร่าง,ไม่มีกาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ileac; ileal-ลำไส้เล็กส่วนปลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ileal; ileac-ลำไส้เล็กส่วนปลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ileitisลำไส้เล็กส่วนปลายอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ileocaecal valve; valve, ileocecal; valve, ileocolicลิ้นลำไส้เล็กต่อลำไส้ใหญ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ileocecal valve; valve, ileocaecal; valve, ileocolicลิ้นลำไส้เล็กต่อลำไส้ใหญ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ileocolic valve; valve, ileocaecal; valve, ileocecalลิ้นลำไส้เล็กต่อลำไส้ใหญ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ileumลำไส้เล็กส่วนปลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ileusลำไส้อืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ileitisอิเลอัม, ลำไส้เล็กอักเสบ; ลำไส้เล็กอีเลอัมอักเสบ; อิเลอัมอักเสบ [การแพทย์]
Ileitis, Acute Terminalการอักเสบเฉียบพลันของลำไส้เล็กส่วนปลาย [การแพทย์]
Ileitis, Regionalลำไส้เล็กส่วนปลายอักเสบ [การแพทย์]
Ileo-Colostomyเชื่อมต่ออิเลียมเข้ากับลำไส้ใหญ่ [การแพทย์]
Ileocecalบริเวณที่ลำไส้เล็กต่อกับลำไส้ใหญ่ [การแพทย์]
Ileocecal Orificeบริเวณไอลีโอซีคัล [การแพทย์]
Ileocecal Valveลิ้นอีเลโอซิคัล, ลิ้นอิเลโอซีคัม, ลิ้นไอลีโอซีคัล, หูรูดอีลิโอซิคัม [การแพทย์]
Ileocolitisลำไส้เล็กและใหญ่อักเสบ, การอักเสบของลำไส้ [การแพทย์]
Ileorectal Anastomosisเชื่อมอิเลียมกับเรคตัม [การแพทย์]
Ileostomyลำไส้เล็กอีเลอัม, การตัด; อิเลอัม, การผ่าตัดเปิดลำไส้เล็ก; เปิดอีเลียมออกทางด้านหน้าท้อง [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อโหสิกรรม[v.] (ahōsikam) EN: be at peace ; be reconciled ; come to terms ; forgive   
ไอ้บ้า[n.] (aibā) EN: jerk (vulg.)   FR: fou [m] ; idiot [m] ; imbécile [m]
ไอ้เข้[n.] (aikhē) EN: crocodile   FR: crocodile [m]
อาการไข้[n. exp.] (ākān khai) EN: feverish   FR: état fébrile [m]
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against   FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อำ[v.] (am) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อนุโมทนาบัตร[n.] (anumōthanābat) EN: donation receipt ; testimonial ; prerogative ; privilege   
เอาใจยาก[v. exp.] (aojai yāk) FR: être exigeant ; être difficile
เอาขนออก[v. exp.] (ao khon øk) FR: plumer ; épiler
อภิสิทธิ์[n.] (aphisit) EN: privilege ; prerogative   FR: privilège [m] ; prérogative [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ILER    AY1 L ER0
ILES    AY1 L Z
ILENE    IH1 L IY0 N
ILETO    AY0 L EY1 D OW0
ILEANA    IH2 L IY0 AE1 N AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ilex    (n) (ai1 l e k s)
ilexes    (n) (ai1 l e k s i z)

German-Thai: Longdo Dictionary
mittlerweileในระหว่างนี้, ในระหว่างนั้น
teilenแบ่งออกเป็นส่วน |teilte, geteilt|
Langweile(n) |die, nur Sg.| ความเบื่อหน่าย
langweilen(vt) |langweilte, hat gelangweilt| ทำให้เบื่อหน่าย
sich langweilenรู้สึกเบื่อ เช่น Heute langweile ich mich furchtbar. วันนี้ฉันเบื่อมาก
Herzlichen Beileid!(phrase) เป็นคำแสดงความเสียใจแก่ญาติของคนที่เสียชีวิต
große Toilette machen(vt) อุจจาระ (เป็นภาษาพูดเพื่อหลีกเลี่ยงคำว่า อุจจาระ) เช่น Wann haben Sie zum letzten Mal die große Toilette gemacht? คุณอึครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่
heilen(vt) |heilte, hat geheilt| รักษา, เยียวยา, บำบัดให้หาย เช่น Diabetes heilen

French-Thai: Longdo Dictionary
aile(n) n.f. 1) ปีก เช่น ปีกนก, ปีกไก้, ส่วนปีกของเครื่องบิน 2) ส่วนของใบพัดหรือกังหัน
huile(n) |f| น้ำมัน เช่น l'huile d'olive น้ำมันมะกอก
voile(n) |f| กีฬาแล่นเรือใบ เช่น aller faire de la voile
cuir de crocodile(n) หนังจระเข้

Japanese-English: EDICT Dictionary
[せいご;セイゴ, seigo ; seigo] (n) (uk) (See 鱸) juvenile Japanese sea perch (under two years of age and 25 cm in length) [Add to Longdo]
 ???[, ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]
ABM[エービーエム, e-bi-emu] (n) (1) antiballistic missile; ABM; (2) activity-based management; ABM [Add to Longdo]
ATICS[アティックス, ateikkusu] (n) Automobile Traffic Information & Control System; ATICS [Add to Longdo]
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P) [Add to Longdo]
BMD[ビーエムディー, bi-emudei-] (n) ballistic missile defense; BMD [Add to Longdo]
DVD[ディーブイディー, dei-buidei-] (n) digital versatile disc; DVD [Add to Longdo]
DVD−R;DVDR[ディーブイディーアール, dei-buidei-a-ru] (n) DVD-R (digital versatile disc recordable) [Add to Longdo]
DVDビデオ[ディーブイディービデオ, dei-buidei-bideo] (n) Digital Versatile Disc video; DVD video [Add to Longdo]
GM[ジーエム, ji-emu] (n) (1) general manager; GM; (2) guided missile; (adj-f) (3) genetically modified; GM [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
回肠[huí cháng, ㄏㄨㄟˊ ㄔㄤˊ, / ] ileum (segment of small intestine between the jejunum 空腸|空肠 and appendix 盲腸|盲肠 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アーカイブファイル[あーかいぶふぁいる, a-kaibufairu] archive file [Add to Longdo]
アーカイブ対象ファイル[アーカイブたいしょうファイル, a-kaibu taishou fairu] archived file [Add to Longdo]
アスキファイル[あすきふぁいる, asukifairu] ASCII file [Add to Longdo]
アラームプロファイル[あらーむぷろふぁいる, ara-mupurofairu] alarm profile [Add to Longdo]
オープンファイル[おーぷんふぁいる, o-punfairu] open file [Add to Longdo]
オープンファイル記述[オープンファイルきじゅつ, o-punfairu kijutsu] open file description [Add to Longdo]
カラム[からむ, karamu] column (of a file) [Add to Longdo]
クロスコンパイラ[くろすこんぱいら, kurosukonpaira] cross compiler [Add to Longdo]
コンパイラ[こんぱいら, konpaira] compiler [Add to Longdo]
コンパイラー[こんぱいらー, konpaira-] compiler [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  île
     island
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top