ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

étirements

   
95 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -étirements-, *étirements*, étirement
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา étirements มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *étirements*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
retirement[N] การปลดเกษียณ, See also: การถอนตัว, การอยู่อย่างเงียบๆ, ความสันโดษ, การอยู่ตามลำพัง, Syn. relinquishment, resignation, seclusion, withdrawal, Ant. entrance, exposure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
retirement(รีไท'เออะเมินทฺ) n.,adj. การปลดเกษียณ,การอยู่อย่างสันโดษ,สถานที่สันโดษ

English-Thai: Nontri Dictionary
retirement(n) การปลดเกษียณ,การลาออก,การเลิกกิจการ,การปลดประจำการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
retirement by rotationการออกจากตำแหน่งตามวาระ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
retirement incomeเงินได้เมื่อเกษียณอายุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
retirement income policyกรมธรรม์แบบเกษียณอายุ มีความหมายเหมือนกับ retirement policy [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
retirement migrationการย้ายถิ่นหลังเกษียณ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
retirement policyกรมธรรม์แบบเกษียณอายุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
retirementการพ้นจากตำแหน่งหน้าที่, การเกษียณอายุ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
retirementการเกษียณอายุ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
retirementการพ้นจากตำแหน่งหน้าที่, การเกษียณอายุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
retirement annuityเงินรายปีเกษียณอายุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
retirement annuityบำนาญเหตุออกจากงาน, บำนาญเหตุเกษียณอายุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Retirement incomeเงินได้เมื่อเกษียณอายุ [เศรษฐศาสตร์]
Retirement mutual fundกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมและการลงทุนของบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมไว้สำหรับการเกษียณอายุที่มีคุณภาพ ผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่มากกว่าการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป เพราะเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ไม่เกินปีละ 500,000 บาท ทั้งนี้ ให้นับรวมเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี ผู้ลงทุนจะได้รับประโยชน์จากการประหยัดภาษีเงินได้ทันที ตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มลงทุน [ตลาดทุน]
Early retirementการเกษียณอายุก่อนกำหนด [TU Subject Heading]
Early retirement incentivesสิ่งจูงใจในการเกษียณอายุก่อนกำหนด [TU Subject Heading]
Retirementการเกษียณอายุ [TU Subject Heading]
Retirement ageวัยเกษียณ [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กบข.[N] Civil Servant's Pension and Retirement Benefit Fund, Syn. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ความสันโดษ[N] solitude, See also: retirement, privacy, Syn. ความโดดเดี่ยว, Example: เขาอยู่ในความมืดเพียงลำพังมีความสุขอยู่กับความเหงาและความสันโดษ, Thai definition: การอยู่คนเดียวหรือห่างไกลจากชุมชน
เงินบำเหน็จ[N] pension, See also: retirement pay, Syn. บำเหน็จ, Example: หลังจากเกษียณอายุราชการแล้ว เขาได้รับเงินบำเหน็จมาก้อนหนึ่ง, Count unit: ก้อน, Thai definition: เงินตอบแทนที่ได้ทำงานมา ซึ่งจ่ายครั้งเดียวเมื่ออกจากงาน
การเกษียณ[N] retirement, Example: การเกษียณราชการของนายอำเภอทำให้ชาวบ้านที่รักเขาพลอยใจหาย
การเกษียณอายุ[N] retirement, See also: superannuation, Example: การเกษียณอายุราชการของนายอำเภอทำให้ชาวบ้านที่รักเขาพลอยใจหาย
ความเป็นส่วนตัว[N] privacy, See also: isolation, seclusion, retirement, Ant. ความเป็นสาธารณะ, ความเป็นส่วนรวม, Example: คนที่เป็นดาราต้องเสียความเป็นส่วนตัวไปโดยปริยาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บำเหน็จ[n.] (bamnet) EN: pension ; retirement allowance   FR: pension [f]
การเกษียณอายุ [n. exp.] (kān kasīen-āyu) EN: retirement   
การเกษียณก่อนกำหนด[n. exp.] (kān kasīen køn kamnot) EN: early retirement   
ความสันโดษ[n.] (khwām sandōt) EN: solitude ; retirement ; privacy ; seclusion   FR: solitude [f]
เงินบำเหน็จ[n. exp.] (ngoen bamnet) EN: pension ; retirement pay ; gratuity   FR: pension [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
RETIREMENT    R IY0 T AY1 ER0 M AH0 N T
RETIREMENT    R IH0 T AY1 ER0 M AH0 N T
RETIREMENTS    R IH0 T AY1 R M AH0 N T S
RETIREMENTS    R IY0 T AY1 R M AH0 N T S
RETIREMENT'S    R IH0 T AY1 R M AH0 N T S
RETIREMENT'S    R IY0 T AY1 R M AH0 N T S
POSTRETIREMENT    P OW2 S T R IY0 T AY1 ER0 M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
retirement    (n) rˈɪtˈaɪəmənt (r i1 t ai1 @ m @ n t)
retirements    (n) rˈɪtˈaɪəmənts (r i1 t ai1 @ m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
退休[tuì xiū, ㄊㄨㄟˋ ㄒㄧㄡ, 退] retirement (from work), #4,223 [Add to Longdo]
离休[lí xiū, ㄌㄧˊ ㄒㄧㄡ, / ] to retire; to leave work and rest (euphemism for compulsory retirement of old cadres), #21,693 [Add to Longdo]
退休金[tuì xiū jīn, ㄊㄨㄟˋ ㄒㄧㄡ ㄐㄧㄣ, 退] retirement pay; pension, #23,082 [Add to Longdo]
早退[zǎo tuì, ㄗㄠˇ ㄊㄨㄟˋ, 退] early retirement; to leave a meeting too early, #52,549 [Add to Longdo]
纳福[nà fú, ㄋㄚˋ ㄈㄨˊ, / ] to accept a life of ease; to enjoy a comfortable retirement, #82,032 [Add to Longdo]
退下金[tuì xià jīn, ㄊㄨㄟˋ ㄒㄧㄚˋ ㄐㄧㄣ, 退] retirement pension [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
依願退職[いがんたいしょく, igantaishoku] (n) retirement at one's own request [Add to Longdo]
依願免官[いがんめんかん, iganmenkan] (n) retirement at one's own request [Add to Longdo]
引っ込み[ひっこみ, hikkomi] (n) retreat; retirement; depression (hole) [Add to Longdo]
引退相撲[いんたいずもう, intaizumou] (n) exhibition match held at sumo wrestler's retirement ceremony [Add to Longdo]
隠居[いんきょ, inkyo] (n,vs) (1) retirement; (2) retired person; (P) [Add to Longdo]
隠居仕事[いんきょしごと, inkyoshigoto] (n) post-retirement job; work done by a retired person where earning an income is not a primary concern [Add to Longdo]
隠退[いんたい, intai] (n,vs) retirement; seclusion [Add to Longdo]
隠遁[いんとん, inton] (n,vs) retirement (from the world); seclusion [Add to Longdo]
円満退職[えんまんたいしょく, enmantaishoku] (n,vs) amicable resignation (retirement); resigning (retiring) from one's job of one's free will [Add to Longdo]
下野[げや, geya] (n,vs) (1) (of a public servant) retirement from public office; (2) (of a political party) (See 野党) going into opposition; losing power; (P) [Add to Longdo]
楽隠居[らくいんきょ, rakuinkyo] (n,vs) comfortable retirement [Add to Longdo]
閑地[かんち, kanchi] (n) quiet place; vacant land; fallow ground; undemanding job; sinecure; life of leisurely retirement [Add to Longdo]
希望退職[きぼうたいしょく, kiboutaishoku] (n) voluntary retirement [Add to Longdo]
議員年金[ぎいんねんきん, giinnenkin] (n) legislators' pension (and retirement benefits) [Add to Longdo]
休職[きゅうしょく, kyuushoku] (n,vs) temporary retirement; suspension from office; (P) [Add to Longdo]
個人退職金積立計画[こじんたいしょくきんつみたてけいかく, kojintaishokukintsumitatekeikaku] (n) retirement plan [Add to Longdo]
個人退職口座[こじんたいしょくこうざ, kojintaishokukouza] (n) individual retirement account; IRA [Add to Longdo]
御役御免;お役御免[おやくごめん, oyakugomen] (n) dismissal; firing; retirement; being relieved from one's post; being relieved of a burden [Add to Longdo]
参籠[さんろう, sanrou] (n,vs) retirement (to a temple of shrine) for prayer [Add to Longdo]
止め鋏[とめばさみ, tomebasami] (n) final cut severing sumo wrestler's top-knot in his retirement ceremony [Add to Longdo]
自主退職[じしゅたいしょく, jishutaishoku] (n) voluntary retirement [Add to Longdo]
若隠居[わかいんきょ, wakainkyo] (n,vs) early retirement [Add to Longdo]
熟年離婚[じゅくねんりこん, jukunenrikon] (n) (col) divorce of a couple who have been married for a long time (often brought on by retirement of the husband) [Add to Longdo]
出廬[しゅつろ, shutsuro] (n,vs) coming out of retirement [Add to Longdo]
晴耕雨読[せいこううどく, seikouudoku] (n,vs) working in the field in fine weather and reading at home in rainy weather; living in quiet retirement dividing time between work and intellectual pursuits [Add to Longdo]
早期退職[そうきたいしょく, soukitaishoku] (n) early retirement [Add to Longdo]
早期退職制度[そうきたいしょくせいど, soukitaishokuseido] (n) early retirement program; early retirement programme [Add to Longdo]
窓際族[まどぎわぞく, madogiwazoku] (n) useless employees (shunted off by a window to pass their remaining time until retirement) [Add to Longdo]
退官[たいかん, taikan] (n,vs) retirement from office; (P) [Add to Longdo]
退却[たいきゃく, taikyaku] (n,vs) retreat; withdrawal; retirement; (P) [Add to Longdo]
退居[たいきょ, taikyo] (n,vs) (1) retirement from active life; (2) (recent meaning) moving out of accommodation; finding a new residence [Add to Longdo]
退職[たいしょく, taishoku] (n,vs) retirement (from office); (P) [Add to Longdo]
退職給付[たいしょくきゅうふ, taishokukyuufu] (n) accrued benefit; retirement benefits; post-employment benefits [Add to Longdo]
退職金[たいしょくきん, taishokukin] (n) (See 年金) severance payment; retirement money (usu. lump-sum); redundancy payment [Add to Longdo]
退職後[たいしょくご, taishokugo] (n-adv,n-t) after retirement [Add to Longdo]
退職年金[たいしょくねんきん, taishokunenkin] (n) (retirement) pension [Add to Longdo]
退陣[たいじん, taijin] (n,vs) retreat; withdrawal; retirement; (P) [Add to Longdo]
退任[たいにん, tainin] (n,vs) retirement; resignation; stepping down; (P) [Add to Longdo]
退任展[たいにんてん, taininten] (n) farewell exhibition; retrospective (exhibition); exhibition in commemoration of retirement [Add to Longdo]
大量退職[たいりょうたいしょく, tairyoutaishoku] (n) mass retirement (esp. that of the Japanese baby boomers) [Add to Longdo]
脱退[だったい, dattai] (n,vs) secession; retirement; withdrawal (e.g. from a lawsuit); (P) [Add to Longdo]
断髪式[だんぱつしき, danpatsushiki] (n) retirement ceremony of sumo wrestler where his top-knot is cut [Add to Longdo]
停年退職[ていねんたいしょく, teinentaishoku] (n) retirement due to age [Add to Longdo]
定年(P);停年[ていねん, teinen] (n) (1) retirement age; (2) (arch) years of service in a military rank before eligibility for promotion; (P) [Add to Longdo]
定年制[ていねんせい, teinensei] (n) mandatory retirement system; age-limit retirement system [Add to Longdo]
定年制度[ていねんせいど, teinenseido] (n) (See 定年制) mandatory retirement age (system) [Add to Longdo]
定年退職[ていねんたいしょく, teinentaishoku] (n) (compulsory) retirement (e.g. on reaching the age of 60); mandatory retirement; reaching retirement age [Add to Longdo]
定年退職通知書[ていねんたいしょくつうちしょ, teinentaishokutsuuchisho] (n) notification for compulsory retirement [Add to Longdo]
定年離婚[ていねんりこん, teinenrikon] (n) (col) divorce of a couple who have been married for a long time (brought on by retirement of the husband) [Add to Longdo]
幽居[ゆうきょ, yuukyo] (n,vs) hermitage; retreat; retirement; seclusion [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top