Search result for

étai

(61 entries)
(0.3622 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -étai-, *étai*
Possible hiragana form: たい
English-Thai: Longdo Dictionary
retained earnings(n) กำไรสะสม, S. accumulated earnings, accumulated income, accumulated profit,

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chigetain. ลาป่าในมองโกเลีย
detail(ดี'เทล) n. รายละเอียด,ข้อปลีกย่อย,ส่วนย่อย vt. แจ้งรายละเอียด,แต่งตั้งหรือสั่งให้ปฎิบัติการพิเศษ
detailed(ดีเทลดฺ') adj. ซึ่งมีรายละเอียดมาก, Syn. thorough
detailed flowchartผังงานละเอียดหมายถึงผังงานที่แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียด จนแทบจะนำแต่ละขั้นตอนมาถอดโยงกันเป็นชุดคำสั่งหรือโปรแกรมได้เลยดู program flowchart ประกอบ
detain(ดีเทน') vt. กักตัว,หน่วงเหนี่ยว,ทำให้ช้า,ยับยั้ง., See also: detainable adj. detainment n., Syn. keep
detainer(ดีเทน'เนอะ) n. การยึดทรัพย์ของคนอื่นไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย,หมายศาลให้กักตัวผู้ต้องหา
draggletailn. คนที่สกปรกมอมแมมไม่เรียบร้อย
retail(รี'เทล) n.,adj.,adv. ขายปลีก, See also: retailer n.
retain(รีเทน') vt. สงวนไว้,รักษาไว้,เอาไว้,ผูกขาด,จดจำ, See also: retainability n. retainableness n. retainable adj. retainment n., Syn. keep,maintain

English-Thai: Nontri Dictionary
detail(n) รายละเอียด,ข้อปลีกย่อย
detail(vt) แจกแจงรายละเอียด,กล่าวโดยละเอียด
detain(vt) กักขังไว้,หน่วงไว้,กักกัน,รอไว้,ยับยั้ง
horsetail(n) หางม้า
retail(adj) เกี่ยวกับการขายปลีก
retail(n) การขายปลีก
retail(vt) ขายยะอย,ขายปลีก
retailer(n) พ่อค้าขายปลีก
retain(vt) จ้าง,เก็บไว้,รักษา,ผูกขาด,สงวนไว้
retainer(n) ผู้ติดตาม,ค่าจ้าง,คนใช้,บริวาร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
/Lui, il était là.แล้วเขาก็บุกเข้ามา. The Visitor (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อั้น[v.] (an) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress   FR: restreindre ; limiter
เอาเป็นอารมณ์[v. exp.] (ao pen ārom) EN: burden one's head with details ; take such trifling mistakes into consideration   
อายัด[v.] (āyat) EN: seize ; attach ; freeze ; detain ; sequester ; withhold ; garnish   FR: saisir ; annexer ; geler
บริวาร[n.] (børiwān) EN: followers ; suite ; retainer ; retinue   FR: suite [f] ; disciples [mpl]
บริเวณจำหน่าย[n. exp.] (børiwēn jamnāi) EN: retail area ; sales area   
ชั่ง[n.] (chang) EN: chang (unit of money equivalent to 80 baht)   FR: chang [m] (unité monétaire équivalant à 80 bahts)
ดีบุก[n.] (dībuk) EN: tin ; stannum (obsol.)   FR: étain [m]
โดยละเอียด[adv.] (dōi la-īet) EN: in detail ; in every detail ; thoroughly ; scrupulously   FR: en détail ; par le détail ; scrupuleusement
แจง[v.] (jaēng) EN: explain ; elucidate ; expound ; make clear ; clarify ; give an exposition   FR: exposer ; expliquer en détail ; clarifier ; éclairer
จำ[v.] (jam) EN: imprison ; put in jail ; take into custody ; confine ; retain   

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[たい, tai] (n ) ปลอดภัย ; สงบ ; สันติ ประเทศไทย
[たい, tai] (n ) กลุ่ม, กอง, หน่วย, หมู่
タイ[たい, tai] (adv name ) ประเทศไทย
対応[たいおう, taiou] การมลักษณะอย่างเดียวกัน
対価[たいか, taika] (n) สิ่งตอบแทน
大気[たいき, taiki] (n) บรรยากาศ
退屈[たいくつ, taikutsu] (adj) น่าเบื่อ
退屈な[たいくつ, taikutsu] (adj) น่าเบื่อ
タイ語[たいご, taigo] (n) ภาษาไทย
貸借対照表[たいしゃくたいしょうひょう, taishakutaishouhyou] งบดุล

Japanese-English: EDICT Dictionary
枘(oK)[ほぞ, hozo] (n) (uk) (See ほぞ穴) tenon; cog; dovetail; pivot [Add to Longdo]
お付き;御付き[おつき, otsuki] (n) retainer; attendant; escort [Add to Longdo]
お目出度い(ateji);御目出度い(ateji);お芽出度い(ateji);御芽出度い(ateji);お愛でたい;御愛でたい[おめでたい, omedetai] (n) (1) (uk) (pol) (See めでたい) special; auspicious; happy; (2) naive; innocent; good-natured [Add to Longdo]
かゆいところに手が届く;痒いところに手が届く;かゆい所に手が届く;痒い所に手が届く[かゆいところにてがとどく, kayuitokoronitegatodoku] (exp,v5k) to be extremely thorough, focusing on even the finest of details [Add to Longdo]
きめ細か;木目細か;肌理細か[きめこまか, kimekomaka] (adj-na) (1) smooth; (2) meticulous; painstaking; detailed [Add to Longdo]
きめ細やか;木目細やか[きめこまやか, kimekomayaka] (adj-na) (See 細やか・こまやか) smooth; polite and attentive to detail [Add to Longdo]
けた位置;桁位置[けたいち, ketaichi] (n) {comp} digit position [Add to Longdo]
けた移動;桁移動[けたいどう, ketaidou] (n) {comp} shift [Add to Longdo]
[, no] (prt) (See 乃) indicates possessive among other uses (for full details and examples see the main entry (linked)) [Add to Longdo]
びくともしない[, bikutomoshinai] (adj-i) (1) unperturbed; undaunted; retaining composure; (2) unyielding; not giving an inch [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
けた位置[けたいち, ketaichi] digit position [Add to Longdo]
けた移動[けたいどう, ketaidou] shift [Add to Longdo]
割付け対象体[わりつけたいしょうたい, waritsuketaishoutai] layout object [Add to Longdo]
割付け対象体クラス[わりつけたいしょうたいクラス, waritsuketaishoutai kurasu] layout object class [Add to Longdo]
基本割付け対象体[きほんわりつけたいしょうたい, kihonwaritsuketaishoutai] basic layout object [Add to Longdo]
処理内容[しょりないよう, shorinaiyou] processing details [Add to Longdo]
詳細課金データ[しょうさいかきんデータ, shousaikakin de-ta] detailed billing data [Add to Longdo]
詳細情報[しょうさいじょうほう, shousaijouhou] detailed information [Add to Longdo]
詳細設計[しょうさいせっけい, shousaisekkei] detailed design [Add to Longdo]
詳細説明[しょうさいせつめい, shousaisetsumei] detailed explanation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top