หรือคุณหมายถึง énoü?
Search result for

énoue

(8 entries)
(0.2423 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -énoue-, *énoue*. Possible hiragana form: のうえ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
denouement(เดนูมาน') n. ผลสุดท้าย,ตอนจบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แก้ออก[v. exp.] (kaē øk) FR: détacher ; dénouer
คลายตัว[v.] (khlāitūa) EN: slacken ; loosen ; become loose ; relax   FR: se dénouer

Japanese-English: EDICT Dictionary
酒の上で[さけのうえで, sakenouede] (exp) under the influence of alcohol [Add to Longdo]
終局[しゅうきょく, shuukyoku] (n,adj-no) end; close; conclusion; denouement; finale; end of a game of go; (P) [Add to Longdo]
大団円[だいだんえん, daidan'en] (n) denouement; ending; conclusion; (grand) finale [Add to Longdo]
目の上のこぶ;目の上の瘤[めのうえのこぶ, menouenokobu] (exp) a thorn in one's side; a pain in the butt (often someone higher in rank, ability, etc.); nuisance; something in the way [Add to Longdo]
目の上のたんこぶ;目の上のたん瘤[めのうえのたんこぶ, menouenotankobu] (exp) (See 目の上のこぶ) a thorn in one's side; a pain in the butt (often someone higher in rank, ability, etc.); a person standing in one's way; a superior who obstructs one's freedom of action [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top