หรือคุณหมายถึง émißes?
Search result for

émisses

(504 entries)
(5.6853 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -émisses-, *émisses*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา émisses มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *émisses*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
demise    [N] การตาย, See also: การสิ้นสุด, Syn. bequeath, dying, passing, Ant. life, birth, beginning
demise    [VI] ตาย, See also: สิ้นชีพ, มรณะ, Syn. extinction, end, Ant. exist, survive
demist    [VT] เช็ดละอองน้ำหรือฝ้าออกเพื่อให้มองเห็นชัด, See also: กำจัดหมอกบนกระจก / เลนส์, Syn. defog
remise    [VT] ยอมให้อภัย, See also: ยอมยกโทษให้
remiss    [ADJ] สะเพร่า, See also: ไม่ระมัดระวัง, เลินเล่อ, ประมาท, Syn. careless lax, negligent
blemish    [N] ตำหนิ, See also: มลทิน, ความมัวหมอง, ราคี, รอย, Syn. blot, stain
blemish    [VT] ทำให้มีตำหนิ, See also: ทำให้มีมลทิน, ทำให้ไม่สมบูรณ์, ทำให้เปื้อน, Syn. tarnish
chemise    [N] เสื้อตัวหลวมๆ ไม่มีแขนสำหรับใส่ชั้นในของผู้หญิง, Syn. slip, teddies, teddy
chemist    [N] นักเคมี
premise    [N] หลักฐาน, See also: ข้อเสนอสนับสนุนการสรุปสมมติฐาน, Syn. proposition, assumption
premise    [VT] เสนอล่วงหน้า, See also: อ้างหลักฐาน, บรรยาย, เสนอสมมติฐาน, Syn. preface
premise    [VI] เสนอสมมติฐาน, Syn. presuppose, suppose
premiss    [N] หลักฐาน, See also: ข้อเสนอสนับสนุนการสรุปสมมติฐาน, Syn. premises, testimony, support
emissary    [N] นักการทูต, See also: ทูต, ตัวแทนที่ส่งออกไปปฏิบัติภารกิจ, Syn. consul, envoy, representative
emissary    [N] สายลับ, Syn. secret agent, spy
emission    [N] การปล่อยพลังงาน, See also: การเปล่ง, การแผ่รังสี, Syn. radiation
emission    [N] การปล่อยออกมา, Syn. discharge, effusion, ejection
premises    [N] ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, Syn. bounds, land, property
totemism    [N] การสลักรูปบนเสา
chemistry    [N] คุณสมบัติทางเคมี
chemistry    [N] วิชาเคมี, Syn. chemical science
chemistry    [N] วิถีทางที่ทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล, Syn. alchemy, interpersonal chemistry
euphemism    [N] การใช้ถ้อยคำหรือภาษาที่สุภาพนุ่มนวลลดความรุนแรงลง
euphemism    [N] ศัพท์หรือภาษาที่นุ่มนวล, See also: ถ้อยคำหรือภาษาที่สุภาพที่ใช้ลดความรุนแรงของความหมายในเชิงไม่สุภาพของคำ เช่น คำที่เกี, Syn. polite term, softened expression
remission    [N] การผ่อนคลาย, See also: การบรรเทา, Syn. abatement, lessening, release
semisolid    [ADJ] กึ่งของเหลวและของแข็ง
biochemist    [N] นักชีวเคมี
hemisphere    [N] ครึ่งหนึ่งของสมองส่วน cerebrum (สมองส่วนหน้า)
hemisphere    [N] ซีกโลก, See also: ครึ่งโลก
remissible    [ADJ] ซึ่งยอมให้อภัย, See also: ซึ่งยอมยกโทษให้, Syn. excusable
in extremis    [ADV] ใกล้ตาย (ภาษาละติน), See also: ขั้นสุดท้าย, ตอนปลาย
unblemished    [ADJ] ซึ่งไม่มีมลทิน, See also: ซึ่งไม่มีมลทิน, ซึ่งบริสุทธ, ซึ่งไม่ด่างพร้อย, Syn. unpolluted, unsoiled, Ant. blemished, polluted
biochemistry    [N] ชีวเคมี
electrochemistry    [N] การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เกี่ยวกับอิเล็กตรอนและกระแสไฟฟ้า (ทางเคมี), See also: อิเล็กโทรเคมี, เคมีไฟฟ้า
organic chemistry    [N] อินทรีย์เคมี, See also: การศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของสารคาร์บอน
Western Hemishere    [N] ภาคตะวันตกของผืนโลก, See also: ได้แก่ ทวีปอเมริกาเหนือและใต้ ยุโรปตะวันตกและอเมริกากลาง
Eastern hemisphere    [N] ครึ่งโลกด้านตะวันออก (ด้านตะวันออกของเส้นสมมติ Greenwich) ได้แก่ เอเชีย แอฟริกา ออสเตรเลียและส่วนใหญ่ของยุโรป
physical chemistry    [N] เคมีศึกษาคุณสมบัติสัมพันธ์ระหว่างทางฟิสิกส์และทางเคมีของสาร, See also: วิชาเคมีกายภาพ
inorganic chemistry    [N] เคมีอนินทรีย์
Northern Hemisphere    [N] ซีกโลกทางด้านเหนือเส้นศูนย์สูตรขึ้นไป
see someone off the premises    [IDM] กำจัด, See also: ขับไล่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pharmaceutical chemistry; pharmacochemistryเคมีเภสัช [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
premise; premissข้อตั้ง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
premiseข้อตั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
premiseข้อตั้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
premise, major; premiss, majorข้อตั้งหลัก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
premise, minor; premiss, minorข้อตั้งรอง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
premisesบริเวณสถานที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
perone; bone, calf; fibula; paracnemidion; paracnemisกระดูกน่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
physiochemistry; chemistry, physiologicalสรีรเคมี [มีความหมายเหมือนกับ biochemistry, human] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharmacochemistry; chemistry, pharmaceuticalเคมีเภสัช [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paracnemidion; bone, calf; fibula; paracnemis; peroneกระดูกน่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paracnemis; bone, calf; fibula; paracnemidion; peroneกระดูกน่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
physiological chemistry; physiochemistryสรีรเคมี [มีความหมายเหมือนกับ biochemistry, human] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
premiss; premiseข้อตั้ง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
premiss, major; premise, majorข้อตั้งหลัก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
premiss, minor; premise, minorข้อตั้งรอง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
phytochemistryพฤกษเคมี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
licensing of premisesใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายสุรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
radiochemistryรังสีเคมี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recovery of premisesการได้คืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
remission๑. การทุเลา, การสงบ๒. ระยะโรคทุเลา, ระยะโรคสงบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
remission๑. การลดหนี้, การปลดหนี้๒. การลดโทษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
remission๑. การลดหนี้, การปลดหนี้ (ก. แพ่ง)๒. การลดโทษ, การยกโทษ (ก. อาญา)๓. การย้อนสำนวนไปยังศาลล่าง (ก. วิ.) [ดู remand ความหมายที่ ๑] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
semisideration; hemiplegia; semisideratioอัมพาตครึ่งซีก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
semisomnus; semicoma; semisoporกึ่งโคม่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
semisopor; semicoma; semisomnusกึ่งโคม่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
semisovereignกึ่งอธิปัตย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
semisupination๑. การตะแคงหงาย๒. ท่าตะแคงหงาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
semisupineตะแคงหงาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
semisideratio; hemiplegia; semisiderationอัมพาตครึ่งซีก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
semicoma; semisomnus; semisoporกึ่งโคม่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oneirogmus; dream, wet; emission(จิตเวช.) ฝันเปียก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
biogeochemistryวิชาชีวธรณีเคมี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bone, calf; fibula; paracnemidion; paracnemis; peroneกระดูกน่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
biochemistryชีวเคมี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
biochemistry, humanมนุษยชีวเคมี [มีความหมายเหมือนกับ chemistry, physiological; physiochemistry] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
major premise; major premissข้อตั้งหลัก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
major premiseข้อตั้งหลัก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
major premiss; major premiseข้อตั้งหลัก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
minor premise; minor premissข้อตั้งรอง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
minor premiseข้อตั้งรอง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
chemistry, clinicalเคมีคลินิก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chemistry, foodเคมีอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chemistry, pharmaceutical; pharmacochemistryเคมีเภสัช [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chemistry, physiological; physiochemistryสรีรเคมี [มีความหมายเหมือนกับ biochemistry, human] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
CPE (customer premises equipment)ซีพีอี (อุปกรณ์ในสถานที่ลูกค้า) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
crystal chemistryเคมีผลึก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
crown, demise of theการผลัดแผ่นดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Crown, demise of theการผลัดแผ่นดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
calf bone; fibula; paracnemidion; paracnemis; peroneกระดูกน่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Precipitation (Chemistry)การตกตะกอน (เคมี) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Soil biochemistryชีวเคมีของดิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Clinical biochemistryชีวเคมีคลินิก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Veterinary clinical niochemistryชีวเคมีคลินิกทางสัตวแพทยศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Partition coefficient (Chemistry)สัมประสิทธิ์การแบ่งละลาย (เคมี) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Solution (Chemistry)สารละลาย (เคมี) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Agricultural chemistryเกษตรกรรมเคมี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Single Photon Emission Computed Tomographyสเป็กต์, เทคนิคการถ่ายภาพด้วยวิธีกราดวิเคราะห์ โดยการตรวจวัดรังสีแกมมาที่ปล่อยออกมาหลังจากฉีดเภสัชภัณฑ์รังสีเข้าไปในกระแสเลือด ใช้มากในการศึกษาสารส่งผ่านประสาท (neurotransmitter) แต่ก็สามารถใช้ตรวจวินิจฉัยระบบอวัยวะใดก็ได้ ขึ้นอยู่กับเภสัชภัณฑ์รังสีที่ใช้ซึ่งมีครึ่งชีวิตยาวกว่าที่ใช้กับเพ็ต จึงไม่จำเป็นต้องมีไซโคลทรอนอยู่ด้วยกัน อย่างไรก็ตาม สเป็กต์มีความละเอียดในการวิเคราะห์ต่ำกว่าเพ็ตมาก
[นิวเคลียร์]
Chemistryเคมี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Solid state chemistryเคมีของแข็ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Soil chemistryเคมีของดิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Water chemistryเคมีของน้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Clinical chemistryเคมีคลินิก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Quantum chemistryเคมีควอนตัม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nuclear chemistryเคมีนิวเคลียร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Chemistry, Physical and theoreticalเคมีฟิสิคัล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electrochemistryเคมีไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Chemistry, Analyticเคมีวิเคราะห์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Environmental chemistryเคมีสภาวะแวดล้อม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Positron Emission Tomographyเพ็ต, เทคนิคการถ่ายภาพการทำงานของอวัยวะด้วยวิธีกราดวิเคราะห์โพซิตรอนที่ปล่อยออกมาหลังจากฉีดเภสัชภัณฑ์รังสีที่มีครึ่งชีวิตสั้นมากซึ่งผลิตจากไซโคลทรอนเข้าไปในกระแสเลือด เช่น การตรวจการทำงานของสมอง จะใช้กลูโคสซึ่งฝังตรึงด้วยสารกัมมันตรังสี ฟลูออร์-18 เพื่อแสดงการทำงานของสมองส่วนต่างๆ เป็นภาพสามมิติที่มีสีสันแตกต่างกัน ข้อดีของเทคนิคนี้ คือ สามารถแสดงผลได้รวดเร็วในเวลาน้อยกว่า 1 นาที นอกจากนี้ยังสามารถใช้วินิจฉัยด้านอื่นๆ ได้ด้วย เช่น โรคหัวใจร่วมหลอดเลือด เนื้องอก และด้านลิ่มเลือดหรือโรคลมต่างๆ [นิวเคลียร์]
Chemistry, Technicalเทคโนโลยีเคมี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Geochemistryธรณีเคมี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Analytical geochemistryธรณีเคมีวิเคราะัห์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Chemistนักเคมี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Add-on emission controlเทคโนโลยีการควบคุมการระบายมลพิษ, เทคโนโลยีการควบคุมการระบายมลพิษซึ่งทำงานเป็นอิสระไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการเผาไหม้ [สิ่งแวดล้อม]
Continuous Emission Monitoring Systemระบบติดตามมลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่องจากแหล่งกำเนิด
ระบบติดตามตรวจสอบที่ใช้ในการตรวจวัดอัตราการสารมลพิษทางอากาศจากปล่องของแหล่งกำเนิดอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ใช้ในการเฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ชนิดของสารมลพิษที่จะต้องทำการตรวจวัดได้แก่ PM, SO2, CO, Nox, CO2, O2, VOC และสารมลพิษอื่นๆ ที่จำเป็น [สิ่งแวดล้อม]
Emission Standardมาตรฐานการระบายสารมลพิษ
มาตรฐานการปล่อยสารมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดอุตสาหกรรม [สิ่งแวดล้อม]
Acid-base chemistryเคมีกรด-ด่าง [TU Subject Heading]
Acoustic emission testingการทดสอบด้วยคลื่นอะคูสติก [TU Subject Heading]
Activation (Chemistry)การกระตุ้นทางเคมี [TU Subject Heading]
Aggregation (Chemistry)การรวมกลุ่ม (เคมี) [TU Subject Heading]
Agricultural chemistryเกษตรกรรมเคมี [TU Subject Heading]
Biochemistryชีวเคมี [TU Subject Heading]
Bioinorganic chemistryเคมีชีวอนินทรีย์ [TU Subject Heading]
Botanical chemistryพฤกษเคมี [TU Subject Heading]
Carbon cycle (Biogeochemistry)วงจรคาร์บอน (ชีวธรณีเคมี) [TU Subject Heading]
Chemistryเคมี [TU Subject Heading]
Chemistry, Analyticเคมีวิเคราะห์ [TU Subject Heading]
Chemistry, Analyticเคมีวิเคราะห์ [TU Subject Heading]
Chemistry, Clinicalเคมีคลินิก [TU Subject Heading]
Chemistry, Inorganicอนินทรียเคมี [TU Subject Heading]
Chemistry, Organicอินทรียเคมี [TU Subject Heading]
Chemistry, Organicอินทรียเคมี [TU Subject Heading]
Chemistry, Organicอินทรียเคมี [TU Subject Heading]
Chemistry, Organicอินทรียเคมี [TU Subject Heading]
Chemistry, Organicอินทรียเคมี [TU Subject Heading]
Chemistry, Pharmaceuticalเภสัชเคมี [TU Subject Heading]
Chemistry, Physical and theoreticalเคมีฟิสิคัล [TU Subject Heading]
Chemistry, Technicalเทคโนโลยีเคมี [TU Subject Heading]
Chemistsนักเคมี [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
academism(อะแคค' ดิมิสซึม) n. academicism. สำนักปรัชญาที่ก่อตั้งโดย
alchemise(แอล' คิไมซ) แปรธาตุโดยขบวนการ alchemy. -alchemist n.
artemis(อาร์ที' มิส) n. ชื่อเทพเจ้ากรีก เกี่ยวกับพระจันทร์และการล่าสัตว์, Syn. Cynthia
artemisia(อาร์ที่มี'เซีย) n. พืชจำพวกหนึ่ง
biochemistry(ไบโอเคม'มิสทรี) n. ชีวเคมี, See also: biochemical adj. เกี่ยวกับชีวเคมี biochemist n. นักชีวเคมี
blemish(เบลม'มิช) {blemished,blemishing,blemishes} vt. ทำให้ด่างพร้อย,ทำให้เป็นมลทิน -n. จุดด่างพร้อย,มลทิน,จุดอ่อน,หัวสิว, See also: blemisher n. ดูblemish
chemist(เคม'มิสทฺ) n.นักเคมี,เภสัชกร,นักเล่นแร่แปรธาตุ
chemistry(เคม'มิสทรี) n. วิชาเคมี
demisable(ดิมิส'ซะเบิล) adj. ซึ่งตกทอดเป็นมรดกได้
demise(ดิไมซ') n. การตาย,การสิ้นสุด,การตกทอดมรดกของผู้ตายแก่ทายาท,การสืบราชสมบัติ,การสืบตำแหน่ง vi. โอน,สืบทอดราชสมบัติ, See also: demisable adj.
demission(ดิมิช'เชิน) n. การสละราชสมบัติ,การลาออกจากตำแหน่ง, Syn. abdication
demist(ดิมิสท') vt. ขจัดหมอก,เอาหมอกออก
emissary(เอม'มิเซอรี) n. ทูต,ผู้แทน,จารชน,จารบุรุษ,สายลับ.
emission(อีมิช'เชิน) n. การปล่อยออกมา,การฉาย,การแพร่,สิ่งที่ถูกปล่อยหรือแพร่ออกมา, See also: emissive adj.
euphemism(ยู'ฟะมิสซึม) n. การใช้ถ้อยคำหรือภาษาที่สละสลวย, See also: euphemist n. ดูeuphemism euphemistic adj. ดูeuphemism euphemistical adj. ดูeuphemism
extremist(อิคซฺทรี'มิสทฺ) n.,adj. (เกี่ยวกับ) พวกหัวรุนแรง,ผู้นิยมวิธีการที่รุนแรง, Syn. fanatic
flemish(เฟลม'มิช) n..adj. ชาวFlanders,ชื่อภาษาราชการภาษาหนึ่งของเบลเยี่ยม
hemisphere(เฮม'มิสเฟียร์) n. ครึ่งใดครึ่งหนึ่งของลูกทรงกลม,ครึ่งใดครึ่งหนึ่งของสมองใหญ่ หรือสมองน้อย., See also: hemispherical adj.
hemistitchn. ครึ่งบาท (บทกวี) ,ครึ่งบรรทัด,ครึ่งเส้น., See also: hemistichal adj.
inorganic chemistryอนินทรียเคมี
moslemism(มอซ'ซะมิสซึม) n. ศาสนาอิสลาม
organic chemistryn. อินทรียเคมี
petrochemistry(พีโทรเคม'มิสทรี) n. วิชาเคมีที่เกี่ยวกับหิน,วิชาเคมีที่เกี่ยวกับน้ำมันปิโตร-เลียม หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากน้ำมันปิโตรเลียม
premise(เพรม'มิส) n. หลักฐาน,ข้อเสนอสนับสนุนการสรุปสมมุติฐาน, See also: premises ที่ดินที่รวมทั้งสิ่งปลูกสร้าง,สถานที่. vt. เสนอล่วงหน้า,อ้างหลักฐาน,บรรยาย,เสนอสมมุติฐาน. vi. เสนอสมมุติฐาน, Syn. assumption
remiss(รีมิส') adj. ไม่ระมัดระวัง,สะเพร่า,เลินเล่อ,ประมาท,เมินเฉย,บกพร่อง,เกียจคร้าน,เฉื่อยชา, See also: remissness n., Syn. lax ###A. careful
remissible(รีมิส'ซะเบิล) adj. ยกโทษให้ได้,ยกหนี้ได้,เลิกล้มได้,ผ่อนคลายได้,ยกเว้นภาษีได้, See also: remissibility n.
remission(รีมิช'เชิน) n. การอภัยโทษ,การให้อภัย,การยกหนี้,การยกเว้นภาษี,การบรรเทา,การลดน้อยลง,การปลดหนี้, See also: remissive adj. remissiveness n., Syn. pardon,amnesty,abatement
southern hemispheren. ซีกโลกใต้ระหว่างขั้วโลกใต้กับเส้นศูนย์สูตร
systemise(ซิส' ทะไมซ) vt. ทำให้เป็นระเบียบ. -systemisation, systemization n. -systemisable, systemizable, adj. -systematiser, systematizer n.
totemism(โท'ทะมิสซึม) n. ระบบการแบ่งเผ่าต่าง ๆ ตามสัญลักษณ์ของ totem
western hemispheren. ซีกโลกตะวันตก

English-Thai: Nontri Dictionary
alchemist(n) นักเล่นแร่แปรธาตุ
biochemistry(n) ชีวเคมี
blemish(n) มลทิน,จุดด่างพร้อย,หัวสิว
blemish(vt) ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้ด่างพร้อย,ทำให้เปรอะ,ทำให้เป็นมลทิน
chemise(n) เสื้อชั้นในสตรี
chemist(n) นักเคมี,คนขายยา,คนปรุงยา,เภสัชกร
chemistry(n) วิชาเคมี
demise(n) ความตาย,การสิ้นสุด,การมรณกรรม,การสืบตำแหน่ง
emissary(n) ทูต,ผู้แทน,จารชน,สายลับ
emission(n) การส่งออกไป,การแพร่ออกมา,การฉาย,การปล่อยออกมา
euphemism(n) การใช้ถ้อยคำสุภาพ,การใช้ภาษาสละสลวย
euphemistic(adj) สุภาพ,อ่อนหวาน,สละสลวย,ไพเราะ,นุ่มนวล
extremist(n) พวกหัวรุนแรง
hemisphere(n) ซีกโลก,ครึ่งวงกลม,ครึ่งโลก
premise(n) หลักฐาน,สถานที่,สมมุติฐาน,ข้อสนับสนุน
premise(vt) อ้างหลักฐาน,เสนอล่วงหน้า,บรรยาย
remiss(adj) บกพร่อง,สะเพร่า,เฉื่อยชา,เกียจคร้าน
remission(n) การลดหย่อน,การหลุดพ้น,การอภัยโทษ,การละเว้น
remissness(n) ความเมินเฉย,ความสะเพร่า,ความเกียจคร้าน,ความบกพร่อง
unblemished(adj) ไม่ด่างพร้อย,ไม่มีมลทิน,บริสุทธิ์

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลดลาวาศอก    [V] decrease adamant, See also: give quarter, give remission, give let up, Syn. ผ่อนปรน, อ่อนข้อ, Example: แต่ละคนต่างยึดมั่นถือมั่นไม่ยอมลดลาวาศอกให้กัน จึงทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทขึ้นในที่สุด, Thai definition: เพลาลง, ผ่อนให้เบาหรือน้อยลง
ภก. [N] pharmacist, See also: chemist, Syn. เภสัชกร, Thai definition: แพทย์ปรุงยา, ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรม
อนิจกรรม    [N] death, See also: demise, Syn. ความตาย, Example: ข้าพเจ้าเริ่มประเดิมเขียนเกี่ยวกับท่านในวันที่ท่านอนิจกรรมนั้นเอง
ศาสนามุสลิม    [N] Mohammedanism, See also: Muslimism, Islam, Islamism, Moslemism, Syn. ศาสนาอิสลาม, มุสลิม, อิสลาม, Example: ศาสนามุสลิมมีข้อห้ามไม่ให้ดื่มสุรา
ศาสนาอิสลาม    [N] Mohammedanism, See also: Muslimism, Islam, Islamism, Moslemism, Syn. ศาสนามุสลิม, มุสลิม, อิสลาม, Example: ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาใหญ่อีกศาสนาหนึ่ง ที่มีผู้นิยมเลื่อมใสและนับถือมาก, Thai definition: ศาสนาที่สำคัญศาสนาหนึ่งของโลก มีศาสดาชื่อมุฮัมมัด นับถือพระเจ้าองค์เดียวคือพระอัลเลาะห์ มีคัมภีร์อัลกุรอานเป็นหลัก ไม่มีนักบวช
หละหลวม    [V] be careless, See also: be heedless, be reckless, be negligent, be remiss, Syn. สะเพร่า, ไม่ถ้วนถี่, ไม่รอบคอบ, ไม่รัดกุม, Ant. ถ้วนถี่, รัดกุม, Example: การปกครองของเขาหละหลวมในเรื่องการร่างกฎหมาย
ละเลย    [V] neglect, See also: ignore, overlook, be remiss, omit, Ant. ใส่ใจ, เอาใจใส่, Example: เราเน้นความรู้ความเชี่ยวชาญมาก จนกระทั่งละเลยตัวแปรอื่นๆ ไป, Thai definition: ไม่ทำหรือไม่เอาใจใส่ด้วยถือว่าไม่สำคัญ
เภสัชกร [N] pharmacist, See also: chemist, Syn. หมอยา, Example: ร้านขายยาร้านนี้มีเภสัชกรประจำอยู่, Thai definition: แพทย์ปรุงยา, ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เภสัชเคมี [N] pharmaceutical chemistry, See also: pharmacochemistry, Example: นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาเภสัชเคมีจำนวน 12 คน, Thai definition: วิทยาศาสตร์แขนงที่ว่าด้วยการเตรียม การสังเคราะห์ การวิเคราะห์ และการทำสารเคมีที่ใช้เป็นยาให้ได้มาตรฐาน
ปล่อยทิ้ง    [V] neglect, See also: skimp, omit, be remiss, Syn. ละเลย, Example: เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับตาและโรคตาไม่ควรปล่อยทิ้งไว้หรือรักษาเองควรรีบไปหาแพทย์ทันที
ความมัวหมอง    [N] blemish, See also: flaw, taint, reproach, impurity, Syn. มลทิน, ราคี, Ant. ความบริสุทธิ์, Example: แม้เขาจะไม่ถูกลงโทษเขาก็ไม่ปราศจากความมัวหมอง
ไม่สดใส [V] be tarnished, See also: be blemished, Syn. หมอง, มัวหมอง, Example: สีเสื้อตัวนี้ไม่สดใสเหมือนตอนที่ซื้อมาใหม่ๆ, Thai definition: หมองคล้ำหรือขุ่นมัว (ใช้แก่สี)
เผลอ [V] be careless, See also: remiss, be negligent, be reckless, be absent-minded, Syn. ประมาท, เลินเล่อ, Example: หากพวกเราเผลอเข้าไปใกล้สัตว์พวกนี้เมื่อไหร่ก็จะมีอันตรายทันที, Thai definition: ไม่ระมัดระวัง
เผอเรอ [V] be careless, See also: remiss, be negligent, be reckless, be absent-minded, Syn. เผลอไผล, เผลอ, เลินเล่อ, Example: เขาเผอเรอในการปฏิบัติหน้าที่จนเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนั้น, Thai definition: ขาดความเอาใจใส่ในสิ่งที่ต้องทํา
เกลี้ยงเกลา    [ADJ] smooth, See also: clear, even, clean, unblemished, Syn. สะอาด, เนียน, หมดจด, Ant. กร้าน, หยาบ, ขรุขระ, สาก, กระด้าง, Example: เสาใต้ถุนเรือนเป็นต้นไม้กลมปอกเปลือกจนได้เนื้อไม้ที่เกลี้ยงเกลา ดูแห้งกร้านแต่แข็งแรงรองรับตัวบ้าน
ผู้ส่งข่าว    [N] messenger, See also: courier, delivery boy, emissary, errand-boy, herald, Syn. ผู้ส่งสาส์น, ผู้บอกข่าว, Example: เขาเป็นผู้ส่งข่าวที่มีความรวดเร็วฉับไวมากทีเดียว, Count unit: คน
ผู้ส่งสาส์น    [N] messenger, See also: courier, delivery boy, emissary, errand-boy, herald, Syn. ผู้ส่งจดหมาย, ผู้บอกข่าว, ผู้ส่งข่าว, Example: นายมั่นเป็นผู้ส่งสาส์นที่เจ้าเมืองไว้ใจที่สุด, Count unit: คน
เลอะเทอะ [V] be stained, See also: be soiled, be dirty, be filthy, be blemished, be spotted, Syn. เปรอะเปื้อน, เลอะเทอะเปรอะเปื้อน, เลอะ, Ant. สะอาด, Example: ตามตัวของหมูเหล่านั้นเลอะเทอะไปด้วยดินโคลน
เคมี    [N] chemistry, Example: นักเรียนสายวิทย์จะต้องเรียนเคมี ฟิสิกส์ และชีวะซึ่งเป็นวิชาที่ยากมาก, Count unit: วิชา, Thai definition: ชื่อวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพแขนงหนึ่ง ว่าด้วยองค์ประกอบของสารถึงเรื่องราวและสมบัติของสารต่างๆ ว่าประกอบกันขึ้นเป็นสารนั้นๆ ได้อย่างไร, Notes: (อังกฤษ)
เคมีอนินทรีย์    [N] inorganic chemistry, Example: อรอนงค์เรียนต่อทางด้านเคมีอนินทรีย์, Thai definition: วิชาเคมีแขนงที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับธาตุทั้งสิ้น และสารประกอบของธาตุเหล่านั้น ยกเว้นธาตุคาร์บอนซึ่งศึกษาแต่เพียงตัวธาตุคาร์บอน สารประกอบออกไซด์ สารประกอบซัลไฟด์ และโลหะคาร์บอเนตเท่านั้น
เคมีอินทรีย์    [N] organic chemistry, Count unit: วิชา, Thai definition: วิชาเคมีสาขาที่เกี่ยวกับสารประกอบทั้งสิ้นของธาตุคาร์บอน ยกเว้นเรื่องสารประกอบออกไซด์ สารประกอบซัลไฟด์ และโลหะคาร์บอเนต
แผ้ว [ADJ] clean, See also: shinning, bright, clear, spotless unblemished, Syn. สดใส, สะอาด, หมดจด, บริสุทธิ์, ผ่องแผ้ว, แผ้วผ่อง, Example: เด็กคนนี้หน้าตาแผ้วผ่องใสดี ท่านคงจะชอบ
ฝ้า    [N] blemish, Example: ป้ายโฆษณาคลินิกรักษาผิวทั้งหลายนิยมใช้คำว่า สิว ฝ้า ซึ่งส่อเจตนาจะรับคนไข้ประเภทมาเสริมสวยเสียมากกว่า, Thai definition: จุดหรือรอยผื่นสีคล้ำๆ ที่ขึ้นบนใบหน้า
วิมล    [ADJ] clean, See also: pure, stainless, flawless, chaste, unblemished, Syn. ใส, สะอาด, กระจ่าง, บริสุทธิ์, Ant. ขุ่น, สกปรก, เลอะ, Thai definition: ที่ปราศจากมลทิน, ที่ไม่มีตำหนิ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สิ่งบกพร่อง    [N] defect, See also: blemish, deficiency, shortcoming, flaw, fault, Syn. ข้อบกพร่อง, ข้อเสีย, จุดด้อย, จุดบกพร่อง, ข้อด้อย, Example: ปัญหาเครื่องยนต์ร้อนจัดแล้วดับของรถรุ่นใหม่นี้ เป็นสิ่งบกพร่องสำคัญที่ทำให้ขายได้ไม่ดี, Thai definition: สิ่งที่ไม่ครบสมบูรณ์เท่าที่ควรมีหรือควรเป็น
สิ้นชีพ    [V] pass away, See also: decease, demise, depart, drop, perish, succumb, Syn. สิ้นชีวิต, สิ้นใจ, ตาย, จบชีวิต, มรณภาพ, ม้วยมรณา, Example: ทศกัณฐ์สิ้นชีพทันทีเมื่อถูกหนุมานหลอกเอากล่องดวงใจไป
หย่อนยาน    [ADJ] flabby, See also: flaccid, lax, remiss, Syn. ยาน, หย่อน, Ant. ตึง, Example: ลุงถอดเสื้อออกเผยให้เห็นแผงอกเปล่าเปลือยและมัดกล้ามที่เริ่มหย่อนยานไปตามวัย, Thai definition: ห้อยย้อยลง
ติด    [V] be stained, See also: sully, blemish, Example: เขาบ่นแม่บ้านว่าซักเสื้อผ้าไม่สะอาด เพราะคราบกาแฟยังติดเสื้อของเขาอยู่เลย, Thai definition: แนบอยู่, เหลือร่องรอยติดอยู่
ตำหนิ    [N] flaw, See also: blemish, defect, blot, taint, Syn. มลทิน, Ant. บริสุทธิ์, Example: เขาไม่สนใจว่าเธอจะเป็นผู้หญิงมีตำหนิมาก่อน, Thai definition: แต่งงานแล้ว, มีภรรยาหรือสามีมาก่อนแล้ว
ตำหนิ    [N] defect, See also: deficiency, blemish, flaw, blot, soil, taint, Syn. รอยตำหนิ, Ant. สมบูรณ์, Example: สินค้าที่มีตำหนิจะถูกนำมาเลหลัง ขายในราคาถูก, Count unit: แห่ง, Thai definition: ข้อบกพร่องหรือรอยเสียที่ผลไม้หรือสิ่งของ
รอยด่าง    [N] stain, See also: bad mark, spot, smut, smudge, blemish, Example: เขาโบกปูนขาวทับรอยด่างบนผนัง
รอยด่าง    [N] blemish, See also: spot, Example: การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา เป็นการเลือกตั้งที่สกปรก ซึ่งเป็นกลายเป็นรอยด่างของรัฐบาล
ร้านขายยา    [N] drugstore, See also: pharmacy, chemist, druggist, Count unit: ร้าน
รัฐทูต    [N] envoy, See also: emissary, Count unit: คน, Thai definition: ทูตที่ประมุขของรัฐหนึ่งแต่งตั้งไปประจำสำนักประมุขของอีกรัฐหนึ่ง เพื่อไปปฏิบัติภารกิจทางการทูต มีฐานะต่ำกว่าเอกอัครราชทูตแต่สูงกว่าอุปทูต, Notes: (อังกฤษ)
ประมาท    [V] be careless, See also: be remiss, be negligent, be imprudent, be inattentive, be rash, Syn. สะเพร่า, เลินเล่อ, Ant. ระมัดระวัง, Example: ในการทำงานหากเรามีความประมาทเราแตกสามัคคีกันเมื่อใด เราก็จะเป็นอันตรายย่อยยับลง
มล    [N] impurity, See also: blemish, smudge, filth, stain, dirt, Syn. ความมัวหมอง, ความสกปรก, ความไม่บริสุทธิ์, Ant. ความสะอาด, ความบริสุทธิ์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มลทิน    [N] flaw, See also: blemish, defect, fault, impurity, smudge, stain, Syn. ความมัวหมอง, ความไม่บริสุทธิ์, ความสกปรก, Ant. ความสะอาด, ความบริสุทธิ์, Example: เขามีมลทินในคดียักยอกทรัพย์ของบริษัท, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ชีวเคมี    [N] biochemistry, Syn. วิชาชีวเคมี, Example: วิธีของชีวจิตเป็นการประยุกต์อาหารแม็คโครไบโอติกส์ ความรู้ทางชีวเคมีและโภชนศาสตร์ผสมผสานกับพุทธปรัชญา, Count unit: วิชา, Thai definition: วิชาเคมีสาขาหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบทางเคมีของสิ่งที่มีชีวิต และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์ประกอบเหล่านั้น ตลอดจนกระบวนการต่างๆ ที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ
ซีกโลก    [N] hemisphere, Example: ประเทศไทยอยู่ทางซีกโลกตะวันออก, Count unit: ซีก, Thai definition: ด้านหนึ่งของโลก
การตาย    [N] death, See also: dying, demise, decease, Syn. การม้วยมรณ์, การเสียชีวิต, การถึงแก่กรรม, Ant. การเกิด, Example: เราทราบข่าวการตายของเธอแล้ว
คราบ    [N] stain, See also: mark, spot, blot, blemish, Syn. รอยเปื้อน, รอยสกปรก, รอยด่าง, Example: มีคราบติดอยู่บนเสื้อลักษณะเหมือนคราบน้ำมัน, Count unit: รอย, ดวง
การฉาย    [N] shine, See also: radiation, irradiation, emission, Syn. การฉายแสง, Example: การฉายรังสีต้องใช้กระแสไฟมาก
นักการทูต    [N] diplomat, See also: ambassador, emissary, envoy, consul, minister, statesman, Example: พ่อของฉวีวรรณเป็นนักการทูตที่มีความสามารถมานานมาก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชำนาญการทูต
นักเคมี    [N] chemist, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเคมี
วัตถุเคมี    [N] chemicals, See also: substance obtained by chemistry, Example: ผู้เชี่ยวชาญกำลังอธิบายวิธีการเก็บและการใช้วัตถุเคมีอย่างปลอดภัย, Thai definition: สารที่ได้จากการสังเคราะห์โดยกรรมวิธีทางเคมี
ด่างพร้อย    [ADJ] blemished, See also: stained, spotted, tarnished, tainted, not clean, covered with spots, Syn. ด่างดวง, มีมลทิน, มัวหมอง, ไม่บริสุทธิ์, Ant. บริสุทธิ์, Example: พระรูปนี้ประพฤติพรหมจรรย์สม่ำเสมอรวมทั้งไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยในแง่ใดๆ
ด่างพร้อย    [V] blemish, See also: stain, Syn. ด่างดวง, มีมลทิน, มัวหมอง, ไม่บริสุทธิ์, Ant. บริสุทธิ์, Example: พฤติกรรมของท่านไม่เคยด่างพร้อย, Thai definition: มีตำหนิ, มัวหมอง, ไม่สะอาดบริสุทธิ์ มักใช้บอกลักษณะความประพฤตปฏิบัติ
สะอาด    [ADJ] clean, See also: immaculate, spotless, unblemished, flawless, pure, unpolluted, untainted, Ant. สกปรก, Example: บาดแผลบริเวณหน้าท้องควรกดบนแผลด้วยผ้าสะอาดเพื่อห้ามเลือด
สะอาด    [ADJ] clean, See also: immaculate, spotless, unblemished, flawless, pure, unpolluted, untainted, Ant. สกปรก, Example: บาดแผลบริเวณหน้าท้องควรกดบนแผลด้วยผ้าสะอาดเพื่อห้ามเลือด
เกลี้ยงเกลา    [V] be sleek, See also: be smooth, be even, be neat and clean, be unblemished, Syn. หมดจด, Ant. กร้าน, หยาบ, หยาบกร้าน, Example: ใบหน้าของหล่อนเกลี้ยงเกลา สะอาดสะอ้าน แต่สีหน้าดูเฉย มองไม่ถนัดว่าทุกข์หรือสุข

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตราลดราคา[n. exp.] (attrā lot rākhā) FR: taux de remise [m]
ใบลาออก[n. exp.] (bai lā-øk) EN: resignation ; notice   FR: lettre de démission [m]
บัณฑิต[n.] (bandit) EN: scholar ; pundit ; learned man ; sage   FR: lettré [m] ; érudit [m] ; expert [m] ; ponte [m] ; savant [m] ; pandit [m] ; sage [m] ; académiste [m] (vx)
บกพร่อง[v.] (bokphrøng) EN: defect ; default ; neglect ; lack ; be deficient ; be wanting ; be remiss   
บริสุทธิ์[adj.] (børisut) EN: innocent ; unblemished ; clean ; sincere   FR: innocent ; non coupable
ชีวเคมี[n.] (chīwakhēmī) EN: biochemistry   FR: biochimie [f]
เชิ้ต[n.] (choēt) EN: shirt   FR: chemise [f]
ชุดนอน [n. exp.] (chut nøn) EN: nightgown ; nightdress ; sleeping suit ; pyjamas   FR: pyjama [m] ; chemise de nuit [f]
ด่างพร้อย[adj.] (dāngphrøi) EN: stained ; spotted ; tarnished ; blemish ; speckled ; discoloured ; mottled ; piebald   
ด้วงแมง[n.] (duangmaēng) EN: blemish ; reproach ; blotch   FR: reproche [m] ; grief [m]
ฝ้า[n.] (fā) EN: film covering a wound ; blemish on the skin   
ฝ้า[n.] (fā) EN: blemish on a precious stone   
เฟลมมิช[n. prop.] (Flēmmich = Flēmmit) EN: Flemisch   FR: Flamand [m] ; Flamande [f]
หายเหนื่อย[v. exp.] (hāi neūay) EN: give definition ; define   FR: être remis de sa fatigue
ห้างขายยา[n. exp.] (hāng khāi yā) EN: chemist's shop   
ห้องเก็บของ[n.] (hǿng kep khøng) EN: storeroom ; closet   FR: remise [f] ; réserve [f] ; magasin [m]
อินทรีย์เคมี[n. exp.] (insī khēmī) EN: organic chemistry   FR: chimie organique [f]
การลาออก[n.] (kān lā-øk) EN: resignation   FR: démission [f]
การลดหนี้[n. exp.] (kān lot nī) EN: remission   
การลดราคา[n. exp.] (kān lot rākhā) EN: price reduction ; mark-down   FR: remise [f] ; rabais [m] ; ristourne [f]
การลดโทษ[n. exp.] (kān lot thōt) EN: remission   
การปล่อย[n.] (kān plǿi) EN: emission ; release   FR: émission [f]
การสั่น[n.] (kān san) EN: shake ; tremble ; quiver ; quake ; shudder ; vibration ; shiver   FR: tremblement [m] ; vibration [f] ; frémissement [m]
ขบวนเสื้อแดง [n. exp.] (khabūan seūa daēng) EN: Red-shirt procession   FR: convoi des chemises rouges [m]
เคมี[n.] (khēmī) EN: chemistry   FR: chimie [f]
เคมีอนินทรีย์[n. exp.] (khēmī aninsī) EN: inorganic chemistry   FR: chimie inorganique
เคมีบริสุทธิ์[n. exp.] (khēmī børisut) EN: pure chemistry   FR: chimie pure [f]
เคมีการคำนวณ[n. exp.] (khēmī kān khamnūan) EN: computational chemistry   
เคมีประยุกต์[n. exp.] (khēmī prayuk) EN: applied chemistry   FR: chimie appliquée [f]
เคมีศาสตร์[n.] (khēmīsāt) EN: chemistry   FR: chimie [f]
คนปรูงยา[n.] (khon prūng yā) EN: chemist   FR: chimiste [m, f]
คนเสื้อแดง [n. exp.] (khon seūa daēng) EN: red shirts ; red-shirted protesters   FR: chemises rouges [fpl] ; rouges [mpl] ; partisans de Thaksin Shinawatra [mpl] ; pro-Thaksin [m]
คนเสื้อเหลือง [n. exp.] (khon seūa leūang) EN: yellow shirts ; Yellow Shirted Royalists ; anti-Thaksin PAD movement   FR: chemises jaunes [mpl] ; royalistes [mpl] ; anti-Thaksin [m]
คนเสื้อน้ำเงิน[n. exp.] (khon seūa nāmngoen) EN: blue shirt people ; blue shirts   FR: chemises bleues [fpl]
คนที่มีความคิดเห็นรุนแรง [n. exp.] (khon thī mī khwām khithen runraēng) EN: extremist   FR: extrémiste [m, f]
กลุ่มคนเสื้อแดง [n. exp.] (klum khon seūa daēng) EN: red shirts   FR: chemises rouges [fpl]
กลุ่มนปช.[n. exp.] (klum Nø.Pø.Chø.) EN: red shirts   FR: chemises rouges [fpl]
ละเลย[v.] (laloēi) EN: neglect ; ignore ; overlook ; be remiss ; omit   FR: négliger ; abandonner ; omettre ; ignorer
หละหลวม[v.] (lalūam) EN: be careless ; be heedless ; be reckless ; be negligent ; be remiss ; lax ; be loose   FR: être négligent ; être désordonné
ลาออก[v.] (lā-øk) EN: resign ; quit ; leave ; step aside/down ; step down   FR: démissionner ; donner sa démission
ลาออกจากตำแหน่ง[v. exp.] (lā-øk jāk tamnaeng) FR: démissionner de ses fonctions
เลินเล่อ[v.] (loēnloē) EN: be careless ; be heedless ; be remiss ; be negligent   FR: être négligent ; être insouciant
เลอะเทอะ[v.] (loethoe) EN: be stained ; be soiled ; be dirty ; be filthy ; be blemished ; be spotted   
มล[n.] (mon) EN: dirt ; filth ; impurity ; blemish ; smudge ; stain ; dirt   FR: saleté [f] ; salissure [f] ; impureté [f]
มลทิน[n.] (monthin) EN: flaw ; blemish ; defect ; fault ; impurity ; smudge ; stain ; cause for suspicion   FR: souillure [f] ; impureté [f]
ม็อบแดง[n. exp.] (mǿp daēng) EN: Red Shirts   FR: rassemblement des chemises rouges [m] ; chemises rouges [fpl]
ม็อบเหลือง [n. exp.] (mǿp leūang) EN: Yellow Shirts   FR: rassemblement des chemises jaunes [m] ; chemises jaunes [mpl]
ม็อบเสื้อแดง [n. exp.] (mǿp seūa daēng) EN: Red Shirts rally   FR: rassemblement des chemises rouges [m]
ม็อบเสื้อเหลือง [n. exp.] (mǿp seūa leūang) EN: Yellow Shirts rally   FR: rassemblement des chemises jaunes [m]
มัวหมอง[adj.] (mūamøng) EN: tainted ; tarnished ; reproachable ; blemished ; not completely exonerated ; in disgrace ; under a cloud   FR: sali ; terni

CMU English Pronouncing Dictionary
REMIS    R EY1 M IY0 Z
SEMIS    S EH1 M AY0 Z
BEMIS    B IY1 M AH0 S
DEMISE    D IH2 M AY1 Z
DEMISH    D EH1 M IH2 SH
REMISS    R IY0 M IH1 S
EMISON    EH1 M AH0 S AH0 N
BEMISS    B EH1 M IH2 S
DEMISCH    D AH0 M IH1 SH
FLEMISH    F L EH1 M IH2 SH
BLEMISH    B L EH1 M IH0 SH
PREMISE    P R EH1 M AH0 S
CHEMIST    K EH1 M IH2 S T
CHEMISE    SH AH0 M IY1 Z
JEMISON    JH EH1 M AH0 S AH0 N
CHEMISTS    K EH1 M IH2 S T S
PREMISED    P R EH1 M AH0 S T
PREMISES    P R EH1 M AH0 S AH0 Z
REMISSES    R IY0 M IH1 S AH0 Z
EMISSION    IH2 M IH1 SH AH0 N
EMISSARY    EH1 M AH0 S EH2 R IY0
CHEMISTS    K EH1 M IH2 S
CHEMISTS    K EH1 M IH2 S S
ALCHEMIST    AE1 L CH AH0 M AH0 S T
CHEMISTRY    K EH1 M AH0 S T R IY0
BLEMISHES    B L EH1 M IH0 SH AH0 Z
BLEMISHED    B L EH1 M IH0 SH T
FLEMISTER    F L EH1 M AH0 S T ER0
REMISSION    R IY0 M IH1 SH AH0 N
EXTREMIST    IH0 K S T R IY1 M AH0 S T
EXTREMISM    EH2 K S T R IY1 M IH2 Z AH0 M
EXTREMISM    EH2 K S T R EH1 M IH2 Z AH0 M
ALCHEMIST    AA1 L K AH0 M AH0 S T
EUPHEMISM    Y UW1 F AH0 M IH2 Z AH0 M
EMISSIONS    IH2 M IH1 SH AH0 N Z
BIOCHEMIST    B AY2 OW0 K EH1 M AH0 S T
EXTREMISTS    IH0 K S T R IY1 M AH0 S S
REMISSIONS    R IY0 M IH1 SH AH0 N Z
EMISSARIES    EH1 M AH0 S EH2 R IY0 Z
MIDDLEMISS    M IH1 D AH0 L M IH2 S
HEMISPHERE    HH EH1 M AH0 S F IH2 R
EUPHEMISMS    Y UW1 F AH0 M IH2 Z AH0 M Z
EXTREMISTS    IH0 K S T R IY1 M AH0 S
EXTREMISTS    IH0 K S T R IY1 M AH0 S T S
HEMISPHERIC    HH EH2 M AH0 S F IH1 R IH0 K
SEMISECRECY    S EH2 M IY0 S IY1 K R AH0 S IY0
EUPHEMISTIC    Y UW2 F AH0 M IH1 S T IH0 K
UNBLEMISHED    AH0 N B L EH1 M IH2 SH T
BIOCHEMISTRY    B AY2 OW0 K EH1 M AH0 S T R IY0
GEOCHEMISTRY    JH IY2 OW0 K EH1 M AH0 S T R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
demise    (n) (d i1 m ai1 z)
demist    (v) (d ii2 m i1 s t)
remiss    (j) (r i1 m i1 s)
Flemish    (n) (f l e1 m i sh)
blemish    (v) (b l e1 m i sh)
chemise    (n) (sh @1 m ii1 z)
chemist    (n) (k e1 m i s t)
demists    (v) (d ii2 m i1 s t s)
premise    (v) (p r e1 m i s)
premiss    (v) (p r e1 m i s)
chemises    (n) (sh @1 m ii1 z i z)
chemists    (n) (k e1 m i s t s)
demisted    (v) (d ii2 m i1 s t i d)
demister    (n) (d ii2 m i1 s t @ r)
emissary    (n) (e1 m i s @ r ii)
emission    (n) (i1 m i1 sh @ n)
premised    (v) (p r e1 m i s t)
premises    (v) (p r e1 m i s i z)
alchemist    (n) (a1 l k i m i s t)
blemished    (v) (b l e1 m i sh t)
blemishes    (v) (b l e1 m i sh i z)
chemistry    (n) (k e1 m i s t r ii)
demisters    (n) (d ii2 m i1 s t @ z)
demisting    (v) (d ii2 m i1 s t i ng)
emissions    (n) (i1 m i1 sh @ n z)
euphemism    (n) (y uu1 f @ m i z @ m)
extremist    (n) (i1 k s t r ii1 m i s t)
premising    (v) (p r e1 m i s i ng)
premissed    (v) (p r e1 m i s t)
premisses    (v) (p r e1 m i s i z)
remission    (n) (r i1 m i1 sh @ n)
biochemist    (n) (b ai1 ou k e1 m @ s t)
alchemists    (n) (a1 l k i m i s t s)
blemishing    (v) (b l e1 m i sh i ng)
emissaries    (n) (e1 m i s @ r i z)
euphemisms    (n) (y uu1 f @ m i z @ m z)
extremists    (n) (i1 k s t r ii1 m i s t s)
hemisphere    (n) (h e1 m i s f i@ r)
premissing    (v) (p r e1 m i s i ng)
remissions    (n) (r i1 m i1 sh @ n z)
remissness    (n) (r i1 m i1 s n @ s)
euphemistic    (j) (y uu2 f @ m i1 s t i k)
hemispheres    (n) (h e1 m i s f i@ z)
biochemistry    (n) (b ai2 ou k e1 m i s t r ii)
euphemistically    (a) (y uu2 f @ m i1 s t i k l ii)
electrochemistry    (n) (i1 l e2 k t r ou k e1 m i s t r ii)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
事身所[じみしょ, jimisho, jimisho , jimisho] (n ) สำนักงาน
[みせ, mise, mise , mise] (n ) ร้าน, ร้านค้า

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
出店[でみせ, demise] Thai: การออกร้าน English: food stand

German-Thai: Longdo Dictionary
chemisch(adj adv) ทางเคมี, ที่เกี่ยวกับเคมี เช่น In unserem Körper entstehen viele chemische Reaktionen. ในร่างกายของเรามีปฏิกิริยาทางเคมีเกิดขึ้นมากมาย
Gemisch(n) |das, pl. Gemische| ของผสม , See also: S. die Mischung,

Japanese-English: EDICT Dictionary
PET[ペット, petto] (n) (1) polyethylene terephthalate; PET; (2) positron emission tomography; PET [Add to Longdo]
おめでた婚[おめでたこん, omedetakon] (n) (col) shotgun wedding (euphemistic) [Add to Longdo]
アカデミシズム[, akademishizumu] (n) academicism [Add to Longdo]
アカデミシャン[, akademishan] (n) academician [Add to Longdo]
アカデミズム[, akademizumu] (n) academism [Add to Longdo]
アコースティックエミッション[, ako-suteikkuemisshon] (n) acoustic emission [Add to Longdo]
アルテミシア属[アルテミシアぞく, arutemishia zoku] (n) (See ヨモギ属) Artemisia (genus of a between 200 to 400 species of plants in the daisy family Asteraceae) [Add to Longdo]
アルテミス[, arutemisu] (n) Artemis [Add to Longdo]
イスラム過激主義[イスラムかげきしゅぎ, isuramu kagekishugi] (n) Islamic extremism [Add to Longdo]
エジソン効果[エジソンこうか, ejison kouka] (n) Edison effect (thermionic emission from a heated metal or semiconductor) [Add to Longdo]
エポーレットシャーク;エポーレット・シャーク[, epo-rettosha-ku ; epo-retto . sha-ku] (n) epaulette shark (Hemiscyllium ocellatum); blind shark [Add to Longdo]
エポウレットシャーク[, epourettosha-ku] (n) epaulette shark (Hemiscyllium ocellatum) [Add to Longdo]
エミッション[, emisshon] (n) emission [Add to Longdo]
カラム[, karamu] (n) column (esp. in chemistry, file, equipment, etc.) [Add to Longdo]
ガサ入れ;がさ入れ[ガサいれ(ガサ入れ);がさいれ(がさ入れ), gasa ire ( gasa ire ); gasaire ( gasa ire )] (n,vs) (sl) (がさ derives from a reversal of さがす) (See 捜す・1) premises search; household search [Add to Longdo]
グロー放電発光分光法[グローほうでんはっこうぶんこうほう, guro-houdenhakkoubunkouhou] (n) (See 発光分光法) glow discharge optical emission spectrometry [Add to Longdo]
ケミスト[, kemisuto] (n) chemist [Add to Longdo]
ケミストリ;ケミストリー[, kemisutori ; kemisutori-] (n) chemistry [Add to Longdo]
コロイド化学[コロイドかがく, koroido kagaku] (n) colloid chemistry [Add to Longdo]
シミーズ(P);シュミーズ[, shimi-zu (P); shumi-zu] (n) chemise (fre [Add to Longdo]
セミスチール[, semisuchi-ru] (n) semi-steel [Add to Longdo]
ゼロエミッション[, zeroemisshon] (n) zero-emission [Add to Longdo]
タカ蓬;タカ艾[タカよもぎ;タカヨモギ, taka yomogi ; takayomogi] (n) (uk) Artemisia selengensis [Add to Longdo]
テンジクザメ科[テンジクザメか, tenjikuzame ka] (n) Hemiscylliidae (family of tropical Indo-Pacific longtail carpet sharks or bamboo sharks) [Add to Longdo]
テンジクザメ属[テンジクザメぞく, tenjikuzame zoku] (n) Chiloscyllium (genus of carpet sharks or bamboo sharks in the family Hemiscylliidae with long snouts and subterminal nostrils) [Add to Longdo]
トーテミズム[, to-temizumu] (n) totemism [Add to Longdo]
ニューアカ[, nyu-aka] (n) (abbr) (See ニューアカデミズム) new academism [Add to Longdo]
ニューアカデミズム[, nyu-akademizumu] (n) (See ニューアカ) new academism [Add to Longdo]
ノーベル化学賞[ノーベルかがくしょう, no-beru kagakushou] (n) Nobel Prize in Chemistry [Add to Longdo]
ビッグクランチ[, biggukuranchi] (n) big crunch (theoretical reversal of the big bang resulting in the demise of the universe) [Add to Longdo]
ファーマシー[, fa-mashi-] (n) pharmacy; chemist; drug store [Add to Longdo]
フェムト秒化学[フェムトびょうかがく, femuto byoukagaku] (n) femtosecond chemistry; femtochemistry [Add to Longdo]
フラマン語[フラマンご, furaman go] (n) Flemish (language) [Add to Longdo]
フラマン人[フラマンじん, furaman jin] (n) a Fleming; Flemish person [Add to Longdo]
フランドル楽派[フランドルがくは, furandoru gakuha] (n) Flemish school (of music) [Add to Longdo]
フランドル派[フランドルは, furandoru ha] (n) Flemish school (of art) [Add to Longdo]
プラズマ発光分光法[プラズマはっこうぶんこうほう, purazuma hakkoubunkouhou] (n) plasma emission spectrography [Add to Longdo]
ヘミセルロース[, hemiseruro-su] (n) hemicellulose [Add to Longdo]
ボンネットヘッド[, bonnettoheddo] (n) bonnethead (Sphyrna tiburo, species of hammerhead shark found in the Western Hemisphere) [Add to Longdo]
ボンネット撞木鮫[ボンネットしゅもくざめ;ボンネットシュモクザメ, bonnetto shumokuzame ; bonnettoshumokuzame] (n) (uk) (See 団扇撞木鮫・ウチワシュモクザメ) bonnethead (Sphyrna tiburo, species of hammerhead shark found in the Western Hemisphere) [Add to Longdo]
ポジトロンCT[ポジトロンシーティー, pojitoronshi-tei-] (n) {comp} positron emission tomography (from positron CT); PET [Add to Longdo]
メーザー[, me-za-] (n) maser (microwave amplification by stimulated emission of radiation) [Add to Longdo]
モンツキテンジクザメ[, montsukitenjikuzame] (n) speckled carpetshark (Hemiscyllium trispeculare, species from northern Australia) [Add to Longdo]
モンツキテンジクザメ属[モンツキテンジクザメぞく, montsukitenjikuzame zoku] (n) Hemiscyllium (genus of longtail carpet sharks in the family Hemiscylliidae with short snouts, nostrils at the tip, and elevated eyes and supraorbital ridges) [Add to Longdo]
ユーフュミズム[, yu-fuyumizumu] (n) euphemism [Add to Longdo]
ヨモギ属;ヨモギ屬;蓬属[ヨモギぞく(ヨモギ属;ヨモギ屬);よもぎぞく(蓬属), yomogi zoku ( yomogi zoku ; yomogi zoku ); yomogizoku ( yomogi zoku )] (n) (See 蓬,アルテミシア属) Artemisia (genus of a between 200 to 400 species of plants in the daisy family Asteraceae) [Add to Longdo]
ラセミ化[ラセミか, rasemi ka] (n,vs) racemization; racemisation [Add to Longdo]
リプレッサー;レプレッサー[, ripuressa-; repuressa-] (n) repressor (biochemistry) [Add to Longdo]
レーザー(P);レーザ[, re-za-(P); re-za] (n) laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation); (P) [Add to Longdo]
移転[いてん, iten] (n,vs) moving; transfer; demise; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亮星云[liàng xīng yún, ㄌㄧㄤˋ ㄒㄧㄥ ㄩㄣˊ, / ] emission nebula [Add to Longdo]
分子[fèn zǐ, ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] members of a class or group; political elements (such as intellectuals or extremists); part [Add to Longdo]
佛兰芒语[fó lán máng yǔ, ㄈㄛˊ ㄌㄢˊ ㄇㄤˊ ㄩˇ, / ] Flemish (language) [Add to Longdo]
使者[shǐ zhě, ㄕˇ ㄓㄜˇ, 使] emissary; envoy [Add to Longdo]
傻屄[shǎ bī, ㄕㄚˇ ㄅㄧ, ] stupid cunt (taboo slang, 傻B is common euphemism) [Add to Longdo]
光化学[guāng huà xué, ㄍㄨㄤ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] photochemistry [Add to Longdo]
分析化学[fēn xī huà xué, ㄈㄣ ㄒㄧ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] analytical chemistry [Add to Longdo]
前提[qián tí, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧˊ, ] premise; precondition; prerequisite [Add to Longdo]
刘涓子[Liú Juān zǐ, ㄌㄧㄡˊ ㄐㄩㄢ ㄗˇ, / ] Liu Juanzi, legendary alchemist and creator of magic potions [Add to Longdo]
[huà, ㄏㄨㄚˋ, ] to make into; to change into; -ization; to ... -ize; to transform; abbr. for chemistry 化学 [Add to Longdo]
化学[huà xué, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] chemistry; chemical [Add to Longdo]
化学家[huà xué jiā, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] chemist [Add to Longdo]
化粧室[huà zhuāng shì, ㄏㄨㄚˋ ㄓㄨㄤ ㄕˋ, ] powder room; (euphemism for) ladies' toilet; dressing room [Add to Longdo]
北半球[běi bàn qiú, ㄅㄟˇ ㄅㄢˋ ㄑㄧㄡˊ, ] the northern hemisphere [Add to Longdo]
半球[bàn qiú, ㄅㄢˋ ㄑㄧㄡˊ, ] hemisphere [Add to Longdo]
南半球[Nán bàn qiú, ㄋㄢˊ ㄅㄢˋ ㄑㄧㄡˊ, ] Southern hemisphere [Add to Longdo]
反式[fǎn shì, ㄈㄢˇ ㄕˋ, ] trans- (isomers in organic chemistry), as opposed to cis- 順式 [Add to Longdo]
另觅新欢[lìng mì xīn huān, ㄌㄧㄥˋ ㄇㄧˋ ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄢ, / ] to seek happiness elsewhere (euphemism for extra-marital sex); a bit on the side [Add to Longdo]
呫吨[zhān dūn, ㄓㄢ ㄉㄨㄣ, / ] xanthene C13H10O (aromatic chemistry) [Add to Longdo]
呫吨酮[zhān dūn tóng, ㄓㄢ ㄉㄨㄣ ㄊㄨㄥˊ, / ] xanthone C13H8O2 (aromatic chemistry) [Add to Longdo]
回扣[huí kòu, ㄏㄨㄟˊ ㄎㄡˋ, / ] brokerage; a commission paid to a middleman; euphemism for a bribe; a kickback [Add to Longdo]
地球化学[dì qiú huà xué, ㄉㄧˋ ㄑㄧㄡˊ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] geochemistry [Add to Longdo]
垮台[kuǎ tái, ㄎㄨㄚˇ ㄊㄞˊ, / ] fall from power; collapse; demise [Add to Longdo]
梦遗[mèng yí, ㄇㄥˋ ㄧˊ, / ] wet dream; nocturnal emission (ejaculation) [Add to Longdo]
大醇小疵[dà chún xiǎo cī, ㄉㄚˋ ㄔㄨㄣˊ ㄒㄧㄠˇ ㄘ, ] great despite minor blemishes; a rough diamond [Add to Longdo]
女用内衣[nǚ yòng nèi yī, ㄋㄩˇ ㄩㄥˋ ㄋㄟˋ ㄧ, / ] chemise [Add to Longdo]
委婉[wěi wǎn, ㄨㄟˇ ㄨㄢˇ, ] tactful; euphemistic [Add to Longdo]
委婉词[wěi wǎn cí, ㄨㄟˇ ㄨㄢˇ ㄘˊ, / ] euphemism [Add to Longdo]
委婉语[wěi wǎn yǔ, ㄨㄟˇ ㄨㄢˇ ㄩˇ, / ] euphemism [Add to Longdo]
婉称[wǎn chēng, ㄨㄢˇ ㄔㄥ, / ] euphemism (tactful expression for sth unpleasant such as death) [Add to Longdo]
婉词[wǎn cí, ㄨㄢˇ ㄘˊ, / ] euphemism (tactful expression for sth unpleasant such as death) [Add to Longdo]
婉辞[wǎn cí, ㄨㄢˇ ㄘˊ, / ] euphemism (tactful expression for sth unpleasant such as death) [Add to Longdo]
完美无缺[wán měi wú quē, ㄨㄢˊ ㄇㄟˇ ˊ ㄑㄩㄝ, / ] perfect and without blemish; flawless; to leave nothing to be desired [Add to Longdo]
富态[fù tai, ㄈㄨˋ ㄊㄞ˙, / ] (euphemism) stout; portly [Add to Longdo]
射出[shè chū, ㄕㄜˋ ㄔㄨ, ] emission; ejaculation [Add to Longdo]
居里夫人[Jū lǐ fū ren, ㄐㄩ ㄌㄧˇ ㄈㄨ ㄖㄣ˙, / ] Maria Skłodowska-Curie or Marie Curie (1867-1934), double Nobel prize-winner in Physics 1903 and Chemistry 1911 [Add to Longdo]
[bēng, ㄅㄥ, ] to collapse; to fall into ruins; death of king or emperor; demise [Add to Longdo]
巴斯德[Bā sī dé, ㄅㄚ ㄙ ㄉㄜˊ, ] Louis Pasteur (1822-1895), French chemist and microbiologist [Add to Longdo]
帕拉塞尔士[Pà lā sè ěr shì, ㄆㄚˋ ㄌㄚ ㄙㄜˋ ㄦˇ ㄕˋ, / ] Paracelsius (Auroleus Phillipus Theostratus Bombastus von Hohenheim, 1493-1541), Swiss alchemist and prominent early European scientist [Add to Longdo]
懈怠[xiè dài, ㄒㄧㄝˋ ㄉㄞˋ, ] slack; lazy; remiss [Add to Longdo]
找岔子[zhǎo chà zi, ㄓㄠˇ ㄔㄚˋ ㄗ˙, ] to look for blemishes; to find fault; nitpicking [Add to Longdo]
拉瓦锡[Lā wǎ xī, ㄌㄚ ㄨㄚˇ ㄒㄧ, / ] Antoine Lavoisier (1743-1794), French nobleman and scientist, considered the father of modern chemistry [Add to Longdo]
摩尔[Mó ěr, ㄇㄛˊ ㄦˇ, / ] a moor (i.e. Muslim); Moore or Moor (name); a mole (unit of volume in quantitative chemistry, about 6.022 x 10^23 molecules) [Add to Longdo]
断袖之癖[duàn xiù zhī pǐ, ㄉㄨㄢˋ ㄒㄧㄡˋ ㄓ ㄆㄧˇ, / ] lit. cut sleeve (成语 saw); fig. euphemism for homosexuality, originating from History of Western Han 漢書|汉书: emperor Han Aidi (real name Liu Xin) was in bed with his lover Dong Xian, and had to attend a court audience that morning. Not wishing to awaken Don [Add to Longdo]
方便[fāng biàn, ㄈㄤ ㄅㄧㄢˋ, 便] convenient; to help out; to make things easy for people; convenience; suitable; having money to spare; (euphemism) to go to the toilet [Add to Longdo]
早死[zǎo sǐ, ㄗㄠˇ ㄙˇ, ] early demise; untimely death [Add to Longdo]
早逝[zǎo shì, ㄗㄠˇ ㄕˋ, ] early demise; untimely death [Add to Longdo]
更衣[gēng yī, ㄍㄥ ㄧ, ] to change clothes; to go to the toilet (euphemism) [Add to Longdo]
有机化学[yǒu jī huà xué, ㄧㄡˇ ㄐㄧ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] organic chemistry [Add to Longdo]
李约瑟[Lǐ Yuē sè, ㄌㄧˇ ㄩㄝ ㄙㄜˋ, ] Joseph Needham (1900-1995), British biochemist and author of Science and Civilization in China [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
加入者宅内装置[かにゅうしゃたくないそうち, kanyuushatakunaisouchi] customer premise equipment (CPE) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
交ざる[まざる, mazaru] vermischt_sein, gemischt_sein [Add to Longdo]
交じる[まじる, majiru] vermischt_sein, gemischt_sein [Add to Longdo]
出店[でみせ, demise] Zweiggeschaeft, Filiale, Zweigstelle [Add to Longdo]
前提[ぜんてい, zentei] Voraussetzung, Praemisse [Add to Longdo]
学位[がくい, gakui] akademischer_Grad [Add to Longdo]
学界[がっかい, gakkai] Gelehrtenwelt, akademische_Kreise [Add to Longdo]
机上の空論[きじょうのくうろん, kijounokuuron] akademisches_Geschwaetz [Add to Longdo]
混紡[こんぼう, konbou] gemischtes_Spinnen [Add to Longdo]
[えき, eki] EPIDEMISCH [Add to Longdo]
[ざつ, zatsu] GEMISCH [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top