Search result for

électroniques

(15 entries)
(0.0995 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -électroniques-, *électroniques*, électronique
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา électroniques มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *électroniques*)
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อีบุ๊ก[n.] (ībuk) EN: e-book   FR: e-book [m] ; livre électronique [m]
อิเล็กทรอนิกส์[n.] (ilekthrønik) EN: electronics   FR: électronique [f]
อีเมล = อีเมล์[n.] (īmēl = īmēn = īmēo) EN: email ; e-mail ; electronic mail ; e-mail address   FR: courrier électronique [m] ; message électronique [m] ; courriel [m] ; mél [m] ; mail [m] (anglic.) ; e-mail [m] (anglic.) ; adresse électronique [f]
จดหมายไฟฟ้า [n. exp.] (jotmāi faifā) EN: email   FR: courrier électronique [m] ; courriel [m] ; mél [m]
ค่าอิเล็กตรอนแอฟฟินิตี้[n. exp.] (khā ilektrøn aēffinitī) EN: electron affinity   FR: affinité électronique [f]
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า[n. exp.] (khreūangphimdīt faifā) EN: electric typewriter   FR: machine à écrire électrique [f] ; machine à écrire électronique [f]
กล้องจุลทรรศน์แบบใช้อิเล็กตรอน[n. exp.] (klǿngjunlathat baēp chai ilektrøn) EN: electron microscope   FR: microscope électronique [m]
กระดาษอิเล็กทรอนิกส์[n. exp.] (kradāt ilekthrønik) EN: electronic paper ; e-paper   FR: papier électronique [m]
เมล์[n.] (mē) EN: mail   FR: mél [m] ; courrier électronique [m] ; courriel [m] ; mail [m] (anglic.)
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์[n. exp.] (nangseū ilekthrønik) EN: e-book   FR: livre électronique [m] ; e-book [m]
ป้ายไฟฟ้า [n. exp.] (pāi faifā) EN: electronic board ; electronic band   FR: marquoir électronique [m]
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์[n. exp.] (phānit ilekthrønik) EN: e-commerce ; electronic commerce   FR: commerce électronique [m]
ทางอิเล็กทรอนิกส์[adj.] (thāng ilekthrønik) EN: electronic   FR: électronique
อุปกรณ์บันเทิงไฟฟ้า [n. exp.] (uppakøn banthoēng faifā) EN: electrical entertainement gadgetry   FR: gadget électronique [m]
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์[n. exp.] (uppakøn ilekthrønik) EN: electronic appliance   FR: appareil électronique [m]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top